Meslek Yüksekokulu

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencilerin dijital dönüşüm sürecinin sosyal ve kültürel etkilerinin farkında olmasını, ileri düzey dijital teknolojileri ve dijital araçları tanımasını ve bazı dijital araçları (MS Ofis Programlarını (Word, Excel ve PowerPoint)) öğrenme ortamında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler interneti iyi derecede kullanabilecek, bilgiyi doğru kullanabilecek ve güncel teknolojik bilgiler edineceklerdir.

GIT101 Görüşme İlke ve Teknikleri

Bu dersin amacı öğrencinin sosyal hizmet alanında yapacağı görüşmelerde dezavantajlı gruplarla nasıl iletişim kuracağını bilmesini ve uygun görüşme tekniklerinin öğrenmesini sağlamaktır.

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş

Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

PSY-105 Psikolojiye Giriş

Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

SHP-108 Sosyal Psikoloji

Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması; çocukla ilgili temel kavramlar, çocuk sorunları ve bu sorunları gidermeye yönelik çocuklara ve ailelerine gerekli sosyal hizmet müdahale ve uygulama, bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenciler  çocuk ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik hizmet ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.

SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında  yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.

HUK-203 Hukuka Giriş

Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal hizmetin kuramsal bakış açıları çerçevesinde sosyal hizmet müdahalesinde kullanılan temel teori, kuram ve yaklaşımlara ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Yazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre

A2 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır. Bu ders öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. (en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri dersinin amacı öğrencilerin bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenerek bilimsel araştırma süreçlerine hakim olmasını sağlamak, uygulamalı bir disiplin olan sosyal hizmette sosyal sorunlara ilişkin araştırmalar yaparak çözüm önerileri geliştirebilecek bir yetkinliğe ulaşmasını sağlamaktır.

SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat ile ilgili temel kavramlar. Sosyal hizmet mevzuatının ulusal ve uluslararası alanda uygulanması. Sosyal hizmet alanında çalışacak uzman adaylarının alanda uygulanan kanunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları. Aile, kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanlarında çeşitli bakanlıklarda uygulanan yönetmeliklerin bilinmesi ve yönetmeliklere göre yazılan sosyal inceleme ve durum tespit raporu örnekleriyle uygulamada bilgi sahibi olunması.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye ve Atatürk İnkılâpları, İlkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek; Türk gençliğini bu amaç doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.

SHP-206 Mesleki Etik

Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınmaktadır.

ING-208 Mesleki İngilizce II

SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Toplumsal sorunlar ve sosyal hizmet toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal sorunların tanımı ve tarihçesi, işsizlik, yoksulluk, suç ve suçluluk, bağımlılık, yaşlılık, engellilik, göç ve mültecilik, kadın ve çocuk gibi toplumsal sorun alanlarını hakkında bilgi sahibi olur. Ders kapsamında toplumsal sorunların tanımlanması ve sorunlara ilişkin sosyal hizmet bağlamında çözüm bulunması hedeflenmektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik kavramlarıyla ilgili bilgi vermek; iş dünyası açısından öneminin teorik bir bakış açısıyla değerlendirmesini yaparak tanıtmaktır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramlarıyla ilgili bilgi vermek; öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilmesiyle toplumsal fayda kapsamında, sosyal sorumluluk alanında bir uygulama gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.

SHP-210 Bitirme Projesi

Sosyal Hizmet programı öğrencilerinin aldıkları teorik bilgi temelinin araştırma yöntem ve teknikleri ile bütüncül bir şekilde kullanılmasını sağlayarak öğrencilerin teori-uygulama yetisinin geliştirilmesi, araştırma yapabilme ve eleştirel bir bakış açısı elde edebilme becerisinin kazandırılması, akademik dil becerisinin geliştirilmesi ve sosyal hizmet alanına ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olup bilimsel nitelikte çözüm önerileri geliştirebilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.