Meslek Yüksekokulu

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

İngilizce / Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Hülya Ceylan 

hceylan@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, uluslararası platformda gereksinimleri karşılamak için artık bir dünya dili haline gelmiş ve iletişim kurmanın temel unsurlarından biri olan İngilizce dilinde, dile hakim ve hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde karşılıklı iletişimi sağlayacak, değişik alanlarda karşılıklı olarak hem sözlü hem de yazılı çeviriler yapabilecek ve böylece ulusal uluslararası gereksinimlere cevap verebilecek bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak,

- İngilizce ve Türkçe dillerinin yapısal ve işlevsel kullanımları ile çeviri yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerle donatılmasını, 

- Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını, 

- İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve 

Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1. İngilizce ve Türkçe’nin  dilsel, sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel yapılarını  ve bu diller aralarındaki farklılıkları anlayabilir ve bu yapıları kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

2. Gündemi sürekli takip ederek, araştırmalar yaparak ve okuyarak İngilizce ve Türkçe dillerinde kendini geliştirir, terminoloji dağarcığını arttırır, farklı görüşlere objektif yaklaşır ve böylelikle hayat boyu öğrenme becerisi kazanır

3. Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram teknik ve yöntemleri açıklayarak bunları çeviri sürecine uyarlayabilir.

4. Çeviri biliminin esasları, yazılı ve sözlü çeviri teknikleri, kompozisyon yazımı, sektörel çeviri, teknik ve bilimsel çeviri uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

5. Farklı metin ve metin türlerini tanımlar, bunları kullanarak metinleri çözümler ve elde  ettiği sonuçları çeviri sürecine uygular.

6. Çevirinin tüm süreçlerinde, bilgisayar destekli çeviri programları, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, terminoloji veri tabanı ve  bilişim 

teknolojilerinin bu alana özgün geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilir.

7. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşabilecekleri problemleri  çevirmenlik tekniklerini kullanarak belirleyebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

8. Farklı alanlarda uygulamalı etkinliklere katılarak mesleki ve etik sorumluluk bilincini  kazanır ve geliştirir.

9. Farklı uzmanlık alanlarında araştırma yapmak için eleştirel bir bakış açısıyla bilgi ve veri toplayabilir, verileri analiz edebilir, sonuçları değerlendirebilir  ve bu bilgiler ışığında bir proje oluşturarak bunu sözlü olarak sunabilir.

10. İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşulduğu farklı coğrafyalardaki  kültürel yapıların dil ve çeviri sürecine etkileri konusunda farkındalık sahibidir ve  bu farkındalığını  çeviri sürecinde kullanabilir.

Anahtar Yetkinlikler

  • Okuma yazma yetkinliği
  • Yabancı dil yetkinliği
  • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
  • Dijital yetkinlik
  • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Vatandaşlık yetkinliği
  • Girişimcilik yetkinliği
  • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Uygulamalı İngilizce çevirmenlik Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler

İlerleme İmkânları

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu.