Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI

 

Amaç:
Psikoloji Programı; bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma yeterliliğine sahip, evrensel düzeyde psikoloji bilgisiyle donatılmış, etik duyarlılığı yüksek yetkin Psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler:
Program;  öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek;

Araştırmaların tasarlanması, verilerin analizi ve yorumlanması dahil olmak üzere, psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini,

Eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri iş ortamlarında ve yaşamlarının diğer alanlarında gerçekçi bir şekilde uygulayabilmelerini,

Bireyler arası sosyokültürel farklılıkları anlamalarını ve saygı duymalarını,

Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaları yapabilecek iletişim ve görüşme becerilerine sahip olmalarını,

Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmalarını,

Hümanist bir felsefe çevresinde, paylaşımcı, katılımcı ve özgüveni yüksek psikologlar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Psikoloji Programı; Psikolog yetiştirmek amacıyla 2011 yılında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile kurulmuş ve onaylanmıştır.

YÖK Onayı: 23.05.2011/021695

Kazandırılan Nitelikler

Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans diploması almayı hak edeceklerdir.

Program Düzeyi

Birinci kademe Psikoloji lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Psikoloji Programı öğrencilerini psikoloji alanında hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak üzere düzenlenmiştir.

Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olan öğrenciler psikolog, danışman, eğitim danışmanı veya akademik personel olarak hem hem devlet kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Öğrenciler Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Uğuz (Bölüm Başkanı)

Öğretim Görevlisi Kahraman Kıral (Bölüm Bşk. Yard.)

İletişim: kahramankiral@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Burak Uğuz burakuguz@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI ÇIKTILARI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci,

PÇ.1. Psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

PÇ.2. Psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

PÇ.3. Kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

PÇ.4. Psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkili iletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

PÇ.5. Psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

PÇ.6. Psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide varolan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak varolmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

PÇ.7. Psikolojik testler ve psikolojik ölçmeyle ilgili bilgiye sahip olur.

PÇ.8. Psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

PÇ.9. Bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

PÇ.10.  İngilizce'yi, psikoloji alanında yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek ve sunabilecek düzeyde kullanabilir.

PÇ.11. Türkçe'yi en uygun şekli ile kullanarak iletişim kurar, sunum ve seminerlerde bu becerilerini kullanır.

PÇ.12.  Atatürk İlkeleri ve İnkilapları konusunda bilgi edinir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
PSY-101 Psikolojiye Giriş I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HIS-103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
PSY-103 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-113 Sosyolojiye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-117 Felsefeye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
OSD-120 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 22 35
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
PSY-102 Psikolojiye Giriş II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
RKT-102 Kariyer Planlama Temel Mesleki Dersler Zorunlu 1-0-1 02
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HIS-104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
PSY-104 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-124 Bilgisayar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-2-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-205 Araştırma Teknikleri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-207 Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-231 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-233 Gelişim Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-203 Seçmeli II-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
PSX-201 Seçmeli II-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-230 Fizyoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-256 Akademik Yazım ve Sunum Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-260 Araştırma Teknikleri II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-204 Seçmeli II-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-206 Seçmeli IV-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-301 Psikopatoloji I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-303 Fizyolojik Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-305 Öğrenme Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-307 Klinik Gözlem ve Görüşme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSX-303 Seçmeli III-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
PSX-301 Seçmeli III-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-302 Psikolojide Ölçme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-304 Bilişsel Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-306 Kişilik Kuramları I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-308 Psikoterapi Teknikleri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-328 Psikopatoloji II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSX-302 Seçmeli III-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 18 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-401 Bitirme Çalışması I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-445 Kişilik Kuramları II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-401 Seçmeli IV-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-405 Seçmeli IV-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-403 Seçmeli IV-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-402 Bitirme Çalışması II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-404 Psikolojide Etik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSX-402 Seçmeli IV-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-404 Seçmeli IV-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-406 Seçmeli IV-VI Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 15 30

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 113

Sosyolojiye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 117

Felsefeye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 231

Sosyal Psikoloji

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 233

Gelişim Psikolojisi

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

X

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

Seçmeli I

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli II

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 254

Akademik Yazım ve Sunum

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IV

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSY 301

Psikopatoloji I

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

X

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

PSY 328

Psikopatoloji II

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 445

Kişilik Kuramları II

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli X

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XII

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XIII

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Program çıktılarıyla ilişkili ders sayısı: 46

26

13

23

14

20

10

18

19

5

3

2

2

Program çıktılarıyla ilişki yüzdesi

56

28

50

30

43

22

39

41

11

6

4

4

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

X

X

X

X

PSY 212

Klinik Psikolojiye Giriş

X

X

X

X

PSY 217

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme

X

X

PSY 253

Endüstri Psikolojisi

X

X

X

X

PSY 312

Kültürlerarası Psikoloji

X

X

X

X

X

X

PSY 319

Bağımlılık Psikolojisi

X

X

X

PSY 327

Krize Müdahale ve Korunma

X

PSY 329

Yaşam Boyu Gelişim Perspektifiyle Gelişimsel Bozukluklar

X

X

X

PSY 333

Psikolojide Nitel Araştırma Teknikleri

X

X