Fen Edebiyat Fakültesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Amaç :

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, sürekli değişim ve gelişim içinde olan edebiyatın doğasını hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin donanımlı hale gelmesini sağlar. Kamusal ve özel okullarda, organizasyonlarda ya da kurumlarda nitelikli öğretmen, akademisyen, eleştirmen, yazar veya editör ihtiyacını karşılamak amacını güder.

Hedefler:

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini kazanmalarını; Türk dili ve edebiyatının temel metinleriyle öğrencilerin bilimsel açıdan eleştiri ve değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmelerini; bunun yanında Türk dili ve edebiyatı alanında nitelikli bilim insanı, uzman ve öğretmenlerin yetişmesini amaçlamaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ana hedefleri, temel bir eğitim sağlayarak bu alanda uzman yetiştirmek; mezuniyet sonrası adayların; araştırma ve çözümleme konularında iyi-bir donanıma sahip öğretmen, akademik personel, eleştirmen, yazar, editör veya gazeteci gibi elverişli çeşitli mesleklere hazırlamak, öğrencilerin temel ve teknik açıdan bilimsel boyutlarda eleştirel düşünmenin yanında, iletişim becerileri ve yeteneklerini geliştirmek.

GENEL BİLGİLER

Kuruluşu & Tanımı

Çağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1 Temmuz 2009 tarihli 2880sayılı kararın 7/d-2 maddesinde 2009 yılında kuruldu. Türkiye Yükseköğretim Kurulunca tanınan Türk Dili ve Edebiyatı Programı, kamu ve özel okulların, çeşitli kurum ve organizasyonların, yayın kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek donanımlı öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla kuruldu.

Edinilen Unvanlar

Programı tamamlayan öğrencilere Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünce dört yıllık lisans diploması verilir.

Unvanın Seviyesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması

Gerekli Başvuru Koşulları

 

Bölüm öğrencileri Yükseköğretim ve Çağ Üniversitesi Konseyi Yönetmeliğine göre yurtiçindeki üniversitelerin herhangi birinden formasyon dersleri alabilirler. Ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi web sayfasına bakılabilir.

Denklik (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Programı için Çağ Üniversitesine geçiş yapabilirler. Geçme notlarının yanında diğer üniversitelerden alınan aynı içerikli derslere muafiyet verilir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin sürekli değişim ve gelişim içinde olan kuramsal ve uygulamalı bir edebiyat bilgisi ile onatılmasını sağlamak, kamusal ve özel okulların, çeşitli organizasyonların ya da kurumların gereksinimlerini karşılayabilecek dizeyde nitelikli öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Mezunların Mesleki Profilleri  

Mezun olan öğrenciler, kamusal ve özel kurumlarda ya da organizasyonlarda öğretmen, akademisyen, editör, yazar veya redaktör olarak çalışma olanağına sahiptir veyahut da gazete, dergi gibi çeşitli yayın organları kurarak kendi işini kurabilir.

İleri Seviyede Çalışma Alanları

Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Sınav Yönetmeliği Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği her ders için belirtilmiştir. Ancak, genel olarak, bir ara sınav ve her ders için bir Final Sınavı vardır. Sınav yönetmelikleri, değerlendirme, sınıflandırma ve her dersin Eğitim Planı ayrıntıları için Bkz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çalışma Modu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Direktörü

Prof. Dr. Sevin Alil Arslan
alilsevin@cag.edu.tr   
Tel: +90 324 6514800 / Dahili: 1249
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Fatma Toköz Göktepe fatmatokoz@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Şirvan Kalsın sirvank@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci:

PÇ.1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.

PÇ.2.   Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.

PÇ.3.  Bilgisayar ve internet teknolojisini Türk Dili ve Edebiyatı alanında nasıl kullanacağının ayırtına varır.

PÇ.4. Batı edebiyatının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.

PÇ.5. Atatürk İlkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi edinir.

PÇ.6. Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Osmanlıca olarak okuyup anlamaya çalışır.

PÇ.7. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder, dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.

PÇ.8. Geçmişten günümüze klasik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.

PÇ.9. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

PÇ.10. Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir.

PÇ. 11. Tarihi Türk diyalektlerini okuyup anlayabilir; dil yapısını ve dil bilgisini çözümleyebilir.

