İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ÖĞRENME KAZANIMLARI (ÖK)

1. Uluslararası ilişkiler alanına ilişkin teori ve ilkelere hakimdir ve bunları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.

2. Uluslararası İlişkiler biliminin temel bilgilerine sahiptir.

3. Küresel siyasi, ekonomik ve sosyal yapıların analizini yapabilme bilgilerine sahiptir.

4. Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak,  uluslararası ilişkiler alanına ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 

5. Uluslararası ilişkilerde güç dengeleri, kriz ve çatışma yönetimi, uluslararası güvenlik tehditleri ve çözüm önerileri geliştirebilme konularında bilgi sahibidir.

6. Küresel ekonomik ilişkileri ve uluslararası ticaretin dinamiklerini bilir.

7. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

8. Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

9. Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde optimal çözümler üretir.

10. İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.

11. Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12. Diplomasi süreçlerini ve uluslararası müzakereleri anlama ve analiz etme hakkında bilgi sahibidir.

13. İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.

14. Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

 

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

HEDEFLENEN PROGRAM ÇIKTILARI (PO)

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir, 

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur,

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular,

8. Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.