Meslek Yüksekokulu

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Sosyal Hizmetler Programı Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Emine SARAÇ

eminesarac@cag.edu.tr

Telefon : +90 324 651 48 00

Fax       : +90 324 651 48 11

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800


Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Sosyal Hizmetler Programı, dezavantajlı birey, aile, gruplarla çalışan sosyal hizmet uzmanları için çağdaş ve evrensel değerler ışığında, kuruluşların idari hizmetlerinde yardımcı personel yetiştirmektedir. Dolayısıyla bu program insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi, dezavantajlı bireylerle görüşme tekniklerine hakim, rapor yazma becerisine sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler aracılığıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ-1. Sosyal hizmet mesleğine ilişkin teori ve uygulama bilgisine sahip olur.

PÇ-2. Sosyal hizmetin uygulama alanlarını tanır ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.

PÇ-3. Mesleki görüşme ve raporlama becerisiyle beraber sosyal hizmet mevzuatı bilgisine de sahip olur.

PÇ-4. Edindiği teorik ve uygulama bilgi birikimiyle sosyal sorunlara yönelik farkındalığı artar ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÇ-5. Kültürel farklılık ve çeşitliliği temel alarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel bir anlayışla sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda sosyal politika geliştirme becerisine sahip olur.

PÇ-6. Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olur ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.

PÇ-7. Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olur.

PÇ-8. Eleştirel bir bakış açısına sahip olarak olayları, durumları ve edindiği bilgileri analiz edilme becerisine sahip olur.

 PÇ-9. Sosyal hizmet alanında planlı değişim sürecine hakim olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahaleler geliştirebilecek beceriye sahip olur.

 PÇ-10. Sosyal hizmet alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilgisayar programları kullanım becerisine sahip olur.

PÇ-11. Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

PÇ-12. Sosyal hizmet alanıyla ilgili kaynakları tarayabilecek ve temel düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

Anahtar Yetkinlikler

  • İletişim Becerileri
  • Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/teknolojide Temel Yetkinlikler
  • Dijital yetkinlik
  • Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler Girişimcilik yetkinliği
  • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik
  • Kültürel Bilinç
  • Söylem

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, bitirme projesi, staj, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Sosyal Hizmetler Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu