Meslek Yüksekokulu

MUH-101 Muhasebe Prensipleri

Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı Muhasebe Prensipleri dersinde; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular arasındadır.

IKT-103 Genel İktisat

Genel İktisat dersinin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak, mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.

TRK-103 Türkçe I

Türkçe I dersi; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kuralları ele almaktadır. Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

 

ISL-107 İşletme Yönetimi

İşletmenin temel fonksiyonları ve yönetimi çerçevesinde kalınarak, işletme yönetim süreçlerinin incelenmesi, işletme çevresi ve çağdaş işletme yönetim yaklaşımları üzerine stratejik yaklaşımlarla güncel incelemelerin yapılmasıdır.

MAT-143 Matematik

Matematik dersi temelde dört işlem uygulamaları yapılarak çözüm kümelerine ulaşmayı kapsamaktadır.  Ders süresince öğrencilerin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmeleri, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmeleri için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda temel sayı kümeleri kullanılarak analitik yaklaşımlarla adım adım algoritmik işlemler ile ardışık, asal, rasyonel, üslü ve köklü sayılar ile faktöriyel, taban aritmetiği, fonksiyon ve logaritma konularının uygulamaları yer almaktadır.

BLG-101 Dijital Okuryazarlık

Ders kapsamında “Dijital Okuryazar” olarak nitelendirilebilecek bir bireyde olması gereken temel beceriler öğrencilere aktarılmakta ve gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar üzerinden öğrencilerin bu becerileri kazanarak gündelik yaşantılarında da kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilere temel bilgisayar kullanımı tanıtılarak; bilgisayar donanımları, bilgisayar yazılımları, MS Ofis programları, işletim sistemleri, web tarayıcıları, popüler web siteleri ve bilgisayarda kullanılan diğer faydalı uygulamalar gibi konularda kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Gerçekleştirilen uygulamalar ile aktarılan bilgilerin pratikte de değerlendirilebilir olması hedeflenmektedir.

MUH-102 Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe dersi, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırladıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.

BNK-104 Para ve Banka

Para ve Banka Dersinin amacı, finansal piyasaların işleyişi ile finansal piyasalar içerisinde bankacılığın yeri ve önemini kavrayabilme, Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimini takip edebilme, para ve finans konularında yayınlanan yazıları, gerçekleşen gelişmeleri anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Bankaların finansal sistem içerisindeki yeri, paranın işlevi, para arzı, para çarpanı, enflasyon, faiz oranı, para teorisi, para politikası ve parasal aktarım mekanizması, bankacılık sistemi ve bankaların yönetimi, TCMB’nin yapısı ve görevleri işlenen konular arasındadır.

TRK-104 Türkçe II

 

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

 

HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersi,  hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

BNK-205 Temel Bankacılık Hizmetleri

Temel Bankacılık Hizmetleri dersinin amacı; öğrencilerin bankacılık sektörünün ekonomideki yeri ve hizmet fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bankacılıktaki temel ürün ve hizmetleri, bankaların kullandıkları finansal araçları, bankacılık hizmetlerinde kullanılan kavramları ve belgeleri tanımalarını sağlamak, bankacılıkla ilgili terminolojiye hakim olmalarını sağlamaktır. Mevduat ve kredi işlemleri, ticari senetlere dayalı bankacılık işlemleri, para aktarım ve ödeme sistemleri, saklama hizmetleri, yatırım danışmanlığı hizmetleri, finansal yatırım ve aracılık hizmetleri, elektronik bankacılık ve banka kartları, dış ticaret ve sigortacılıktaki bankacılık işlemleri konularını içermektedir.

