Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Misyon:
Psikoloji Programı; bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma yeterliliğine sahip, evrensel düzeyde psikoloji bilgisiyle donatılmış, etik duyarlılığı yüksek yetkin Psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon:
Program;  öğrencilerin analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek;

Araştırmaların tasarlanması, verilerin analizi ve yorumlanması dahil olmak üzere, psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini,

Eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri iş ortamlarında ve yaşamlarının diğer alanlarında gerçekçi bir şekilde uygulayabilmelerini,

Bireyler arası sosyokültürel farklılıkları anlamalarını ve saygı duymalarını,

Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaları yapabilecek iletişim ve görüşme becerilerine sahip olmalarını,

Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmalarını,

Hümanist bir felsefe çevresinde, paylaşımcı, katılımcı ve özgüveni yüksek psikologlar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Psikoloji Programı; Psikolog yetiştirmek amacıyla 2011 yılında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile kurulmuş ve onaylanmıştır.

YÖK Onayı: 23.05.2011/021695

Kazandırılan Nitelikler

Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans diploması almayı hak edeceklerdir.

Program Düzeyi

Birinci kademe Psikoloji lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Psikoloji Programı öğrencilerini psikoloji alanında hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak üzere düzenlenmiştir.

Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olan öğrenciler psikolog, danışman, eğitim danışmanı veya akademik personel olarak hem hem devlet kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Öğrenciler Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Uğuz (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Kıral (Bölüm Bşk. Yard.)

İletişim: kahramankiral@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Ufuk Kocatepe Avcı ufukkocatepe@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: 

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

PSİKOLOJİ PROGRAMI ÇIKTILARI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci,

PÇ.1. Psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

PÇ.2. Psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

PÇ.3. Kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

PÇ.4. Psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkili iletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

PÇ.5. Psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

PÇ.6. Psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide varolan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak varolmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

PÇ.7. Psikolojik testler ve psikolojik ölçmeyle ilgili bilgiye sahip olur.

PÇ.8. Psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

PÇ.9. Bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

PÇ.10.  İngilizce'yi, psikoloji alanında yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek ve sunabilecek düzeyde kullanabilir.

PÇ.11. Türkçe'yi en uygun şekli ile kullanarak iletişim kurar, sunum ve seminerlerde bu becerilerini kullanır.

PÇ.12.  Atatürk İlkeleri ve İnkilapları konusunda bilgi edinir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TUR-101 Türkçe Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
UNI-101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler Zorunlu 1-0-1 01
HIS-103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
FLE-115 English I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 7
PSY-119 Psikolojiye Giriş 1 Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 8
PSY-121 Statistics in Social Sciences 1 Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 7
OSD-120 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 17 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-102 Psikolojiye Giriş II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
RKT-102 Kariyer Planlama Temel Mesleki Dersler Zorunlu 1-0-1 02
TUR-102 Turkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HIS-104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
PSY-104 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-113 Sosyolojiye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FLE-116 Birinci Yıl İngilizcesi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 07
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-205 Araştırma Teknikleri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-225 Computer App. in Psychology Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 6
PSY-231 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-233 Gelişim Psikolojisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
FOR-201 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
OSD-210 OSD (Ortak Seçmeli Dersler) Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 3
PSX-201 Seçmeli II-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 20 35
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-230 Fizyoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
PSY-234 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
PSY-236 Klinik Psikolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
PSY-256 Akademik Yazım ve Sunum Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-260 Araştırma Teknikleri II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
FOR-202 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
PSX-204 Seçmeli II-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-2-3 05
Toplam 21 35
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-337 Psikopatoloji 1 Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
PSY-339 Fizyolojik Psikoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 7
PSY-341 Klinik Gözlem ve Görüşme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
FOR-301 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
PSX-303 Seçmeli III-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 15 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-332 Bilişsel Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
PSY-334 Kişilik Kuramları I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
PSY-336 Psikopatoloji II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
FOR-302 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 4
PSX-302 Seçmeli III-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
Toplam 15 31
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-401 Bitirme Çalışması I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-445 Kişilik Kuramları II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-447 Bilişsel Davranışçı Terapi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FOR-401 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 3
PSX-401 Seçmeli IV-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
PSX-405 Seçmeli IV-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 17 33
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSY-402 Bitirme Çalışması II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-430 Psikolojide Etik Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
PSY-468 Bilişsel Davranışçı Terapide Uygulamalar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
FOR-402 Pedagojik Formasyon Seçmeli Dersleri Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 5-0-5 10
PSX-406 Seçmeli IV-VI Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 17 35

PSİKOLOJİ PROGRAMI DERS TANIMLARI

Birinci Yıl- Birinci Yarıyıl

FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır.

