İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

UNI 101 – Üniversite Hayatına Giriş

UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Çağ Üniversitesi'ni ve üniversite hayatını, sosyal, kültürel ve akademik yönleriyle tanıtarak üniversite yaşamına uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.


ITL-101 Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticarette ön plana çıkan teorilerin de tartışıldığı derste, uluslararası ticarete dair temel kavramlar, ülkeler içerisindeki ticaret ortamı, politik ve ekonomik iklim, çok uluslu işletmeler ve ülkelerin SWOT gibi mevcut durum analizleri, bölgesel ticaret blokları, küresel ticaret trendler, uluslararası ticari faaliyetleri etkileme potansiyeline sahip değişkenler güncel gelişmeler ile bir araya gelerek işlenmektedir.


FLE-103 Mesleki İngilizce I

Bu ders, öğrencilerin yeni kelimeler, sözcük öbekleri ve konuşmalardan oluşan özgün bağlamlar oluşturarak iş hayatına yönelik kelime dağarcığını genişletmelerini, dönem içerisinde anlaşılır bir dil girdisi sağlayarak dili bilgisini yapılandırmayı, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


ECO-105 İktisat

Bu dersin amacı öğrencilere mikroekonomi ve makroekonomi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Gündelik hayatta karşılaşılan ekonomik sorunlar, arz ve talep; fiyat belirleme ve piyasa dengesi, esnekliği, üretim ve maliyet kavramları, piyasa yapıları, ekonomik eşitsizlik, ekonomik büyüme, GSYİH ve ekonomik büyümenin ölçülmesi gibi konular açıklanacaktır.


MAT-103 İşletme İçin İstatistik

Bu ders, ekonomi, yönetim bilimi, finans, işletme, uluslararası ticaret ve diğer alanlarda veri toplama ve yönetme üzerinde durmaktadır. Veri tanımlamasına, yani verilerin gösterilmesine ve araştırılmasına dayanmaktadır. Olasılık bilgilerinin karar verme sürecindeki rolü, olasılığı ortaya çıkma ihtimalinin sayısal bir ölçüsü olarak anlama amacı ile aktarılmaktadır.


TUR-101 Türkçe

Bu ders, öğrencilerin kendilerini net bir şekilde ifade edebilmelerini geliştirmeyi amaçlayarak Türk dil kurallarına odaklanmaktadır. Derste, dinleme becerilerinin gelişimini desteklemek için panel, sempozyum, konferans vb. teknikler açıklanmakta ve sunum, deneme, kompozisyon gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere etkili iletişim yetenekleri kazandırarak sözlü ve yazılı iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


OSD-111 Diksiyon

Bu ders, öğrencilere güçlü ve etkili bir sözlü iletişim yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.  Bu ders, sözcüklerin doğru telaffuzunu, vurgu, tonlama, hız ve sesini kontrol etmeyi öğretmektedir. Ayrıca, diksiyon dersi öğrencilere konuşma kaygısını aşma, açık ve etkili bir iletişim kurma becerilerini kazandırma konularında yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilere kamusal konuşmalar, sunumlar, toplantılar ve diğer iletişim durumlarına hazırlık yapma fırsatı sunmaktadır.


OSD-109 Tiyatro

Tiyatro dersi, öğrencilere tiyatro sanatının temel prensiplerini, tarihini ve uygulamalarını keşfetme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders, sahne sanatlarına genel bir giriş sunarken aynı zamanda sahne performanslarını hazırlama, yönetme ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere, tiyatro sanatının yaratıcı ve ifade edici yönlerini keşfetme, karakter analizi, metin yorumlama ve sahne performansı konularında bilgi ve deneyim kazandırmaktadır.


OSD-147 Yeşil Sosyal Hizmet

Yeşil Sosyal Hizmet dersinin temel amacı, öğrencilere çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı bir araya getiren yenilikçi bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrencilere çevresel sorunlarla mücadele ederken toplumların ihtiyaçlarına nasıl daha iyi hizmet edilebileceğini anlamalarını amaçlamaktadır. Öğrencilere, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, çevre koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal adaletin gözetilmesi gibi konularda beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli yöntemler, politikalar ve uygulamalar öğretilecektir. Bu ders, öğrencilere yeşil sosyal hizmet alanında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırarak, çevre ve toplumun refahını eşzamanlı olarak desteklemeyi hedeflemektedir.


OSD-145 Tenis

Tenis dersi, öğrencilere tenis sporunun temel prensiplerini, tekniklerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere top kontrolü, vuruş teknikleri, ayak hareketliliği, oyun stratejileri, tenis ekipmanı seçimi ve oyuncu fiziksel hazırlığını içerir. Ayrıca, öğrencilere tenis oynarken disiplin, konsantrasyon ve spor etiği konularını öğrenme fırsatı sunar.


OSD-143 Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilere liderlik ve yöneticilik rollerini etkili bir şekilde üstlenmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve anlayışları sunmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler iş dünyasındaki etik sorumlulukları ve yönetim ilkelerini anlamalarına yardımcı olur. Yöneticilik Becerileri dersi, öğrencilerin organizasyonlarda etkili liderler olmalarını hedeflerken, iş dünyasındaki karmaşık zorlukları ele almak ve yönetmek için gereken yetkinlikleri kazanmalarını destekler. Bu ders, öğrencilere kariyerlerindeki liderlik rollerine hazırlanmaları için güçlü bir temel oluşturur.


OSD-131 Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık dersi, öğrencilere finansal konuları anlama, bireysel ve aile maliyesini yönetme, genel finansal bilinç geliştirme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ders, kişisel finans yönetimi, borçlanma, tasarruf, yatırım, emeklilik planlaması ve risk yönetimi gibi konuları içermektedir. Aynı zamanda, öğrencilere finansal kararlar alırken kritik düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.


OSD-139 İletişim Becerileri

İletişim Becerileri dersi, öğrencilerin etkili iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu ders, sözlü ve yazılı iletişim, dinleme becerileri, sözsüz iletişim ve etkili iletişim stratejilerini içerir. Öğrencilere, kişisel ve profesyonel yaşamlarında daha başarılı iletişim kurmalarına yardımcı olur.


OSD-141 Sağlık Okuryazarlığı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, temel sağlık kavramları, hastalıklar, sağlıklı yaşam davranışları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda alacakları kararlarda yetkinliğini yükseltmektir. Ayrıca temel sağlık hakları konusunda bilgi sunarak öğrencilerin sağlıkla ilgili bilinçli kararlar alabilmelerini ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmaktır.


OSD-135 Gönüllülük Çalışmaları

Bu ders, gönüllülük kavramı çerçevesinde, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak, katılacakları çeşitli gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kendilerinin kurgulayacakları bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak plan dâhilinde dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.


OSD-133 Afet Yönetimi

Toplumun temeli olan bireylerin ve ailelerin; afetleri en az zararla atlatması için AFAD’ın öngördüğü temel afet bilinci eğitimi, ilkyardım bilgisi, amatör telsizcilik bilgisi, enkaz kaldırma araçları hakkında bilgi, afet psikolojisi bilgisi, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek verilmektedir.BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

FEAS-104 Kariyer Planlama

Kariyer Planlama dersi, öğrencilere gelecekteki mesleklerini planlama, kariyer hedeflerini belirleme ve iş dünyasında başarılı bir kariyere hazırlık yapma fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, kariyer araştırma, beceri geliştirme, öz değerlendirme ve iş arama stratejileri gibi kariyer planlaması süreçlerini içerir. Öğrencilere, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını tanıma, kariyer hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konularında rehberlik eder.


ITL-102 Uluslararası Taşımacılık

Bu ders uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi hakkında bilgi vermektedir.


TUR-102 Türkçe II

Türkçe II dersi, öğrencilere Türkçe dilinin daha karmaşık yönlerini anlama, dilbilgisi kurallarını uygulama ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlar. Bu ders, yazılı ve sözlü iletişim, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretleri gibi temel konuları içerir. Aynı zamanda, öğrencilere edebi eserlerin analizi ve yazma pratiği sunar.


FLE-104 Mesleki İngilizce II

Bu ders iş hayatı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Amaç; öğrencileri işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve onların işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.


MAN-110 İşletme

Bu dersin temel amacı bir işletme yönetimi için pratik araçların öğretilmesidir. Bu amaçla derslerde dinamik iş ortamında risk alma ve kâr elde etme, ekonominin iş dünyasını nasıl etkilediğini anlama, küresel pazarlarda iş yapma, etik ve sosyal sorumluluk gerektiren davranışlar, işletme yönetimi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere insan kaynaklarının yönetimi, çalışanların mal ve hizmet üretme, motive etme, çalışan-yönetim konularını ele alma, müşteri odaklı pazarlama planlarını geliştirme ve uygulama, finansman ve yatırım fırsatları gibi temel iş işlevlerini uygulamada teorik ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.


