İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl

UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş

UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Çağ Üniversitesi'ni ve üniversite hayatını, sosyal, kültürel ve akademik yönleriyle tanıtarak üniversite yaşamına uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.


FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I

Bu ders, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine temel İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için gerekli olanakları sunmayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencilere yeni kelimeler ve bağlamlar sunarak mesleki kelime dağarcıklarını genişletmelerini ve dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dersler açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılmaktadır.


TUR-101 Türkçe

Bu ders, öğrencilerin kendilerini net bir şekilde ifade edebilmelerini geliştirmeyi amaçlayarak Türk dil kurallarına odaklanmaktadır. Derste, dinleme becerilerinin gelişimini desteklemek için panel, sempozyum, konferans vb. teknikler açıklanmakta ve sunum, deneme, kompozisyon gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere etkili iletişim yetenekleri kazandırarak sözlü ve yazılı iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


IRE-107 Diplomasi Tarihi I

Diplomasi Tarihi I dersi, öğrencilere uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarihini anlama ve inceleme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, Fransız Devrimi'nden 1914'e kadar dünya tarihine bir giriş niteliği taşımaktadır. Ulusal, politik ve ekonomik gelişmeler gibi konular, Avrupa güçler dengesi sistemine vurgu yaparak, detaylı olarak tartışılmaktadır. Ders içerisinde, dünyanın dört bir yanındaki devletlerarası davranışların, farklı zaman zarfında nasıl ilerlediği analiz edilmektedir. Bu kapsamdaki akademik içerik, savaşların nedenleri ve diplomatik ilişkiler gibi belirli konuları içermektedir.


ECO-105 İktisat

Bu dersin amacı  öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep, fiyat belirleme ve piyasa dengesi-esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


FLF-101 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Bu derste öğrenciler, motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmalarına izin verilerek öğrenci katılımını ve öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders, Fransızca kullanımlarını deneyimlemelerini sağlamak için gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmektedir. Derste, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için temel Fransızca kelime bilgisi ve okuma metinleri kullanılmakta ve konuşmaya yönelik diyalog aktivitesi kullanılmaktadır.


FLG-101 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Bu ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) öğrenilmesini içermektedir. Yabancı dil öğreniminde uygulama yapmak önemli olduğu için, sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin pratik yapması sağlanmaktadır. Böylece öğrencilere, temel iletişim becerilerini kazandırarak Almancayı günlük yaşamda ve uluslararası ilişkilerde kullanma yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.


FLR-101 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Başlangıç seviyesindeki bu ders Rus alfabesi, fonetik yazım, yeni başlayanlar için pratik dilbilgisi konularını içerir. Bu kapsamda ders içerisinde, alfabeye giriş, kendini tanıtma, nesneleri tanımlama, aile üyeleri, sayılar, sıfat türleri, karşılaştırma cümleleri, zaman hakkında konuşma, sene-ay ve günleri tanımlama, geniş zaman ve geçmiş zaman kalıpları, izin isteme, yön tayini ve öneri cümleleri, yazı ve okuma çalışmaları yapılmaktadır.


FLS-101 İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

İkinci yabancı dil olan İspanyolca dersinin amacı: öğrencilere gerekli araçları sağlayarak onların öngörülebilen sınırlı sayıdaki günlük iletişimsel durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Bu ders öğrencilerin hem sözlü hem de yazı dil araçlarını kullanıp İspanyolca iletişim kurmalarını amaçlar. Bu kapsamda giriş niteliğindeki bu ders, öğrencilerin temel kelimeleri ve dilbilgisini öğrenmelerini sağlayacaktır.


OSD-131 Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık dersi, öğrencilere finansal konuları anlama, bireysel ve aile maliyesini yönetme, genel finansal bilinç geliştirme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ders, kişisel finans yönetimi, borçlanma, tasarruf, yatırım, emeklilik planlaması ve risk yönetimi gibi konuları içermektedir. Aynı zamanda, öğrencilere finansal kararlar alırken kritik düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.


OSD-133 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek  verilmektedir.


OSD-135 Gönüllülük Çalışmaları

Bu ders, gönüllülük kavramı çerçevesinde, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak, katılacakları çeşitli gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kendilerinin kurgulayacakları bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak plan dâhilinde dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.


OSD-111 Diksiyon

Bu ders, öğrencilere güçlü ve etkili bir sözlü iletişim yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.  Bu ders, sözcüklerin doğru telaffuzunu, vurgu, tonlama, hız ve sesini kontrol etmeyi öğretmektedir. Ayrıca, diksiyon dersi öğrencilere konuşma kaygısını aşma, açık ve etkili bir iletişim kurma becerilerini kazandırma konularında yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilere kamusal konuşmalar, sunumlar, toplantılar ve diğer iletişim durumlarına hazırlık yapma fırsatı sunmaktadır.


OSD-109 Tiyatro

Tiyatro dersi, öğrencilere tiyatro sanatının temel prensiplerini, tarihini ve uygulamalarını keşfetme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, sahne sanatlarına genel bir giriş sunarken aynı zamanda sahne performanslarını hazırlama, yönetme ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere, tiyatro sanatının yaratıcı ve ifade edici yönlerini keşfetme, karakter analizi, metin yorumlama ve sahne performansı konularında bilgi ve deneyim kazandırmaktadır.


OSD-147 Yeşil Sosyal Hizmet

Yeşil Sosyal Hizmet dersinin temel amacı, öğrencilere çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrencilere çevresel sorunlarla mücadele ederken toplumların ihtiyaçlarına nasıl daha iyi hizmet edilebileceğini anlamalarını amaçlamaktadır. Öğrencilere, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, çevre koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal adaletin gözetilmesi gibi konularda beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli yöntemler, politikalar ve uygulamalar öğretilecektir. Bu ders, öğrencilere yeşil sosyal hizmet alanında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırarak, çevre ve toplumun refahını eşzamanlı olarak desteklemeyi hedeflemektedir.


OSD-139 İletişim Becerileri

İletişim Becerileri dersi, öğrencilerin etkili iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu ders, sözlü ve yazılı iletişim, dinleme becerileri, sözsüz iletişim ve etkili iletişim stratejilerini içerir. Öğrencilere, kişisel ve profesyonel yaşamlarında daha başarılı iletişim kurmalarına yardımcı olur.


OSD-141 Sağlık Okuryazarlığı

Bu dersinin amacı, öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, temel sağlık kavramları, hastalıklar, sağlıklı yaşam davranışları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda alacakları kararlarda yetkinliğini yükseltmektir. Ayrıca temel sağlık hakları konusunda bilgi sunarak öğrencilerin sağlıkla ilgili bilinçli kararlar alabilmelerini ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmaktır.


OSD-143 Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilere liderlik ve yöneticilik rollerini etkili bir şekilde üstlenmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve anlayışları sunmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler iş dünyasındaki etik sorumlulukları ve yönetim ilkelerini anlamalarına yardımcı olur. Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilerin organizasyonlarda etkili liderler olmalarını hedeflerken, iş dünyasındaki karmaşık zorlukları ele almak ve yönetmek için gereken yetkinlikleri kazanmalarını destekler. Bu ders, öğrencilere kariyerlerindeki liderlik rollerine hazırlanmaları için güçlü bir temel oluşturur.


OSD-145 Tenis

Tenis dersi, öğrencilere tenis sporunun temel prensiplerini, tekniklerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere top kontrolü, vuruş teknikleri, ayak hareketliliği, oyun stratejileri, tenis ekipmanı seçimi ve oyuncu fiziksel hazırlığını içerir. Ayrıca, öğrencilere tenis oynarken disiplin, konsantrasyon ve spor etiği konularını öğrenme fırsatı sunar.


Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl

IRE-108 Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası İlişkilere Giriş dersi, öğrencilere uluslararası politika, diplomasi ve küresel ilişkilerin temel kavramlarını ve dinamiklerini anlama fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, uluslararası sistemi, devletler arası ilişkileri, uluslararası örgütleri, küresel sorunları ve uluslararası krizleri inceleyerek öğrencilere geniş bir perspektif sunar. Aynı zamanda, uluslararası ilişkilerin tarihi gelişimi ve günümüzdeki rolünü değerlendirir.


FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II

Dersin amacı, akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları  yazma  ve tartışmalar ile geliştirilir. Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.


IRE-110 Diplomasi Tarihi II

Bu ders, siyasi, askeri ve ekonomik olarak büyük güçlerin yükselişine ve çöküşüne vurgu yaparak IRE 107 ile kapsanan konuları genişletmeyi amaçlamaktadır. Ders, uluslararası ilişkilerin tarihinin Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar olan dönemini ele almaktadır. İki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın kökenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş, yumuşama dönemindeki gelişmeler ve Soğuk Savaş sonrası dönem bu derste ele alınan konular arasındadır.


IRE-114 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Esasları

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Esasları dersi, öğrencilere akademik araştırma yöntemleri, yazma becerileri ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu ders, uluslararası ilişkiler konularında bilimsel araştırma yapma, kaynakları değerlendirme ve analiz etme, araştırma tasarımı oluşturma ve yazılı raporlar hazırlama konularını içerir. Öğrencilere araştırma becerileri kazandırarak, uluslararası ilişkiler alanında bilgi üretme yeteneklerini geliştirmek amaçlanır.


FEA-104 Kariyer Planlama

Kariyer Planlama dersi, öğrencilere gelecekteki mesleklerini planlama, kariyer hedeflerini belirleme ve iş dünyasında başarılı bir kariyere hazırlık yapma fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, kariyer araştırma, beceri geliştirme, öz değerlendirme ve iş arama stratejileri gibi kariyer planlaması süreçlerini içerir. Öğrencilere, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını tanıma, kariyer hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konularında rehberlik eder.


TUR-102 Türkçe II

Türkçe II dersi, öğrencilere Türkçe dilinin daha karmaşık yönlerini anlama, dilbilgisi kurallarını uygulama ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, yazılı ve sözlü iletişim, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretleri gibi temel konuları içerir. Aynı zamanda, öğrencilere edebi eserlerin analizi ve yazma pratiği sunar.


FLF-102 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Fransızca II dersi, Fransızca I’in devamı olarak, dilde temel düzeyde yeterlilik edinmeye ve Fransız ve Fransızca konuşan dünyanın kültürünü anlamaya ağırlık verir. Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyaller kullanılarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma aktiviteleri uygulanır.


FLG-102 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Ders, birinci dönemde sunulan Almanca I'in devamıdır. Temel düzeydeki dil yeterliliği, yeni dil bilgisi ve gramer bilgileri ile pekiştirilir; bu becerilerin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturulur. Ders saati içerisinde çoğunlukla dinleme ve konuşma becerilerinin ve basit diyalogların geliştirilmesine odaklanılmaktadır.


FLR-102 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Bu ders içerisinde, FLR101’in tekrar gözden geçirilmesinin yanı sıra, telefonda konuşma, neden açıklama, cümle oluşturma, şimdiki zaman formu, tavsiye verme, kişilerin ilgi alanları ve hobileri, istek ve planları ifade etme, bazı dilbilgisi kalıpları benzeri konulara odaklanılmaktadır.


FLS-102 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Bu dersin amacı, İspanyolca I dersinde edinilmiş bilgi ve becerilerin zenginleştirilmesine devam etmek ve öğrencinin İspanyolca konuşulan bir ülkedeyken karşılaşabileceği farklı ve günlük yaşam deneyimleri için pratikler yapmaktır. Bu kapsamda derste, konuşma, yazma, dinleme ve okumada alanlarında çeşitli aktiviteler yapılmaktadır.


İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl

FLE-201 İkinci Yıl İngilizcesi I

İkinci Yıl İngilizcesi I dersi, önceki İngilizce eğitimini daha ileriye taşımayı hedefler ve öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Öğrencilere daha karmaşık dil yapıları, kültürel içerikler ve iletişim becerileri kazandırır. Bu ders, öğrencilerin İngilizceyi daha derinlemesine anlama ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.


HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, Osmanlı Devletinin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Milli Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


IRE-213 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatmaktır. Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplininin 20. yüzyılın başlarından bu yana gelişmekte olan teorilerini ele almaktadır. Yapı/yapan tartışması ve devlet-merkezcilik meselesi gibi uluslararası ilişkiler çalışmasında temel kavramlar, aktörler, kurumlar ve tartışmalara odaklanmaktadır. Bu kapsamda ders, realizm, neorealizm, liberalizm, neoliberalizm, Marksizim ve konstrüktivist teori gibi konuları ele almaktadır.


IRE-215 İnsan Hakları

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası insan hakları hukuku anlayışını geliştirmek ve onlara kökenleri, varsayımları, içerikleri, sınırları ve potansiyelleri de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukukunun ilkeleri ve kurumları hakkında sağlam bir anlayış kazandırmaktır. Bu ders, insan hakları ihlallerinin nedenleri ve önlenmesi etrafında yoğunlaşacaktır. Örgütlere ve uluslararası insan hakları standartlarına yönelik yapılacak bir girişten sonra, insan hakları ihlallerinin politik ve ekonomik nedenlerine odaklanılacaktır. Bu kapsamda dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli vaka örnekleri kullanılacaktır.


MAN-205 Yönetim Prensipleri

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir.


FLF-201 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin Fransızca konuşmasını teşvik edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyalleri kullanarak, derste konuşma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yapılmaktadır.


FLG-201 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu ders, öğrencilerin başlamış oldukları Almanca eğitiminin devamı niteliğindedir. Bu kapsamda, öğlencilerin kendilerini farklı zaman kalıpları (geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman gibi) içerisinde ifade etmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, günlük konuşma dilini içeren (aile, arkadaşlar, alışveriş) konularda Almanca kısa diyaloglar yaparak iletişim kuracaklardır. Öğrenciler, Almanca yazabilme becerilerini sınıfta kısa denemeler yazarak geliştirecek ve kelime dağarcığını arttırarak Almanca konuşma yeteneği kazanacaktır.


FLR-201 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Bu dersin amacı, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim seviyesini geliştirmek, çeşitli sosyal durumlarda öğrencinin deneyim arttırmak ve Rus dili ve kültürünün farkındalığından keyif alınmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ders, çeşitli temel konularda iletişim kurabilmeyi kapsamakta ve dil bilgisini pekiştirmeyi içermektedir. Öğrencilerin Rusça telaffuzlarının geliştirilmesi ve konuşma sırasında daha anlaşılır olması hedeflenmektedir.


FLS-201 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derste öğrenciler anlamlı, etkili ve artan akıcılık ve yaratıcılıkla iletişim kurabilmek için temel İspanyolca I ve II’de anlatılan bilgi ve dilbilgisini geliştirirler. Ders, dil yapılarını yeniden inceleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, metinsel analize ve İspanyolca konuşan dünyanın kültürel hikâyelerine de yer vermektedir.


