Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

* Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

X

X

1. Çocuk Gelişimi programı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

2. Çocuk Gelişimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

3. Çocuk Gelişimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenir.

4. Çocuk Gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

5. Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem, etkinlik ve tekniklerini uygular.

6. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişim alanlarını (fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanları) destekleyici eğitsel materyal hazırlar ve eğitim ortamlarını düzenler.)

7. Matematik ve sosyal bilimler (Tarih, Türkçe) alanıyla ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur.

8. Mesleği ile ilgili programların felsefesini, genel özelliklerini ve programın her bir öğesinin gerekliliklerini sınıf yönetimine ve uygulamalarına yansıtır.

9. Araştırma yöntemlerini, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.

10. Özel gereksinimli çocukların özelliklerini bilir bu çocuklar için eğitim sürecini planlar ve uygular.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

* Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.

X

X

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

* Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

               
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

* Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

       

X

     
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

* Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

* Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

X