İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi)

MAN-105 İşletme

Bu dersin temel amacı öğrencilere bir işletme kurma ve yönetme felsefesini, kavramlarını ve pratik araçlarını öğretmektir. Bu sonuçların elde edilmesi amacıyla, ders dinamik iş ortamında risk alma ve kar elde etme, ekonominin iş dünyasını nasıl etkilediği, küresel pazarlarda iş yapma, etik ve sosyal sorumluluk gerektiren davranışlar, işletme mülkiyeti türleri, işletme yönetimi gibi konuları içermektedir.


IFN-101 Finansal Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirerek gerek özel ve gerekse iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri tasarruf, finans kaynaklarına ulaşım, elde edilen kaynakların kullanımı ve yatırıma dönüştürülmesi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğreciler, gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların seçimi için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.


MAT-101 İşletmeler İçin Matematik

Bu ders, matematik ve işletme bilimine giriş niteliğindedir. Ders konuları arasında; reel sayı sistemleri, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafiksel gösterimleri, doğrusal denklemler, doğrusal yöntem denklemleri, en küçük kareler yöntemi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal maliyet, gelir ve kar fonksiyonları, kırılma analizi, ikinci dereceden fonksiyon, üstel ve logaritmik fonksiyonlar vardır.


TUR-101 Türkçe

Dersin amacı, öğrencilerin Türk dil kurallarını öğretmektir. Böylece öğrenciler kendilerini net ve verimli bir şekilde açıklayabilecektir. Panel tartışmaları, sempozyum, konferans vb. teknikler, bu derste dinleme becerilerinin gelişimi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilere sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri öğretilmektedir ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri yapılmaktadır.


UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş

Üniversite Hayatına Giriş Dersi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerinin Çağ Üniversitesi’ni ve üniversite hayatını sosyal-kültürel-akademik yönleriyle tanıması ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması konularını kapsamaktadır.


FLE-103 Mesleki İngilizce I

Bu ders, öğrencilerin yeni kelimeler, sözcük öbekleri ve konuşmalardan oluşan özgün bağlamlar oluşturarak iş hayatına yönelik kelime dağarcığını genişletmelerini, dönem içerisinde anlaşılır bir dil girdisi sağlayarak dili bilgisini yapılandırmayı, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


OSD-109 Tiyatro

Bu tiyatro dersinin temel amacı, öğrencilere sahne sanatlarının önemini anlamalarını sağlamak ve tiyatronun birçok farklı yönünü keşfetmelerine olanak tanımaktır. Öğrenciler, tiyatro oyunlarının yazılması, yönetilmesi, performe edilmesi ve analiz edilmesi gibi temel becerileri öğreneceklerdir. Ayrıca, empati geliştirmek, beden dili ve ses kontrolünü öğrenmek, karakter geliştirme yeteneklerini geliştirmek ve sahne korkusunu yenmek gibi kişisel ve sosyal beceriler kazanacaklardır. Tiyatro, özgüveni artırmaya, yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeye ve iş birliği yapma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olurken, öğrencilere sanatsal bir ifade ve iletişim aracı olarak da hizmet edecektir.


OSD-111 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


OSD-131 Finansal Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirerek gerek özel ve gerekse iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri tasarruf, finans kaynaklarına ulaşım, elde edilen kaynakların kullanımı ve yatırıma dönüştürülmesi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların seçimi için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.


OSD-133 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.


OSD-135 Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllülük kavramı çerçevesinde öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, teknolojik, ekonomik vb. problemlerle toplumda ilgili gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve kendilerinin tasarlayacakları çeşitli gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kendilerinin kurgulayacakları bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak plan dâhilinde dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.


OSD-139 İletişim Becerileri

Dersin İçeriği: İletişimin ve etkili iletişimin tanımı, unsurları ve özellikleri, kullanılan dil, kendini tanıma, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran etkenler , ikna edici iletişim, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, etkili iletişim teknikleri, iletişimde çatışma ve önlenmesi, sözsüz iletişim becerileri, sosyal yaşamda davranış kuralları; görgü ve nezaket, iletişim uygulamaları ve iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkilerin benimsenmesini kapsamaktadır.


