Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Program Çıktıları

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci:

PÇ.1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirir.
PÇ.2. Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında ilgili literatüre hâkim olacak donanımı kazanır. Bu alanda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
PÇ.3. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
PÇ.4. Türk dilinin tarihsel gelişimini metinler çerçevesinde inceler; onların içerik, ses, biçim vd. dilsel özelliklerini tespit eder.
PÇ.5. Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ.6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin gelişim evreleri, ses/biçim bilgisi ve söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ.7. Eski Türk Edebiyatının aruz vezni, kafiye, redif, nazım şekilleri gibi temel konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın tarihi dönemlerini, şairlerini/ yazarlarını ve eserlerini tanır. 
PÇ.8. Tarihi metinlerin genel özelliklerini tanır, metinleri okur ve çözümler.
PÇ.9. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, romantizmden realizme, modernizmden postmodernizme, feminizmden varoluşçu ve psikanaliz yaklaşımlara değin kadın ve erkek yazınını, yazar-metin-okur ilişkilerini gözlemler ve değerlendirir; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.
PÇ.10. Dünya edebiyatı ve kültürünü (toplumsal cinsiyet rolleri, gelenek-görenek, dil, kültür, vb.) yakından tanıyarak Türk edebiyatı ve kültürü ile karşılaştırma olanağı bulur. Farklı milletlerin edebi metinlerini karşılaştırır. 
PÇ.11. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.
PÇ.12. Halkbilimi alanında temel kavram, kuram ve yöntem bilgisini öğrenerek Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanır, analiz eder ve tartışır. 
PÇ.13. Bir edebi metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve değerlendirme yeterliliğine sahip olur.
PÇ.14. Atatürk İlkelerini ve inkılâplarını bilir;  Atatürkçü düşünce sistemini benimser.
PÇ.15. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.
PÇ.16. Alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.
PÇ.17. Kültürel faaliyetlere kapsamlı yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapar.
PÇ.18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.