PÇ. 12. Türk Dili alanında ilgili literatüre hakim olacak donanıma sahip olur.

PÇ. 13. Dil araştırmaları alanında kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. 

PÇ.14. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

PÇ.15. Disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-101 Yeni Türk Ed. Giriş I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-103 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-105 Osmanlı Türkçesi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
BIL-113 Bilgisayar Eğitimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-2-2 02
TDE-113 Halkbilimi I Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDE-115 Türkiye Türkçesi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 16 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-102 Yeni Türk Ed. Giriş II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-104 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-106 Osmanlı Türkçesi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDE-114 Halkbilimi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDE-116 Yazılı Anlatım Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 2
TDE-118 Türkiye Türkçesi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
GYP-110 Gyp-Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 02
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-203 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-203 Türkçe: Söz Dizimi III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 3
TDE-205 Osmanlı Türkçesi III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
TDE-207 Eski Türk Edebiyatı I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TDE-209 Türk Halk Edebiyatı I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TAR-211 Atatürk İlke ve İnkılapları I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDE-223 Yeni Türk Edebiyatı I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDX-201 Seçmeli-I Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3 3
Toplam 21 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-204 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-206 Osmanlı Türkçesi IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 3
TDE-208 Eski Türk Edebiyatı II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TDE-210 Türk Halk Edebiyatı II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TAR-212 Atatürk İlke ve İnkılapları II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TDE-224 Yeni Türk Edebiyatı II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDE-242 Eski Türkçe Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 03
TDX-202 Seçmeli-II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3 3
Toplam 22 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-303 İngilizce V Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-317 Eski Türk Edebiyatı III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDE-323 Yeni Türk Edebiyatı III Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDE-335 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDX-301 Seçmeli-III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3 3
TDX-303 Seçmeli III Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3 3
Toplam 21 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-304 İngilizce VI Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
TDE-318 Eski Türk Edebiyatı IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TDE-322 Orta Türkçe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDE-324 Yeni Türk Edebiyatı IV Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDE-336 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TDX-302 Seçmeli-IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3 5
Toplam 18 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-405 Karşılaştırmalı Edebiyat I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDE-421 Eski Türk Edebiyatı V Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDE-429 Yeni Türk Edebiyatı V Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDX-401 Seçmeli-V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3 6
TDX-403 Seçmeli-V Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3 06
Toplam 14 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TDE-406 Karşılaştırmalı Edebiyat II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDE-422 Eski Türk Edebiyatı VI Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TDE-430 Yeni Türk Edebiyatı VI Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TDE-450 Metin Şerhi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 06
TDX-404 Seçmeli VII Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
TDX-402 Seçmeli-VI Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 16 36
GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim

TDE-101 Yeni Türk Ed. Giriş I

Yeni Türk edebiyatının doğuşuna zemin hazırlayan nedenleri incelemek ve değerlendirmek, gelinen noktayı irdeleyip; Yeni Türk Edebiyatının batı ile ilişkisini, “biz ve ötekini karşılaştırarak yeni edebiyatın özelliklerini, eski ve yeni arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almak.


TDE-102 Yeni Türk Ed. Giriş II

Servet-i Fünûn’dan günümüze türk edebiyatını incelemek, batı edebiyatı ile karşılaştırmak, yeni Türk edebiyatındaki yeni yaklaşımları örneklerden yola çıkarak; çağın şair, yazarı ve düşünürlerinin eserlerini tanıtıp yorumlamak.


GYP-103 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları

ING-103 İngilizce I

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


ING-104 İngilizce II

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


GYP-105 Evrende Yaşam

TDE-105 Osmanlı Türkçesi I

Öğrenciler Osmanlı Türkçesi hakkında gereken bilgileri elde edeceklerdir. Arap harfleriyle yazılan eski metinleri okuyacak bileceklerdir.


TDE-106 Osmanlı Türkçesi II

Bu derste öğrencilerin Osmanlıca metinleri doğru olarak okuyabilmeleri amaçlanmaktadır.


