İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Birinci Yıl Birinci Yarı Yıl (Güz Dönemi)

IFN-101 Finansal Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirerek gerek özel ve gerekse iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri tasarruf, finans kaynaklarına ulaşım, elde edilen kaynakların kullanımı ve yatırıma dönüştürülmesi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların seçimi için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.


MAT-101 İşletmeler İçin Matematik

Bu ders, matematik ve işletme bilimine giriş niteliğindedir. Ders konuları arasında; reel sayı sistemleri, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafiksel gösterimleri, doğrusal denklemler, doğrusal yöntem denklemleri, en küçük kareler yöntemi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal maliyet, gelir ve kar fonksiyonları, kırılma analizi, ikinci dereceden fonksiyon, üstel ve logaritmik fonksiyonlar vardır.


TUR-101 Türkçe I

Dersin amacı, öğrencilerin Türk dil kurallarını öğretmektir. Böylece öğrenciler kendilerini net ve verimli bir şekilde açıklayabilecektir. Panel tartışmaları, sempozyum, konferans vb. teknikler, bu derste dinleme becerilerinin gelişimi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrencilere sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri öğretilmektedir ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri yapılmaktadır.


UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş

Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Çağ Üniversitesi’ni ve üniversite hayatını sosyal-kültürel-akademik yönleriyle tanıması ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması konularını kapsar.FLE-103 Mesleki İngilizce I

Bu ders, öğrencilerin yeni kelimeler, sözcük öbekleri ve konuşmalardan oluşan özgün bağlamlar oluşturarak iş hayatına yönelik kelime dağarcığını genişletmelerini, dönem içerisinde anlaşılır bir dil girdisi sağlayarak dili bilgisini yapılandırmayı, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


MAN-105 İşletme

Bu dersin temel amacı öğrencilere bir işletme kurma ve yönetme felsefesini, kavramlarını ve pratik araçlarını öğretmektir. Bu sonuçların elde edilmesi amacıyla, ders dinamik iş ortamında risk alma ve kar elde etme, ekonominin iş dünyasını nasıl etkilediği, küresel pazarlarda iş yapma, etik ve sosyal sorumluluk gerektiren davranışlar, işletme mülkiyeti türleri, işletme yönetimi gibi konuları içermektedir.


OSD-109 Tiyatro

Bu tiyatro dersinin temel amacı, öğrencilere sahne sanatlarının önemini anlamalarını sağlamak ve tiyatronun birçok farklı yönünü keşfetmelerine olanak tanımaktır. Öğrenciler, tiyatro oyunlarının yazılması, yönetilmesi, performe edilmesi ve analiz edilmesi gibi temel becerileri öğreneceklerdir. Ayrıca, empati geliştirmek, beden dili ve ses kontrolünü öğrenmek, karakter geliştirme yeteneklerini geliştirmek ve sahne korkusunu yenmek gibi kişisel ve sosyal beceriler kazanacaklardır. Tiyatro, özgüveni artırmaya, yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeye ve iş birliği yapma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olurken, öğrencilere sanatsal bir ifade ve iletişim aracı olarak da hizmet edecektir.


OSD-111 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


OSD-131 Finansal Okuryazarlık

Bu dersin amacı öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirerek gerek özel ve gerekse iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri tasarruf, finans kaynaklarına ulaşım, elde edilen kaynakların kullanımı ve yatırıma dönüştürülmesi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların seçimi için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.


OSD-133 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.


OSD-135 Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllülük kavramı  çerçevesinde öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, teknolojik, ekonomik vb. problemlerle toplumda ilgili gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve kendilerinin tasarlayacakları çeşitli gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kendilerinin kurgulayacakları bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak plan dâhilinde dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.


OSD-139 İletişim Becerileri

Dersin İçeriği: İletişimin ve etkili iletişimin tanımı, unsurları ve özellikleri, kullanılan dil, kendini tanıma, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran etkenler , ikna edici iletişim, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, etkili iletişim teknikleri, iletişimde çatışma ve önlenmesi, sözsüz iletişim becerileri, sosyal yaşamda davranış kuralları; görgü ve nezaket, iletişim uygulamaları ve iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkilerin benimsenmesini kapsamaktadır.