MAT-112 İşletme İçin Matematik

Bu ders öğrencilere matematik ve işletme bilimi için bir giriş dersi vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ITL-201 Taşımacılık Sistemleri

Taşıma sistemlerini analiz ederek ve optimum maliyet, zaman ve esneklik kriterlerine göre tasarlamaya odaklanmak amaçlanmaktadır. Taşıma ile ilgili müşteriler arasındaki ilişkilerin neler olduğunun belirlenmesini kapsar ve müşterilere önerilen taşıma hizmetleri (örneğin, nakliye, seyahat) ve taşıma kararlarının nasıl alındığı konularına dair bir bakış açısı sunar.


MAN-203 Muhasebe Prensipleri

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle dönen ve duran varlıklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


LAW-201 Hukuk I

Bu derste; Hukukun toplumdaki işlevi, hukukun üstünlüğünün dini, geleneksel ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması, kamu hukuku ve özel hukuk arasındaki ayrım, hukuki ilişkiler ve hukuk hakları kavramı, hak türleri, hak sahibi ve türleri, yasal haklar, iktisap, kayıp ve yasal hakların korunması, yasal işlemler ve süreçler anlatılmaktadır.


FLE-203 Mesleki İngilizce III

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


HIS-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları, Millî Mücadelenin hazırlanışı, yürütülmesi ve sonuçları, Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmakta ve öğrencilerin temel konuları tanımlaması beklenmektedir. Aynı zamanda "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yani "Atatürkçülük" ele alınmakta ve özellikle "Atatürkçü Düşünce Sisteminin" içeriğine yer verilmektedir.


OSD-213 Eleştirel Düşünme ve Sosyal Bilimler

Sosyal olgular/uygulamalar doğa bilimlerinin kullandığı yaklaşımlar, varsayımlar, yöntemler ile incelendiğinde/yapıldığında yanıltıcı bir nesnel, bilimsel ve tarafsız gerçeklik görüntüsü üretilmekte, olgular/uygulamalar yanlış ve eksik de olsa dış dünyada var olduğu gibi kabul edilmektedir. Ancak, sosyal dünya doğal dünya gibi var olan ve keşfedilmeyi bekleyen fiziksel bir nesne değil, birey (araştırmacı ya da uygulamacı) tarafından etkilenen ve dönüp bireyi etkileyen, dolayısıyla yaratılan ve karşılıklı olarak oluşturulan sosyal bir gerçekliktir. Bu bakımdan, sosyal gerçekliği açıklamak ve öngörmek için fiziksel gerçekliği açıklamakta kullanılan yaklaşımlar, varsayımlar, yöntemlerin eleştirel bir bakışla gözden geçirilmesi ve sosyal olgular/uygulamaları kendine özgü sosyal, tarihsel, politik, kültürel ve ekonomik bağlamları içinde açıklayan ve öngören yeni yaklaşımlar, varsayımlar ve yöntemlerin tanıtılması gerekmektedir. Bu ders, eleştirel düşünceyi işlevselci, yorumcu, hümanist ve yapısalcı düşünceler ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir, çünkü eleştirel düşünce sosyal olguları/uygulamaları araştırmada ve gerçekleştirmede sadece olanı değil, aynı zamanda olabileni ve olması gerekeni de tartışan, araştırmacı ya da uygulamacının (öznenin) inşa edici iradesini ve bilincini belirleyen ve böylelikle sanal sosyal dünya ile gerçek sosyal dünya arasındaki uçurumu kapan bir yol haritası sunduğu için geleneksel ve ana akım düşünceden daha yüksek açıklama ve öngörü potansiyeline sahip bulunmaktadır.


OSD-205 Dezavantajlı Gruplar

Bu dersin amacı seçmeli dersi alan öğrencileri toplum içerisinde çeşitli toplumsal sorunlardan kaynaklı dezavantajlı durumda olan grup ve topluluklar hakkında bilgilendirmektir. Dersin temel odağı toplumu etkileyen yoksulluk, engellilik, yaşlılık, cinsiyet eşitsizliği, afetler, göçler, suçluluk, bağımlılık gibi toplumsal sorunları ele almak ve bu sorunlara bağlı olarak toplum içerisinde özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların incelenmesini içerir.


