Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz:

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilere finansal hizmetler sektöründe etkin bir eğitim sunarak, etik değerlere bağlı, analitik düşünebilen, yenilikçi ve müşteri odaklı profesyoneller yetiştirmektir. Sektörün gereksinimlerine uygun akademik temel ile uygulamayı birleştirerek, öğrencilerin iş dünyasında başarılı kariyerler yapmalarını desteklemek hedeflenmektedir.

Vizyonumuz:

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak vizyonumuz, öğrencilerimizi global finansal hizmetler alanında rekabetçi bireyler olarak yetiştirerek, sektördeki gelişmelere yön veren bir etki sağlamaktır. Yenilikçi yaklaşımlarla programımızı sürekli güncelleyerek, öğrencilerimizi sadece bugünkü ihtiyaçlara değil, aynı zamanda geleceğin finansal trendlerine hazırlamak amaçlanmaktadır.

Danışma Kurulu Üyesi Adı Soyadı

Kurum

Yusuf Volkan SAĞIROĞLU

Mapfre Sigorta Bölge Müdürü

Beyhan SEVİNDİNLİ

Anadolu Sigorta Bölge Müdür Yardımcısı

Hafize ERDOĞAN

Sigorta Acente Yöneticisi

Sezer KAYHAN

Emekli Banka Şube Müdürü

Genel Bilgiler

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Diploması

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

TYÇ Seviyesi

5

Kredi Aralığı

120

Programın Normal Süresi

2

Programın Dili

Türkçe

Program Başkanı

Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ

dilarademirez@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Program Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

edayasa@cag.edu.tr

Tel:  +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programın Profili

Bankacılık ve Sigortacılık Programı;

 • Bankalarda, aracı finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve acentelerinde, ayrıca her sektördeki firmaların finans bölümlerinde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına sigorta acentesi açıp çalıştırabilecek uygun niteliklere sahip meslek elemanlarını yetiştirmek,
 • İnsani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisine sahip ve iletişime açık, etik kuralları gözeten bireyler yetiştirmek amaçları olan programdır.

Öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak;

-           Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,

-           Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,

-           İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve

-           Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamak Bankacılık ve Sigortacılık programının temel hedefleridir.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

 1. Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.
 2. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel ve ilgili bilgileri kullanabilecektir.
 3. Öğrenciler, temel ve teknik bilimsel altyapıyı kullanarak olası sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler önerebilecek, paydaşlarla ortaklık kurabilecek ve gerektiğinde bir ekip oluşturabilecek ve sorumluluk alabileceklerdir.
 4. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacaklarını ve araştıracaklarını geliştirerek becerilerini hayata nasıl uygulayacaklarını öğrenebilecekler, mevcut verileri seçebilecek, anlamlandıracak, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.
 5. Öğrenciler, meslektaşlarına belirtilen düzeyde bankacılık & sigortacılık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.
 6. Öğrenciler kamu, özel ve medya kaynaklarından gelen bilgi ve verileri takip edebilecektir.
 7. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değer ve kriterlere güvenebilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

Anahtar Yetkinlikler

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Yabancı dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programına yerleştirilmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme İmkânları

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/meslek-yuksek-okulu-bankacilik-ve-sigortacilik-program-tanimi

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MUH-101 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
IKT-103 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-107 İşletme Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-143 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 15 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
MUH-102 Finansal Muhasebe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 07
BNK-104 Para ve Banka Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 09
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 12 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-203 Hukuka Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
BNK-205 Temel Bankacılık Hizmetleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
SIG-205 Temel Sigortacılık İşlemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BSH-202 Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
BNK-212 Bitirme Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BNK-214 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BNK-218 Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
BNK-220 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 22 46

MUH-101 Muhasebe Prensipleri

Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı Muhasebe Prensipleri dersinde; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular arasındadır.

IKT-103 Genel İktisat

Genel İktisat dersinin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak, mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.

TRK-103 Türkçe I

Türkçe I dersi; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

 

ISL-107 İşletme Yönetimi

İşletmenin temel fonksiyonları ve yönetimi çerçevesinde kalınarak, işletme yönetim süreçlerinin incelenmesi, işletme çevresi ve çağdaş işletme yönetim yaklaşımları üzerine stratejik yaklaşımlarla güncel incelemelerin yapılmasıdır.