OSD-141 Sağlık Okuryazarlığı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, temel sağlık kavramları, hastalıklar, sağlıklı yaşam davranışları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda alacakları kararlarda yetkinliğini yükseltmektir. Ayrıca temel sağlık hakları konusunda bilgi sunarak öğrencilerin sağlıkla ilgili bilinçli kararlar alabilmelerini ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmaktır.


OSD-143 Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilere liderlik ve yöneticilik rollerini etkili bir şekilde üstlenmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve anlayışları sunmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler iş dünyasındaki etik sorumlulukları ve yönetim ilkelerini anlamalarına yardımcı olur. Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilerin organizasyonlarda etkili liderler olmalarını hedeflerken, iş dünyasındaki karmaşık zorlukları ele almak ve yönetmek için gereken yetkinlikleri kazanmalarını destekler. Bu ders, öğrencilere kariyerlerindeki liderlik rollerine hazırlanmaları için güçlü bir temel oluşturur.


OSD-145 Tenis

Tenis dersi, öğrencilere tenis oyununun temel kurallarını ve becerilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere top kontrolü, vuruş teknikleri, ayak hareketliliği, oyun stratejileri ve rekabetçi oyunun temel yönlerini öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca, fiziksel dayanıklılığı artırmak, refleksleri geliştirmek ve sporun keyifli bir şekilde oynanmasını teşvik etmek için fiziksel aktiviteyi ön plana çıkarır. Tenis, öğrencilere disiplin, konsantrasyon ve spor etiği gibi değerli yaşam becerilerini öğrenme fırsatı sunar. Bu ders, tenisin hem rekabetçi bir spor olarak hem de eğlenceli bir fiziksel aktivite olarak değerini anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda fiziksel sağlık ve spora olan ilgiyi teşvik eder.


OSD-147 Yeşil Sosyal Hizmet

Yeşil Sosyal Hizmet dersinin temel amacı, öğrencilere çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrencilere çevresel sorunlarla mücadele ederken toplumların ihtiyaçlarına nasıl daha iyi hizmet edilebileceğini anlamalarını amaçlamaktadır. Öğrencilere, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, çevre koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal adaletin gözetilmesi gibi konularda beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli yöntemler, politikalar ve uygulamalar öğretilecektir. Bu ders, öğrencilere yeşil sosyal hizmet alanında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırarak, çevre ve toplumun refahını eşzamanlı olarak desteklemeyi hedeflemektedir.

 

Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl (Bahar Dönemi)

MAN-100 Uluslararası İşletme

Bu ders, öğrencilere küresel iş dünyasında faaliyet gösteren şirketlerin yapılarını anlamaları için gerekli temel konseptleri sunmaktadır. Uluslararası işletme kapsamında, öğrenciler kültürel, ekonomik, politik ve hukuki farklılıkların yanı sıra uluslararası pazarlardaki rekabetin dinamiklerini inceleyerek, küresel iş yapma stratejilerini anlama fırsatı bulurlar. Ders, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için geliştirilebilecek stratejileri öğretir ve bu stratejilerin uygulama ve analizlerini gösterir. Ayrıca, bu ders kapsamında güncel uluslararası işletme olayları ve başarı öykülerine odaklanarak, öğrencilerin bu alandaki pratik uygulamalara dair kavrayışlarının arttırılması hedeflenmektedir.


FEAS-102 Kariyer Planlama

Kariyer Planlama dersi, öğrencilere gelecekteki mesleklerini planlama, kariyer hedeflerini belirleme ve iş dünyasında başarılı bir kariyere hazırlık yapma fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, kariyer araştırma, beceri geliştirme, öz değerlendirme ve iş arama stratejileri gibi kariyer planlaması süreçlerini içerir. Öğrencilere, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını tanıma, kariyer hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konularında rehberlik eder.


MAT-102 İşletmeler İçin İstatistik

Bu ders  öğrencilere uluslararası finans, uluslararası ticaret ve diğer işletme alanlarına yönelik tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerin pek çok uygulamasını tanıtıcı niteliktedir.


TUR-102 Türkçe II

Bu ders, öğrencilere Türkçe dilinin daha karmaşık yönlerini anlama, dilbilgisi kurallarını uygulama ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Ders, yazılı ve sözlü iletişim, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretleri gibi temel konuları içerir. Aynı zamanda, öğrencilere edebi eserlerin analizi ve yazma pratiği sunmaktadır.


ECO-104 İktisat

Bu dersin amacı  öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep; fiyat belirleme ve piyasa dengesi, esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


FLE-104 Mesleki İngilizce II

Bu ders iş hayatı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Amaç; öğrencileri işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve onların işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

 

İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl (Güz Dönemi)

HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Millî Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


LAW-201 Hukuk I

Bu derste; Hukukun toplumdaki işlevi, hukukun üstünlüğünün dini, geleneksel ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması, kamu hukuku ve özel hukuk arasındaki ayrım, hukuki ilişkiler ve hukuk hakları kavramı, hak türleri, hak sahibi ve türleri, yasal haklar, iktisap, kayıp ve yasal hakların korunması, yasal işlemler ve süreçler anlatılmaktadır.


FLE-203 Mesleki İngilizce III

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


MAN-203 Muhasebe Prensipleri

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle dönen ve duran varlıklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


MAN-205 Yönetim Prensipleri

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir.


OSD-205 Dezavantajlı Gruplar

Bu dersin amacı seçmeli dersi alan öğrencileri toplum içerisinde çeşitli toplumsal sorunlardan kaynaklı dezavantajlı durumda olan grup ve topluluklar hakkında bilgilendirmektir. Dersin temel odağı toplumu etkileyen yoksulluk, engellilik, yaşlılık, cinsiyet eşitsizliği, afetler, göçler, suçluluk, bağımlılık gibi toplumsal sorunları ele almak ve bu sorunlara bağlı olarak toplum içerisinde özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların incelenmesini içerir.


OSD-201 Bireysel Girişimcilik

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik kavramı özelinde bireysel girişimcilik kavramını anlatmak ve öğrencilerde bireysel olarak girişimcilik konusunda farkındalık yaratmaktır. Ders kapsamında girişimcilik ve bireysel girişimcilik kavramları, bireysel girişimcinin özellikleri, bireysel girişimciyi öne çıkaran faktörler ve girişimciyi başarıya götüren unsurlar gibi konular anlatılacaktır.


OSD-215 Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamayı hedefler. Bu ders, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları içeren sürdürülebilirlik kavramını vurgular ve öğrencilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini nasıl başarabileceklerini öğretir. Ayrıca, sosyal adalet, çevresel koruma, kaynak yönetimi ve ekonomik kalkınma gibi konularda farkındalık oluşturur. Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel sorunlara karşı duyarlılık geliştirme ve bu sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacı taşırken, gelecek nesillerin refahını ve gezegenin sürdürülebilirliğini koruma konularında bilinçli liderler olarak yetiştirme çabasındadır. Bu ders, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarına ve kapsamlı çözümler üretebilmelerine yardımcı olur.


OSD-213 Eleştirel Düşünme ve Sosyal Bilimler

Sosyal olgular/uygulamalar doğa bilimlerinin kullandığı yöntemler ile incelendiğinde yanıltıcı bir nesnel, bilimsel ve tarafsız gerçeklik görüntüsü üretilmekte, olgular/uygulamalar yanlış ve eksik de olsa dış dünyada var olduğu gibi kabul edilmektedir. Ancak, sosyal dünya doğal dünya gibi var olan ve keşfedilmeyi bekleyen fiziksel bir nesne değil, araştırmacı tarafından etkilenen ve dönüp bireyi etkileyen, dolayısıyla yaratılan ve karşılıklı olarak oluşturulan sosyal bir gerçekliktir. Bu bakımdan, sosyal gerçekliği açıklamak için fiziksel gerçekliği açıklamakta kullanılan yöntemlerin eleştirel bir bakışla gözden geçirilmesi ve sosyal olgular/uygulamaları kendine özgü sosyal, tarihsel, politik, kültürel ve ekonomik bağlamları içinde açıklayan yeni yöntemlerin tanıtılması gerekmektedir. Bu ders, eleştirel düşünceyi işlevselci, yorumcu, hümanist ve yapısalcı düşünceler ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Eleştirel düşünce sosyal uygulamaları araştırmada sadece olanı değil, aynı zamanda olabileni ve olması gerekeni de tartışan ve araştırmacının inşa edici iradesini belirleyen bir yol haritası sunduğu için geleneksel ve ana akım düşünceden daha yüksek açıklama ve öngörü potansiyeline sahip bulunmaktadır.