OSD-211 Sayılarla Ekonomiyi Anlamak

 Bu derste, öğrencilere mikro iktisat ve makro iktisadın temel kavramlarının sayısal örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan iktisadi sorunların anlaşılması, arz ve talebin önemi, fiyat sistemi üzerine temel bilgiler, denge, üretim ve üretim maliyetleri ve piyasa yapıları ile gayri safi yurt içi hasıla hesaplamaları, iktisadi büyüme, istihdam/işsizlik, enflasyon, iktisadi istikrar ve iktisat politikaları (maliye ve para politikaları) bu derste ele alınacak konulardır.


OSD-201 Bireysel Girişimcilik

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik kavramı özelinde bireysel girişimcilik kavramını anlatmak ve öğrencilerde bireysel olarak girişimcilik konusunda farkındalık yaratmaktır. Ders kapsamında girişimcilik ve bireysel girişimcilik kavramları, bireysel girişimcinin özellikleri, bireysel girişimciyi öne çıkaran faktörler ve girişimciyi başarıya götüren unsurlar gibi konular anlatılacaktır.


OSD-203 Aile Sosyolojisi

Aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler, aile içi ilişkiler (aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim) toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konular ele alınır. Değişik toplumlardaki aile yapılarının yanı sıra; tarihsel süreç içerisinde aile yapılarında meydana gelen dönüşümler karşılaştırmalı olarak incelenir. Aile içi eşitsizlik, şiddet, cinsel istismar, boşanma, tek ebeveynli aileler, üvey ebeveynler, eş tercihleri gibi sorunsal konular ders kapsamında tartışılır, çözümlenir. 


OSD-207 Denizlerimiz Mavi Vatan

Bu ders, denizlerin önemi, denizlerin tabi olduğu hukuk kuralları, deniz yetki alanlarının tanımı ve Türk deniz yetki alanlarının sınırları, mavi vatan kavramının anlamı ve Türk Boğazları dahil denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı ele almaktadır.


OSD-209 Sosyal Sorumluluk Projesi

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere toplumsal ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi topluluklarına veya dünya genelinde sosyal sorunlara yönelik projeleri planlama, uygulama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin empati, liderlik, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerini hedefler. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve etik sorumluluk gibi konuları ele alarak öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır. Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, öğrencilere topluma fayda sağlama ve toplumsal değişimi teşvik etme yetenekleri kazandırırken, onları aktif ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu ders, sosyal sorumluluğun değerini anlamalarına ve etkili projeler yürütme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


OSD-215 Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamayı hedefler. Bu ders, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları içeren sürdürülebilirlik kavramını vurgular ve öğrencilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini nasıl başarabileceklerini öğretir. Ayrıca, sosyal adalet, çevresel koruma, kaynak yönetimi ve ekonomik kalkınma gibi konularda farkındalık oluşturur. Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları dersi, öğrencilere küresel sorunlara karşı duyarlılık geliştirme ve bu sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacı taşırken, gelecek nesillerin refahını ve gezegenin sürdürülebilirliğini koruma konularında bilinçli liderler olarak yetiştirme çabasındadır. Bu ders, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarına ve kapsamlı çözümler üretebilmelerine yardımcı olur.İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

ITL-200 Taşımacılık İşlemleri

Taşımacılıkta kullanılan kavramlar, terimler ve tanımlar, lojistik yöntemleri anlatılarak öğrencilerin; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında ekonomik, sosyal, politik ve teknik yönleri karşılaştırabilmesi amaçlanmaktadır.


HIS-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, 1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar, sosyal ve kültürel reformlar, iç politika ve siyasal partiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.


MAN-204 Finansal Muhasebe

Bu ders, muhasebe süreci içinde şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmakta, özellikle kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynaklar özelinde işlemlerin muhasebeleştirilmesini öğretmekte, uygulamada yapıldığı biçimde öğrencilerin de finansal tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamalarını sağlamaktadır. Öğrenciler finansal tabloları hazırlama aşamasından sonra genel bir değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.


FLE-204 Mesleki İngilizce IV

Bu dersin sonunda öğrenciler İngiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.


LAW-202 Hukuk II

Bu dersin amacı öğrencilere ticarî işletme hukuku ve şirket kavramı hakkında bilgi vermektir. Ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri bu dersin içerdiği konulardan bazılarıdır.