OSD-141 Sağlık Okuryazarlığı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, temel sağlık kavramları, hastalıklar, sağlıklı yaşam davranışları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda alacakları kararlarda yetkinliğini yükseltmektir. Ayrıca temel sağlık hakları konusunda bilgi sunarak öğrencilerin sağlıkla ilgili bilinçli kararlar alabilmelerini ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmaktır.


OSD-143 Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilere liderlik ve yöneticilik rollerini etkili bir şekilde üstlenmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve anlayışları sunmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler iş dünyasındaki etik sorumlulukları ve yönetim ilkelerini anlamalarına yardımcı olur. Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilerin organizasyonlarda etkili liderler olmalarını hedeflerken, iş dünyasındaki karmaşık zorlukları ele almak ve yönetmek için gereken yetkinlikleri kazanmalarını destekler. Bu ders, öğrencilere kariyerlerindeki liderlik rollerine hazırlanmaları için güçlü bir temel oluşturur.
 


OSD-145 Tenis

Tenis dersi, öğrencilere tenis oyununun temel kurallarını ve becerilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere top kontrolü, vuruş teknikleri, ayak hareketliliği, oyun stratejileri ve rekabetçi oyunun temel yönlerini öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca, fiziksel dayanıklılığı artırmak, refleksleri geliştirmek ve sporun keyifli bir şekilde oynanmasını teşvik etmek için fiziksel aktiviteyi ön plana çıkarır. Tenis, öğrencilere disiplin, konsantrasyon ve spor etiği gibi değerli yaşam becerilerini öğrenme fırsatı sunar. Bu ders, tenisin hem rekabetçi bir spor olarak hem de eğlenceli bir fiziksel aktivite olarak değerini anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda fiziksel sağlık ve spora olan ilgiyi teşvik eder.


OSD-147 Yeşil Sosyal Hizmet

Yeşil Sosyal Hizmet dersinin temel amacı, öğrencilere çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrencilere çevresel sorunlarla mücadele ederken toplumların ihtiyaçlarına nasıl daha iyi hizmet edilebileceğini anlamalarını amaçlamaktadır. Öğrencilere, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, çevre koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal adaletin gözetilmesi gibi konularda beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli yöntemler, politikalar ve uygulamalar öğretilecektir. Bu ders, öğrencilere yeşil sosyal hizmet alanında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırarak, çevre ve toplumun refahını eşzamanlı olarak desteklemeyi hedeflemektedir.


Birinci Yıl İkinci Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

FEA-102 Oryantasyon II (Kariyer Planlama)

Üniversite Hayatına Giriş dersini başarıyla tamamlamış olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin kayıtlı  öğrencilerinin  çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak şekilde  yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin kariyer planlamalarına doğru yerden başlamalarına olanak sunan eğitim, proje ve ödevlerle desteklenmesi planlanmaktadır.


MAT-102 İşletmeler İçin İstatistik

Bu ders  öğrencilere uluslararası finans, uluslararası ticaret, turizm ve otel işletmeciliği ve diğer işletme alanlarına yönelik tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerin pek çok uygulamasını tanıtıcı niteliktedir.


TUR-102 Türkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.


ECO-104 İktisat

Bu dersin amacı  öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep; fiyat belirleme ve piyasa dengesi, esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


FLE-104 Mesleki İngilizce II

Bu ders iş hayatı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Amaç; öğrencileri işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve onların işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.


IFN-104 Uluslararası Bankacılığa Giriş

Değişen Finansal Hizmetler Sektörüne Genel Bakış, Uluslararası Bankacılık ve Para Piyasası, Uluslararası Bankacılık, Mevduat Kurumları: Bankalar ve Banka Yönetimi, Mevduat Kurumları, Finansal Araçlar, Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar, Dünya Merkez Bankaları


İkinci Yıl Birinci Yarıyıl (Güz) Dönemi

HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Millî Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


IFN-201 Uluslararası Finansal Pazarlar I

Dersin amacı; öğrencilere uluslararası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmaktır. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi konular anlatılarak öğrencilere uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.


LAW-201 İşletme Hukuku I

Bu derste; Hukukun toplumdaki işlevi, hukukun üstünlüğünün dini, geleneksel ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması, kamu hukuku ve özel hukuk arasındaki ayrım, hukuki ilişkiler ve hukuk hakları kavramı, hak türleri, hak sahibi ve türleri, yasal haklar, iktisap, kayıp ve yasal hakların korunması, yasal işlemler ve süreçler anlatılmaktadır.