HIS-103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı'nın

"Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)\", Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye'nin oluşumu anlatılmaktadır.

PSY-101 Psikolojiye Giriş I

Bu derste davranışı çeşitli boyutlarda sistematik olarak inceleyen psikoloji alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme konuları işlenecektir.

TUR-101 Türkçe I

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

PSY-103 Sosyal Bilimlerde İstatistik I

Bu dersin ana konusu betimsel istatistiktir. İstatistiksel hesaplamalarla ilgili temel kavramların ele alınacağı bu derste merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve normal dağılım kavramı ve bununla ilgili hesaplamalar, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin ölçümü konuları ele alınacaktır. Regresyon analizi ve güven aralığı kavramlarının tanıtılarak yordayıcı istatistik konusu için temel oluşturulacaktır.

PSY-113 Sosyolojiye Giriş

Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır.

Birinci Yıl- İkinci Yarıyıl

FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir. Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk\'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk\'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

PSY-102 Psikolojiye Giriş II

Bu ders zeka, motivasyon ve duygu, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, insan gelişimi, kişilik, psikolojik bozukluklar gibi temel psikolojik süreçlere ve kavramlara bir giriştir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psiko-dinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere temel psikoloji kuramları bağlamında incelenecektir. Psikolojinin bir bilim olduğu vurgulanacak ve psikoloji biliminin insan doğasını ve davranışını anlamada nasıl yardımcı olduğu tartışılacaktır.

    RKT 102 Kariyer Planlama

Kariyer Planlaması kişinin kendini tanıma ve potansiyelini keşfetme çabası ile başlar. Bu dersin içeriği öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olacak konuları ve aktiviteleri kapsamaktadır.

       TUR-102 Türkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

PSY-104 Sosyal Bilimlerde İstatistik II

Bu ders esas olarak “yordayıcı istatistik” üzerinedir. Bu derste öğrenciler olasılığın tanımı, olasılık dağılımı ve olasılığa dayalı hipotez testlerini öğreneceklerdir. Ele alınacak hipotez testleri arasında t testleri ve tek değişkenli ANOVA modelleri yer alacaktır.

 

İkinci Yıl- Üçüncü Yarıyıl

PSY-231 Sosyal Psikoloji

Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

PSY 233 Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.

PSY-205 Araştırma Teknikleri I

Bu ders psikolojide araştırma yöntemlerine bir giriştir. Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. Bu derste anlatılan konuları anlayan bir öğrenci diğerleri tarafından anlatılan araştırmaların doğruluğunu değerlendirme, kendi araştırma desenini yapabilme, veri toplama ve analiz edebilme, APA standartlarına uygun rapor yazabilme ve sözel olarak araştırmasını sunabilme becerilerini kazanacaktır.

PSY-207 Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları

Bu ders özellikle bir kelime işlemcisi (MS-Word), bir matris tekniği işlemcisi (MS_Excel), bir e-mail program (Eudora) ve bir sunu programı (MS-PowerPoint) kullanma üzerinde yoğunlaşacaktır. Özellikle psikolojik verileri çözümlemek için kullanılan bilgisayar istatistik programları (SPSS) üzerinde durulacaktır.

 

İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl

    PSY-206 Araştırma Teknikleri II

Bu ders niteliksel araştırmanın temellerine ve bilim ve uygulamada niteliksel araştırmanın önemine bir giriştir. Dolayısıyla, farklı niteliksel araştırma desenlerinin yanı sıra veri toplama yöntemleri de incelenecektir. Geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarla farklı yöntemsel yaklaşımlar bağlamında ahlaki hususlar da tartışılacaktır.

PSY-208 Fizyoloji

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl

     PSY-301 Psikopatoloji I

Bu ders nevrozlar, psikozlar, organik bozukluklar, zihinsel gerilik, alkolizm ve epilepsi konularını ve olası nedenlerin, semptomların ve tedavilerin tanımını içerir.