FEA-200 Eleştirel Düşünce

Bu derste öğrenciler, eleştirel düşünme hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir. Derste mantıksal kavramlar, akıl yürütme, mantıksal hatalar vb. gibi temel konuları ele alınacaktır.


IFN-202 Uluslararası Finansal Pazarlar II

Öğrencilere döviz ve türev piyasalarını detaylı tanıtmak, edindikleri bilgileri döviz kuru riskini yönetmekte nasıl kullanacaklarını kavratmak. Muhasebe ve işlem riski, yanı ekonomik ve operasyonel risk kavramlarını anlatmak ve bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili uygulamalı çalışmalar yaptırmak. Yabancı piyasalarda yatırımın getirdiği riskleri ve ülke riski yönetimini kavratmak. Uluslararası finansman ve risk yönetim araçlarıyla çalışabilmelerini sağlayacak düzeyde uygulamalı çalışma yaptırmak.


IRE-216 Uluslararası Örgütler

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası örgütlerin nasıl işlediğini anlamalarını sağlamaktır. Bu derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, G20 benzeri uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler incelenmektedir. Ders içerisinde, öğrencilere uluslararası kuruluşların çalışmalarını destekleyen teorik kavramlar, tartışmalar ve fikirler tanıtılmaktadır.ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ITL-301 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimine giriş ve lojistiğe giriş kapsamında temel kavramlardan, satın alma ve planlama kararlarından bahsedilmektedir. Tedarik zincirinin performansını belirleyen sürücüler ve etkileyen engeller ele alınmaktadır.  Çeşitli ağ tasarımı metotları ve tedarik zinciri dağıtım ağı tasarımı ile modeller ortaya konmaktadır.  Ağ modellerinden tesis yerimi seçimi ile en uygun lokasyonun nasıl belirleneceğini gösteren yöntem anlatılmaktadır. Planlama konusu, toplu üretim, stok ve envanterlerin sistemleri ile nasıl planlanacağı çeşitli yöntemlerle gösterilmektedir. Tedarik zincirinde ulaşımın performansı etkileyen unsurlardan biri olduğu ele alınarak ulaştırma modellerinin çeşitli yöntemleri gösterilmektedir.


MAN-331 Çağdaş Pazarlama Sorunları

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.


MAN-329 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler, üreticiler ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarında en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.


ITL-305 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


ITL-313 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


ITL-315 Uluslararası Ticaret Uygulamaları

Bu dersin temel amacı, dış ticaret operasyonlarının felsefesini, kavramlarını ve uygulama araçlarını öğretmektir. Bu amaçla, liderlik alanında dış ticaret konuları, müşteri memnuniyeti, çalışanların katılımı, işleyiş süreci iyileştirilmesi, tedarikçi ortaklığı konuları ele alınmaktadır. Benchmarking, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, kalite fonksiyon dağıtımı, tasarımda kalite, ürün sorumluluğu, yönetim araçları, istatistiksel süreç kontrolü ve benzeri konular ders kapsamında ele alınmaktadır.


IRE-333 AB Politikaları

Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişim ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenmektedir. AB entegrasyon sürecini tarihsel olarak inceleyen bu ders, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarını ve bu kurumların entegrasyon sürecindeki rolü üzerine odaklanmaktadır. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi ortak politika alanlarını incelemektedir. Aynı zamanda derste güncel gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılmaktadır.


ECO-305 Para ve Banka

Ders finansal sistemin işleyişi, para ve faiz oranlarının belirlenişi, para arzı, para politikasının amaç ve araçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para teorisi ve parasal aktarım mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.


FLF-303 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLG-303 İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.


FLR-303 İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-303 İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

IFN-314 E-Ticaret

Bu ders kapsamında, elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik gibi temel konular öğrencilere aktarılacaktır.


IFN-310 Uluslararası Ticarette Finans

Bu ders uluslararası ticarette kullanılan finansman yöntemlerini ve finansın temel kavramlarını açıklamaktadır. Konular arasında şirketin amaçları, yatırım ve finansman kararı, bankacılık, paranın zaman değerinin hesaplanması, bilanço ve gelir tablosu, sigorta sistemi, finansal piyasalar ve finansal araçlar yer almaktadır.