OSD-211 Sayılarla Ekonomiyi Anlamak

Bu derste, öğrencilere mikro iktisat ve makro iktisadın temel kavramlarının sayısal örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan iktisadi sorunların anlaşılması, arz ve talebin önemi, fiyat sistemi üzerine temel bilgiler, denge, üretim ve üretim maliyetleri ve piyasa yapıları ile gayri safi yurt içi hasıla hesaplamaları, iktisadi büyüme, istihdam/işsizlik, enflasyon, iktisadi istikrar ve iktisat politikaları (maliye ve para politikaları) bu derste ele alınacak konulardır.


OSD-203 Aile Sosyolojisi

Aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler, aile içi ilişkiler (aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim) toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konular ele alınır. Değişik toplumlardaki aile yapılarının yanı sıra; tarihsel süreç içerisinde aile yapılarında meydana gelen dönüşümler karşılaştırmalı olarak incelenir. Aile içi eşitsizlik, şiddet, cinsel istismar, boşanma, tek ebeveynli aileler, üvey ebeveynler, eş tercihleri gibi sorunsal konular ders kapsamında tartışılır, çözümlenir.


OSD-207 Denizlerimiz: Mavi Vatan

Bu ders, denizlerin önemi, denizlerin tabi olduğu hukuk kuralları, deniz yetki alanlarının tanımı ve Türk deniz yetki alanlarının sınırları, mavi vatan kavramının anlamı ve Türk Boğazları dahil denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı ele almaktadır.


OSD-209 Sosyal Sorumluluk Projesi

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere toplumsal ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi topluluklarına veya dünya genelinde sosyal sorunlara yönelik projeleri planlama, uygulama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin empati, liderlik, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerini hedefler. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve etik sorumluluk gibi konuları ele alarak öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır. Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere topluma fayda sağlama ve toplumsal değişimi teşvik etme yetenekleri kazandırırken, onları aktif ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu ders, sosyal sorumluluğun değerini anlamalarına ve etkili projeler yürütme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl (Bahar Dönemi)

HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


LAW-202 Hukuk II

Bu dersin amacı öğrencilere ticarî işletme hukuku ve şirket kavramı hakkında bilgi vermektir. Ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri bu dersin içerdiği konulardan bazılarıdır.


FLE-204 Mesleki İngilizce IV

Bu dersin sonunda öğrenciler İngiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


MAN-204 Finansal Muhasebe

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynaklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


MAN-220 Örgütsel Davranış

Dersin amaçları doğrultusunda tasarlanan derste OB konusunda geliştirilen pratik ve teorik bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Özellikle OB nin temel özellikleri; Global iş dünyası için OB tasarımı; Örgütsel kültür ve ahlaki değerler; Çalışan motivasyonu konuları üzerinde yoğunlaşılarak dünyadan ve Türkiye!’den örneklerle anlama ve kavrama seviyesinde bilgi paylaşımında bulunulacaktır.

 

Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl (Güz Dönemi)

MAN-307 İşletme Finansmanı

Bu derste işletmelerde yatırım ve finanslama kararlarının firma değeri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda; finansın amaç ve işlevi, finans yöneticisinin rolü ve işlevi, finansal piyasaların işlevi, paranın zaman değeri, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramları, finanslama işlevi ve firmanın sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları gibi İşletme Finansının temel esasları güncelleştirilmiş uygulamalı örneklerle işlenmektedir.