GYP-107 Diksiyon

GYP-112 Tiyatro

BIL-113 Bilgisayar Eğitimi

Öncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir


GYP-113 Toplumsal Cinsiyet

TDE-113 Halkbilimi I

Dersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


TDE-114 Halkbilimi II

Bu dersin amacı Anadolu halkbilimini besleyen İslâmiyet öncesi inanç sistemleri – öğretiler- dinler; halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri, halk kültüründe geçiş dönemleri hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür ögelerini kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları halkbilimsel yöntem ve kuramsal bakış açılarıyla ele alınarak değerlendirilmesi ve öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


GYP-115 Mitoloji

TDE-115 Türkiye Türkçesi I

İçine doğduğumuz dili doğru kavramak için önce onun tarihsel gelişimi üzerinde durulması, daha sonra da dili “bilimsel” olarak kavramak için gerekli kavram ve terimlerin öğrenilmesi gereklidir. Her dil gibi Türkçenin de kendine has bir yapısı ve kurallar bütünü vardır. Bu derste Türkçenin temel ses bilgisi kuralları; ses birimleri, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, ses uyumları ve ses olayları üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.


TDE-116 Yazılı Anlatım

Bu derste öğrencilere doğru dil kullanımı ile ilgili temel bilgiler verilecek, yazılı anlatımın ana öğeleri sunularak, öğrencinin akademik yazı için gerekli olan eleştirel okuma ve yazma bilinci kazanması hedeflenecektir.


TDE-118 Türkiye Türkçesi II

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapım ve çekim eklerini ve bu eklerin işlevleri ile türetme kurallarını bilmek önemlidir. Aynı şekilde kelime türlerinin de (ad, fiil, sıfat, zarf, zamir, vb.) dikkatle incelenmesi gereklidir.


ING-203 İngilizce III

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


TDE-203 Türkçe: Söz Dizimi III

Türkçede sözcükler, söz öbeklerinin oluşumu, kalıp sözler ve tümcedeki görevlerinin nasıl belirlendiği, tümcenin öğeleri, yapılarına göre tümceler, tamlama türleri gibi konuların ele alınması.


ING-204 İngilizce IV

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


TDE-205 Osmanlı Türkçesi III

Cumhuriyetten öncesi Osmanlıca olarak yazılan edebi ve tarihi metinler üzerinde inceleme


TDE-206 Osmanlı Türkçesi IV


TDE-207 Eski Türk Edebiyatı I

Bu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler kazandırılacaktır.


TDE-208 Eski Türk Edebiyatı II

Bu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler ve edebi sanatlar kazandırılacaktır.


TDE-209 Türk Halk Edebiyatı I

Halk edebiyatı alanının açıklanması, edebiyatla ilişkisi; temel kavram ve yaklaşımların öğrenilerek türlere ait örneklerin incelenmesi; Türk halk kültürünün kaynaklarına ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.


TDE-210 Türk Halk Edebiyatı II

15 ile 19. yüzyıllar arasında eser vermiş önemli halk edebiyatı figürleri ele alınarak, bu figürlerin yapıtları incelenecektir. Bu döneme ait farklı türler irdelenecektir.


TAR-211 Atatürk İlke ve İnkılapları I

Temelde Modern Türkiye\'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi\'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.


TAR-212 Atatürk İlke ve İnkılapları II

Temelde Modern Türkiye\'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi\'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.


TDE-220 Edebiyat ve Sinema

Edebiyat ve Sinema dersi, metinlere ve filmlere uyarlanan metinlere kuramsal yaklaşımlarla ve eleştirel metotlarla, eleştirel açılardan yaklaşıp bakabilmeyi amaçlıyor.


TDE-223 Yeni Türk Edebiyatı I

Abdulhamid dönemi ve Türk edebiyatına genel bir bakışla birlikte, Servet-i Fünûn şiirinin temel özelliklerinin tespit etmek; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek. Fecr-i Ati şiirinin genel özellikleri, tiyatro ve öykü denemelerini öğrenciye tanıtmak.


TDE-224 Yeni Türk Edebiyatı II

Modern edebiyatın bu devresinde roman türünün gelişimi, yeni yazın türleri ve işlenen temalar, dildeki değişimler, yazar-metin-okur ilişkileri üzerinde yoğunlaşmak ve Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünûn romanı ve nesir türlerini karşılaştırmak ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına etkisini tartışmak.


