Fen Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ PROGRAMI DERS TANIMLARI

Birinci Yıl- Birinci Yarıyıl

FLE-101 Birinci Yıl İngilizcesi I

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır.

HIS-103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı'nın

"Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)\", Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye'nin oluşumu anlatılmaktadır.

PSY-101 Psikolojiye Giriş I

Bu derste davranışı çeşitli boyutlarda sistematik olarak inceleyen psikoloji alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme konuları işlenecektir.

TUR-101 Türkçe I

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

PSY-103 Sosyal Bilimlerde İstatistik I

Bu dersin ana konusu betimsel istatistiktir. İstatistiksel hesaplamalarla ilgili temel kavramların ele alınacağı bu derste merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve normal dağılım kavramı ve bununla ilgili hesaplamalar, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin ölçümü konuları ele alınacaktır. Regresyon analizi ve güven aralığı kavramlarının tanıtılarak yordayıcı istatistik konusu için temel oluşturulacaktır.

PSY-113 Sosyolojiye Giriş

Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır.

PSY 117 Felsefeye Giriş

Felsefe, insanın kavramsal düşünme becerisini kazandığı andan itibaren yazdığı, dile getirdiği düşüncelerinin tarihsel sürecini kapsar. Bu bakımdan insanın kendisiyle, yapıp etmeleriyle ve içindeki bulunduğu evrenle ilgili kadim soruları ele alır. Epistemoloji, etik, ontoloji, sanat, siyaset ve zihin felsefesi gibi alanlar bağlamında bu sorulara tutarlı cevaplar bulmaya çalışır. Bu nedenle bir yandan dar anlamda psikoloji disiplinini önceler ama geniş anlamda psikoloji disipliniyle olduğu gibi pek çok disiplinle ortak sorular çerçevesinde bir paydayı paylaşır.

Birinci Yıl- İkinci Yarıyıl

FLE-102 Birinci Yıl İngilizcesi II

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir. Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

HIS-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu), 1938 (Atatürk'ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk\'ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk\'ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

PSY-102 Psikolojiye Giriş II

Bu ders zeka, motivasyon ve duygu, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, insan gelişimi, kişilik, psikolojik bozukluklar gibi temel psikolojik süreçlere ve kavramlara bir giriştir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psiko-dinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere temel psikoloji kuramları bağlamında incelenecektir. Psikolojinin bir bilim olduğu vurgulanacak ve psikoloji biliminin insan doğasını ve davranışını anlamada nasıl yardımcı olduğu tartışılacaktır.

    RKT 102 Kariyer Planlama

Kariyer Planlaması kişinin kendini tanıma ve potansiyelini keşfetme çabası ile başlar. Bu dersin içeriği öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olacak konuları ve aktiviteleri kapsamaktadır.

       TUR-102 Türkçe II

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

PSY-104 Sosyal Bilimlerde İstatistik II

Bu ders esas olarak “yordayıcı istatistik” üzerinedir. Bu derste öğrenciler olasılığın tanımı, olasılık dağılımı ve olasılığa dayalı hipotez testlerini öğreneceklerdir. Ele alınacak hipotez testleri arasında t testleri ve tek değişkenli ANOVA modelleri yer alacaktır.

MAT-124 Bilgisayar

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları ile donanım ve yazılım bilgileri, excel ve powerpoint programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

İkinci Yıl- Üçüncü Yarıyıl

PSY-231 Sosyal Psikoloji

Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

PSY 233 Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.

PSY-205 Araştırma Teknikleri I

Bu ders psikolojide araştırma yöntemlerine bir giriştir. Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. Bu derste anlatılan konuları anlayan bir öğrenci diğerleri tarafından anlatılan araştırmaların doğruluğunu değerlendirme, kendi araştırma desenini yapabilme, veri toplama ve analiz edebilme, APA standartlarına uygun rapor yazabilme ve sözel olarak araştırmasını sunabilme becerilerini kazanacaktır.

PSY-207 Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları

Bu ders özellikle bir kelime işlemcisi (MS-Word), bir matris tekniği işlemcisi (MS_Excel), bir e-mail program (Eudora) ve bir sunu programı (MS-PowerPoint) kullanma üzerinde yoğunlaşacaktır. Özellikle psikolojik verileri çözümlemek için kullanılan bilgisayar istatistik programları (SPSS) üzerinde durulacaktır.