MAN-319 Üretim Yönetimi

Bu ders, operasyon yönetimi sürecinde ortaya çıkan çeşitli sorun türlerini ve konularını tanıtmaktadır. Ders, uygulanabilecek çeşitli modelleri, teknikleri, problem formülasyonunu ve yönetimsel sonuçları vurgulayarak öğrencilere operasyon yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, karar verme süreçlerinde kullanılan teknikleri anlamaya ve başarılı bir operasyon yöneticisinin bu teknikleri nasıl uyguladığını açıklamaya odaklanır. Mühendislik ve yönetim sistemlerinden seçilmiş uygulamalarla yöneylem araştırmasına genel bir bakış sunmaktadır. Matematiksel modelleme metodolojisi ile endüstriyel, ticari ve kamu sistemlerinde karşılaşılan problemler arasındaki ilişkiyi incelemektedir.


MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları

Bu ders, pazarlamanın temel kavram ve ilkeleri çerçevesinde teknoloji tarafından yeniden şekillendirilen güncel pazarlama uygulamaları, stratejileri ve yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi vermektedir. Dijitalleşmenin getirdiği hızlı değişimler, küresel dünyada pazarlama stratejilerinde ciddi farklılaşmalara neden olmuştur. Bu ders kapsamında iş ve pazarlama stratejileri üzerindeki teknolojik etkiler hem teorik bilgiler hem de vaka çalışmaları ile incelenmektedir. Ayrıca, günümüzde sürdürülebilirlik kavramının sahip olduğu önem kapsamında işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşırken karşılaştığı güncel sorunlar tartışılmakta ve işletmeler tarafından getirilen çözümler vaka çalışmaları üzerinden incelenmektedir.


FLF-303 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLG-303 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLR-303 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-303 İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.


ECO-305 Para ve Banka

Ders finansal sistemin işleyişi, para ve faiz oranlarının belirlenişi, para arzı, para politikasının amaç ve araçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para teorisi ve parasal aktarım mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.


IRE-333 AB Politikaları

Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenmektedir. AB entegrasyon sürecini tarihsel olarak inceleyen bu ders, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarını ve bu kurumların entegrasyon sürecindeki rolü üzerine odaklanmaktadır. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi ortak politika alanlarını incelemektedir. Aynı zamanda derste güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır.


ITL-313 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dâhil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dâhil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler, üreticiler ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarında en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.

 

Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl (Bahar Dönemi)

MAN-308 Yöneylem Araştırması

Bu ders, yöneylem araştırması alanının evrimini ve temel özelliklerini incelemektedir. Bir sonraki aşamada, doğrusal programlama konseptine odaklanarak matematiksel modelleme sürecini ve bu modellerin işletme fonksiyonlarının farklı alanlarında uygulanmasını ele almaktadır. Ders kapsamında grafik çözüm yönteminden başlayarak, doğrusal programlama modellerini çözmeye yönelik farklı teknikler anlatılmaktadır. Ayrıca uygun çözüm yöntemleri ile birlikte ulaştırma ve atama problemleri gibi çeşitli alanlarda optimal sonuçları elde etme odaklı teknikler de gösterilmektedir. Son olarak, ders oyun teorisi konusuna odaklanarak öğrencilere bu alandaki temel kavramları öğretir. Bu süreç, öğrencilere yöneylem araştırması disiplini içindeki temel konuları kavramaları ve uygulamaları için bir çerçeve sağlamaktadır.


MAN-310 Finansal Yönetim

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını incelemektedir. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve öz kaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınmaktadır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel ve teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılmaktadır.


IFN-314 E-Ticaret

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, e- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılmaktadır.


FLF-304 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-304 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLR-304 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-304 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


MAT-304 Veri Analizi ve Raporlama

Bu ders, gerçek bir araştırma projesinde verilerin toplanması ve analizinin yanı sıra iş araştırma süreçlerinin tüm aşamalarını kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplamak ve yorumlamak için uygulanabilecek hem nicel hem de nitel çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkan etik sorunlar da ele alınacaktır. Buna ek olarak, bu ders öğrencilerin eleştirel düşünme problem çözme becerilerini ve ayrıca araştırma verilerini analiz etmek için bilgisayar tabanlı programları kullanmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


ITL-314 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


IRE-340 Toplumsal Hareketler

Bu ders, toplumsal hareketlerin nedenlerini, çıkış koşullarını, gelişimini, küreselleşme sürecine olan etkilerini ve sonuçlarını incelemektedir. Ders kapsamında, çeşitli ülke ve bölgelerde gerçekleşen toplumsal hareketler, tarihsel süreçleri ve arka plan gelişmeleri ile birlikte ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, küreselleşme karşıtlığı, nükleer karşıtlığı, çevreci hareketler ve benzeri konular tartışılacak konular arasında yer almaktadır.