TDE-229 Diksiyon

TDE-234 Edebiyat ve Sinema

Sinemanın tarihsel gelişimi; Batıda sinema ve edebiyat etkileşimi Türk edebiyatı ve Türk sineması etkileşimi; edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı kavram, yöntem ve terimlerinin tanıtılması; edebiyattan sinemaya yapılan örnek uyarlamalar. Sinemaya uyarlanan romanlar okunacak ve incelenecek, karşılaştırmaların yapılması.


TDE-236 Türk Dünyasında Türküler

TDE-241 Geleneksel Türk Tiyatrosu

TDE-242 Eski Türkçe

TDE-244 Masal Çözümleme Yöntemleri

ING-303 İngilizce V

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


ING-304 İngilizce VI

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.


TDE-317 Eski Türk Edebiyatı III

13. ve 14. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.


TDE-318 Eski Türk Edebiyatı IV

15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.


TDE-322 Orta Türkçe

İslam’ın kabulü Türk toplumu ve Türkçeyi derinden etkilemiştir. Çağatay ve Anadolu lehçelerinin durumunu ve bu dönemde verilen eserleri anlamak Türk dili ve edebiyatının yaşadığı dönüşümü anlamak açısından hayli önemlidir.


TDE-323 Yeni Türk Edebiyatı III

II. Meşrutiyetten 20. yüzyılın ortalarına kadar gelişen edebi türleri ve çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını ortaya koymak ve değerlendirmek


TDE-324 Yeni Türk Edebiyatı IV

Cumhuriyet dönemi boyunca gelişen edebi türlerin yanı sıra, çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını araştırıp gün ışığına çıkarmak.


TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi

13-14.yy Eski Anadlu Türkçesi dönemin gramer özelliklerinin dönem eserleri üzerinden öğretilmesi amaçlanmıştır.


TDE-332 Çağdaş Türk Tiyatrosu

Tiyatro tüm toplumlarda yaygın olarak gelişen edebiyatın önemli dallarından biridir. Türk tiyatrosu da tarihi ve gelişimiyle kayda değer bir türdür. Bu derste türün temel özellikleri ve değişimi üzerinde durulacaktır.


TDE-333 Medya Okuryazarlığı

Öğrencilerin televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.


TDE-335 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I

Edebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ve kökenini araştırmak, edebiyat kuramı ve eleştirisi kısa bir değerlendirme yapılarak, Tanzimat dönemi boyunca başlayan ve Servet-i Fünûn edebiyatında yaygınlaşan eleştiri metinler üzerine yoğunlaşmak. Bununla birlikte Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri Türk Edebiyatı eleştirisi, dönemin edebi türleri ve ana temsilcilerini çağın seçkin eserlerinden yola çıkarak okuyup değerlendirmek.


TDE-336 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II

Eleştirinin tarihsel gelişme ve kaynaklarına çalışmak, edebi teori ve eleştiri üzerine eleştirel bir inceleme yapmak, çağdaş dönemin edebi eleştiri, edebi türlerini ve ana temsilcilerini cumhuriyet dönemi boyunca teorik perspektiflerde gelişen Türk edebiyat eleştirisine odaklanarak, bu dönemlerin seçilen edebi eserlerini incelemek.


TDE-338 Klasik Türk Şiirinde Motif İncelemeleri

TDE-345 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

TDE-349 Karşılaştırmalı Mitoloji

TDE-350 Türk Mitolojisi

TDE-403 Çocuk Edebiyatı

Öğrencilere, Türkiye\' de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik konu, biçim ve tür olarak kuramsal bilgiler verilerek pratikte uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


TDE-405 Karşılaştırmalı Edebiyat I

Karşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.


TDE-406 Karşılaştırmalı Edebiyat II

Karşılaştırmalı edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatından seçilmiş eserleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak, birbirleriyle olan etkileşimlerini, kültürel edebi metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemek, geçmişten günümüze ortaya çıkan düşünce türleri ve eğilimleri metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.


TDE-408 Destan Geleneği

İslam öncesi ve sonrası Türk destanları hakkında geniş bilgi vermek.


