Meslek Yüksek Okulu

Amaç:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; bankalarda, aracı finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve acentalarında, ayrıca her sektördeki firmaların finans departmanlarında yönetime yardımcı olacak veya kendi adına sigorta acentası açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanlarını  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

  • Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,
  • Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,
  • İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve
  • Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Bankacılık ve Sigortacılık Programı; Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2008-09 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 05.05.2008/011425 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde okumak isteyen bir öğrencinin hem sosyal bilimler hem de matematik alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması ve empati yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1.Sınıf öğrencilerine iktisat, işletme, matematik, muhasebe, bilgisayar, istatistik ve para ve banka gibi temel dersler okutulmakta,  2. Sınıfta ise ağırlıklı olarak, yönetim ve iletişim becerileri, temel bankacılık uygulamaları, temel sigortacılık işlemleri, finansal yönetim, sermaye piyasaları, finansal analiz, kredi yönetimi ve banka ve sigorta hukuku gibi bankacılık ve sigortacılık alanına yönelik derslerle bankacılık ve sigortacılık formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program; öğrencinin ilgi alanına yönelik seçimlik ders uygulaması, A2 düzeyinde yabancı dil bilgisi ve bilgisayar destekli derslerle tamamlanmaktadır. Böylelikle bir yandan mesleki formasyon kazandırılmaya çalışılırken öte yandan öğrencinin tercihi doğrultusunda daha ileri düzeyde öğrenimine devam edebilmesinin alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Program mezunları ; bankalarda, aracı finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve acentalarında, ayrıca her sektördeki firmaların finans departmanlarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Bankacılık ve Sigortacılık Programı; öğrencilerin program tercihlerinde üst sıralarda yer almakta ve bunun sürmesi beklenmektedir. AB süreci ve Ülkemizin Dış Ticaret hacminin hızla artması, ayrıca Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Menderes ÜSTÜNER
mustuner@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

PÇ 2.  Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel ve ilgili bilgileri kullanabilecektir.

PÇ 3. Öğrenciler, temel ve teknik bilimsel altyapıyı kullanarak olası sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler önerebilecek, paydaşlarla ortaklık kurabilecek ve gerektiğinde bir ekip oluşturabilecek ve sorumluluk alabileceklerdir.

PÇ 4. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacaklarını ve araştıracaklarını geliştirerek becerilerini hayata nasıl uygulayacaklarını öğrenebilecekler, mevcut verileri seçebilecek, anlamlandıracak, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.

PÇ 5. Öğrenciler, meslektaşlarına belirtilen düzeyde bankacılık & sigortacılık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

PÇ 6.Öğrenciler kamu, özel ve medya kaynaklarından gelen bilgi ve verileri takip edebilecektir.

PÇ 7. Öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili verilerin elde edilmesi, kullanılması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değer ve kriterlere güvenebilecek ve bunlara uygun davranabilecektir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
IKT-103 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-103 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAT-103 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ISL-105 Genel İşletme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BNK-102 Para ve Banka Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
ING-102 İngilizce II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
MAT-104 İstatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
ISL-108 Finansal Muhasebe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BNK-201 Temel Bankacılık Hizmetleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HLK-201 İletişim ve İkna Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SIG-203 Temel Sigortacılık İşlemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BNK-202 Bankacılık Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SIG-204 Sigortacılık Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BNK-208 Bankacılık Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
BNK-212 Bitirme Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


BNK-102 Para ve Banka

Para ve Banka; Para ekonomisini ve finansal sistemde bankaların rolünü sunmak ve özellikle son yıllardaki teori, kurumsal ve uygulama alanındaki gelişmeleri öğrencilerin kavramasını sağlamaktır. Finansal yenilikler ve para bankaya giriş, paranın işlevi, finansal sistemin temelleri, bankacılık teorisi; Türkiye ve dünyada bankacılık konularını içermektedir.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


IKT-103 Genel İktisat

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.


ISL-103 Muhasebe Prensipleri

Muhasebe Prensipleri; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.


MAT-103 Matematik

MAT-104 İstatistik

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


ISL-105 Genel İşletme

Dersin temel amacı işletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.


BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


ISL-108 Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe; İşletme ve Muhasebe: Mali nitelikli işlemler, Varlık kaynak dengesi -Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesaplar: Hesap kavramı, hesap türleri -Hesap planı, belgeler, defterler, muhasebe süreci -Mal hareketlerinin izlenmesi, stoklar ve mal alım-satım işlemleri, aralıklı ve devamlı envanter yöntemi -Hazır değerler: Kasa, bankalar, çekler -Menkul değerler: Hisse senetleri, tahviller -Ticari alacaklar, diğer alacaklar -Duran varlıklar -Borçlar, özkaynaklar -Gelir ve gider işlemleri -Dönem sonu işlemleri -Mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemlerini içeren temel muhasebe konuları ele alınmaktadır.


BNK-201 Temel Bankacılık Hizmetleri

Temel Bankacılık Hizmetleri; Banka ve bankacılık sistemi; bankacılık sisteminin temel işlevleri; bankaların kaynakları; bankalarda kaynak kullanımı konuları ele alınmakta ve Saklama ve depo hizmetleri, ödeme ve tahsilat hizmetleri, havale ve aktarım hizmetleri, garanti ve güvence hizmetleri, bilgilendirme ve belgelendirme hizmetleri gibi bankacılık faaliyetleri incelenmekte ve Basel II düzenlemelerinden genel hatlarıyla bahsedilmektedir.


HLK-201 İletişim ve İkna

İletişim ve İkna; İletişimin önemini ve gereğini öğrencilere kavratmak, iletişim türleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iletişim ve iknada beden dili, konuşma becerisi ve ses tonunun önemini vurgulamak, insan ilişkilerinde uzun süreli ve güvene dayalı iletişimin ve empatinin önemini kavratmak bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


HUK-201 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


BNK-202 Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku; Banka hukukunun temel esasları ele alınmaktadır. Bankacılık hukuku ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve esasları, bankacılık suçları, bankalar mevzuatı, krediler, kredi sözleşmeleri, banka ve kredi kartı düzenlemeleri, finansal kiralama kanunu, mortgage sistemi ve yasal düzenlemeleri gibi bankacılık alanı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapısı, çeşitleri ve içerikleri hakkında bilinmesi gereken konular ele alınmakta ve daha ileri araştırmalar için alt yapı kazandırılması amaçlanmaktadır.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


SIG-203 Temel Sigortacılık İşlemleri

Temel Sigortacılık İşlemleri; Sigorta kapsamında yer alan ürünlerin tanıtıldığı bu derste, sigorta fiyatlaması ve fiyatı etkileyen unsurlar, sigortanın bölümleri, sosyal sigortalar, özel sigortalar, özel sigorta çeşitleri, mal sigortaları, hayat sigortaları, sorumluluk sigortaları, teklif alma ve form doldurma, poliçelerin prim hesaplamaları ve benzeri konular incelenmektedir.


SIG-204 Sigortacılık Uygulamaları

Sigortacılık Uygulamaları; Öğretim elemanı ve öğrencilerin sigortacılık konusunda ortaklaşa belirledikleri ve öğrencinin mesleki bilgi ve becerilerini gösterebileceği bir araştırma ve uygulama projesinin bir yarıyıl süresi içinde danışman öğretim elemanının gözetiminde hazırlanması.


BNK-208 Bankacılık Uygulamaları

Bankacılık Uygulamaları; Öğretim elemanı ve öğrencilerin Bankacılık ve Finans konusunda ortaklaşa belirledikleri ve öğrencinin mesleki bilgi ve becerilerini gösterebileceği bir araştırma ve uygulama projesinin bir yarıyıl süresi içinde danışman öğretim elemanının gözetiminde hazırlanması.


BNK-212 Bitirme Projesi

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
BNK-102 Para ve Banka 3-0-3 07
ISL-103 Muhasebe Prensipleri 3-0-3 06
BNK-201 Temel Bankacılık Hizmetleri 3-0-3 06
HLK-201 İletişim ve İkna 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş 3-0-3 05
BNK-202 Bankacılık Hukuku 3-0-3 05
SIG-203 Temel Sigortacılık İşlemleri 3-0-3 06
SIG-204 Sigortacılık Uygulamaları 3-0-3 06
BNK-208 Bankacılık Uygulamaları 3-0-3 06
BNK-212 Bitirme Projesi 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
IKT-103 Genel İktisat 3-0-3 06
MAT-103 Matematik 3-0-3 05
MAT-104 İstatistik 3-0-3 06
ISL-105 Genel İşletme 3-0-3 06
BIL-108 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 3-0-3 04
ISL-108 Finansal Muhasebe 3-0-3 06
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02