MAT-304 Veri Analizi ve Raporlama

Bu ders, gerçek bir araştırma projesinde verilerin toplanması ve analizinin yanı sıra iş araştırma süreçlerinin tüm aşamalarını kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplamak ve yorumlamak için uygulanabilecek hem nicel hem de nitel çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkan etik sorunlar da ele alınacaktır. Buna ek olarak, bu ders öğrencilerin eleştirel düşünme problem çözme becerilerini ve ayrıca araştırma verilerini analiz etmek için bilgisayar tabanlı programları kullanmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.


ITL-306 Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri

Ders, günümüzün küresel iş yöneticilerinin karşılaştığı kültürel, politik, ekonomik ve etik konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Ticarete, fikri mülkiyetin lisansına ve doğrudan yabancı yatırımlara odaklanarak, yabancı bir ülkede iş yapmanın üç temel şeklini inceler. Ayrıca, uluslararası bir ticari işlemde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi, gelişmekte olan ülkelerde iş yapma özel zorluklarına karşı riski yönetmeye çalışmak gibi konular ele alınmaktadır.


ITL-310 İşletmeler İçin Yeni Teknolojiler

Ders, dijital dönüşümün teknoloji yönlerinin yanı sıra pazar ve iş yönleri ile dijitalleşme süreçlerini etkileyen politika ve düzenleyici girişimlerin bir incelemesini sağlamaktadır. Bu, ağ altyapılarının, verilerin yönetimi ve işlenmesinin ve kullanıma sunulan dijital hizmetlerin ve uygulamaların, iş modelleri ve ekosistemler dahil olmak üzere iş süreçleri ve hizmetlerinin incelenmesini içermektedir. Ayrıca, bölgedeki AB politikaları da dahil olmak üzere bu noktada işleyen politika girişimleri ve düzenleyici önlemleri tartışılacaktır. Böylece, bir dönemlik çalışmanın ardından öğrenciler, dijitalleşmenin günümüz toplumundaki etkisini anlayabileceklerdir.


ITL-314 Sanal Dünyalar

Ders, avatarlar aracılığıyla çevrimiçi bir sanal ortam olan Second Life üzerinden işlenecektir. Öğrenciler sanal ortamın nasıl işlediğini görecek ve sanal içeriğin yaratılma şeklini değerlendireceklerdir. Bu ders; öğrencilere kültürel farklılık, dil engelleri, zaman farkı, teknolojik sorunlar vb. birçok engelle uğraşırken sanal ve kültürlerarası bir ortamda etkili bir takım çalışmasını nasıl yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda farklı disiplinlerden, kurumlardan ve kültürlerden katılımcılar ve öğretim görevlileri arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatı verecektir. Sanal Dünyaların teknolojik bileşenleri, Sanal Dünyalar ile ilgili etik ve sosyal konular bu derste işlenecektir. Böylece, bir dönemlik çalışmadan sonra öğrenciler Sanal Dünyaların günümüz toplumundaki rolünü anlayabileceklerdir.


IRE-340 Toplumsal Hareketler

Bu ders, toplumsal hareketlerin nedenlerini, çıkış koşullarını, gelişimini, küreselleşme sürecine olan etkilerini ve sonuçlarını incelemektedir. Ders kapsamında, çeşitli ülke ve bölgelerde gerçekleşen toplumsal hareketler, tarihsel süreçleri ve arka plan gelişmeleri ile ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, küreselleşme karşıtlığı, nükleer karşıtlığı, çevreci hareketler ve benzeri konular tartışılacak konular arasında yer almaktadır.


MAN-344 Sosyal Medya Pazarlaması

Bu ders sosyal medya pazarlamasına (SMM) giriş sağlar. Kanıtlanmış sekiz adımlı bir sosyal medya planlama modeli etrafında oluşturulmuştur ve öğrencilere istenen pazarlama hedeflerine ulaşmayı sağlayacak sosyal medya stratejilerini nasıl oluşturacaklarını gösteren kümülatif bir öğrenme deneyimi sağlar. Bu pazarlama hedefleri, özel sosyal medya stratejilerinin geliştirilmesini şekillendirir. Bir şirket için kritik çevrimiçi pazar bölümlerini temsil eden kişilerin yaratılmasına vurgu yapılarak, sosyal ağda hedeflenen pazarlamanın belirlenmesi için en etkili tekniklere özel önem verilmektedir.


FLF-304 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLG-304 İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrencinin, konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük, sade konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi amaçlanır.