TDE-415 Klasik Türk Edebiyatında Türler

TDE-419 Dilbilim

Dilbilimin bir alanı olarak anlam bilim tanıtılacak, Türkçenin anlam bilimsel yapısı irdelenecektir. Çağdaş Türk dili ve lehçeleri incelenecektir.


TDE-421 Eski Türk Edebiyatı V

16. yüzyıl Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.


TDE-422 Eski Türk Edebiyatı VI

17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.


TDE-429 Yeni Türk Edebiyatı V


TDE-430 Yeni Türk Edebiyatı VI


TDE-433 Postmodern Edebiyat

Postmodern bir çağda yaşadığımız ve bunun izlerinin ekonomi, politika, kültür ve onun bir parçası olarak edebiyat alanında gözlemlenebileceği geniş çevrelerce tartışılıyor. Bu dersin amacı güncel tartışmalar konusunda farkındalık sağlamak ve “postmodern” kategorisinde değerlendirilen eserleri değerlendirmektir.


TDE-442 Halk Hikayeleri

TDE-449 Kadın Edebiyatı

TDE-450 Metin Şerhi

TDE-452 Türk Dili Tarihi

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE101

Yeni Türk Edb Giriş I

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE115

Türkiye Türkçesi I

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE105

Osmanlı Türkçesi I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE109

Yazılı Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE111

Metin Çözümlemesi

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

BİL  113

Bilgisayar Eğitimi I

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 101

İngilizce I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE102

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE104

Türkçe:Yapı/Şekil Bilgisi II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE106

Osmanlı Türkçesi II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE110

Sözlü Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE112

Batı Edebiyatı Akımları

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSİ 110

Sanat Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

İNG 102

İngilizce II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE201

Servet-i Fünûn Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE203

Türkçe: Sözdizimi III

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE205

Osmanlı Türkçesi III

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE207

Eski Türk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE209

Türk Halk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TAR211

Atatürk İlke ve İnkılâpları I

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 201

İngilizce III

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

Seçmeli

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE202

Servet-i Fünûn Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE204

Dilbilim

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE206

Osmanlı Türkçesi IV

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE208

Eski Türk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE210

Türk Halk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TAR212

Atatürk İlke ve İnkılâpları II

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 202

İngilizce IV

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE301

Çağdaş Türk Edebiyatı I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 303

Orhon Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE311

Diksiyon

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE317

Eski Türk Edebiyatı III

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE319

Türk Eleştiri Tarihi I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE327

Eski Anadolu Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

İNG 301

İngilizce V

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

X

X

3. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE302

Çağdaş Türk Edebiyatı II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE304

Karahanlı Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE310

Araştırma Yöntemleri

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE318

Eski Türk Edebiyatı IV

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE320

Türk Eleştiri Tarihi II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

İNG 302

İngilizce VI

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

4. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

TDE401

Poetika

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE421

Eski Türk Edebiyatı V

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 

TDE410

Mezuniyet Tezi

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

TDE422

Eski Türk Edebiyatı VI

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:58

23

12

1

8

2

14

21

15

5

23

7

11

11

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

40%

21%

2%

14%

3%

24%

36%

26%

9%

40%

12%

19%

19%

2%

2%

                                   

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

TDE 213

Edebi Sanatlar I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 219

Estetik

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 214

Edebi Sanatlar II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 218

Batıda Türk İmgesi

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 222

Edebiyat ve Felsefe

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 228

Divan Edebiyatı

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 305

Osmanlı Türkçesi V

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 315

Türkçe Yazma Metinler

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 321

Edebiyat ve Toplum

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 325

Yaratıcı Yazarlık I

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 306

Osmanlı Türkçesi VI

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 312

Kadın Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 314

Postmodern Edebiyat

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 316

Fikir Hareketleri

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 326

Yaratıcı Yazarlık II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 328

Destan Geleneği

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 330

Çağdaş Türk Lehçeleri

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 333

Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

İNG  401

İngilizce VII

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 403

Çocuk Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 407

Mitoloji

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

TDE 409

Bilim- Kurgu ve Edebiyat

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 411

Türk Dünyası Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 417

Modern Türk Edebiyatında Öykü

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 427

Oryantalizm(Şarkiyatçılık)