OSD-201 Bireysel Girişimcilik

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik kavramı özelinde bireysel girişimcilik kavramını anlatmak ve öğrencilerde bireysel olarak girişimcilik konusunda farkındalık yaratmaktır. Ders kapsamında girişimcilik ve bireysel girişimcilik kavramları, bireysel girişimcinin özellikleri, bireysel girişimciyi öne çıkaran faktörler ve girişimciyi başarıya götüren unsurlar gibi konular anlatılacaktır.


OSD-203 Aile Sosyolojisi

Aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler, aile içi ilişkiler (aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim) toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konular ele alınır. Değişik toplumlardaki aile yapılarının yanı sıra; tarihsel süreç içerisinde aile yapılarında meydana gelen dönüşümler karşılaştırmalı olarak incelenir. Aile içi eşitsizlik, şiddet, cinsel istismar, boşanma, tek ebeveynli aileler, üvey ebeveynler, eş tercihleri gibi sorunsal konular ders kapsamında tartışılır, çözümlenir.


OSD-205 Dezavantajlı Gruplar

Bu dersin amacı seçmeli dersi alan öğrencileri toplum içerisinde çeşitli toplumsal sorunlardan kaynaklı dezavantajlı durumda olan grup ve topluluklar hakkında bilgilendirmektir. Dersin temel odağı toplumu etkileyen yoksulluk, engellilik, yaşlılık, cinsiyet eşitsizliği, afetler, göçler, suçluluk, bağımlılık gibi toplumsal sorunları ele almak ve bu sorunlara bağlı olarak toplum içerisinde özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların incelenmesini içerir.


OSD-207 Denizlerimiz: Mavi Vatan

Bu ders, denizlerin önemi, denizlerin tabi olduğu hukuk kuralları, deniz yetki alanlarının tanımı ve Türk deniz yetki alanlarının sınırları, mavi vatan kavramının anlamı ve Türk Boğazları dahil denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı ele almaktadır.


OSD-209 Sosyal Sorumluluk Projesi

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere toplumsal ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi topluluklarına veya dünya genelinde sosyal sorunlara yönelik projeleri planlama, uygulama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin empati, liderlik, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerini hedefler. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve etik sorumluluk gibi konuları ele alarak öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır. Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere topluma fayda sağlama ve toplumsal değişimi teşvik etme yetenekleri kazandırırken, onları aktif ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu ders, sosyal sorumluluğun değerini anlamalarına ve etkili projeler yürütme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


OSD-211 Sayılarla Ekonomiyi Anlamak

Bu derste, öğrencilere mikro iktisat ve makro iktisadın temel kavramlarının sayısal örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan iktisadi sorunların anlaşılması, arz ve talebin önemi, fiyat sistemi üzerine temel bilgiler, denge, üretim ve üretim maliyetleri ve piyasa yapıları ile gayri safi yurt içi hasıla hesaplamaları, iktisadi büyüme, istihdam/işsizlik, enflasyon, iktisadi istikrar ve iktisat politikaları (maliye ve para politikaları) bu derste ele alınacak konulardır.


OSD-213 Eleştirel Düşünme ve Sosyal Bilimler

Sosyal olgular/uygulamalar doğa bilimlerinin kullandığı yöntemler ile incelendiğinde yanıltıcı bir nesnel, bilimsel ve tarafsız gerçeklik görüntüsü üretilmekte, olgular/uygulamalar yanlış ve eksik de olsa dış dünyada var olduğu gibi kabul edilmektedir. Ancak, sosyal dünya doğal dünya gibi var olan ve keşfedilmeyi bekleyen fiziksel bir nesne değil, araştırmacı tarafından etkilenen ve dönüp bireyi etkileyen, dolayısıyla yaratılan ve karşılıklı olarak oluşturulan sosyal bir gerçekliktir. Bu bakımdan, sosyal gerçekliği açıklamak için fiziksel gerçekliği açıklamakta kullanılan yöntemlerin eleştirel bir bakışla gözden geçirilmesi ve sosyal olgular/uygulamaları kendine özgü sosyal, tarihsel, politik, kültürel ve ekonomik bağlamları içinde açıklayan yeni yöntemlerin tanıtılması gerekmektedir. Bu ders, eleştirel düşünceyi işlevselci, yorumcu, hümanist ve yapısalcı düşünceler ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Eleştirel düşünce sosyal uygulamaları araştırmada sadece olanı değil, aynı zamanda olabileni ve olması gerekeni de tartışan ve araştırmacının inşa edici iradesini belirleyen bir yol haritası sunduğu için geleneksel ve ana akım düşünceden daha yüksek açıklama ve öngörü potansiyeline sahip bulunmaktadır.


OSD-215 Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamayı hedefler. Bu ders, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları içeren sürdürülebilirlik kavramını vurgular ve öğrencilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini nasıl başarabileceklerini öğretir. Ayrıca, sosyal adalet, çevresel koruma, kaynak yönetimi ve ekonomik kalkınma gibi konularda farkındalık oluşturur. Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel sorunlara karşı duyarlılık geliştirme ve bu sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacı taşırken, gelecek nesillerin refahını ve gezegenin sürdürülebilirliğini koruma konularında bilinçli liderler olarak yetiştirme çabasındadır. Bu ders, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarına ve kapsamlı çözümler üretebilmelerine yardımcı olur.


İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl

FLE-202 İkinci Yıl İngilizcesi II

Bu ders, okumaya (çeşitli okuma stratejileri geliştirmeye), konuşmaya (rol canlandırma, tartışmalar), dinlemeye (konuşmalar, röportajlar) ve yazmaya (nesneler ve diyagramları tanımlamak, metinleri özetlemek, eksiler ve artılara yönelik kompozisyon yazmak, tahminler yapmak, e-postalar, fakslar ve mektuplar, vb.) yönelik aktiviteleri içermektedir. Bu kapsamda öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan kelimeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.


HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, 1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar, sosyal ve kültürel reformlar, iç politika ve siyasal partiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


FEA-200 Eleştirel Düşünce

Bu derste öğrenciler, eleştirel düşünme hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir. Derste mantıksal kavramlar, akıl yürütme, mantıksal hatalar vb. temel konular ele alınacaktır.


IRE-216 Uluslararası Örgütler

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası örgütlerin nasıl işlediğini anlamalarını sağlamaktır. Bu derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, G20 benzeri uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler incelenmektedir. Ders içerisinde, öğrencilere uluslararası kuruluşların çalışmalarını destekleyen teorik kavramlar, tartışmalar ve fikirler tanıtılmaktadır.


FLF-202 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

İkinci sınıf öğrenciler bu derste, motive edici bir sınıf ortamında kendilerini Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Böyle bir öğrenme ortamında, öğrencilerin kendi deneyimlerini ve fikirlerini kullanmasıyla derse katılımı arttırılır ve öğrenme en üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Dersle ilgili en önemli nokta, Fransızca kullanımını deneyimlemek için gerçek yaşam koşullarını sınıf ortamına getirmesidir. Bu ders, temel Fransızca kelime hazinesi, okuma metinleri, öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için diyalog aktivitelerini kullanır.


FLG-202 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu yabancı dil dersinde özellikle hedeflenen nokta, belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, bu ders bugüne kadar ele alınan gramer konularını tekrar etmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye yöneliktir. Bu sayede, öğrencilerin eksikliklerini kapatarak yeni konular hazır olması sağlanmaktadır.


FLR-202 İkinci Yabancı Dil VI (Rusça)

Bu ders, öğrencilere temel düzeyde Rusça dil bilgisi ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ders, karma öğrenme yöntemleri kullanılarak yüz yüze sınıf içi eğitim, online kaynaklar, grup çalışmaları ve öğrenci gibi çeşitli öğretim metotlarıyla sunulacaktır. Böylece öğrencilere Rusça konuşma ve yazma pratiği yapma fırsatları sunulacaktır.


FLS-202 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu dersin amacı, öğrencilerin okuyabilecek, yazabilecek, anlayabilecek ve konuşabilecek düzeye gelmeleridir. Bu sayede öğrenciler, güncel konuları tartışabilecek ve uzmanlık alanına giren konularda konuşup fikrini açıklayabilecektir. Bu kapsamda ders,  kelime ve dilbilgisine ağırlıklı olarak yönelecektir. Ayrıca, edinilen bilgiler, dinleme ve konuşma aktiviteleri ile desteklenecektir. Bu ders içerisinde öğrenciler, grup çalışması, sunum, tartışma benzeri etkinlikler gerçekleştirecektir.


IRE-212 Dünya Coğrafyası Simülasyonu

Bu dersin amacı, öğrencilerin dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin coğrafi özelliklerini, nüfuslarını, siyasi-ekonomik özelliklerini kavramalarını sağlamaktır.


Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl

IRE-301 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konularla ilgili önemli tartışmaları ele almaktır. Bu ders, Arap-İsrail Sorunu, Ortadoğu Barış Süreci, Nükleer Kriz, Çin ve Hindistan’ın yükselişi gibi örnek olaylar üzerinden dünya siyasetinde öne çıkan uluslararası konuları incelemektedir.


IRE-311 Uluslararası İlişkilerde İletişim

Bu ders, öğrencilerin çeşitli konularda bilgilerini arttırmayı ve öğrenciler arasında  sosyal diyalogu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu derste çeşitli makaleler, politik tartışmalar analiz edilmekte ve bazı siyasi organizasyonların simülasyonu yapılmaktadır. Bu ders, yeni öğrenme materyallerinden ve etkili iletişim için yeni fırsatlardan yararlanarak, üçüncü sınıf öğrencilerinin İngilizce yazma ve sunum becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin amaç ve hedeflerine en iyi uyabilecekleri yolları düşünmeleri ve içselleştirmeleri, düşüncelerini ve görüşlerini hedef kitleye açıkça ve etkili bir şekilde aktarmalarını sağlamaktır.


LAW-301 Uluslararası Hukuk I

Bu ders, Uluslararası Hukuka giriş dersi niteliğindedir. Uluslararası Hukuk I dersi, hukukun milletler arasındaki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, uluslararası hukukun temel tanımı, devletler ve diğer kurumlar arasındaki uyumluluğu, uluslararası hukukun kaynakları ve uluslararası sözleşmeler gibi konulara değinilecek, uluslararası hukukun etkileri tartışılacak, uluslararası hukuku oluşturan öğeler ele alınacaktır.


FLF-301 İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin  kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeleri teşvik edilmektedir. Öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyaller kullanılarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda derste günlük hayatın farklı anlarında gerçekleşebilecek durumlara yönelik konuşma ve yazma alıştırmaları yapılmaktadır.


FLG-301 İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Bu ders yazılı ve sözlü Almancanın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 Almanca düzeyini kullanmak amaçlanmaktadır. Bu ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirilmesinin yanı sıra, dilbilgisi ve kelime alıştırmalarını da içermektedir. Derste,  yabancı dil öğreniminde önemli olan konu tekrarı  ve  ek araştırmalar yapılmaktadır.


FLR-301 İkinci Yabancı Dil V (Rusça)

Bu derste, öğrencilerin  kelime alıştırmaları yaparak anlamlı cümleler kurması  amaçlanmaktadır. Derste hikâye kitaplarından okumalar yapılmakta ve böylece  öğrencilerin telaffuzunun geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca derste, temel dil bilgisi konuları da ele alınmaktadır.


FLS-301 İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Bu derste, öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek alıştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu ders ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca ders kapsamında öğrencilere, uluslararası ilişkiler alanına yönelik çeşitli kelimeler de öğretilmektedir.


ITL-313 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


IRE-333 AB Politikaları

Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenmektedir. AB entegrasyon sürecini tarihsel olarak inceleyen bu ders, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarını ve bu kurumların entegrasyon sürecindeki rolü üzerine odaklanmaktadır. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi ortak politika alanlarını incelemektedir. Aynı zamanda derste güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır.


ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


IRE-337 Barış & Diplomasi

Bu ders, öğrencilere barışın ve diplomasinin kavramsal çerçevesini anlama ve uluslararası ilişkilerde barışın korunması ve çatışmaların çözümüne yönelik diplomasi süreçlerini inceleme fırsatı sunar.


Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl

LAW-302 Uluslararası Hukuk II

Bu ders, Uluslararası Hukuk I dersinin devamı niteliğindedir. Uluslararası Hukuk II dersi öğrencilere, milletler arasın hukukun rolünün analizi  fırsatını sağlayacaktır. Derste, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, hak ve görevler, yabancılara karşı devletin sorumluluğu, deniz hukuku kanunu ve uluslararası diplomasiyle ilgili konuları ele alınmaktadır. Böylece, bu ders çeşitli hukuk konuları kapsamında öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinin de üzerinde durmaktadır.


IRE-310 Ortadoğu Siyasi Tarihi

Bu dersin amacı,  Türk dış politikasında önemli bir yer işgal eden Ortadoğu’nun politik, ekonomik ve sosyal karakteristiklerini analiz etmektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonraki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler dersin kapsamı dahilindedir. Bölgedeki güncel sorunlar küresel perspektifle olduğu kadar tarihsel gelişim içerisinde de tartışılacaktır. Ortadoğu’da yabancı güçler,  Ortadoğu’daki İran, Suriye gibi önemli ülkeler ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkisi, bölgedeki terör gibi önemli sorunlar bu ders kapsamında ele alınmaktadır.


IRE-340 Toplumsal Hareketler

Bu ders, toplumsal hareketlerin nedenlerini, çıkış koşullarını, gelişimini, küreselleşme sürecine olan etkilerini ve sonuçlarını incelemektedir. Ders kapsamında, çeşitli ülke ve bölgelerde gerçekleşen toplumsal hareketler, tarihsel süreçleri ve arka plan gelişmeleri ile birlikte ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, küreselleşme karşıtlığı, nükleer karşıtlığı, çevreci hareketler ve benzeri konular tartışılacak konular arasında yer almaktadır.


FLF-302 İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Bu derste öğrenciler, kendilerini motive edici bir sınıf ortamında Fransızca olarak ifade etmeye teşvik edilir. Bu ders, orta düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini öğretmeye yardımcı olur.


FLG-302 İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için fiil biçimleri, şimdiki zaman, gelecek zaman ve koşullu yapılar ele alınmaktadır.


FLR-302 İkinci Yabancı Dil IV (Rusça)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini Rusça olarak ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders, öğrencilerin başlangıç ve orta seviyede okuma ve yazma becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrenciler, boş zaman aktiviteleri hakkında konuşma ve arkadaşlarını eğlenmeye davet etme benzeri diyalog formlarının pratiğini yapmaktadırlar. Ders kapsamında kelime bilgilerinin gelişimi, geçmiş zaman, sayılar, adres  sorma ve zaman konuları da ele alınmaktadır.


