İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PROGRAM TANIMI

Yeterlilik Kodu TR0030033002
Yeterlilik Adı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Diploması

Sorumlu Kurum

Çağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Çağ Üniversitesi Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice / MERSİN

Sorumlu Kurum URL

https://www.cag.edu.tr/tr

Yönelim

Akademik

AYÇ Seviyesi

6

TYÇ Seviyesi 6

Sınıflandırma (Tematik Alan)

Taşımacılık Hizmetleri

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

-

Kategori

Ana

Kredi Değeri

240

Programın Normal Süresi

4

Program Profili (Amaç)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı; öğrencileri ticaret ve lojistik bilimleri alanında uluslararası ticaret ve lojistik dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatmak ve yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bu program İngilizce olarak yürütülmektedir.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Teknolojik imkânlarımızın yeterli olması nedeniyle uzaktan eğitim usulü de kısmen uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri vb. birimler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları
(Tanım)

1.Uluslararası ticaret ve lojistik alanına ilişkin teori ve ilkelere hakimdir ve bu teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
2.İşletme biliminin temel bilgilerine sahiptir.
3.Uluslararası ticaret ve lojistik alanının gerektirdiği temel ekonomi ve ekonomik coğrafya konularında bilgi sahibidir.
4.Ülkenin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak;  uluslararası ticaret ve lojistik yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlama yeteneğine sahiptir. 
5.Depolama, stok yönetimi ve taşımacılık konularında bilgi sahibidir
6.Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekillerini bilir.
7.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
8.Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder ve İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
9.Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında, diğer meslek grupları ile iş birliği içinde, optimal çözümler üretir.
10.İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması ve uygulaması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.
11.Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12.Paketleme ve katma değerli hizmetler konusunda bilgi sahibidir.
13.İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.
14.Temel insan haklarına saygılı olarak sosyal adalet, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında toplumun bilinçlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde görev alır.

Anahtar Yetkinlikler

1.Okuma yazma yetkinliği

2.Çoklu dil yetkinliği

3.Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4.Dijital yetkinlik

5.Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6.Vatandaşlık yetkinliği

7.Girişimcilik yetkinliği

8.Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1.Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince ve Senato kararları ile belirlenir.
2.Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
3.Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
4.AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. FD ve FF notları başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Puan Karşılığı     Yarıyıl Ders Notu (Harf)     Katsayı

     90-100                        AA                                4,0

      85-89                         BA                                3,5

      80-84                         BB                                3,0

      75-79                         CB                                2,5

      70-74                         CC                                2,0

      60-69                         DC                               1,5

      50-59                         DD                               1,0

      40-49                         FD                                0,5

      00-39                         FF                                 0,0

Kalite Güvencesi
(Opsiyonel)

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;
•  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:
Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:
- YÖK, yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
- Yükseköğretim kurumlarında ön lisans/lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
Ölçme-Değerlendirme:
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.
Belgelendirme:
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans/lisans diploması alır.
Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:
- Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu’nu kamuoyuyla paylaşır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre öğrenciler, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD harf notu ile geçmesi koşuluyla, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağladıklarında mezun olabilirler.

İlerleme Yolları 
(İlişki Türü)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı mezunu öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Yasal Dayanağı
(Opsiyonel)

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü WEB adresi:

https://www.cag.edu.tr/tr/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik-program-tanimi-1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü  Bologna Sayfası:

https://www.cag.edu.tr/tr/hizmetler-bilgi-paketi