Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Evrensel değerler çerçevesinde, bilim ve teknolojiden faydalanarak sağlık hizmetlerinin dokümantasyon süreçlerini yürütebilen, hastalıkların tanı kodlarını tanıyan, ayaktan ve yatarak yürütülen tedavi süreçlerini takip edebilen, tıbbi ve idari hizmetlerin istatistiklerini tutabilen ve görev verilen alanda yazılı ve sözlü tüm süreçleri sağlayan, araştırmacı, sorgulayıcı ve saygılı bireyler yetiştirmek.

Vizyon: 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sektörün ihtiyacı olan nitelikli yardımcı sağlık personelini yetiştirmek, eğitim kalitemiz ve gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile en çok tercih edilen program olmak.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Özlem KÜLTÜR

Sağlık Bakanlığı SKS Değerlendiricisi-Özel Medline Adana Hastanesi / Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Tuğba BALOĞLU

Özel Medline Adana Hastanesi / İnsan Kaynakları Müdürü Anadolu Sigorta Bölge Müdür Yardımcısı

Sultan ERYILMAZ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Hemşire- Emekli)

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim: Akademik

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı 

Öğr. Gör. Hilal EKİM

hilalekim@cag.edu.tr

Telefon            : +90 324 651 48 00

Fax      : +90 324 651 48 11

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800


Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısıyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler aracılığıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ-1. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklere katkı verir ve kendini sürekli yenilemektedir.

PÇ-2. Sağlık hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

PÇ-3. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrayarak dokümanların önemini anlar ve sorun çözümüne odaklanır

PÇ-4.  Alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi ve ilkyardım uygulamaları ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve kavramları hatasız olarak kullanır.

PÇ-5. Sağlık kayıtlarına yönelik istatistikî veriyi hazırlar ve sunar. Halk sağlığı çalışmaları için kaynak sağlar.

PÇ-6. Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavrar, hasta dosyasını arşiv kurallarına uygun düzenler.

PÇ-7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.

PÇ-8. Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır ve tıbbi dokümantasyon süreçleri ile ilgili hastane otomasyon işlemlerini yapar

PÇ-9. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder

PÇ-10. Mesleki sorumlulukların farkında olup bunları çalışma ortamında kullanır (hasta bilgilerini gizli tutma, dosyaları düzgün tutma, tıbbi dokümanların muhafazası, hasta ve hasta yakınları ile nazik iletişim kurma, tıbbi araştırmalarda sağlık çalışanlarına yardımcı olma vb).

Anahtar Yetkinlikler

  • Okuma yazma yetkinliği
  • Yabancı dil yetkinliği
  • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
  • Dijital yetkinlik
  • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
  • Vatandaşlık yetkinliği
  • Girişimcilik yetkinliği
  • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, bitirme projesi, staj, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SAG-103 Tıbbi Terminoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TBT-105 Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
MAT-117 Biyoistatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-106 Halk Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 03 08
TDS-108 Hastalıklar Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 03 07
IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-209 Yazışma Teknikleri ve İletişim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 15 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDS-212 Büro Yönetimi Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
TDS-214 Hastane Bilgi Sistemleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 08
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
MYO-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 16 40

TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon

Bilgi, belge, tıbbi doküman kavramlarının tanıtılması, hasta dosyasının önemi ve mahremiyeti hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık kurumlarında dosyalama ve arşivleme süreci hakkında aktarılan bilgi doğrultusunda uygulamaların etkin bir şekilde yürütme becerisi kazanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda tıbbi belgelerin tanımları, kullanımı, önemi ve raporlanması ile tıbbi kayıt sisteminin ve tıbbi dokümantasyon otomasyon sisteminin uygulanmasını kapsamaktadır.

SAĞ-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji dersini alan bir öğrenci: tıbbi terimlere giriş (kökler, önekler, sonekler, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, genel hastalık terimleri), hareket sistemine ilişkin terimleri, solunum sistemine ilişkin terimleir, dolaşım sistemine ilişkin terimleri, ürogenital sisteme ilişkin terimleri, sinir sistemine ilişkin terimleri, endokrin sisteme ilişkin terimleri, kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimleri, göz, kulak ve deriye ilişkin terimleri; anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkili olarak öğrenmektedir.

TRK-103 Türkçe I

Bu ders, dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

Okuma metinleri, ilginç ve ilişkili içerikler ile öğrencileri motive etmeyi ve onlara hedef dil bilgisi ve sözcük bilgisi örnekleri sağlamayı amaçlar. Dil bilgisi olarak vurgu, öğrenme sürecindeki etkin katılımdadır. Metinlerden alınan örnekler ayrılır ve hedef dil bilgisi alanının hem içeriğine hem de biçimsel yönüne odaklanan görevler için bir temel olarak kullanılır. Kelime bilgisi kelimelerin kullanıma konulmasını sağlayan alıştırmalarla geliştirilir. Dinleme, konuşma ve okuma becerileri açılış metinleriyle geliştirilir. Yazma becerileri öğrencilere dili kontrol altına alma ve farklı türlerde metinler yaratabilme fırsatını sağlar.