SIG-205 Temel Sigortacılık İşlemleri

Temel Sigortacılık İşlemleri dersinin amacı; öğrencilere temel sigortacılık kavramlarını tanıtarak Türkiye’de ve Dünyada sigorta sektörü işletmeciliği ve işleyişi hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır. Risk ve belirsizlik kavramları ile sigortanın ilişkisi, sigortanın türleri ve genel prensipleri, temel sigortacılık kavramları, prim hesaplamaları ve reasürans işlemleri, sigortacılık sisteminin işleyişi ve sigorta branşları konularını içermektedir.

ING-207 Mesleki İngilizce I

 

BSH-202 Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku

Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku dersinde, Banka ve Sigorta hukukunun temel esasları ele alınmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık hukuku ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve esasları, mevzuat ve yasal düzenlemeler gibi bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapısı, çeşitleri ve içerikleri hakkında bilinmesi gereken konular ele alınmakta ve daha ileri araştırmalar için alt yapı kazandırılması amaçlanmaktadır.

TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmektedir.

ING-208 Mesleki İngilizce II

 

BNK-212 Bitirme Projesi

Bankacılık ve Sigortacılık faaliyetlerinin banka ve sigorta şirketleri nezdinde detaylı incelemesi, bankacılık sigortacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki, mali ve raporlama alt yapısının araştırılması ele alınmaktadır. Şirketlere ilişkin finansal analizler uygulanması beklenmektedir. Bu doğrultuda sunum yapma ve takım içinde uyumluluk ilkeleriyle öğrencilerin proje kapsamındaki analiz ve bulguları yazılı ve sözlü sunmaları amaçlanmaktadır. 

BNK-214 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları

Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları  dersinde bankacılık türleri, bankaların faaliyetleri , banka bilançosu gibi temel bankacılık uygulamaları tanıtılmaktadır. Paranın zaman değeri, mevduat faiz hesaplama, kredi taksiti, gelecek değer ve bugünkü değer hesaplamaları excell programı kullanılarak uygulamalı anlatılmaktadır. Elementer ve hayat sigortalarının tanımı, kullanım amacı ve prim hesaplamaları tanıtılmakta ve uzman kişiler konuk olarak alınarak sektör hakkında güncel bilgiler aktarılmaktadır.

BNK-218 Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme

Finansal Hizmetler ve Dijitalleşme dersi; finansal hizmet türleri, dijital dönüşüm ve finansta bilgi güvenliği, dijital para, kripto varlıklar, blockchain,  bankacılık ve sigortacılıkta dijitalleşmenin etkileri, Fintech ve InsurTech, dijital ödeme sistemleri ve dijital bankacılık, açık bankacılık, dijitalleşmenin yarattığı risk ve fırsatlar gibi yeni teknolojilerin finans sektöründeki etkisini gösteren konuları içermektedir.

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

Girişimcilik ve liderlik ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; girişimcilik kavramı, özellikleri, türleri, liderlik kavramı, teorileri, becerileri ve liderlerin girişimci rolleri tanıtılmaktadır. Yeni nesil/çağdaş girişimcilik, girişimcilik ekosistemi, lider girişimci ve önemi, yenilikçi stratejiler ele alınan başlıca konular arasındadır.

BNK-220 Mesleki Staj

Mesleki Staj dersi; hem bağımsız olarak hem de başkalarıyla işbirliği içinde çalışma,  bankacılık ve sigortacılık ile ilgili teorik bilgilerini entegre etme ve bir iş ortamında görev yapma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Staj sürecinde, öğrenciler finansal kuruluşlarda ve sigorta şirketlerinde aktif bir rol üstlenerek sektörün günlük operasyonlarına katılım sağlayacaklardır.

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Sosyal sorumluluk ve iş etiği ile ilgili temel konuların ele alındığı derste; sosyal sorumluluk kavramı, yaklaşım ve modelleri, iş etiği kavramı, tarihsel gelişimi  ve uygulamaları tanıtılmaktadır. Sosyal sorumluluk alanları, etkinlik ve kampanyalar, stratejiler, işletmelerde etik, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve projelerin hazırlanması ele alınan başlıca konular arasındadır.