FLE-203 Mesleki İngilizce III

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


MAN-203 Muhasebe Prensipleri

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle dönen ve duran varlıklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


OSD-201 Bireysel Girişimcilik

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik kavramı özelinde bireysel girişimcilik kavramını anlatmak ve öğrencilerde bireysel olarak girişimcilik konusunda farkındalık yaratmaktır. Ders kapsamında girişimcilik ve bireysel girişimcilik kavramları, bireysel girişimcinin özellikleri, bireysel girişimciyi öne çıkaran faktörler ve girişimciyi başarıya götüren unsurlar gibi konular anlatılacaktır.


OSD-203 Aile Sosyolojisi

Aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler, aile içi ilişkiler (aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim) toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konular ele alınır. Değişik toplumlardaki aile yapılarının yanısıra; tarihsel süreç içerisinde aile yapılarında meydana gelen dönüşümler karşılaştırmalı olarak incelenir. Aile içi eşitsizlik, şiddet, cinsel istismar, boşanma, tek ebeveynli aileler, üvey ebeveynler, eş tercihleri gibi sorunsal konular ders kapsamında tartışılır, çözümlenir.


OSD-205 Dezavantajlı Gruplar

Bu dersin amacı seçmeli dersi alan öğrencileri toplum içerisinde çeşitli toplumsal sorunlardan kaynaklı dezavantajlı durumda olan grup ve topluluklar hakkında bilgilendirmektir. Dersin temel odağı toplumu etkileyen yoksulluk, engellilik, yaşlılık, cinsiyet eşitsizliği, afetler, göçler, suçluluk, bağımlılık gibi toplumsal sorunları ele almak ve bu sorunlara bağlı olarak toplum içerisinde özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların incelenmesini içerir.


OSD-207 Denizlerimiz: Mavi Vatan

Denizlerimiz: Mavi Vatan dersi, öğrencilere denizlerin ve okyanusların önemini, sürdürülebilir yönetimini ve deniz kaynaklarının korunmasını anlamalarını hedefler. Bu ders, denizlerin ekolojik, ekonomik ve stratejik önemini vurgularken, öğrencilere deniz biyolojisi, deniz coğrafyası, denizcilik tarihi ve uluslararası deniz hukuku gibi konularda temel bilgi sunar. Ayrıca, öğrencilere deniz kirliliği, aşırı avcılık, iklim değişikliği ve diğer deniz çevresi sorunlarına karşı farkındalık kazandırmayı amaçlar. Denizlerimiz: Mavi Vatan dersi, öğrencilere deniz kaynaklarını koruma, denizcilik sektöründe kariyer fırsatları ve denizlerimizin güvenliği konularında bilinçli ve sorumlu vatandaşlar olmaları için gereken bilgi, beceri ve perspektifi sunar. Bu ders, denizlerimizin zenginliklerini ve kritik rolünü anlamak için önemli bir temel oluşturur.


OSD-209 Sosyal Sorumluluk Projesi

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere toplumsal ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi topluluklarına veya dünya genelinde sosyal sorunlara yönelik projeleri planlama, uygulama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin empati, liderlik, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerini hedefler. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve etik sorumluluk gibi konuları ele alarak öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır. Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere topluma fayda sağlama ve toplumsal değişimi teşvik etme yetenekleri kazandırırken, onları aktif ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu ders, sosyal sorumluluğun değerini anlamalarına ve etkili projeler yürütme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


OSD-211 Sayılarla Ekonomiyi Anlamak

Bu derste, öğrencilere mikro iktisat ve makro iktisadın temel kavramlarının sayısal örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan iktisadi sorunların anlaşılması, arz ve talebin önemi, fiyat sistemi üzerine temel bilgiler, denge, üretim ve üretim maliyetleri ve piyasa yapıları ile gayri safi yurt içi hasıla hesaplamaları, iktisadi büyüme, istihdam/işsizlik, enflasyon, iktisadi istikrar ve iktisat politikaları (maliye ve para politikaları) bu derste ele alınacak konulardır.