MAN-344 Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal Medya Pazarlaması Dersi, öğrencilere dijital pazarlama stratejileri oluşturma ve sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanma yetenekleri kazandırmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere sosyal medyanın iş dünyasında ve marka yönetimindeki rolünü vurgular ve öğrencilerin sosyal medya pazarlama kampanyalarını planlama, uygulama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere hedef kitle analizi, içerik üretimi, reklamcılık, ölçümleme ve etkileşim stratejileri gibi konularda bilgi sunar. Sosyal Medya Pazarlaması Dersi, öğrencilere dijital pazarlama dünyasında rekabet avantajı sağlama, marka bilinirliğini artırma ve müşteri ilişkilerini güçlendirme becerileri kazandırırken, öğrencilere güncel pazarlama trendleri ve teknolojik gelişmeler konusunda bilinçli olma fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin iş dünyasında sosyal medya pazarlama uzmanları olarak başarılı olmaları için güçlü bir temel oluşturur.

 

Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl (Güz Dönemi)

MAN-401 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders, karmaşık organizasyonlarda insan kaynakları yönetimini anlamaya odaklanmaktadır. Kapsamlı bir bakış açısı sunan ders içeriği personel seçimi ve alımı, eğitim ve geliştirme, performans değerleme ve ödüllendirme vb. insan kaynakları alanındaki en temel konuları ele almaktadır. Ayrıca,  ders boyunca öğrencilere çeşitli senaryo analizleri, vaka çalışmaları, saha ziyaretleri ve proje ödevleri aracılığıyla bu konuları derinlemesine anlama fırsatı verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, insan kaynakları yönetiminin temel prensipleri, stratejileri ve pratik uygulamalarını kavraması hedeflenmektedir.


ECO-403 Türkiye Ekonomisi

Bu ders, Türkiye ekonomisinin zengin tarihsel geçmişi üzerinde odaklanarak, geçirdiği dönüşümü, yaşanan iktisadi krizleri, sektörel yapıyı, dış ekonomik ilişkileri ve temel ekonomik sorunları anlatmaktadır. Buna ek olarak ders, öğrencilere Türkiye'nin ekonomik evrimini anlama, ekonomik sorunları değerlendirme ve çözüm önerileri geliştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.


MAN-433 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders, profesyonel iş dünyasında var olan önemli çağdaş etik sorunların ve zorlukların analizini ve incelenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yöneticinin sosyal ve çevresel sorumluluklarına, çalışanlar, müşteriler ve halk dâhil olmak üzere çok çeşitli paydaşlara vurgu yapılacaktır. Kişisel, örgütsel ve toplumsal düzeylerde etik ikilemler ve karar alma çerçeveleri ve yaklaşımları araştırılacaktır. Öğrencilerin gerçek dünyadaki uygulamalara ve konulara katılımı dersin kritik bir parçasıdır. Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Çince basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Çince konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Çince konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Çince konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLF-403 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.


FLG-403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-403 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-403 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


IFN-415 Finansal Tablolar Analizi

Finansal tablo analizi analistler, yatırımcılar, yöneticiler ve işletmenin diğer çıkar gruplarının etkili ve etkin karar verme amaçlı kullanmış oldukları çok önemli araçlardan birisidir. Bu ders finansal tablo analizinde kullanılan temel kavram, araç ve teknikleri öğrencilere aktararak, onların etkin ve etkili bir şekilde finansal tabloları analiz etmesini mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır.