PSY-303 Fizyolojik Psikoloji

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

PSY-305 Öğrenme Psikolojisi

Bu ders öğrenme teorileri ve ilkeleri hakkındadır. Derste incelenecek konular Pavlov’cu şartlanma ve ilkeleri, klasik ve işlevsel şartlanma, ödül-ceza mekanizmaları, şartlanma süreci ve öğrenmenin bilişsel ilkeleridir.

PSY-307 Klinik Gözlem ve Görüşme

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir.

PSY-327 Krize Müdahale ve Korunma

Bu derste öğrencilere kriz durumları ile baş etmede geçerli olan müdahale teknikleri, korunma stratejileri ile ilgili kuramlar hakkında bilgi sağlanacaktır. Derste intihara müdahale ve koruma, şiddet, cinsel istismar, çocukluktaki travmalar, hastalıklar, ölüm ve yas gibi önemli temalar ele alınacaktır.

   

Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl

PSY-302 Psikolojide Ölçme

Bu ders öğrencilere psikolojik testleri anlamak için gerekli temel kavramları tanıtmaya yöneliktir. Ders iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım psikolojik testleri kullanırken dikkat edilmesi gereken etik hususlarla birlikte psikolojik testlere ilişkin temel bilgileri içerir. İkinci kısımda testlerin geçerlik ve güvenirliği başta olmak üzere psikometrik ilkeler tartışılacaktır.

PSY-304 Bilişsel Psikoloji

Bu ders hem klasik hem de günümüzdeki konulara değinerek insanın bilişsel yapısını derinden incelemeye yöneliktir. İnsanın bilişinin incelenmesi büyük oranda bilişsel süreçlerin kuram ve modellerini test etmek üzere düzenlenmiş deneysel araştırmalar bağlamında olmaktadır. Bu derste veri toplamaya ve kuramlaştırmaya yönelik hem davranışsal hem de nöropsikolojik yaklaşımları keşfedeceğiz. Dikkat, algı, çoğul bellek sistemleri, akılda tutma ve hatırlama süreçleri, bilginin rolü, dil ve akıl yürütme gibi konular incelenecektir.

PSY-306 Kişilik Kuramları I

Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Derste ayrıca Freud, Jung, Maslow gibi psikologların kişilikle ilgili görüşleri incelenecektir. Bunun yanı sıra, çeşitli kişilik kuramlarının ve görüşlerinin Camus’un “Yabancı” eserindeki ana kahramanı çözümlemekte nasıl kullanılacağı incelenecektir.

PSY-308 Psikoterapi Teknikleri I

Bu derste psikoterapiye ilişkin temel kuramlar tanıtılacaktır. Psikoterapiye farklı yaklaşımlar öğrencilere eleştirel bir bakış açısı sağlamak için karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır.

PSY-328 Psikopatoloji II

Bu derste nevroz, psikoz, organik hastalıklar, mental yetersizlikler, alkolizm, epilepsi gibi bozuklukların tanımlaması, tartışması, olası nedenleri, semptomları ve tedavi süreci tartışılmaktadır.

     

                                                   Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl          

    PSY-401 Bitirme Çalışması I

Bu derste öğrencilerin bitirme tezleri hakkında bir hipotez geliştirmeleri, kaynakça taraması yapmaları, kütüphanedeki veri tabanlarını kullanmaları ve tezlerinin özetini yazmaları beklenmektedir.

    PSY 445 Kişilik Kuramları II

Dersin içeriğini çeşitli kişilik kuramları, bunların tarihçeleri, uygulamaları ve ölçümleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda kişiliğin zaman ve durumlar içerisindeki devamlılığı, kültürel farklılıklarım etkileri ders kapsamı içinde değinilecek olan konulardır.

    PSY 411- Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

Bu ders kapsamında bilişsel ve sosyal gelişim konusuna odaklanılacaktır. Spesifik olarak ele alınacak konular arasında nesne temsilleri, dilin kazanımı, otobiyografik bellek, oyun oynamanın bilişsel yönleri, niyet ve nedensellik anlayışının gelişimi ve duygu konuları yer almaktadır.