OSD-213 Eleştirel Düşünme ve Sosyal Bilimler

Sosyal olgular/uygulamalar doğa bilimlerinin kullandığı yaklaşımlar, varsayımlar, yöntemler ile incelendiğinde/yapıldığında yanıltıcı bir nesnel, bilimsel ve tarafsız gerçeklik görüntüsü üretilmekte, olgular/uygulamalar yanlış ve eksik de olsa dış dünyada var olduğu gibi kabul edilmektedir. Ancak, sosyal dünya doğal dünya gibi var olan ve keşfedilmeyi bekleyen fiziksel bir nesne değil, birey (araştırmacı ya da uygulamacı) tarafından etkilenen ve dönüp bireyi etkileyen, dolayısıyla yaratılan ve karşılıklı olarak oluşturulan sosyal bir gerçekliktir. Bu bakımdan, sosyal gerçekliği açıklamak ve öngörmek için fiziksel gerçekliği açıklamakta kullanılan yaklaşımlar, varsayımlar, yöntemlerin eleştirel bir bakışla gözden geçirilmesi ve sosyal olgular/uygulamaları kendine özgü sosyal, tarihsel, politik, kültürel ve ekonomik bağlamları içinde açıklayan ve öngören yeni yaklaşımlar, varsayımlar ve yöntemlerin tanıtılması gerekmektedir. Bu ders, eleştirel düşünceyi işlevselci, yorumcu, hümanist ve yapısalcı düşünceler ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir, çünkü eleştirel düşünce sosyal olguları/uygulamaları araştırmada ve gerçekleştirmede sadece olanı değil, aynı zamanda olabileni ve olması gerekeni de tartışan, araştırmacı ya da uygulamacının (öznenin) inşa edici iradesini ve bilincini belirleyen ve böylelikle sanal sosyal dünya ile gerçek sosyal dünya arasındaki uçurumu kapan bir yol haritası sunduğu için geleneksel ve ana akım düşünceden daha yüksek açıklama ve öngörü potansiyeline sahip bulunmaktadır.


OSD-215 Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamayı hedefler. Bu ders, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları içeren sürdürülebilirlik kavramını vurgular ve öğrencilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini nasıl başarabileceklerini öğretir. Ayrıca, sosyal adalet, çevresel koruma, kaynak yönetimi ve ekonomik kalkınma gibi konularda farkındalık oluşturur. Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel sorunlara karşı duyarlılık geliştirme ve bu sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacı taşırken, gelecek nesillerin refahını ve gezegenin sürdürülebilirliğini koruma konularında bilinçli liderler olarak yetiştirme çabasındadır. Bu ders, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarına ve kapsamlı çözümler üretebilmelerine yardımcı olur.


İkinci Yıl İkinci Yarıyıl (Bahar) Dönemi

HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


IFN-202 Uluslararası Finansal Pazarlar II

Öğrencilere döviz ve türev piyasalarını detaylı tanıtmak, edindikleri bilgileri döviz kuru riskini yönetmekte nasıl kullanacaklarını kavratmak. Muhasebe ve işlem riski, yanı ekonomik ve operasyonel risk kavramlarını anlatmak ve bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili uygulamalı çalışmalar yaptırmak. Yabancı piyasalarda yatırımın getirdiği riskleri ve ülke riski yönetimini kavratmak. Uluslararası finansman ve risk yönetim araçlarıyla çalışabilmelerini sağlayacak düzeyde uygulamalı çalışma yaptırmak.


LAW-202 İşletme Hukuku II

Bu dersin amacı öğrencilere ticarî işletme hukuku ve şirket kavramı hakkında bilgi vermektir. Ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri bu dersin içerdiği konulardan bazılarıdır.


FLE-204 Mesleki İngilizce IV

Bu dersin sonunda öğrenciler İngiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


MAN-204 Finansal Muhasebe

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynaklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


Üçüncü Yıl Birinci Yarıyıl (Güz) Dönemi

FLF-303 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLG-303 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLR-303 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-303 İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.


ECO-305 Para ve Banka

Ders finansal sistemin işleyişi, para ve faiz oranlarının belirlenişi, para arzı, para politikasının amaç ve araçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para teorisi ve parasal aktarım mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.


ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-307 İşletme Finansmanı

Bu derste işletmelerde yatırım ve finanslama kararlarının firma değeri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda; finansın amaç ve işlevi, finans yöneticisinin rolü ve işlevi, finansal piyasaların işlevi, paranın zaman değeri, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramları, finanslama işlevi ve firmanın sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları gibi İşletme Finansının temel esasları güncelleştirilmiş uygulamalı örneklerle işlenmektedir.


MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler, üreticiler ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarında en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.


MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


IRE-333 AB- Politikaları

Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenmektedir. AB entegrasyon sürecini tarihsel olarak inceleyen bu ders, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarını ve bu kurumların entegrasyon sürecindeki rolü üzerine odaklanmaktadır. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi ortak politika alanlarını incelemektedir. Aynı zamanda derste güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır.


Üçüncü Yıl İkinci Yarıyıl (Bahar) Dönemi

FLF-304 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-304 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLR-304 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-304 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


MAT-304 Veri Analizi ve Raporlama

Bu ders, gerçek bir araştırma projesinde verilerin toplanması ve analizinin yanı sıra iş araştırma süreçlerinin tüm aşamalarını kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplamak ve yorumlamak için uygulanabilecek hem nicel hem de nitel çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkan etik sorunlar da ele alınacaktır. Buna ek olarak, bu ders öğrencilerin eleştirel düşünme problem çözme becerilerini ve ayrıca araştırma verilerini analiz etmek için bilgisayar tabanlı programları kullanmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-310 Finansal Yönetim

Bu dersin amacı, finans fonksiyonlarını tanımlamayı ve temel analiz bileşenlerini hesaplamayı sağlamaktır. Bu amaçla finans ve muhasebe arasındaki ilişki, finansal tablolar, finansal tabloların analizi, finansal planlama, risk ve getiri arasındaki ilişki, borç veya öz sermaye kullanarak finansman kararları almak, kar payı dağıtım politikaları ve çalışma sermayesi yönetimi konuları anlatılmaktadır. Yarıyıl sonunda öğrencilerin finansal yönetim fonksiyonlarını ve temel analizi anlayabilmesi amaçlanmaktadır.


IFN-312 Uluslararası Bankacılık

Dersin amacı, öğrencileri, uluslararası bankacılık sistemi kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde banka yönetimi hakkında bilgilendirmektir. Bu derste banka yönetimi, yatırım portföy yönetimi, faiz riski, kredi, riski, likidite riski yönetimi ve banka performans analizi konuları incelenecektir.


IFN-314 E-Ticaret

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.


ITL-314 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


Dördüncü Yıl Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi)

ECO-403 Türkiye Ekonomisi

Ders kapsamında Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 


FLF-403 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.


FLG-403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-403 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-403 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


IFN-413 Finansal Türev İşlemleri

Bu derste temel türev araçları tanımlanır ve bu araçların çeşitli riskten korunma ve spekülasyon hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanıldığı anlatılır, türev ürünlerin fiyatlandırılması için bir çerçeve sunulur ve türev piyasalar dışındaki türev fiyatlandırma tekniklerinin çeşitli uygulamaları incelenir. Bu derste vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türevler anlatılır ve analiz edilir.


IFN-415 Finansal Tablolar Analizi

Finansal tablo analizi analistler, yatırımcılar, yöneticiler ve işletmenin diğer çıkar gruplarının etkili ve etkin karar verme amaçlı kullanmış oldukları çok önemli araçlardan birisidir. Bu ders finansal tablo analizinde kullanılan temel kavram, araç ve teknikleri öğrencilere aktararak, onların etkin ve etkili bir şekilde finansal tabloları analiz etmesini mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır


IFN-417 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları

Bu ders, öğrencilerin uluslararası bankaların küresel pazarlarda nasıl işlediğini anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Hem teorik hem de pratik yönlere odaklanılacaktır.


IFN-421 Yatırım Analizi

Bu derste öğrencilere çeşitli bankaların kredi hizmetleri. Ülke riski, şirket fonlarının yönetimi, sermaye piyasaları, uluslararası çok uluslu ve uluslarüstü şirketlerin finansal problemleri ve ihtiyaçları anlatılmaktadır.


IFN-423 Blokzincir Teknolojisi

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


IFN-425 Kripto Para

Kripto Para Dersi, öğrencilere dijital finans dünyasının hızla büyüyen ve değişen alanlarında bilinç geliştirmeyi amaçlar. Bu ders, kripto paraların temel işleyişini, blok zinciri teknolojilerini, kripto para birimlerinin çeşitlerini ve kripto paranın toplum, ekonomi ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere kripto para yatırımı, ticareti ve kripto paranın yasal ve düzenleyici yönleri gibi konularda derinlemesine bilgi verir. Kripto Para Dersi, öğrencilere bu yeni dijital finans ekosisteminde bilinçli yatırımcılar, girişimciler ve potansiyel uzmanlar olma yolunda beceriler kazandırırken, dijital dönüşümün karmaşıklığını anlama ve yönetme konularında güçlü bir temel sunar. Bu ders, öğrencilerin kripto paraların gelecekteki rolünü anlamalarına ve bu alandaki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur.


