Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programımız; 2005-06 yılında açılmış, 2017 yılında ‘International Accreditation Council for Business Education’ (IACBE) üyelik süreci Aralık 2017 tarihinde başlamış, Nisan 2019’da adaylık statüsü geçmiştir. Temmuz 2022 tarihinde ise akredite olmuştur. Öğrencilerimize, evrensel ticaretin karmaşıklığını anlama, ticaret dünyasında rekabet edebilme, sürdürülebilir dış ticaret uygulamalarına teşvik etme, mevzuata hakim olma olanakları verir. Programımız; öğrencilerimize, dış ticaretin prensiplerini öğretmek, etkin ve etkili bir şekilde küresel iş ortakları ile iletişim kurmak için gerekliyi beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Vizyon:

Dış Ticaret Programımız, öğrencilerimizin dünya standartları ve kalitesinde eğitim-öğretim, iş birlikleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile birlikte; dış ticaret alanında uzman, ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek ve  iş gücünün yetiştirilmesinin yanında ithalat ve ihracat işletmelerinde, lojistik firmalarında, pazarlama departmanlarında, gümrüklerde, müşavirlik firmalarında çalışabilmelerini ayrıca öğrencilerin ilk sıralarda tercih etmelerini sağlayarak lider konumda olmayı hedeflemektedir.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Dr. Dilara Berrak TARHAN

Lojistik Uzmanı

Bedirhan ORAK

Köknar Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Fatih YILDIZ

Dış Ticaret Program Mezunu, Mersin International Port Dökümantasyon ve Operasyon Destek Yetkilisi

Hüseyin ÜNAL

Gümrük Müşaviri

Hatice SÜRÜCÜ

Dış Ticaret Program Mezunu, Uluslararası Finans Bölümü mevcut öğrenci, Halil Avcı İnşaat Yatırım İlişkileri Uzmanı

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Dış Ticaret Programı Ön Lisans Diploması

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İrem PELİT

irempelit@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programın Profili


Dış Ticaret Programı;

Dış Ticaret Programı mezunları; kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren dış ticaret  şirketlerinde, gümrüklerde ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında iş olanaklarına sahip olabilmelerini veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilmelerini hedeflemektedir.

 İnsani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler yetiştirmek amaçları olan programdır.

Öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak;

Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,

Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,

İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve

Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamak Bankacılık ve Sigortacılık programının temel hedefleridir.

Öğrenme Ortamı

           

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1.Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

2.Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek.

3.Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik çözümler ve fikirler arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.

4.Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

5.Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

6. Öğrenciler, takım halinde etkin bir şekilde çalışmak için yönetim becerilerini kullanabileceklerdir.

7. Öğrenciler iş, etik ve kültürel konuları yaşadıkları ortamda tanıyabileceklerdir.

Anahtar Yetkinlikler

1.Okuma yazma yetkinliği

2.Yabancı dil yetkinliği

3.Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.Dijital yetkinlik

5.Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.Vatandaşlık yetkinliği

7.Girişimcilik yetkinliği

8.Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

           

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Dış Ticaret Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Dış Ticaret Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Dış Ticaret Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Dış Ticaret Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Dış Ticaret Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu-dis-ticaret-program-tanimi-1

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TIC-103 Dış Ticarete Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-107 İşletme Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-143 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IKT-106 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-108 Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TIC-110 Elektronik Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MUH-201 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
HUK-203 Hukuka Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
TIC-203 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
TIC-205 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 14 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
TIC-204 Dış Ticaret Mevzuatı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-210 Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-212 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
TIC-220 Dış Ticaret Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 19 42

BLG-101 DİJİTAL OKURYAZARLIK

Derste; temel bilgisayar kullanımı ve MS Ofis Programlarının etkin kullanımı konuları işlenmektedir. Dersin içeriği bu temel konuların derlenmiş bilgilerinden oluşmaktadır. Bu anlamda öğrencilere bu temel konular aktarılmakta ve aktarılan konular derslerde gerçekleştirilen vaka bazlı uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

TİC-103 DIŞ TİCARETE GİRİŞ

Temel Dış Ticareti Anlamak; Tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramlar, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, Koruma ve Serbestleşme, Dış Ticaretin Mal ve Ülke Bazında Çeşitlendirilmesi, Gelişen Trendler ve Teknolojiler, Türkiye’ de Dış Ticaretin Gelişimi ve Yapısını öğrenmek.