FLR-304 İkinci Yabancı Dil II (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-304 İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilmeleri hedeflenmektedir. Sınıf ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir.DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ECO-403 Türkiye Ekonomisi

Ders kapsamında Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları ele alınmaktadır. Ders, öğrencilerin Türkiye'nin ekonomik yapısını, gelişimini, sorunlarını ve politika seçeneklerini tanımlamalarını sağlamaktadır. Bu ders, Türkiye ekonomisinin tarihsel ve güncel gelişimini inceleyerek öğrencilere derinlemesine bir perspektif sunar.


ITL-409 Lojistik Bilgi Sistemleri

Bu ders kapsamında, lojistik bilgi sistemleri ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımların kapsamlı bir şekilde öğrenciler tarafından anlaşılması için teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Microsoft Access hakkında temel bilgiler aktarılır. Microsoft Access programında veri tabanı oluşturularak uygulama olarak da öğrenciler desteklenir.


ITL-461 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Staj

Üniversite eğitim sürecindeki iş deneyimi, öğrencilerin kariyer hedeflerini geliştirmesinde faydalı olmaktadır. Bu bağlamda staj dersini alarak, öğrenciler, alanları ile ilgili olarak stajlarını gerçekleştirmektedir ve eğitim süreci ve iş yaşantısı arasında bir köprü oluşturmak suretiyle üniversite eğitim sürecinde sahip oldukları bilgi birikimlerini uygulamaya aktarma şansına erişmektedir. Ayrıca, bu kazanımları onların profesyonel iş hayatına geçtiklerinde kolaylıkla sektöre uyum sağlamalarını sağlamaktadır.


ITL-463 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Projeler

Öğrencilerin alan ile ilgili bir konu ve konusu ile ilgili bir danışman seçerek araştırma gerçekleştirdiği derste, öğrenciler, güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlamakta ve topluluk önünde anlatabilmekte, tartışabilmektedir. Ayrıca akademik geleceklerini şekillendirmede başarı ile tamamlanan projeler önemli bir basamak olma niteliği taşımaktadır.


ITL-465 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Girişimcilik

Teorik bilginin özel sektörün üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ve günümüzün ve geleceğin girişimcilerinin yetiştiği bu derste, İş planı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Yönetmek, Finansal Tablolar, Finansal Stratejiler, Taktikler ve Risk Yönetimi, Liderlik ve Etik gibi konularda dersin öğretim üyesi ve ilgili konuların uzmanlarının derslere aktif katılımıyla başarılı bir girişimciliğin temellerinin atılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler iş planı aşamalarını öğrendikten sonra KOSGEB’e sunulmak üzere projeler hazırlamakta ve dönem sonunda başarılı olan projelere KOSGEB ile üniversitemizin gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde girişimcilik sertifikası verilmektedir.


IFN-423 Blokzincir Teknolojisi

Bu ders, blokchain teknolojisinin temel kavramlarını, çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını açıklamaktadır. Aynı zamanda, blokchain'in toplumsal, ekonomik ve etik yönlerini değerlendirme becerilerini de geliştirmeye odaklanır.


IFN-425 Kripto Para

Kripto Para Dersi, öğrencilere dijital finans dünyasının hızla büyüyen ve değişen alanlarında bilinç geliştirmeyi amaçlar. Bu ders, kripto paraların temel işleyişini, blok zinciri teknolojilerini, kripto para birimlerinin çeşitlerini ve kripto paranın toplum, ekonomi ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere kripto para yatırımı, ticareti ve kripto paranın yasal ve düzenleyici yönleri gibi konularda derinlemesine bilgi verir. Kripto Para Dersi, öğrencilere bu yeni dijital finans ekosisteminde bilinçli yatırımcılar, girişimciler ve potansiyel uzmanlar olma yolunda beceriler kazandırırken, dijital dönüşümün karmaşıklığını anlama ve yönetme konularında güçlü bir temel sunar. Bu ders, öğrencilerin kripto paraların gelecekteki rolünü anlamalarına ve bu alandaki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur.


MAN-451 Meta Girişimcilik

Meta girişimcilik, sanal gerçeklik ortamlarında iş yaratmak ve yönetmek anlamına gelir. Bu ders, öğrencilere metaverse'deki iş uygulamalarını kapsamlı bir şekilde tanıtmakta ve Second Life platformunda meta girişimciler için mevcut kaynakları keşfetmelerini sağlamaktadır. Amaç, öğrencileri sanal üretim yoluyla müşterilere üstün değer yaratmak, inşa etmek ve sunmak için meta-stratejilerle donatarak bütünsel bir girişimcilik anlayışı geliştirmektir.


