Meslek Yüksekokulu

HUK-101 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş ; Adalet programı öğrencilerine öğrenimi boyunca diğer bütün hukuk derslerinde anlatılacak olan temel kavram, ilke ve kuralları öğretmek ve öğrenciyi diğer hukuk derslerine hazırlamaktır. Bu kapsamda, hukukun tanımı, toplumsal norm kategorileri ve hukuk arasındaki ilişki;; kamu ve özel hukuk ayrımı ve bunların bölümleri; hukukun kaynakları ve bu çerçevede kanunlar, kanunların yapılması, uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar vb. temel konular anlatılmaktadır.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk Dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


HUK-105 Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku; Anayasa Hukukunun Genel Esasları özetlendikten sonra Anayasamıza göre devletin temel yapılanması, yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, seçim, siyasi partiler, anayasa yargısı vb konular incelenmektedir.


HUK-107 Medeni Hukuk Bilgisi

Medenî Hukuk I dersinin içeriği, Medenî Hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır.


HUK-108 Borçlar Hukuku Bilgisi

Borçlar Hukuku hakkında genel bilgiler, borç kavramı, borcu doğuran kaynakların genel olarak incelenmesi, Haksız fiilin unsurları ve uygulamadan örneklerin öğrenciye sunulması, Sebepsiz zenginleşme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Borçların ifasının incelenmesi İfa zamanı, ifa yeri ve taraflar hakkında bilgi verilmesi, Borcu sona erdiren nedenlerin açıklanması, Konulara ilişkin uygulamadan örneklerin öğrencilerle tartışılması 


HUK-111 Ceza Hukuku Bilgisi

Ceza Hukuku Bilgisi ; Kavramlar, Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, Tarihçe, Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Hukukunun Uygulama Alanı (Yer Bakımından Uygulama, Zaman Bakımından Uygulama, Kişi Bakımından Uygulama), Suç Genel Teorisi, Genel Olarak Suçun Unsurları, Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar (Ön şartlar, Cezalandırılabilme Şartları, Kişisel Cezasızlık Nedenleri, Ceza Muhakemesi Şartları), Kanuni Unsur (Tipiklik), Maddi Unsur (Hareket), Hukuka Aykırılık Unsuru, Manevi Unsur (Tipiklik), Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, Suçların İçtimaı, İştirak), Yanılma, Fail, Mağdur, Suçtan Zarar Gören Ceza, (Kavram, Çeşitleri, Ceza Mahkûmiyetinin Sonuçları: Fer'i ve Mütemmim Cezalar, Verilecek Cezanın Saptanması, Cezanın Ertelenmesi, Adli Tevbih, Şartla Salıverme), Memnu Hakların İadesi ve Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Çıkarılması, Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler, (Sanığın veya Mahkûmun Ölümü, Af, Zamanaşımı).


HUK-114 Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku konuları ele alınmaktadır. İşletmenin tabi olduğu ticari mevzuat, ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları, şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgiler, Ticari senetler, özellikleri, türleri ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar ve İşletmelerin sorumlulukları, hakları ve görevleri hakkında gerekli bilgiler verilir.


BIL-118 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları dersinde; temel bilgisayar donanımları, yazılım kavramı, donanım-yazılım bileşenleri, temel bilgisayar kullanımı, gündelik programlar, web tarayıcıları ve çalışma hayatında sıklıkla kullanılan MS Ofis Programlarının (Word, Excel, PowerPoint, ...) kullanımı konuları ele alınmaktadır.


ING-131 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-132 İngilizce II

İngilizce II dersi öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


HUK-160 Yönetim Hukuku

Yönetim Hukuku; İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular işlenmektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


UYP-202 UYAP Bilgi Sistemi

Bilgisayar IV Dersin genel mana da davaların UYAP üzerinden nasıl işlediği, Bilgisayar kullanımının gereği ve Mahkemelik davaların UYAP üzerinden nasıl takip edileceği konularında genel bir ders işleyişi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bilgisayar Dersi ile; öğrenci, uygun ortam ve araç gereç sağlandığında mevzuata uygun UYAP uygulamalarını yapabilecektir


HUK-204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

HUK-209 Medeni Usul Hukuku Bilgisi

Medeni Usul Hukuku Bilgisi ; Giriş, adliye teşkilatı, hâkimlerin statüsü, görev ve yetki, dava, kanun yolları ve tahkim anlatılmaktadır. Karşı dava, savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ihtiyati tedbir, ispat teorisi, kanuni deliller, takdiri deliller, kanun yolları ve tahkim açıklanmaktadır.


HUK-218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi

Ceza Usul Hukuku Bilgisi Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde; Temel kavramlar, CMK'nın yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; soruşturma evresi, kovuşturma evresi, kanun yolları, devlet mağdur ilişkisi, özel muhakeme usulleri , Ceza Muhakemesi Kanununun sistemine uygun olarak dava süreleri, görev ve yetki konuları, ilk ve son soruşturma kuralları, duruşma, deliller, tutuklama ve yasa yolları üzerinde durulmaktadır.


ING-221 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-222 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


BIL-223 Klavye Bilgisi

Bilgisayar III; MS Word Ofis paket programının özelliklerini anlamak ve alt yordamlarını kullanmak Çalışma Sayfasını Yapılandırma, Çalışma Sayfasını Boyutlandırma, Geniş Rapor Alma,Öğrencinin, F Klavye ile hatasız ve seri yazması sağlanır.


HUK-228 İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku; İcra- İflas Kanununun sistemine uygun olarak birinci dönemde icra hukuku anlatılmaktadır. İlamların icrası, ihtiyati haciz, iflas yoluyla takip, maddi iflas hukuku, şekli iflas hukuku, iflas suçları, konkordato hukuku ve iptal davası gibi İflas Hukuku konuları anlatılmaktadır.


HUK-273 Adalet Psikolojisi

HUK-275 Mali Hukuk Bilgisi