Meslek Yüksekokulu

BLG-101 DİJİTAL OKURYAZARLIK

Derste; temel bilgisayar kullanımı ve MS Ofis Programlarının etkin kullanımı konuları işlenmektedir. Dersin içeriği bu temel konuların derlenmiş bilgilerinden oluşmaktadır. Bu anlamda öğrencilere bu temel konular aktarılmakta ve aktarılan konular derslerde gerçekleştirilen vaka bazlı uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

TİC-103 DIŞ TİCARETE GİRİŞ

Temel Dış Ticareti Anlamak; Tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramlar, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, Koruma ve Serbestleşme, Dış Ticaretin Mal ve Ülke Bazında Çeşitlendirilmesi, Gelişen Trendler ve Teknolojiler, Türkiye’ de Dış Ticaretin Gelişimi ve Yapısını öğrenmek.

TİC-103 TÜRKÇE I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

İNG-105 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

İŞL-107 İŞLETTME YÖNETİMİ

İşletme, yönetim ve temel ilkeleri, tarihsel gelişimi, planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme işlevleri, stratejik yönetim konuları üzerinde durulacak olup ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim biliminin gelişim ve uygulamaları incelenecektir.

MAT-143 MATEMATİK

Matematik dersinde analitik düşünme yeteneği kazandırılması, matematiksel formüllerin anlamlarının kavratılmasına ek olarak zihinden işlem yapma ve tahmin etme becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek iş hayatında karşılaşılan problemlere farklı bakış açıları geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.

TRK-104 TÜRKÇE II

Bu derste Türkçenin sadeleşme süreci, Türk dilinde görülen ses olayları, yapısal özellikler tanıtılmakta, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunda temel bilgiler verilmekte, yazılı ve sözlü anlatımın temel özellikleri saptanmakta, son olarak da öğrencilerin dilekçe yazma becerisi kazanması için dilekçe yazma kuralları verilmektedir.

İKT-106 GENEL İKTİSAT

Genel İktisat dersinde; ekonominin temel kavramları, mikroekonomi ve makroekonominin kapsamları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici davranışı teorisi, üretim ve maliyet, tam rekabet, monopol ve oligopol piyasası, makroekonomik değişkenler, milli gelir ile ilgili kavramlar, makroekonomik sorunlar olarak ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, iç ve dış borçlar ile para ve maliye politikaları, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma konuları işlenmektedir.

İNG-106 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II

ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. (En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TİC-108 LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik Yönetimi dersinde; Lojistik temel kavramları, Lojistik faaliyetler, Lojistik sektörü, Tersine lojistik, Tedarik zinciri, Dış kaynak kullanımının, Yeşil lojistik ve Sürdürülebilirlik, Lojistik ve Pazarlama, Lojistik ve dağıtım kanalları, Lojistik ve bilgi teknolojileri, Risk yönetimi ve lojistik konuları verilmektedir.

TİC-110 ELEKTRONİK TİCARET

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.

MUH-201 MUHASEBE PRENSİPLERİ

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebecilerin yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırladıktan sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.

HUK-203 HUKUKA GİRİŞ

Hukuka Giriş I dersinde, hukukun toplumdaki fonksiyonu; hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması; kamu hukuku-özel hukuk ayrımı; hukuki ilişki ve hak kavramı; hakların türleri, hak sahibi ve bunların türleri, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi; hukuksal eylemler ve işlemler; hakların korunması yolları incelenen başlıca kavram ve konulardır.

TAR-203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TİC-203 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI

Bu dersin içeriğinde; Dış ticaret işlemleri, ithalat, ihracat, kambiyo mevzuatı, kullanılan belgeler, uluslararası yatırımlar, serbest bölgeler ve proje ödevi yer almaktadır.

TAR-204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TİC-205 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Gümrük ile ilgili temel kavramlar, Türk Gümrük Mevzuatının hukuksal yapısı, Türk gümrük tarife cetveli, Kıymet beyanı, Gümrük beyannamesi tescil ve kabulü, Gümrük Mevzuatı kavramını doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgilendiren çok sayıda; kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, tasarruflu yazılar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile bazı uluslararası anlaşmalar, Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulma süreci, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Antrepo ve Geçici İthalat Rejimleri ile Uygulamaları, Transit Rejimi ve Uygulamaları, Serbest Bölgeler ve uygulamaları, Türkiye’deki Serbest Bölgeler konuları ele alınmaktadır.

TİC-204 DIŞ TİCARET MEVZUATI

Dış ticaret mevzuatı içerisinde ithalat, ihracat, kambiyo mevzuatı, dış ticaret sözleşmelerinin yapılması, ulusal ve uluslararası kuruluşları ve dış ticarette standardizasyon konularını ele alınır.

TİC-210 DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK VE UYGULAMALARI

Dış Ticarette Lojistik Ve Uygulamaları dersi; Lojistik Yönetimi; Lojistik Temel Kavramları, Lojistik Terminolojisi, Türkiye’de Lojistik Sektörünün Görünümü, Lojistik Faaliyetler, Pazarlama, Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Lojistik Tedarik Zinciri, Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları, Dış Kaynak Kullanımı, Risk Yönetimi Ve Lojistik İşlemleri konularının çğrencilere aktarımını Sağlamaktır.

TİC-212 MESLEKİ STAJ

Öğrenilen teorik bilgilerin çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Alan uygulamasıdır.

İŞL-218 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

Girişimcilik ve kavramları, girişimcinin özellikleri, girişimcilikte başarı faktörleri, liderlik rol ve becerileri üzerinde durulacak olup, örnek kişi ve hikayelerden hareketle girişimci bakış açısıyla iş fikrinin geliştirilip yapılandırılarak iş planının hazırlanması, KOSGEB, TUBİTAK vb. girişimcilik destekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve öğrenciler girişimcilik sertifikasına sahip olabilecektir.

İŞL-220 SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ ETİĞİ

Dersin teorik kısmı, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk'un kavramsal ve tarihsel düzeyi ile mevcut SS çalışmaları ile ilgilidir. Dersin uygulama kısmı örnek bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak şeklinde gerçekleştirilecektir.

TİC-220 DIŞ TİCARET FİNANSMANI

Bu ders kapsamında, dış ticaret finansmanında kullanılan başlıca yöntemler anlatılmaktadır. Türk Eximbank kredileri, ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri, prefinansman kredileri, Counter-Trade, teminat mektupları, finansal kiralama (Leasing), Faktöring ve Forfaiting gibi konular detaylı olarak işlenmektedir.