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

İNG  402

İngilizce VIII

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 402

Türk Romanı

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 404

Türk Tiyatro Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 414

Tasavvuf Edebiyatı

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 416

Edebiyat ve Sinema

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 420

Dünya Edebiyatı

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

TDE 424

Türk Kültür Tarihi

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
Program Çıktıları& Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 101

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 103

Türkçe: Sesbilgisi I

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 105

Osmanlı Türkçesi I

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 109

Yazılı Anlatım

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 111

Metin Çözümlemesi

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

BİL  113

Bilgisayar Eğitimi I

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 101

İngilizce I

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 102

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

5

-

-

-

-

-

5

5

-

4

-

-

-

-

-

TDE 104

Türkçe: Yapı /Şekil Bilgisi II

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 106

Osmanlı Türkçesi II

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 110

Sözlü Anlatım

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 112

Batı Edebiyatı Akımları

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

PSİ 110

Sanat Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

4

-

5

-

-

-

-

-

İNG 102

İngilizce II

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 201

Servet-i Fünûn Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 203

Türkçe: Sözdizimi III

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 205

Osmanlı Türkçesi III

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 207

Eski Türk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 209

Türk Halk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TAR 211

Atatürk İlke ve İnkılâpları I

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 201

İngilizce III

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

          -

Seçmeli

-

-

-

-

-

4

5

4

-

5

-

-

-

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 202

Servet-i Fünûn Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 204

Dilbilim

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 206

Osmanlı Türkçesi IV

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 208

Eski Türk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 210

Türk Halk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TAR 212

Atatürk İlke ve İnkılâpları II

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 202

İngilizce IV

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

5

-

-

-

-

4

5

-

5

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TDE 301

Çağdaş Türk Edebiyatı I

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 303

Orhon Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 317

Eski Türk Edebiyatı III

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 319

Türk Eleştiri Tarihi I

5

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 311

Diksiyon

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 327

Eski Anadolu Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

İNG 301

İngilizce V

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

4

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

5

5

3. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 302

Çağdaş Türk Edebiyatı II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 304

Karahanlı Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 318

Eski Türk Edebiyatı IV

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 320

Türk Eleştiri Tarihi II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 310

Araştırma Yöntemleri

4

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

İNG 302

İngilizce VI

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

5

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

4. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 401

Poetika

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 421

Eski Türk Edebiyatı V

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

5

-

-

5

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

4

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

4

-

-

5

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 410

Mezuniyet Tezi

5

5

-

-

-

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

TDE 422

Eski Türk Edebiyatı VI

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

106

60

5

40

10

59

99

82

25

114

35

55

55

5

5

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

TDE 213

Edebi Sanatlar I 

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 219

Estetik

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 214

Edebi Sanatlar II

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 218

Batıda Türk İmgesi

5

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

TDE 222

Edebiyat ve Felsefe

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 228

Divan Edebiyatı

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 305

Osmanlı Türkçesi V

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 315

Türkçe Yazma Metinler

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 321

Edebiyat ve Toplum

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 325

Yaratıcı Yazarlık I

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 306

Osmanlı Türkçesi VI

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 312

Kadın Edebiyatı

5

-

-

-

-

-

5

4

-

4

-

-

-

-

-

TDE 314

Postmodern Edebiyat

5

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 316

Fikir Hareketleri

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 326

Yaratıcı Yazarlık II

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 328

Destan Geleneği

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TDE 330

Çağdaş Türk Lehçeleri

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 333

Medya Okuryazarlığı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

İNG 401

İngilizce VII

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 403

Çocuk Edebiyatı

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 407

Mitoloji

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

TDE 409

Bilim- Kurgu ve Edebiyat

-

-

-

-

-

-

5

5

-

4

-

-

-

-

-

TDE 411

Türk Dünyası Edebiyatı

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 417

Modern Türk Edebiyatında Öykü

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 427

Oryantalizm(Şarkiyatçılık)

-

-

-

-

-

-

4

5

-

5

-

-

-

-

-

İNG 402

İngilizce VIII

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 402

Türk Romanı

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 404

Türk Tiyatro Tarihi

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 414

Tasavvuf Edebiyatı

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 416

Edebiyat ve Sinema

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 420

Dünya Edebiyatı

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

TDE 424

Türk Kültür Tarihi

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

YYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Türk Dili ve Edebiyatı  Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

X

     

 

 X

X

 

 X

 

 

 

   

 

 

 

1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur..  