MAN-443 Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık dersi, öğrencilere dijital dünyanın karmaşıklığını anlamalarını ve bu dünyada etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilere dijital etik, çevrimiçi güvenlik, gizlilik, siber zorbalık ve dijital medya okur yazarlığı gibi konularda bilinç geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilere dijital teknolojilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik etkilerini anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırır.


FLF-403 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.


FLG-403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-403 İkinci Yabancı Dil III (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-403 İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

ECO-400 Küresel Ekonomi

Ders küresel ekonominin tarihsel evrimi, küresel istihdam ve üretimin yapısı, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 


MAN-446 İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu dersi bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu etrafında oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrenciler yaşıtlarına göre farklılaşacaktır. Her ekip, belirlenmiş şirketlerini belirli bir süre boyunca yönetmek için Strateji, Finans, Pazarlama, Operasyonlar, İK / Organizasyon ve Araştırma ve Geliştirme ile ilgili farklı kararları dikkate almalıdır.


MAN-406 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders, profesyonel iş dünyasında var olan önemli çağdaş etik sorunların ve zorlukların analizini ve incelenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yöneticinin sosyal ve çevresel sorumluluklarına, çalışanlar, müşteriler ve halk dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlara vurgu yapılacaktır. Kişisel, örgütsel ve toplumsal düzeylerde etik ikilemler ve karar alma çerçeveleri ve yaklaşımları araştırılacaktır. Gerçek dünyadaki uygulamalara ve konulara öğrenci katılımı, kursun kritik bir parçasıdır.


MAN-440 Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Kurs dört ana konuya odaklanmaktadır: (i) sürdürülebilirliğin anlamı, üçlü alt satır çerçevesi ve sürdürülebilir pazarlama kavramı ve bu kavramların tanımları (ii) sürdürülebilirlik ve pazarlama arasındaki ilişki, (iii) pazarlama planı hazırlamak (iv) kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik uygulamalarını anlamak ve deneyimlemek için benzersiz bir 3D dijital platform kullanmak (v) uluslararası bir projede sanal bir ekip olarak çalışma. Esas vurgu, sürdürülebilirlik konularının bütünleşmiş bir şekilde anlaşılması ve kuruluşların ve işletmelerin bu anlamda nasıl davrandığı üzerinedir.


MAN-452 Yapay Zekâ

Bu derste yapay zekâ teknolojisinin ve değişen iş dünyasındaki uygulamalarının temelleri ele alınacaktır. Bu ders kapsamında yapay zekâ teknolojisinin anlaşılmasına yardımcı olacak modern uygulama ve örnekleri, temel kavramlar, temel zorluklar ve bunların çözümleri incelenecektir. Buna paralel olarak Chat GPT gibi yeni bir yaklaşım da anlatılacak ve tartışılacak. Ayrıca bu derste yapay zekâ teknolojisine ilişkin felsefe ve etik konular incelenecektir. Son olarak öğrenciler, gerçek dünyadan örnekler yardımıyla yapay zekâ teknolojisinin küresel ekonomideki fırsatlarını ve zorluklarını keşfetme şansına sahip olacaklar.


LAW-408 Uluslararası Ticarette Hukuk

Ders, uluslararası ticari işlemler, sözleşmeler, taşıma, ödeme yöntemleri ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konularını kapsamaktadır.


FLF-404 İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi Fransızca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.


FLG-404 İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir.


FLR-404 İkinci Yabancı Dil IV (Rusça)

Öğrenciler, kendilerini ifade ederken Rusça basit cümleler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf ortamında, öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak; Rusça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri pekiştirilir. Aynı zamanda öğrenciye Rusça konuşma ortamı hazırlanmış sınıfta günlük sade Rusça konuşmaları diyalog aracılığıyla kullanabilmesi hedeflenmiştir.


FLS-404 İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için bir önceki seviyeye göre daha karmaşık cümleler kurabilmeleri ve kendi aralarında diyaloglar yapmaları hedeflenir. Ders kitabına destek amaçlı görsel ve işitsel ek materyallerle bu beceriler pekiştirilir. Hedef öğrenciyi İspanyolca konuşulan ortamlarda kendini basitçe ifade etmesidir.