    PSY 435 - Psikofarmakoloji

Psikofarmakolojiye temel bir giriş sağlamak için: psikofarmakolojinin etkilerinin ve beyin ve insan davranışları üzerindeki ilaçların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

    PSY 443 Psikolojik Testler ve Değerlendirme

Bu ders esas olarak “Psikolojik Testler ve Değerlendirme” üzerinedir. Bu derste öğrenciler gözlem ve görüşme tekniklerini, görüşmelerde kullanılabilecek testlerin tanımı, hangi alanlarda kullanıldığı, hangi yaş gruplarında kullanılabilir olduğunu, geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon çalışmalarının nasıl yapıldığını öğreneceklerdir. Ele alınacak testler arasında MMPI, WÇZÖ-R, WÇZÖ-4, Nöropsikolojik testler yer alacaktır

    PSY 447 - Bilişsel Davranışçı Terapi

Ders kapsamında öğrencilere kognitif psikoloji salt bir şekilde kognisyonun ne olduğunu anladıktan sonra BDT(Bilişsel Davranışçı Terapi)’nin de içinde uygulamalı bir şekilde anlatıp uygulamalara katılmalarını sağlamak dersin önceliği olacaktır.

Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl

    PSY-401 Bitirme Çalışması I

Bu derste öğrencilerin bitirme tezleri hakkında bir hipotez geliştirmeleri, kaynakça taraması yapmaları, kütüphanedeki veri tabanlarını kullanmaları ve tezlerinin özetini yazmaları beklenmektedir.

     PSY-404 Psikolojide Etik

Bu derste tarihsel bir bakış açısıyla APA etik kodları ve bunların profesyonel hayata uygulanması konuları ele alınacaktır.

   PSY 446- Çocuklara Yönelik Psikoterapi Teknikleri

-

   PSY 412- Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

Bu ders öğrencilerin, gelişim psikoloji alanındaki çeşitli değerlendirme kriterlerini öğrenebilmeleri, uygulayabilmeleri ve insan gelişimindeki evreleri öğrenip çocukların ihtiyaçlarını tanımlayabilmeleri üzerine açılmıştır ve erken çocukluk alanında çeşitli değerlendirme yöntemlerinin kullanılma becerisini ve erken çocukluk evresinde gereksinimleri ve gelişimsel aşamaları belirleyebilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

PSİKOLOJİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

1. Yıl, Birinci Dönem

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 103

Sosyal Bilimlerde İstatistik I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 113

Sosyolojiye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 117

Felsefeye Giriş

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Yabancı Dil (İngilizce) I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 101

Türkçe I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1. Yıl, İkinci Dönem

PSY 102

Psikolojiye Giriş II

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 104

Sosyal Bilimlerde İstatistik II

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

MAT 124

Bilgisayar

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FLE 102

Yabancı Dil (İngilizce) II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

TUR 102

Türkçe II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

HIS 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

 2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSY 231

Sosyal Psikoloji

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 233

Gelişim Psikolojisi

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSY 205

Araştırma Teknikleri I

-

X

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 207

Psi. Araştırmalarında Bilg. Uyg.

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

Seçmeli I

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli II

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSY 254

Akademik Yazım ve Sunum

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

PSY 206

Araştırma Teknikleri II

-

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

PSY 208

Fizyoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli III

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli IV

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSY 301

Psikopatoloji I

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

PSY 303

Fizyolojik Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 305

Öğrenme Psikolojisi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 307

Klinik Gözlem ve Görüşme

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli V

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VI

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

PSY 302

Psikolojide Ölçme

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

PSY 304

Bilişsel Psikoloji

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSY 306

Kişilik Kuramları I

X

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

PSY 308

Psikoterapi Teknikleri I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

PSY 328

Psikopatoloji II

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VII

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSY 401

Bitirme Çalışması I

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 445

Kişilik Kuramları II

X

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçmeli VIII

X

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli IX

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli X

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSY 402

Bitirme Çalışması II

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

PSY 404

Psikolojide Etik

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

Seçmeli XI

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XII

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli XIII

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Program çıktılarıyla ilişkili ders sayısı: 46

26

13

23

14

20

10

18

19

5

3

2

2

Program çıktılarıyla ilişki yüzdesi

56

28

50

30

43

22

39

41

11

6

4

4

Seçmeli Dersler

Kod  

Dersler

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PSY 211

Kişilerarası İletişim

X

X

X