MAT-143 Matematik

Matematik dersi temelde dört işlem uygulamaları yapılarak çözüm kümelerine ulaşmayı kapsamaktadır.  Ders süresince öğrencilerin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmeleri, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmeleri için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda temel sayı kümeleri kullanılarak analitik yaklaşımlarla adım adım algoritmik işlemler ile ardışık, asal, rasyonel, üslü ve köklü sayılar ile faktöriyel, taban aritmetiği, fonksiyon ve logaritma konularının uygulamaları yer almaktadır.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Ders kapsamında “Dijital Okuryazar” olarak nitelendirilebilecek bir bireyde olması gereken temel beceriler öğrencilere aktarılmakta ve gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar üzerinden öğrencilerin bu becerileri kazanarak gündelik yaşantılarında da kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilere temel bilgisayar kullanımı tanıtılarak; bilgisayar donanımları, bilgisayar yazılımları, MS Ofis programları, işletim sistemleri, web tarayıcıları, popüler web siteleri ve bilgisayarda kullanılan diğer faydalı uygulamalar gibi konularda kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Gerçekleştirilen uygulamalar ile aktarılan bilgilerin pratikte de değerlendirilebilir olması hedeflenmektedir.

MUH-102 Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe dersi, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırladıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.

BNK-104 Para ve Banka

Para ve Banka Dersinin amacı, finansal piyasaların işleyişi ile finansal piyasalar içerisinde bankacılığın yeri ve önemini kavrayabilme, Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimini takip edebilme, para ve finans konularında yayınlanan yazıları, gerçekleşen gelişmeleri anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Bankaların finansal sistem içerisindeki yeri, paranın işlevi, para arzı, para çarpanı, enflasyon, faiz oranı, para teorisi, para politikası ve parasal aktarım mekanizması, bankacılık sistemi ve bankaların yönetimi, TCMB’nin yapısı ve görevleri işlenen konular arasındadır.

TRK-104 Türkçe II

 

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

 

HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersi,  hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

BNK-205 Temel Bankacılık Hizmetleri

Temel Bankacılık Hizmetleri dersinin amacı; öğrencilerin bankacılık sektörünün ekonomideki yeri ve hizmet fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bankacılıktaki temel ürün ve hizmetleri, bankaların kullandıkları finansal araçları, bankacılık hizmetlerinde kullanılan kavramları ve belgeleri tanımalarını sağlamak, bankacılıkla ilgili terminolojiye hakim olmalarını sağlamaktır. Mevduat ve kredi işlemleri, ticari senetlere dayalı bankacılık işlemleri, para aktarım ve ödeme sistemleri, saklama hizmetleri, yatırım danışmanlığı hizmetleri, finansal yatırım ve aracılık hizmetleri, elektronik bankacılık ve banka kartları, dış ticaret ve sigortacılıktaki bankacılık işlemleri konularını içermektedir.

SIG-205 Temel Sigortacılık İşlemleri

Temel Sigortacılık İşlemleri dersinin amacı; öğrencilere temel sigortacılık kavramlarını tanıtarak Türkiye’de ve Dünyada sigorta sektörü işletmeciliği ve işleyişi hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır. Risk ve belirsizlik kavramları ile sigortanın ilişkisi, sigortanın türleri ve genel prensipleri, temel sigortacılık kavramları, prim hesaplamaları ve reasürans işlemleri, sigortacılık sisteminin işleyişi ve sigorta branşları konularını içermektedir.

ING-207 Mesleki İngilizce I

 

BSH-202 Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku

Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku dersinde, Banka ve Sigorta hukukunun temel esasları ele alınmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık hukuku ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve esasları, mevzuat ve yasal düzenlemeler gibi bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapısı, çeşitleri ve içerikleri hakkında bilinmesi gereken konular ele alınmakta ve daha ileri araştırmalar için alt yapı kazandırılması amaçlanmaktadır.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmektedir.

ING-208 Mesleki İngilizce II

 

BNK-212 Bitirme Projesi

Bankacılık ve Sigortacılık faaliyetlerinin banka ve sigorta şirketleri nezdinde detaylı incelemesi, bankacılık sigortacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki, mali ve raporlama alt yapısının araştırılması ele alınmaktadır. Şirketlere ilişkin finansal analizler uygulanması beklenmektedir. Bu doğrultuda sunum yapma ve takım içinde uyumluluk ilkeleriyle öğrencilerin proje kapsamındaki analiz ve bulguları yazılı ve sözlü sunmaları amaçlanmaktadır. 

BNK-214 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları

Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları  dersinde bankacılık türleri, bankaların faaliyetleri , banka bilançosu gibi temel bankacılık uygulamaları tanıtılmaktadır. Paranın zaman değeri, mevduat faiz hesaplama, kredi taksiti, gelecek değer ve bugünkü değer hesaplamaları excell programı kullanılarak uygulamalı anlatılmaktadır. Elementer ve hayat sigortalarının tanımı, kullanım amacı ve prim hesaplamaları tanıtılmakta ve uzman kişiler konuk olarak alınarak sektör hakkında güncel bilgiler aktarılmaktadır.