FLS-302 İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

İspanyolca dersinin  amacı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma konusunda öğrencilere  yeterlilik kazandırmaktır. Ayrıca, bu ders ile öğrenciler etkili iletişimin ve anlamlı dil yeterliliğinin temeli olan akıcı konuşma becerisini kazanacaklardır.


IRE-338 Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler

Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler dersi kapsamında, uluslararası politika alanında öne çıkan konulara yönelik film, belgesel ve çeşitli makaleler üzerinden tartışmalar yapılmaktadır. Dönem boyunca etnik çatışma, insani müdahale, uluslararası örgütler, nükleer silahlar gibi konulara yönelik 8 film/belgesel izlenmektedir. Uluslararası İlişkiler alanında önemli olay ve gelişmeleri konu alan görsel materyallerin kullanılması ile teorik bilgileri pekiştirilmesi ve uluslararası sistemdeki gelişmelerin takip edilmesi hedeflenmektedir.


ITL-314 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


IRE326 Model Birleşmiş Milletler

Bu dersin amacı, öğrencilere Birleşmiş Milletler, uluslararası ilişkiler ve güncel küresel konular hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin bu konulara yönelik araştırma, sunum yapma, problem çözme ve diğer delegelerle tartışma ve müzakere etme gibi becerilerini geliştirmektir.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Bu ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin incelenmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda ders, verilerin yönetilmesi, verilerin işlenmesi ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesi konularını ele almaktadır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl

IRE-419 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilmektedir. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkması şeklindedir.


IRE-425 Amerika ve Dünya Politikası

Bu derste, Amerika ve Dünya Politikası iki aşamada incelenmektedir. İlk olarak, Amerika’nın önceliklerinin tarihi süreç içinde nasıl değiştiğini anlamak için Amerikan dış politika tarihi incelenmektedir. Bu tarih, Amerikan dış politikasındaki güncel konuları ve tartışmaları anlamanıza yardımcı olacaktır. İkinci olarak, Çin, Rusya, Fransa, İran, Almanya, AB, Hindistan gibi bazı önemli ülkelerin politikalarına  dayanan dünya siyaseti ele alınmaktadır.


IRE-433 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Bu ders, küreselleşme teriminin tanımını, küreselleşme sürecinin nedenlerini, doğasını ve etkilerini analiz etmektedir. Bu ders, küreselleşme yanlısı ve küreselleşme karşıtı hareketlerin artıları ve eksileri tartışmalarına da odaklanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere eleştirel düşünme, analitik düşünme ve araştırma becerileri kazandırmayı hedefler.


FLF-401 İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin  Fransızca  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Fransızca okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders içerisinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu derste öğrenciler, çağdaş Fransız kültürü çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi de öğrenmektedir.


FLG-401 İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Ders, dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirilmesinin yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içermektedir. Bu derste Almanca dilinde düşünmeyi kolaylaştırmak için çeşitli metinler okunmakta ve tartışılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin telaffuzlarının düzeltilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli uygulamaların yapılması yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması bu ders kapsamında önemle tavsiye edilmektedir.


FLR-401 İkinci Yabancı Dil VII (Rusça)

Bu ders, öğrencilerin  Rusça  konuşma ve  dinlediğini anlama becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu ders, öğrencilere Rusça dilini daha etkili bir şekilde anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ders, öğrencilerin dil bilgisel yapının ve kelime dağarcığının daha fazla gelişmesini hedeflerken, aynı zamanda Rus kültürünün de anlaşılmasına katkı sağlar.


FLS-401 İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Bu derste öğrencilerin iş hayatına yönelik konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi beklenir. Ders kapsamında, öğrencilerin edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, kelime öğrenme, dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazma, akıcı konuşma konuları üzerine durulmaktadır.


ECO-403 Türkiye Ekonomisi

Ders kapsamında Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları ele alınmaktadır. Ders, öğrencilerin Türkiye'nin ekonomik yapısını, gelişimini, sorunlarını ve politika seçeneklerini tanımlamalarını sağlamaktadır. Bu ders, Türkiye ekonomisinin tarihsel ve güncel gelişimini inceleyerek öğrencilere derinlemesine bir perspektif sunar.


IFN-423 Blokchain Teknolojisi

Bu ders, blokchain teknolojisinin temel kavramlarını, çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını açıklamaktadır. Aynı zamanda, blokchain'in toplumsal, ekonomik ve etik yönlerini değerlendirme becerilerini de geliştirmeye odaklanır.


MAN-451 Meta Girişimcilik

Meta girişimcilik, sanal gerçeklik ortamlarında iş yaratmak ve yönetmek anlamına gelir. Bu ders, öğrencilere metaverse'deki iş uygulamalarını kapsamlı bir şekilde tanıtmakta ve Second Life platformunda meta girişimciler için mevcut kaynakları keşfetmelerini sağlamaktadır. Amaç, öğrencileri sanal üretim yoluyla müşterilere üstün değer yaratmak, inşa etmek ve sunmak için meta-stratejilerle donatarak bütünsel bir girişimcilik anlayışı geliştirmektir.


MAN-443 Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık dersi, öğrencilere dijital dünyanın karmaşıklığını anlamalarını ve bu dünyada etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere dijital etik, çevrimiçi güvenlik, gizlilik, siber zorbalık ve dijital medya okur yazarlığı gibi konularda bilinç geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere dijital teknolojilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik etkilerini anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırır.


Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl

IRE-408 İklim Değişikliği

Bu dersin amacı, çevre sorunları içinde yer alan iklim değişikliğinin uluslararası ilişkilere etkisini incelemektir. Bu kapsamda öğrencilere, küresel çevre sorunları içerisinde yer alan iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin uluslararası ilişkilere etkisi hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında iklim değişikliği, iklim değişikliğinin göç boyutu, iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik üzerindeki etkileri, çevreci hareketler, Arktik bölgesi ve AB’nin çevre politikası tartışılacak konular arasında yer almaktadır.


IRE-418 Uluslararası İlişkilerde Simülasyon

IRE-418 Uluslararası İlişkilerde Simülasyon dersi, öğrencilere uluslararası ilişkiler konularını uygulamalı bir şekilde inceleme ve anlama fırsatı sunan etkileşimli bir ders formatını içerir. Bu ders öğrencilere uluslararası güvenlikteki temel teorileri ve sorunları tanıtır. Simülasyonuna katılarak öğrenciler, çeşitli dış politika karar vericilerinin rollerini üstlenmektedirler.


IRE-428 Türk Dış Politikası

Bu ders, Osmanlıdan günümüze Türk dış politikasının gelişimini kapsar. Modern Türk siyasi yaşamının ve kurumlarının bir incelemesini ortaya koyar.  Dersin amacı, Türk dış politikasının tarihi arka planından başlayarak Cumhuriyet döneminin dış politikasını tanıtmak ve tahlil etmektir. Bu ders, Türkiye'nin tarihi ve güncel dış politika hedeflerini, stratejilerini ve sorunlarını inceleyerek öğrencilere derinlemesine bir perspektif sunar.


IRE-460 Uluslararası İlişkilerde Girişimcilik

Bu ders ile öğrencilerin, girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda bilgilendirmek, bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmalarını, teknikleri kullanmalarını ve sunmalarını gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Ders içeriğinde belirtildiği gibi  girişimci bireylerin vereceği seminerlerle, projelerle, takım çalışmasına dayalı çalışmalarla, ödevlerle ve tartışmalarla iyi bir iş planının hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler iş planı aşamalarını öğrendikten sonra KOSGEB’e sunulmak üzere projeler hazırlamakta ve dönem sonunda başarılı olan projelere KOSGEB tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi -UGE katılım belgesi verilmektedir.


IRE-462 Uluslararası İlişkiler Alanında Staj

Üniversite eğitim sürecindeki iş deneyimi, öğrencilerin kariyer hedeflerini geliştirmesinde faydalı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak öğrenciler, alanları ile ilgili stajlarını gerçekleştirmekte ve üniversite eğitim sürecinde sahip oldukları bilgi birikimlerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları, profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre uyum sağlamalarını imkan vermektedir.


IRE-464 Uluslararası İlişkiler Projesi

Bu ders, belli bir konuda tez yazmak için gerekli olan veri toplama, araştırma soruları sorma ve tezi organize etme gibi konularla ilgilenir. Bu ders kapsamında her öğrenci, uluslararası politikayla ilgili bir konuda, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun şekilde hazırlık yapmakta ve topluluk önünde sunmaktadır.


FLF-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Bu ders, öğrencilerin Fransızca dilinde daha yetkin ve kendinden emin bir iletişimci olmayı amaçlayacakları bir fırsat sunar. Bu ders, öğrencilerin ileri düzeyde konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, öğrenciler etkili iletişim ve dil yeterliliğinin temel alan bir eğitim alacaklardır.


FLG-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Bu derste  öğrencinin, iş hayatına yönelik  dinleme, konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Almanca yazma becerilerini geliştirme, akademik metinleri anlama ve yorumlama, konuşma ve dinleme pratiği yapma benzeri etkinlikler yapılmaktadır.


FLR-402 İkinci Yabancı Dil VIII (Rusça)

Bu ders, öğrencileri Rusça dilinin iş yaşamında kullanılması için yönlendirmektedir. Böylece öğrencilerin Rusça iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ders içeriği, ileri düzey Rusça dil bilgisi, kelime bilgisi ve dilbilgisi kurallarının derinlemesine incelenmesini içermektedir.


FLS-402 İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

FLS-402 İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca) dersi, öğrencilere İspanyolca dilinde daha fazla derinlik ve yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir dildir. Bu ders, öğrencilere İspanyolca dilini daha etkili bir şekilde anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ders, öğrencilerin dilin dil bilgisel yapısını ve kelime dağarcığını daha fazla geliştirmelerini hedeflerken, aynı zamanda İspanyolca konuşulan kültürlerin anlaşılmasına katkı sağlar.