Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

 

TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

Kuramsal & Olgusal

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1. psikoloji alanındaki alt dalları, temel kavramları, kuramsal bakış açılarını, temel bulguları ve tarihsel gelişimi açıklayarak yorumlar.

 

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

3. kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

6. psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide var olan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak var olmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır.

 

9. bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

 

2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

x

x

 

 

x

 

 

x

x

x

4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

x

x

2. psikolojideki geleneksel ve yenilikçi araştırma modelleri, veri analizi ve yorumlama dahil olmak üzere, temel araştırma yöntemlerini psikolojiye uygulayabilir.

 

3. kendisinin ve başkalarının davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin içgörü geliştirir ve kendini yönetmek ve geliştirmek için etkili stratejiler uygular.

 

4. psikolojinin farklı alanlarında gözleme, etkiliiletişim becerilerine ve görüşme tekniklerine ilişkin kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilir.

 

5. psikoloji alanında güncel bilgileri takip etmek için kamusal, özel ve medya kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır.

 

6. psikolojik verileri birbiriyle kıyaslayarak değerlendirir, psikolojide var olan kesin olmayan bilgileri tolare eder, meslek etiğine uygun davranır ve psikolojinin bir disiplin olarak

 var olmasında yeri olan tüm değerleri davranışlarına yansıtır

 

9. bilgisayar ve internet teknolojisini psikoloji alanına uygulayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

 

x

x

x

 

x