IFN-425 Kripto Para

Kripto Para Dersi, öğrencilere dijital finans dünyasının hızla büyüyen ve değişen alanlarında bilinç geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ders, kripto paraların temel işleyişini, blok zinciri teknolojilerini, kripto para birimlerinin çeşitlerini ve kripto paranın toplum, ekonomi ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlama fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilere kripto para yatırımı, ticareti ve kripto paranın yasal ve düzenleyici yönleri gibi konularda derinlemesine bilgi verilmektedir. Kripto Para Dersi, öğrencilere bu yeni dijital finans ekosisteminde bilinçli yatırımcılar, girişimciler ve potansiyel uzmanlar olma yolunda beceriler kazandırırken, dijital dönüşümün karmaşıklığını anlama ve yönetme konularında güçlü bir temel sunmaktadır. Bu ders, öğrencilerin kripto paraların gelecekteki rolünü anlamalarına ve bu alandaki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olmaktadır.


IFN-423 Blokzincir Teknolojisi

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-443 Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık Dersi, öğrencilere dijital dünyanın karmaşıklığını anlamalarını ve bu dünyada etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere dijital etik, çevrimiçi güvenlik, gizlilik, siber zorbalık ve dijital medya okur yazarlığı gibi konularda bilinç geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere dijital teknolojilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik etkilerini anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırır. Dijital Vatandaşlık Dersi, öğrencilere dijital dünyada başkalarıyla saygılı bir şekilde etkileşim kurma, yanıltıcı bilgilere karşı savunma, veri güvenliği önlemleri alma ve dijital medya kaynaklarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleme becerilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilerin aktif, bilinçli ve sorumlu dijital vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunurken, dijital dünyadaki karmaşıklığı anlama ve yönetme konularında güçlü bir temel oluşturur.


MAN-451 Meta Girişimcilik

Meta girişimcilik, sanal gerçeklik ortamlarında iş yaratmak ve yönetmek anlamına gelir. Bu ders, öğrencilere Metaverse'deki iş uygulamalarını kapsamlı bir şekilde tanıtmakta ve Second Life platformunda meta girişimciler için mevcut kaynakları keşfetmelerini sağlamaktadır. Amaç, öğrencileri sanal üretim yoluyla müşterilere üstün değer yaratmak, inşa etmek ve sunmak için meta-stratejilerle donatarak bütünsel bir girişimcilik anlayışı geliştirmektir.

 

Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl (Bahar Dönemi)

ECO-400 Küresel Ekonomi

Bu ders, öğrencinin küresel iktisat konusunda, tarihi gelişimden başlayarak derin bir anlayış, görüş ve bilgilenmeye sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında; konunun anlaşılmasını sağlayacak; tarihi gelişim, küreselleşme, nüfus, işgücü, göçler ve kentleşme eğilimleri, sektörel gelişmeler (tarım, sanayi, hizmetler), doğal kaynakların dünya ekonomisindeki rolü, enerji, ulaştırma ve haberleşmenin rolü, küresel tüketim ve yatırım eğilimleri, dünya ticaretindeki gelişmeler ile kalkınma konusu ve dünya ekonomisinin yakın ve orta gelecekte karşılaşması muhtemel gelişmeler ayrıntıları ile işlenmektedir.


MAN-446 İşletme Simülasyonu

Bu ders, öğrencilere bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu üzerinden deneyimsel bir öğrenme şekli sunmayı amaçlamaktadır. Her bir öğrenci, belirli bir süre boyunca simüle edilmiş bir şirketi yönetme sorumluluğunu üstlenerek Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İnsan Kaynakları/Organizasyon, Araştırma ve Geliştirme vb. alanlarda çeşitli kararlar almaktadır. Bu süreçte, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik durumlarla entegre etmelerini sağlayarak işletme fonksiyonlarının etkileşimini anlama yeteneklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, öğrenciler hem iş dünyasının karmaşıklığına daha derinlemesine bir bakış elde ederlerken hem de ekip çalışması ve stratejik düşünme becerilerini geliştirirler. Dersin sonunda, öğrencilerden bu süreç boyunca edindikleri deneyimlere dayalı olarak akademik bir rapor hazırlamaları talep edilmektedir.


