Meslek Yüksekokulu

BLG 101 Dijital Okuryazarlık

Ders, öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerini geliştirir, MS Ofis programlarını bilmelerini, iş yaşamında güncel olarak ihtiyaç duyulabilecek uygulamalar ile aktif olarak en iyi şekilde kullanabilecekleri uygulamalar yapılmaktadır.

ÇGP 101 Gelişim ve Öğrenme I

Çocuk gelişiminin, döllenmeden başlayarak erken çocukluk dönemi sonuna kadar geçen süreçte incelenmesi.

ÇGP 103 Okul Öncesi Eğitime Giriş

Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi; okul öncesi eğitime temel olan görüşler; okul öncesi eğitim öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitimin temel ilkeleri; okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel şartlar ve fiziksel güvenlik; okul öncesi eğitim ortamları; okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılmasında yetişkinin rolü ve çevrenin etkisi; okul öncesi eğitimde uygulanan farklı eğitim modelleri (High Scope, Montessori-Reggio Emilio ve diğer modeller) ve okul öncesi dönem programının tanınması.

TRK 103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING 105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

ÇGP 107 Anne ve Çocuk Beslenmesi

Çocuk gelişimi alanında ön lisans eğitimi alan bireylere, anne ve çocuk beslenmesi konularında doğru bilgiler vererek, çocuklara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırılması konularında eğitmek, anne ve çocukların beslenmesine yönelik politika, hedef ve hizmet bilincinin geliştirildiği bir derstir.

ÇGP 102 Gelişim ve Öğrenme II

Erken Çocukluk, ön ergenlik ve ergenlik dönemlerine ait gelişim dönemlerinin incelenmesi. Öğrenme –öğretme süreçlerinin gelişim ile ilişkisinin kavranmasının sağlanması.

ÇGP 104 Aile Eğitimi

Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi dönemde okul-aile işbirliğinin önemini anlamaları, aile katılımındaki engellerin farkına varmaları ve bu engellerle baş etme stratejilerini geliştirebilmeleri, aile katılımı stratejileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin katılımına ilişkin stratejileri öğrenmeleridir.

ING 106 İngilizce Dil Becerileri

Ders ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

ÇGP 116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk gelişimi alanında ön lisans eğitimi alan bireylere,  çocuk sağlığı konularında doğru bilgiler vererek, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri konularında eğitmek, çocukların sağlığına yönelik politika, hedef ve hizmet bilincinin geliştirildiği bir derstir.

ÇGP 118 Çocuk ve Müzik

Müzik konusunda farkında yaratılması, çocuklarla müzik etkinliklerinin nasıl yapılacağının öğrenilmesi, çocuklara farklı müzik türleri, sanatçıları ve enstrümanlarının öğretilmesi ile ilgili bilgi verilmesi.

TAR 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

ING 207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

ÇGP 221 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Öğrencilerinin, eğitici oyuncak ve araç-gereçlerin çocukların  yaşamındaki yerini ve önemini kavramaları, çocukların gelişim seviyelerine uygun eğitici oyuncak ve araç gereçler planlama, tasarlama konularında temel bilgi ve becerilerinin geliştirildiği bir derstir.

IYU 221 İlk Yardım ve Uygulamaları

Kaza, yaralanma, şok, zehirlenme, temel yaşam desteği ihtiyacı gibi durumlarda ilk müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi.

ÇGP 223 Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk ruh sağlığı dersi, çocuğun sürekli gelişen ve değişen bir birey olduğu göz önünde bulundurularak, ruh sağlığı için onun gelişimsel özelliklerini bilerek kendisini ve çevresini tanımasına, sağlıklı gelişimine, ailesi ve çevresi ile olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar, çocuğun kendine güvenli olmasında, ruh sağlığının korunmasında alınabilecek önlemleri verir. Daha iyi öğrenebilmesi için gereken koşulları  verir.

ÇGP 225 Çocuk Hakları

Çocuk Hakları Bildirgesi doğrultusunda çocuk haklarının öğrenilmesi ve farklı yollarla (oyun, etkinlik, vb.) çocuklara haklarının öğretilmesinin sağlanması

ÇGP 202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamlarının planlanmasına ilişkin temel bilgi ve becerileri edinmek

TAR 204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

ÇGP 208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

Çocuk gelişimi alanında okumakta olan ön lisans öğrencilerine; okul öncesi eğitim kurumlarında çalışırken, fen ve matematik eğitiminin özellikleri, kavramların ne şekilde öğretilmesi gerektiği, öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler, süreçler, öğretimdeki planlamalar, değerlendirmeler ve uygulama becerisi kazandırabilecek örneklerin sunulduğu bir derstir.

ING 208 Mesleki İngilizce II

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

IŞL 218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik, çağdaş girişimcilikle ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar; liderlik teorileri, rol ve becerileri üzerinde durulacak olup, liderler girişimci rolleri açısından değerlendirilecektir. 

IŞL 220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk'un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.

ÇGP 222 Özel Eğitim

Özel eğitime muhtaç olan çocuklar için “Bireysel Eğitim Planı” hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alabilecek temel bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesidir.