Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programımız; 2005-06 yılında açılmış, 2017 yılında ‘International Accreditation Council for Business Education’ (IACBE) üyelik süreci Aralık 2017 tarihinde başlamış, Nisan 2019’da adaylık statüsü geçmiştir. Temmuz 2022 tarihinde ise akredite olmuştur. Öğrencilerimize, evrensel ticaretin karmaşıklığını anlama, ticaret dünyasında rekabet edebilme, sürdürülebilir dış ticaret uygulamalarına teşvik etme, mevzuata hakim olma olanakları verir. Programımız; öğrencilerimize, dış ticaretin prensiplerini öğretmek, etkin ve etkili bir şekilde küresel iş ortakları ile iletişim kurmak için gerekliyi beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Vizyon:

Dış Ticaret Programımız, öğrencilerimizin dünya standartları ve kalitesinde eğitim-öğretim, iş birlikleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile birlikte; dış ticaret alanında uzman, ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek ve  iş gücünün yetiştirilmesinin yanında ithalat ve ihracat işletmelerinde, lojistik firmalarında, pazarlama departmanlarında, gümrüklerde, müşavirlik firmalarında çalışabilmelerini ayrıca öğrencilerin ilk sıralarda tercih etmelerini sağlayarak lider konumda olmayı hedeflemektedir.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Dr. Dilara Berrak TARHAN

Lojistik Uzmanı

Bedirhan ORAK

Köknar Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Fatih YILDIZ

Dış Ticaret Program Mezunu, Mersin International Port Dökümantasyon ve Operasyon Destek Yetkilisi

Hüseyin ÜNAL

Gümrük Müşaviri

Hatice SÜRÜCÜ

Dış Ticaret Program Mezunu, Uluslararası Finans Bölümü mevcut öğrenci, Halil Avcı İnşaat Yatırım İlişkileri Uzmanı

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Dış Ticaret Programı Ön Lisans Diploması

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İrem PELİT

irempelit@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programın Profili


Dış Ticaret Programı;

Dış Ticaret Programı mezunları; kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren dış ticaret  şirketlerinde, gümrüklerde ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında iş olanaklarına sahip olabilmelerini veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilmelerini hedeflemektedir.

 İnsani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler yetiştirmek amaçları olan programdır.

Öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak;

Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,

Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,

İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve

Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamak Bankacılık ve Sigortacılık programının temel hedefleridir.

Öğrenme Ortamı

           

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1.Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

2.Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek.

3.Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik çözümler ve fikirler arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.

4.Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

5.Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

6. Öğrenciler, takım halinde etkin bir şekilde çalışmak için yönetim becerilerini kullanabileceklerdir.

7. Öğrenciler iş, etik ve kültürel konuları yaşadıkları ortamda tanıyabileceklerdir.

Anahtar Yetkinlikler

1.Okuma yazma yetkinliği

2.Yabancı dil yetkinliği

3.Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.Dijital yetkinlik

5.Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.Vatandaşlık yetkinliği

7.Girişimcilik yetkinliği

8.Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

           

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Dış Ticaret Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Dış Ticaret Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Dış Ticaret Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Dış Ticaret Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Dış Ticaret Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu-dis-ticaret-program-tanimi-1

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TIC-103 Dış Ticarete Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-107 İşletme Yönetimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-143 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IKT-106 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-108 Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TIC-110 Elektronik Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MUH-201 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
HUK-203 Hukuka Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
TIC-203 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
TIC-205 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 14 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
TIC-204 Dış Ticaret Mevzuatı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-210 Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-212 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
TIC-220 Dış Ticaret Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 19 42

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

X

-

-

-

TİC-103

Dış Ticarete Giriş

X

X

X

X

X

X

X

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

X

X

X

X

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

-

X

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

X

 

X

-

-

X

X

Mat-143

Matematik

X

-

X

-

X

X

-

1. Yıl, İkinci Dönem

             

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

X

X

X

X

IKT-106

Genel İktisat

X

-

X

-

-

  X

-

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

-

X

-

TIC-108

Lojistik Yönetimi

X

X

X

X

X

X

X

TIC-110

Elektronik Ticaret

X

X

X

X

X

X

X

2. Yıl, Birinci Dönem

             

MUH-201

Muhasebe Prensipleri

X

-

-

-

-

X

-

HUK-203

Hukuka Giriş

X

X

X

X

X

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

X

TIC-203

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

X

X

X

X

X

X

X

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

X

X

X

  X

X

X

X

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

X

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

             

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

X

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

X

X

X

X

X

X

X

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

-

-

X

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları

X

X

X

X

X

X

X

TIC-220

Dış Ticaret Finansmanı

X

X

X

X

X

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

13

9

12

12

13

16

14

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

59%

41%

55%

55%

59%

73%

64%

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

-

X

-

X

X

X

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

-

-

-

-

X

X

TIC-212

Mesleki Staj

X

X

X

X

X

X

X

 

Program Çıktıları & Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

-

5

-

-

-

TİC-103

Dış Ticarete Giriş

5

5

4

5

5

4

5

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

5

5

4

5

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

-

5

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

4

-

5

-

-

4

5

Mat-143

Matematik

5

-

4

-

5

5

-

1. Yıl, İkinci Dönem

             

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

5

5

4

5

IKT-106

Genel İktisat

5

-

5

-

-

4

-

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

-

-

-

TIC-108

Lojistik Yönetimi

-

-

-

-

-

5

-

TIC-110

Elektronik Ticaret

5

5

4

   4

5

4

5

2. Yıl, Birinci Dönem

             

MUH-201

Muhasebe Prensipleri

5

-

-

-

-

4

-

HUK-203

Hukuka Giriş

5

5

4

5

-

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

5

TIC-203

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

-

5

-

2. Yıl, İkinci Dönem

             

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

5

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

5

5

5

4

5

4

5

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

-

-

5

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları

5

5

5

4

5

4

5

TIC-220

Dış Ticaret Finansmanı

5

5

5

4

5

4

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

59

40

51

49

50

68

65

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

-

5

-

5

4

5

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

-

-

-

-

5

5

TIC-212

Mesleki Staj

5

5

5

4

5

4

5

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

Programı tamamlayan bir öğrenci;

 

P.Ç.1.Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

P.Ç.2.Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek.

P.Ç.3.Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik çözümler ve fikirler arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.

P.Ç.4.Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

P.Ç.5.Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

P.Ç.6. Öğrenciler, takım halinde etkin bir şekilde çalışmak için yönetim becerilerini kullanabileceklerdir.

PÇ.7. Öğrenciler iş, etik ve kültürel konuları yaşadıkları ortamda tanıyabileceklerdir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

2- Dış Ticaret Alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

X

X

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

   

X

X

       
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

 

X

X

X

       
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Dış Ticaret alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

4- Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

3-Değişime ve yeniliğe açıktır.

 

X

 
 

2022 yılının Temmuz ayında programımız International Accreditation Council for Business Education (IACBE) tarafından akredite edilmiştir. IACBE kurulu