İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) & Program Çıktıları (PO) İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
Amaç ve Hedefler
1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,  2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,  3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 
Hedeflenen Öğrenme Çıktıları
İletişim Çözüm Araçları Temel İşletmecilik Çevre Temel İşletmecilik Liderlik Temel İşletmecilik Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
TYYÇ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, 2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, 3. İşletmeciliğin temel kavramlarını tanımlar, 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, 7. İşletmenin  pazarlama,  üretim, insan kaynakları, muhasebe & finansman, araştırma & geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri sorgular, 8. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını koordine eder, 9. Değişen iş koşullarında analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.
BİLGİ Kuramsal & Olgusal 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.   X X   X   X x  
BECERİ Bilişsel & Uygulamalı 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X   X   x x   X  
2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.   X     x   X   X
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.         X X x X  
2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.           X x    
3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.         X x   X  
Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.           X   x X
2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.     x   X   X    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X   X          
2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X   X          
3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X   X          
4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X X   X          
Alana Özgü Yetkinlik 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.       X   X      
2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X     X   X      
3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.   X     X X      
4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.   X       X     X
5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X     X   X      
Likert Ölçeği
5
4
3