İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programının amacı finans ve bankacılık bilimleri alanında finans dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine  uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.    

Hedefler:

  • Öğrencileri finans ve bankacılık bilimleri alanında uluslararası finans ve bankacılık dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, (Yazılımlar, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 Uygulamaları vd. Bilişim Teknolojilerinin alana özgü güncel ve yaygın ürünlerinin kullanılması  bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.)
  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, (Liderlik, iletişim, işbirliği ve ekip çalışması, sorun çözmede yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi, insiyatif kullanma yetisi, girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılmasıdır)
  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. (Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına, sosyal ve etik değerlere saygılı, çevreye duyarlı bireyler olarak entellektüel bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan ve katkıda bulunan anlayışın özendirilmesidir.)

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAM TANIMI

Yeterlilik Kodu

TR0030033001

Yeterlilik Adı

Uluslararası Finans ve Bankacılık Lisans Diploması

Sorumlu Kurum

Çağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Çağ Üniversitesi Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice / MERSİN

Sorumlu Kurum URL

https://www.cag.edu.tr/tr

Yönelim

Akademik

AYÇ Seviyesi

6

TYÇ Seviyesi

6

Sınıflandırma (Tematik Alan)

Finans, banka  ve sigorta

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

 -

Kategori

Ana

Kredi Değeri

240

Programın Normal Süresi

4

Program Profili (Amaç)

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı; Öğrencileri finans ve bankacılık alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatmak ve yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Programın ana dili İngilizcedir.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.
 

Öğrenme Kazanımları
(Tanım)

Mezunlar;

1.Uluslararası finans ve bankacılık alanına ilişkin teori ve ilkelere hakimdir ve bu teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.

2.İşletme biliminin temel bilgilerine sahiptir.

3.Uluslararası finans ve bankacılık alanının gerektirdiği temel ekonomi konularında bilgi sahibidir.

4.Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak;  uluslararası finans ve bankacılık yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 

5.Bankacılık sistemi, finansal yönetim ve uluslararası finans konularında bilgi sahibidir.

6.Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası finansal sistemi ve ödeme sistemlerini bilir.

7.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

8.Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

9.Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde, optimal çözümler üretir.

10.İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.

11.Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12.Finansal piyasalar ve bu piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibidir.

13.İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.

14.Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

Anahtar Yetkinlikler

1.Okuma yazma yetkinliği

2.Çoklu dil yetkinliği

3.Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.Dijital yetkinlik

5.Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.Vatandaşlık yetkinliği

7.Girişimcilik yetkinliği

8.Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1.Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince ve Senato kararları ile belirlenir.

2.Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.

3.Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

4.AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. FD ve FF notları başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Puan Karşılığı     Yarıyıl Ders Notu (Harf)     Katsayı

     90-100                        AA                                4,0

      85-89                         BA                                3,5

      80-84                         BB                                3,0

      75-79                         CB                                2,5

      70-74                         CC                                2,0

      60-69                         DC                               1,5

      50-59                         DD                               1,0

      40-49                         FD                                0,5

      00-39                         FF                                 0,0

Kalite Güvencesi

(Opsiyonel)

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

•  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

- YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

- Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

- Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Belgelendirme:

- Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

- Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Programına yerleştirilmiş olmak..

Başarma Şartları

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programı mezunu öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Yasal Dayanağı

(Opsiyonel)

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi

Bölüm web sitesi linki: https://www.cag.edu.tr/tr/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi-uluslararasi-finans-ve-bankacilik-program-tanimi-1

Bölüm Bologna Sayfası linki: https://www.cag.edu.tr/tr/hizmetler-bilgi-paketi

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel iletişim sağlamak içim raporlar ve sunumlar üretir,

2. Alanındaki bilgi teknolojisi araçlarını profesyonel biçimde kullanır,

3. Finansın geleneksel alanlarındaki temel iş kavramlarını tanımlar,

4. Küresel iş ortamlarında kararlar alırken etik ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. İşletme yönetiminin muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri tartışır,

8. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme gibi finansal yönetimin işlevlerini kontrol eder,