TBT-105 Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi

Derste; temel bilgisayar kullanımı, on parmak klavye kullanımı ve MS Ofis Programlarının etkin kullanımı konuları işlenmektedir. Dersin içeriği bu temel konuların derlenmiş bilgilerinden oluşmaktadır. Bu anlamda öğrencilere bu temel konular aktarılmakta ve aktarılan konular derslerde gerçekleştirilen vaka bazlı uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

MAT-117 Biyoistatistik

Biyoistatistik dersinde; sosyo-teknik bir sistem olarak istatistiğin tanımlanması, alanına yönelik biyoistatistik kavramları ve amaçlarının açıklanması, sayısal sağlık verileriyle ilişkileri ele alınması ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması, biyoistatistiksel verilerin anlamlarının kavratılması ve olaylara istatistiksel olarak değer katılması amaçlanmaktadır.

TRK-104 Türkçe II

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

Ders ING 105 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TDS-106 Halk Sağlığı:

Bu ders;  halk sağlığı yaklaşımı, epidemiyoloji, kadın sağlığı, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması, çocuk ve genç sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama hizmetleri, kronik hastalıklar, çevre sağlığı, beslenme, yaşlı sağlığı, kazalar ve yaralanmalar, olağan dışı durumlarda sağlık konularını içermektedir.

TDS-108 Hastalıklar Bilgisi

Hastalıklar bilgisine giriş, Endokrin sistem ve hastalıkları, Hematolojik sistem ve hastalıkları, Kas-iskelet sistemi hastalıkları, Kardiyovasküler sistem ve hastalıkları, Sindirim sistemi ve hastalıkları, Sinir sistemi ve hastalıkları, Solunum sistemi ve hastalıkları, Üriner sistem ve hastalıkları, Deri hastalıklarını içermektedir.

IYU- 116 İlk Yardım ve Uygulamaları

Bu dersle öğrenciler kaza, yaralanma, şok, zehirlenme, temel yaşam desteği ihtiyacı gibi durumlarda ilk müdahale yöntemlerinin öğrenilmesini içermektedir.

HUK-203 Hukuka Giriş

Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, mülkiyet, kişilik, miras, borç, sorumluluk kavramları, hukukun dalları, dava türleri, yargı örgütü, miras hukuku, kişiler hukuku ve hukukun ayrımları ele alınacaktır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Tıbbi sekreterlik kavramı, Tıbbi sekreterliğin türleri, özellikleri ve görevleri, Tıbbi sekreterlik meslek esasları, hak ve sorumlulukları, Mevzuatta tıbbi sekreterlik ve meslek standartları, Tıbbi sekreterlikte mesleki etik kavramı, Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde stres yönetimi, Tıbbi sekreterlikte belge yönetimi ve dosyalama arşivleme sürecini içermektedir.

TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Yöneticiler ve yönetim, yönetim çevresi, planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme gibi yönetsel konular ağırlıklı olmak üzere yönetimin temel konuları üzerinde durulacak olup bu kapsamda sağlık kurum ve hizmetleri değerlendirilecektir.

ING-207 Mesleki İngilizce I

Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

TDS-212 Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetim-yönetici-büro kavramlarının açıklanması, bürolarda iş akışı iletişim ve yazışma süreçlerinin açıklanması, büroların ergonomik olarak düzenlenmesi,  bürolarda zaman, stres, kriz ve imaj yönetimi, bürolarda dosyalama tekniklerinin açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TDS-214 Hastane Bilgi Sistemleri:

Hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel veri sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimini içermektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

TDS-216 Bitirme Projesi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili güncel bilgileri bilimsel kurallara uygun bir şekilde toplama, sınıflandırma, yorumlama ve özetlemeyi kapsamaktadır.

TDS-218 Mesleki Staj

Üniversite eğitim sürecindeki kazanımlarını iş yaşamında uygulayabilmek için yararlı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak, öğrenciler, alanları ile ilgili olarak stajlarını gerçekleştirmektedir ve eğitim süreci ve iş yaşantısı arasında bir köprü oluşturmak amacıyla tecrübelerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları onların profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

TDS-102 Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi doküman ve dokümantasyonun tarihçesi hakkında bilgi verilecek tıbbi doküman ile ilgili temel kavramlar tanımlanacaktır. Tıbbi dokümanların önemi, mülkiyeti ve gizliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Tıbbi dokümanların çeşitleri, kullanımı ve standardizasyonu, hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi ve kayıt sisteminin kurulmasına yer verilecektir. Hasta dosyaları arşivinin organizasyonu ve bölümleri ve tıbbi dokümanlarda numaralandırma ve arşivleme işlemleri hakkında bilgilendirilecektir. Hastalık  ve ameliyatların standart terminolojisi, tıbbi dokümanlarda veri derleme işlemleri, istatistik ve raporlama işlemleri ve tıbbi dokümanlarda otomasyon sistemine yer verilecektir.


SAG-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.


TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

TBT-105 Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

TDS-106 Halk Sağlığı

TDS-108 Hastalıklar Bilgisi

IYU-116 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk yardım tanımını ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları ortaya koymaktır. İlk yardım temel uygulamalarını öğretmek hasta ile yaralıyı değerlendirebilmek, kanama ve şokta ilk yardım uygulayabilme, burkulma, çıkık ve kırıklarda, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda ilk yardım becerisi kazandırmaktır.


MAT-117 Biyoistatistik

HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TDS-203 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Sekreterlik ve sekreterlik mesleği hakkında bilgi verilerek sekreterin özellikleri, önemi, bilgi ve becerileri açıklanacaktır. Tıbbi sekreterlik mesleğinin diğer sekreterlik türlerinden farkı ve tıbbi sekreterlik meslek esasları, mevzuatta tıbbi sekreterlik ve meslek standartları ele alınacaktır. Mesleki etik konusuna değinilecektir. Sekreterlik mesleğinde stres yönetimi, sekreterlikte etkin iletişim ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Son olarak sekreterlikte belge ve evrak yönetimi, dosyalama ve arşivleme işlemleri açıklanacaktır. 


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

TDS-205 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ; Sağlık Hizmetleri Yönetimi dersi sağlık sektörü içinde görev yapacak olan tıbbi sekreterlerin genel olarak yönetim teorileri, yönetimin tarihçesi, yönetim süreçleri, yönetim biçimleri, iletişim, motivasyon, çatışma gibi konularda bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.


ING-207 Mesleki İngilizce I

ING-208 Mesleki İngilizce II

TDS-209 Yazışma Teknikleri ve İletişim

TDS-212 Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetimin tarihçesine değinilecek ve yönetici kavram açıklanacaktır. Büro kavramı tanımlanacak ve türlerine değinilecektir. Bürolarda iş analizi, iş bölümü, organizasyonu ve sistem iyileştirme teknikleri açıklanacaktır. Ergonomik açıdan bürolar değerlendirilecek ve bürolarda iletişim yönetimi konusuna değinilecektir. Bürolarda yazışma yönetimi ve yazışma kuralları ve türlerine yer verilecektir. Bürolarda dosyalama teknikleri, zaman ve stres yönetimi, kriz ve imaj yönetimi konuları hakkında bilgiler kazandırılacaktır. 


TDS-214 Hastane Bilgi Sistemleri

Hastane Bilgi Sistemleri; Bu derste öğrencilere, hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel vari sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuvar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimi amaçlanmaktadır.


TDS-216 Bitirme Projesi

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

TDS-218 Mesleki Staj

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

1. Yıl, Birinci Dönem

                   

TDS-102

Tıbbi Dokümantasyon

-

-

X

-

-

X

-

-

-

X

SAG-103

Tıbbi Terminoloji

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

TRK-103

Türkçe-I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ING-105

İngilizce Dil Becerileri-I

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TBT-105

Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

MAT-117

Biyoistatistik

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

                   

TRK-104

Türkçe-II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ING-106

İngilizce Dil Becerileri-II

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDS-106

Halk Sağlığı

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

TDS-108

Hastalıklar Bilgisi

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

IYU-116

İlkyardım ve Uygulamaları

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Birinci Dönem

                   

HUK-203

Hukuka Giriş

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

TDS-203

Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

TDS-205

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

ING-207

Mesleki İngilizce I

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDS-209

Yazışma Teknikleri ve İletişim

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

                   

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

ING-208

Mesleki İngilizce II

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDS-212

Büro Yönetimi Teknikleri

-

-

-

-

-

X

X

-

X

X

TDS-214

Hastane Bilgi Sistemleri

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

7

1

4

8

4

4

3

3

2

4

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

33%

4%

19%

38%

19%

19%

14%

14%

9%

19%

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

X

-

X

-

-

-

-

-

-

X

TDS-216

Bitirme Projesi

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

TDS-218

Mesleki Staj

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ-1. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklere katkı verir ve kendini sürekli yenilemektedir.

PÇ-2. Sağlık hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

PÇ-3. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrayarak dokümanların önemini anlar ve sorun çözümüne odaklanır.

PÇ-4.  Alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi ve ilkyardım uygulamaları ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve kavramları hatasız olarak kullanır.

PÇ-5. Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar. Halk sağlığı çalışmaları için kaynak sağlar.

PÇ-6. Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavrar, hasta dosyasını arşiv kurallarına uygun düzenler.

PÇ-7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.

PÇ-8. Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır ve tıbbi dokümantasyon süreçleri ile ilgili hastane otomasyon işlemlerini yapar.

PÇ-9. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

PÇ-10. Mesleki sorumlulukların farkında olup bunları çalışma ortamında kullanır (hasta bilgilerini gizli tutma, dosyaları düzgün tutma, tıbbi dokümanların muhafazası, hasta ve hasta yakınları ile nazik iletişim kurma, tıbbi araştırmalarda sağlık çalışanlarına yardımcı olma vb).

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

x

x

x

x

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

x

x

x

           

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

x

x

x

       

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

x

x

x

x

x

   

x

   

Alana Özgü Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

x

x

x

x

x

x

x