TİC-103 TÜRKÇE I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

İNG-105 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

İŞL-107 İŞLETTME YÖNETİMİ

İşletme, yönetim ve temel ilkeleri, tarihsel gelişimi, planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme işlevleri, stratejik yönetim konuları üzerinde durulacak olup ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim biliminin gelişim ve uygulamaları incelenecektir.

MAT-143 MATEMATİK

Matematik dersinde analitik düşünme yeteneği kazandırılması, matematiksel formüllerin anlamlarının kavratılmasına ek olarak zihinden işlem yapma ve tahmin etme becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek iş hayatında karşılaşılan problemlere farklı bakış açıları geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.

TRK-104 TÜRKÇE II

Bu derste Türkçenin sadeleşme süreci, Türk dilinde görülen ses olayları, yapısal özellikler tanıtılmakta, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunda temel bilgiler verilmekte, yazılı ve sözlü anlatımın temel özellikleri saptanmakta, son olarak da öğrencilerin dilekçe yazma becerisi kazanması için dilekçe yazma kuralları verilmektedir.

İKT-106 GENEL İKTİSAT

Genel İktisat dersinde; ekonominin temel kavramları, mikroekonomi ve makroekonominin kapsamları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici davranışı teorisi, üretim ve maliyet, tam rekabet, monopol ve oligopol piyasası, makroekonomik değişkenler, milli gelir ile ilgili kavramlar, makroekonomik sorunlar olarak ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, iç ve dış borçlar ile para ve maliye politikaları, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma konuları işlenmektedir.

İNG-106 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II

ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. (En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TİC-108 LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik Yönetimi dersinde; Lojistik temel kavramları, Lojistik faaliyetler, Lojistik sektörü, Tersine lojistik, Tedarik zinciri, Dış kaynak kullanımının, Yeşil lojistik ve Sürdürülebilirlik, Lojistik ve Pazarlama, Lojistik ve dağıtım kanalları, Lojistik ve bilgi teknolojileri, Risk yönetimi ve lojistik konuları verilmektedir.

TİC-110 ELEKTRONİK TİCARET

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.

MUH-201 MUHASEBE PRENSİPLERİ

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebecilerin yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırladıktan sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.

HUK-203 HUKUKA GİRİŞ

Hukuka Giriş I dersinde, hukukun toplumdaki fonksiyonu; hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması; kamu hukuku-özel hukuk ayrımı; hukuki ilişki ve hak kavramı; hakların türleri, hak sahibi ve bunların türleri, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi; hukuksal eylemler ve işlemler; hakların korunması yolları incelenen başlıca kavram ve konulardır.

TAR-203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TİC-203 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI

Bu dersin içeriğinde; Dış ticaret işlemleri, ithalat, ihracat, kambiyo mevzuatı, kullanılan belgeler, uluslararası yatırımlar, serbest bölgeler ve proje ödevi yer almaktadır.

TAR-204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TİC-205 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Gümrük ile ilgili temel kavramlar, Türk Gümrük Mevzuatının hukuksal yapısı, Türk gümrük tarife cetveli, Kıymet beyanı, Gümrük beyannamesi tescil ve kabulü, Gümrük Mevzuatı kavramını doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgilendiren çok sayıda; kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, tasarruflu yazılar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile bazı uluslararası anlaşmalar, Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulma süreci, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Antrepo ve Geçici İthalat Rejimleri ile Uygulamaları, Transit Rejimi ve Uygulamaları, Serbest Bölgeler ve uygulamaları, Türkiye’deki Serbest Bölgeler konuları ele alınmaktadır.

TİC-204 DIŞ TİCARET MEVZUATI

Dış ticaret mevzuatı içerisinde ithalat, ihracat, kambiyo mevzuatı, dış ticaret sözleşmelerinin yapılması, ulusal ve uluslararası kuruluşları ve dış ticarette standardizasyon konularını ele alınır.