BNK-218 Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme

Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme dersi; finansal hizmet türleri, dijital dönüşüm ve finansta bilgi güvenliği, dijital para, kripto varlıklar, blockchain,  bankacılık ve sigortacılıkta dijitalleşmenin etkileri, Fintech ve InsurTech, dijital ödeme sistemleri ve dijital bankacılık, açık bankacılık, dijitalleşmenin yarattığı risk ve fırsatlar gibi yeni teknolojilerin finans sektöründeki etkisini gösteren konuları içermektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; girişimcilik kavramı, özellikleri, türleri, liderlik kavramı, teorileri, becerileri ve liderlerin girişimci rolleri tanıtılmaktadır. Yeni nesil/çağdaş girişimcilik, girişimcilik ekosistemi, lider girişimci ve önemi, yenilikçi stratejiler ele alınan başlıca konular arasındadır.

BNK-220 Mesleki Staj

Mesleki Staj dersi; hem bağımsız olarak hem de başkalarıyla işbirliği içinde çalışma,  bankacılık ve sigortacılık ile ilgili teorik bilgilerini entegre etme ve bir iş ortamında görev yapma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Staj sürecinde, öğrenciler finansal kuruluşlarda ve sigorta şirketlerinde aktif bir rol üstlenerek sektörün günlük operasyonlarına katılım sağlayacaklardır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; sosyal sorumluluk kavramı, yaklaşım ve modelleri, iş etiği kavramı, tarihsel gelişimi  ve uygulamaları tanıtılmaktadır. Sosyal sorumluluk alanları, etkinlik ve kampanyalar, stratejiler, işletmelerde etik, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve projelerin hazırlanması ele alınan başlıca konular arasındadır.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

MUH-101 Muhasebe Prensipleri

Muhasebe Prensipleri; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.


MUH-102 Finansal Muhasebe

IKT-103 Genel İktisat

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.


TRK-103 Türkçe I

BNK-104 Para ve Banka

TRK-104 Türkçe II

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

ISL-107 İşletme Yönetimi

MAT-143 Matematik

BSH-202 Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku; Banka hukukunun temel esasları ele alınmaktadır. Bankacılık hukuku ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve esasları, bankacılık suçları, bankalar mevzuatı, krediler, kredi sözleşmeleri, banka ve kredi kartı düzenlemeleri, finansal kiralama kanunu, mortgage sistemi ve yasal düzenlemeleri gibi bankacılık alanı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapısı, çeşitleri ve içerikleri hakkında bilinmesi gereken konular ele alınmakta ve daha ileri araştırmalar için alt yapı kazandırılması amaçlanmaktadır.


HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

BNK-205 Temel Bankacılık Hizmetleri

SIG-205 Temel Sigortacılık İşlemleri

ING-207 Mesleki İngilizce I

ING-208 Mesleki İngilizce II

BNK-212 Bitirme Projesi

 

Bankacılık ve Sigortacılık faaliyetlerinin banka ve sigorta şirketleri nezdinde detaylı incelemesi, bankacılık sigortacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki, mali ve raporlama alt yapısının araştırılması ele alınmaktadır. Şirketlere ilişkin finansal analizler uygulanması beklenmektedir. Bu doğrultuda sunum yapma ve takım içinde uyumluluk ilkeleriyle öğrencilerin proje kapsamındaki analiz ve bulguları yazılı ve sözlü sunmaları amaçlanmaktadır.  


BNK-214 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları

BNK-218 Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

BNK-220 Mesleki Staj

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

MUH-101

Muhasebe Prensipleri

x

-

-

-

-

x

-

IKT-103

Genel İktisat

x

-

x

x

-

x

-

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

x

x

x

x

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

x

x

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

x

x

x

-

x

x

x

MAT-143

Matematik

-

-

-

-

x

x

-

1. Yıl, İkinci Dönem

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

x

x

-

x

-

MUH-102

Finansal Muhasebe

x

-

-

-

-

x

-

BNK-104

Para ve Banka

x

x

x

x

x

x

x

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

x

x

x

x

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

x

x

-

2. Yıl, Birinci Dönem

HUK-203

Hukuka Giriş

x

x

x

x

x

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

x

BNK-205

Temel Bankacılık Hizmetleri

x

x

x

x

x

x

x

SIG-205

Temel Sigortacılık İşlemleri

x

x

x

x

x

x

x

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

x

x

-

2. Yıl, İkinci Dönem

BSH-202

Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku

x

x

x

x

x

x

x

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

x

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

x

x

-

BNK-212

Bitirme Projesi

x

x

x

x

x

x

x

BNK-214

Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları

x

x

x

x

x

x

x

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

11

8

10

11

15

18

11

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

%52,38

%38,09

%47,61

%52,38

%71,42

%85,71

%52,38

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

BNK-218

Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme

-

x

x

x

x

x

x

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

x

x

x

x

x

-

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

x

x

x

x

x

-

BNK-220

Mesleki Staj

-

x

x

x

x

x

x

                                                             