MAN-443 Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık Dersi, öğrencilere dijital dünyanın karmaşıklığını anlamalarını ve bu dünyada etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere dijital etik, çevrimiçi güvenlik, gizlilik, siber zorbalık ve dijital medya okur yazarlığı gibi konularda bilinç geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere dijital teknolojilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik etkilerini anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırır. Dijital Vatandaşlık Dersi, öğrencilere dijital dünyada başkalarıyla saygılı bir şekilde etkileşim kurma, yanıltıcı bilgilere karşı savunma, veri güvenliği önlemleri alma ve dijital medya kaynaklarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleme becerilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilerin aktif, bilinçli ve sorumlu dijital vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunurken, dijital dünyadaki karmaşıklığı anlama ve yönetme konularında güçlü bir temel oluşturur.


MAN-451 Meta Girişimcilik

Meta girişimcilik, sanal gerçeklik ortamlarında iş yaratmak ve yönetmek anlamına gelir. Bu ders, öğrencilere Metaverse'deki iş uygulamalarını kapsamlı bir şekilde tanıtmakta ve Second Life platformunda meta girişimciler için mevcut kaynakları keşfetmelerini sağlamaktadır. Amaç, öğrencileri sanal üretim yoluyla müşterilere üstün değer yaratmak, inşa etmek ve sunmak için meta-stratejilerle donatarak bütünsel bir girişimcilik anlayışı geliştirmektir.


Dördüncü Yıl İkinci Yarıyıl (Bahar) Dönemi

ECO-400 Küresel Ekonomi

Ders küresel ekonominin tarihsel evrimi, küresel istihdam ve üretimin yapısı, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 


LAW-400 Bankacılık Kanunu ve SEC Yönetmelikleri

Bu derste öğrencilere Bankacılık Kanunu kapsamında, bankacılık işlemleri ve bankaların organizasyon yapısı hakkında bilgi verilmekte, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer hukuki düzenlemeler ışığında sermaye piyasası araçları ve işlemleri anlatılmaktadır.


FLF-404 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi Fransızca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


FLG-404 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-404 İkinci Yabancı Dil IV (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-404 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi İspanyolca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


IFN-424 Blokzincir Teknolojisi

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


MAN-440 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Kurs dört ana konuya odaklanmaktadır: (i) sürdürülebilirliğin anlamı, üçlü alt satır çerçevesi ve sürdürülebilir pazarlama kavramı ve bu kavramların tanımları (ii) sürdürülebilirlik ve pazarlama arasındaki ilişki, (iii) pazarlama planı hazırlamak (iv) kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik uygulamalarını anlamak ve deneyimlemek için benzersiz bir 3D dijital platform kullanmak (v) uluslararası bir projede sanal bir ekip olarak çalışma. Esas vurgu, sürdürülebilirlik konularının bütünleşmiş bir şekilde anlaşılması ve kuruluşların ve işletmelerin bu anlamda nasıl davrandığı üzerinedir.


MAN-446 İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu dersi bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır.


IFN-460 Uluslararası Finansta Girişimcilik

Bu dersin amacı, girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Öğrencilerin bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmaları ve bu araştırmaları sınıf önünde sunmaları beklenecektir.


IFN-462 Uluslararası Finans Alanında Staj

Ders, hem bağımsız olarak hem de başkalarıyla işbirliği içinde çalışma,  finans ve bankacılık ile ilgili önceki bilgilerini entegre etme ve bir iş ortamında görev yapma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


IFN-464 Uluslararası Finans Projesi

Bu derste Uluslararası Finans alanında araştırma projesi yapılacaktır. Öğrenci bireysel bir araştırma projesini uluslararası finans ve bankacılık bölümü öğretim üyesi (Araştırma Danışmanı) ile yürütecektir.  Lisansüstü veya profesyonel bir okula gitmeyi planlıyorsanız, bir araştırma projesi yürütme deneyimi size ne beklemeniz gerektiğini gösterecektir.