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Alan ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

   

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

10. Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir. 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

       

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, düzgün ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.  

 

 

3.Bilgisayar ve internet teknolojisini Türk Dili ve Edebiyatı alanında nasıl kullanacağının ayırtına varır.

 

 

 

4. Batı edebiyatının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder. 

 

6. Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Osmanlıca olarak okuyup anlamaya çalışır.

7.Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder, dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler

9.Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

13. Dil araştırmaları alanında kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. 

 

8. Geçmişten günümüze klasik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-101 Yeni Türk Ed. Giriş I 3-0-3 06
TDE-102 Yeni Türk Ed. Giriş II 3-0-3 06
TDE-105 Osmanlı Türkçesi I 3-0-3 06
TDE-106 Osmanlı Türkçesi II 3-0-3 06
TDE-115 Türkiye Türkçesi I 2-0-2 06
TDE-118 Türkiye Türkçesi II 2-0-2 06
TDE-207 Eski Türk Edebiyatı I 3-0-3 05
TDE-208 Eski Türk Edebiyatı II 3-0-3 05
TDE-209 Türk Halk Edebiyatı I 3-0-3 05
TDE-210 Türk Halk Edebiyatı II 3-0-3 05
TDE-242 Eski Türkçe 3-0-3 03
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-114 Halkbilimi II 3-0-3 06
TDE-205 Osmanlı Türkçesi III 2-0-2 03
TDE-206 Osmanlı Türkçesi IV 2-0-2 3
TDE-223 Yeni Türk Edebiyatı I 3-0-3 05
TDE-224 Yeni Türk Edebiyatı II 3-0-3 05
TDE-317 Eski Türk Edebiyatı III 3-0-3 05
TDE-322 Orta Türkçe 3-0-3 06
TDE-323 Yeni Türk Edebiyatı III 3-0-3 05
TDE-324 Yeni Türk Edebiyatı IV 3-0-3 05
TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi 3-0-3 05
TDE-335 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I 3-0-3 05
TDE-336 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II 3-0-3 05
TDE-405 Karşılaştırmalı Edebiyat I 3-0-3 06
TDE-406 Karşılaştırmalı Edebiyat II 3-0-3 06
TDE-429 Yeni Türk Edebiyatı V 3-0-3 06
TDE-430 Yeni Türk Edebiyatı VI 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-103 İngilizce I 3-0-3 04
ING-104 İngilizce II 3-0-3 04
BIL-113 Bilgisayar Eğitimi 1-2-2 02
TDE-116 Yazılı Anlatım 2-0-2 2
ING-203 İngilizce III 3-0-3 04
TDE-203 Türkçe: Söz Dizimi III 2-0-2 3
ING-204 İngilizce IV 3-0-3 04
TAR-211 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2-0-2 02
TAR-212 Atatürk İlke ve İnkılapları II 2-0-2 02
ING-303 İngilizce V 3-0-3 04
ING-304 İngilizce VI 3-0-3 04
TDE-318 Eski Türk Edebiyatı IV 3-0-3 05
TDE-421 Eski Türk Edebiyatı V 3-0-3 06
TDE-422 Eski Türk Edebiyatı VI 3-0-3 06
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TDE-113 Halkbilimi I 3-0-3 06
TDE-220 Edebiyat ve Sinema 3-0-3 03
TDE-433 Postmodern Edebiyat 3-0-3 06
TDE-450 Metin Şerhi 2-0-2 06
GYP-110 Gyp-Seçmeli 2-0-2 02
TDX-201 Seçmeli-I 3 3
TDX-202 Seçmeli-II 3 3
TDX-302 Seçmeli-IV 3-0-3 05
TDX-303 Seçmeli III 3-0-3 3
TDX-301 Seçmeli-III 3 3
TDX-401 Seçmeli-V 3 6
TDX-404 Seçmeli VII 3-0-3 06
TDX-403 Seçmeli-V 2-0-2 06
TDX-402 Seçmeli-VI 2-0-2 06