TİC-210 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK VE UYGULAMALARI

Dış Ticarette Lojistik Ve Uygulamaları dersi; Lojistik Yönetimi; Lojistik Temel Kavramları, Lojistik Terminolojisi, Türkiye’de Lojistik Sektörünün Görünümü, Lojistik Faaliyetler, Pazarlama, Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Lojistik Tedarik Zinciri, Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları, Dış Kaynak Kullanımı, Risk Yönetimi Ve Lojistik İşlemleri konularının çğrencilere aktarımını Sağlamaktır.

TİC-212 MESLEKİ STAJ

Öğrenilen teorik bilgilerin çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Alan uygulamasıdır.

İŞL-218 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

Girişimcilik ve kavramları, girişimcinin özellikleri, girişimcilikte başarı faktörleri, liderlik rol ve becerileri üzerinde durulacak olup, örnek kişi ve hikayelerden hareketle girişimci bakış açısıyla iş fikrinin geliştirilip yapılandırılarak iş planının hazırlanması, KOSGEB, TUBİTAK vb. girişimcilik destekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve öğrenciler girişimcilik sertifikasına sahip olabilecektir.

İŞL-220 SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ ETİĞİ

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk'un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.

TİC-220 DIŞ TİCARET FİNANSMANI

Bu ders kapsamında, dış ticaret finansmanında kullanılan başlıca yöntemler anlatılmaktadır. Türk Eximbank kredileri, ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri, prefinansman kredileri, Counter-Trade, teminat mektupları, finansal kiralama (Leasing), Faktöring ve Forfaiting gibi konular detaylı olarak işlenmektedir. 

 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

X

-

-

-

TİC-103

Dış Ticarete Giriş

X

X

X

X

X

X

X

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

X

X

X

X

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

-

X

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

X

 

X

-

-

X

X

Mat-143

Matematik

X

-

X

-

X

X

-

1. Yıl, İkinci Dönem

             

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

X

X

X

X

IKT-106

Genel İktisat

X

-

X

-

-

  X

-

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

-

X

-

TIC-108

Lojistik Yönetimi

X

X

X

X

X

X

X

TIC-110

Elektronik Ticaret

X

X

X

X

X

X

X

2. Yıl, Birinci Dönem

             

MUH-201

Muhasebe Prensipleri

X

-

-

-

-

X

-

HUK-203

Hukuka Giriş

X

X

X

X

X

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

X

TIC-203

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

X

X

X

X

X

X

X

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

X

X

X

  X

X

X

X

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

X

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

             

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

X

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

X

X

X

X

X

X

X

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

-

-

X

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları

X

X

X

X

X

X

X

TIC-220

Dış Ticaret Finansmanı

X

X

X

X

X

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

13

9

12

12

13

16

14

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

59%

41%

55%

55%

59%

73%

64%

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

-

X

-

X

X

X

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

-

-

-

-

X

X

TIC-212

Mesleki Staj

X

X

X

X

X

X

X

 

Program Çıktıları & Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

5

-

-

-

TİC-103

Dış Ticarete Giriş

5

5

4

5

5

4

5

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

5

5

4

5

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

-

5

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

4

-

5

-

-

4

5

Mat-143

Matematik

5

-

4

-

5

5

-

1. Yıl, İkinci Dönem

             

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

5

5

4

5

IKT-106

Genel İktisat

5

-

5

-

-

4

-

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

-

-

-

TIC-108

Lojistik Yönetimi

-

-

-

-

-

5

-

TIC-110

Elektronik Ticaret

5

5

4

   4

5

4

5

2. Yıl, Birinci Dönem

             

MUH-201

Muhasebe Prensipleri

5

-

-

-

-

4

-

HUK-203

Hukuka Giriş

5

5

4

5

-

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

5

TIC-203

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

-

5

-

2. Yıl, İkinci Dönem

             

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

5

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

5

5

5

4

5

4

5

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

-

-

5

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

TIC-220

Dış Ticaret Finansmanı

5

5

5

4

5

4

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

59

40

51

49

50

68

65

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

-

5

-

5

4

5

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

-

-

-

-

5

5

TIC-212

Mesleki Staj

5

5

5

4

5

4

5

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

Programı tamamlayan bir öğrenci;

 

P.Ç.1.Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

P.Ç.2.Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek.

P.Ç.3.Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik çözümler ve fikirler arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.

P.Ç.4.Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

P.Ç.5.Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.