Program Çıktıları & Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

1. Yıl, Birinci Dönem

MUH-101

Muhasebe Prensipleri

5

-

-

-

-

4

-

IKT-103

Genel İktisat

5

-

4

4

-

4

-

TRK-103

Türkçe I

-

-

-

3

3

4

5

ING-105

İngilizce Dil Becerileri I

-

-

-

-

5

5

-

ISL-107

İşletme Yönetimi

5

5

4

-

5

5

5

MAT-143

Matematik

-

-

-

-

5

5

-

1. Yıl, İkinci Dönem

BLG-101

Dijital Okuryazarlık

-

-

5

5

-

5

-

MUH-102

Finansal Muhasebe

5

-

-

-

-

4

-

BNK-104

Para ve Banka

5

5

4

5

4

5

4

TRK-104

Türkçe II

-

-

-

3

3

4

5

ING-106

İngilizce Dil Becerileri II

-

-

-

-

5

5

-

2. Yıl, Birinci Dönem

HUK-203

Hukuka Giriş

5

4

4

4

5

-

-

TAR-203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

5

BNK-205

Temel Bankacılık Hizmetleri

5

5

4

5

4

4

4

SIG-205

Temel Sigortacılık İşlemleri

5

5

4

5

4

4

4

ING-207

Mesleki İngilizce I

-

-

-

-

5

5

-

2. Yıl, İkinci Dönem

BSH-202

Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku

5

5

5

5

4

4

5

TAR-204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

-

-

-

x

ING-208

Mesleki İngilizce II

-

-

-

-

5

5

-

BNK-212

Bitirme Projesi

4

5

5

5

5

4

4

BNK-214

Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları

5

5

4

4

5

5

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

54

39

43

48

67

81

46

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

BNK-218

Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme

-

5

4

4

5

5

4

ISL-218

Girişimcilik ve Liderlik

-

4

5

4

4

5

-

ISL-220

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

-

4

5

4

4

5

-

BNK-220

Mesleki Staj

-

5

5

5

5

5

4

                     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (Ön Lisans) & Program Çıktıları & Ders İlişkileri Tablosu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Bankacılık ve Sigortacılıkta kullanılan temel kavramları sıralar.

Finans alanına ilişkin temel bilgilere sahiptir.

x

1. Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

2. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel ve ilgili bilgileri kullanabilecektir.

3. Öğrenciler, temel ve teknik bilimsel altyapıyı kullanarak olası sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler önerebilecek, paydaşlarla ortaklık kurabilecek ve gerektiğinde bir ekip oluşturabilecek ve sorumluluk alabileceklerdir.

4. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacaklarını ve araştıracaklarını geliştirerek becerilerini hayata nasıl uygulayacaklarını öğrenebilecekler, mevcut verileri seçebilecek, anlamlandıracak, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.

5. Öğrenciler, meslektaşlarına belirtilen düzeyde bankacılık & sigortacılık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

6. Öğrenciler kamu, özel ve medya kaynaklarından gelen bilgi ve verileri takip edebilecektir.

7. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değer ve kriterlere güvenebilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

Finansın temel kavramlarına, bankacılık ve sigortacılık sektörüne ilişkin olarak edindiği bilgiyi sosyal bilimler alanlarında kullanır.

Bankacılık ve Sigortacılık sözleşmelerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.

Bankacılık ve Sigortacılık alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

x

x

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

   

x

         
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

Bankacılık ve Sigortacılığın temel kavramlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenimini İşletme, İktisat, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret  ve ilgili  lisans eğitim düzeyine ya da Bankacılık ve Sigortacılıkta meslek  hizmetlerine yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

 

x

x

   

x

   
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Finansın temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak finans alanındaki temel bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Bankacılık ve Sigortacılık alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde etik standartlara ve yasal düzenlemelere uygun hareket etme yetkinliği, etik sorumlulukları anlama ve yasal gerekliliklere uyum sağlama konularında bilinçli olurlar.

Sigortacılık alanında özellikle, mezunlar risk analizi yapabilme ve sigorta poliçeleri üzerinden riskleri etkili bir şekilde yönetme yetkinliğini geliştirirler. Bankacılıkta da kredi riski gibi konularda bu yetkinlikleri kullanırlar.

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe müşteri odaklı hizmet sunmanın önemini kavrayarak müşteri memnuniyetini artırmak için etkili iletişim, müşteri taleplerini anlama ve çözüm üretme konularında yetkinlik kazanırlar.

Finansal teknolojileri takip etme ve kullanma yetkinliği kazanırlar. Online bankacılık sistemleri, dijital sigorta platformları gibi teknolojik araçları kullanma becerisi geliştirirler.

x

x

x

x

x

x

x