9. Çağdaş iş problemlerini çözmek için analitik araçları ve eleştirel düşünmeyi kullanır.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IFN-101 Finansal Okuryazarlık Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAT-101 İşletmeler İçin Matematik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 01
FLE-103 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 06
MAN-105 İşletme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
OSD-110 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
SEC-102 Ortak Seçimlik Dersler Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 20 34
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-0-1 02
MAT-102 İşletmeler İçin İstatistik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ECO-104 İktisat Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-104 Mesleki İngilizce II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 06
IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
Toplam 16 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IFN-201 Uluslararası Finansal Pazarlar I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-201 Hukuk I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-203 Mesleki İngilizce III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-203 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
OSD-210 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 17 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
IFN-202 Uluslararası Finansal Pazarlar II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
LAW-202 Hukuk II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLE-204 Mesleki İngilizce IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 06
MAN-204 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 18 33
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-305 Para ve Banka Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-307 İşletme Finansmanı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-303 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-501 Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-310 Finansal Yönetim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-312 Uluslararası Bankacılık Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-314 E-Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-304 İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-601 Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-403 Türkiye Ekonomisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-413 Finansal Türev İşlemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
IFN-417 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FLX-403 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
ELC-701 Yedinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-400 Küresel Ekonomi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
MAN-446 İşletme Simülasyonu Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ELC-801 Sekizinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
FLX-404 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
IFN-000 Bitirme Çalışması Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI
ULUSLARARASI FİNANS  & BANKACILIK  PROGRAMI "FIN" Amaç ve Hedefler
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2.Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
"IACBE" Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir. İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır. İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Küresel bir ortamda yasal, etik ve ekonomik iş standartlarını uygular İş problemlerini çözmede araştırma becerilerini kullanır Bir iş senaryosunda bir değişim girişimini etkilemek için stratejik planlama becerilerini uygular. Geleneksel iş alanlarında temel kavramları uygular. Yüksek performanslı bir ekip ve işbirlikçi ortamın geliştirilmesine katkıda bulunur. Karar vermek ve sorunları çözmek için bilgi edinme ve işleme yeteneğini gösterir.
Hedeflenen Program Çıktıları (PO) 1.  İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder. 2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır. 3.Finansın temel kavramlarını tanımlar. 4.  İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5.  Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. 7.  İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular. 8. Finansal yönetimin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder. 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
("PO: Program Çıktıları")
Course Title  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  PO8  PO9 
Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl                  
FEA-101 Oryantasyon I X X   X   X   X  
IFN-101 Finansal Okuryazarlık X     X X X      
MAT-101 İşletme Matematiği   X     X        
TUR-101 Türkçe I X         X      
FLE-103 Mesleki İngilizce I X         X   X  
MAN-105 İşletme      X       X    
SEC-101 (Gelişim ve Yaşam Programı)                  
GYP-119 Film Türleri X                
GYP-117 Sağlık Sosyolojisi X                
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim X                
GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları X                
GYP-105 Evrende Yaşam X                
GYP-107 Diksiyon X                
GYP-113 Toplumsal Cinsiyet X                
GYP-115 Mitoloji X                
Birinci Yıl / İkinci Yarıyıl                  
FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama) X X   X   X   X  
MAT-102 İşletme İstatistiği   X X           X
TUR-102 Türkçe II X         X      
ECO-104 İktisat     X X          
FLE-104 Mesleki İngilizce II X         X   X  
IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş     X   X   X   X
İkinci Yıl /Üçüncü Yarıyıl                  
IFN 201 Uluslararası Finansal Pazarlar I   X X   X       X
MAN 203 Muhasebe Prensipleri   X X X          
LAW 201 Hukuk I        X          
HIS   201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I       X X        
FLE  203 Mesleki İngilizce  III X   X X          
İkinci Yıl /Dördüncü Yarıyıl                  
IFN 202 Uluslararası Finansal Pazarlar  II     X   X       X
MAN 204 Finasal Muhasebe   X              
LAW 202 Hukuk II        X          
HIS   202 Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi II        X X        
FLE  204 Mesleki İngilizce  IV X   X   X        
Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl                  
MAN 331 Çağdaş Pazarlama Sorunları     X   X X X   X
MAN 307 İşletme Finansmanı   X X   X       X
ECO 305 Para & Banka     X   X        
FL.  303 İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-501 (Beşinci Yarıyıl Seçimlik Dersleri I)                  
ITL 313 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL 305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
MAN 329 Müşteri İlişkileri Yönetimi   X   X X        
Üçüncü Yıl /Altıncı Yarıyıl                  
IFN 314 E-Ticaret   X X X   X     X
IFN 312 Uluslararası Bankacılık       X X       X
MAN 310 Finansal Yönetim     X   X       X
FL. 304 İkinci Yabancı Dil  II (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI) X                
ELC-601 (Altıncı Yarıyıl Seçimlik Dersleri I )                  
MAT 302 İşletme Araştırma Yöntemleri X   X X X   X X X
ITL 314 Sanal Dünyalar X     X X   X X
ITL-310 İşletmeler için Yeni Teknolojiler   X X X   X X    
Dördüncü Yıl / Yedinci Yarıyıl                   
IFN 415 Finansal Tablolar Analizi   X   X X        
IFN 413 Finansal Türev İşlemleri