FLF-404 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi Fransızca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


FLG-404 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-404 İkinci Yabancı Dil IV (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-404 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi İspanyolca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


MAN-440 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Bu ders dört ana konuya odaklanmaktadır: (i) sürdürülebilirliğin anlamı, üçlü alt satır çerçevesi ve sürdürülebilir pazarlama kavramı ve bu kavramların tanımları (ii) sürdürülebilirlik ve pazarlama arasındaki ilişki, (iii) pazarlama planı hazırlamak (iv) kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik uygulamalarını anlamak ve deneyimlemek için benzersiz bir 3D dijital platform kullanmak (v) uluslararası bir projede sanal bir ekip olarak çalışma. Esas vurgu, sürdürülebilirlik konularının bütünleşmiş bir şekilde anlaşılması ve kuruluşların ve işletmelerin bu anlamda nasıl davrandığı üzerinedir.


MAN-404 Proje Planlaması

Bu ders, proje planlaması kavramlarını tanımlayarak başlamakta ve ardından proje tamamlanma süresinin hesaplanması ve kritik yolun belirlenmesi için CPM ve PERT gibi yöntemlere odaklanmaktadır. Ayrıca, proje planlama sürecinde kaynakların etkin bir şekilde dağıtımı ve kritik yolun hızlandırılmış proje maliyetinin ve istenen tamamlanma süresinde proje maliyetinin belirlenmesi gibi konuları içermektedir.


IFN-424 Blokzincir Teknolojisi

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-452 Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Dersi, öğrencilere bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâ ve öğrenme yetenekleri kazanma süreçlerini anlama ve uygulama fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilere yapay zekâ teknolojilerinin temel kavramlarını, algoritmalarını ve uygulamalarını öğretir. Aynı zamanda, öğrencilere makine öğrenimi, veri madenciliği, derin öğrenme ve yapay zekâ etiği gibi konularda bilgi sunar. Yapay Zekâ Dersi, öğrencilere yapay zekâ projeleri geliştirme, veri analizi, problem çözme ve yapay zeka teknolojilerinin iş dünyası ve endüstrilerdeki uygulamalarını anlama yetenekleri kazandırır. Bu ders, öğrencileri yapay zekâ alanında bilinçli ve yetkin profesyoneller olarak yetiştirme hedefi taşırken, gelecekteki teknolojik gelişmelere katkıda bulunma potansiyelini teşvik eder.


MAN-460 Uluslararası İşletmecilikte Girişimcilik

Ders, bir girişimci olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri içermektedir. Ders içeriğinde belirtildiği gibi  girişimci bireylerin vereceği seminerler, projeler, takım çalışmasına dayalı kısa oyun, ödevlerle ve tartışmalarla iyi bir iş planının hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler KOSGEB desteklerinden yararlanmalarına imkan sağlayan  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi -UGE katılım belgesine de sahip olmaktadırlar.


MAN-462 Uluslararası İşletme Alanında Staj

Bu ders, üniversite eğitim sürecindeki iş deneyiminin öğrencilerin kariyer hedeflerini geliştirmedeki önemine odaklanmaktadır. Staj dersi, öğrencilere, alanlarıyla ilgili stajlarını gerçekleştirme fırsatı sunarak eğitim süreci ile iş yaşantısı arasında bir köprü kurma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca, bu staj deneyimleri, öğrencilerin profesyonel iş hayatına daha kolay adapte olmalarına katkıda bulunarak mezuniyet sonrası kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına olanak tanımaktadır.


MAN-464 Uluslararası İşletmede Proje

Bu ders, öğrencilere bir akademik proje hazırlama süreci ile ilgili bilgi ve deneyim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrenci akademik araştırma projesine uygun yazım dili kullanma becerisi, atıf yapabilme yeteneği kazanacak ve araştırma problemi belirleme, bilgileri organize etme, değerlendirme ve yorumlama yetenekleri geliştirecektir. Bilgileri mantık dizisinde sunma ve iletişim kurallarına uygun sunum yapma becerisi de edinecek olan öğrenci, karmaşık işletme konularını analiz edebilme, teori, ilkeler ve uygulamalar arasında bağlantı kurabilme, disiplinler arası ilkeleri ve kavramları sentezleyebilme yeteneklerini elde edecektir. Bu kapsamlı yetenekler, öğrencinin iş dünyasında başarılı bir kariyer yapma ve karmaşık işletme senaryolarına etkili bir şekilde yaklaşma kapasitesini güçlendirecektir.