PSY-211 Kişilerarası İletişim

Bu derste, kişilerarası ilişkiler ve iletişim konusuna odaklanılarak sözel ve sözsüz iletişim üzerinde kültürel ve kişisel faktörlerin etkisi tartışılacaktır. Ayrıca, iletişim ile benlik arasındaki karşılıklı ilişkilerin ele alınacağı derste kaliteli dinleme ve günlük konuşmada kullanılan yanıltıcı argümanlar analiz edilecektir

İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl

    PSY-206 Araştırma Teknikleri II

Bu ders niteliksel araştırmanın temellerine ve bilim ve uygulamada niteliksel araştırmanın önemine bir giriştir. Dolayısıyla, farklı niteliksel araştırma desenlerinin yanı sıra veri toplama yöntemleri de incelenecektir. Geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarla farklı yöntemsel yaklaşımlar bağlamında ahlaki hususlar da tartışılacaktır.

PSY-208 Fizyoloji

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl

     PSY-301 Psikopatoloji I

Bu ders nevrozlar, psikozlar, organik bozukluklar, zihinsel gerilik, alkolizm ve epilepsi konularını ve olası nedenlerin, semptomların ve tedavilerin tanımını içerir.

PSY-303 Fizyolojik Psikoloji

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır.

PSY-305 Öğrenme Psikolojisi

Bu ders öğrenme teorileri ve ilkeleri hakkındadır. Derste incelenecek konular Pavlov’cu şartlanma ve ilkeleri, klasik ve işlevsel şartlanma, ödül-ceza mekanizmaları, şartlanma süreci ve öğrenmenin bilişsel ilkeleridir.

PSY-307 Klinik Gözlem ve Görüşme

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir.

PSY-327 Krize Müdahale ve Korunma

Bu derste öğrencilere kriz durumları ile baş etmede geçerli olan müdahale teknikleri, korunma stratejileri ile ilgili kuramlar hakkında bilgi sağlanacaktır. Derste intihara müdahale ve koruma, şiddet, cinsel istismar, çocukluktaki travmalar, hastalıklar, ölüm ve yas gibi önemli temalar ele alınacaktır.

     PSY 333 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu ders kapsamında nitel metotlar incelenecek olup nitel ve nicel araştırmalar arasındaki farklar üzerinde durulacaktır. Söylem analizinin temel kavramları incelenecektir.

Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl

PSY-302 Psikolojide Ölçme

Bu ders öğrencilere psikolojik testleri anlamak için gerekli temel kavramları tanıtmaya yöneliktir. Ders iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım psikolojik testleri kullanırken dikkat edilmesi gereken etik hususlarla birlikte psikolojik testlere ilişkin temel bilgileri içerir. İkinci kısımda testlerin geçerlik ve güvenirliği başta olmak üzere psikometrik ilkeler tartışılacaktır.

PSY-304 Bilişsel Psikoloji

Bu ders hem klasik hem de günümüzdeki konulara değinerek insanın bilişsel yapısını derinden incelemeye yöneliktir. İnsanın bilişinin incelenmesi büyük oranda bilişsel süreçlerin kuram ve modellerini test etmek üzere düzenlenmiş deneysel araştırmalar bağlamında olmaktadır. Bu derste veri toplamaya ve kuramlaştırmaya yönelik hem davranışsal hem de nöropsikolojik yaklaşımları keşfedeceğiz. Dikkat, algı, çoğul bellek sistemleri, akılda tutma ve hatırlama süreçleri, bilginin rolü, dil ve akıl yürütme gibi konular incelenecektir.

PSY-306 Kişilik Kuramları I

Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Derste ayrıca Freud, Jung, Maslow gibi psikologların kişilikle ilgili görüşleri incelenecektir. Bunun yanı sıra, çeşitli kişilik kuramlarının ve görüşlerinin Camus’un “Yabancı” eserindeki ana kahramanı çözümlemekte nasıl kullanılacağı incelenecektir.

PSY-308 Psikoterapi Teknikleri I

Bu derste psikoterapiye ilişkin temel kuramlar tanıtılacaktır. Psikoterapiye farklı yaklaşımlar öğrencilere eleştirel bir bakış açısı sağlamak için karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır.

PSY-328 Psikopatoloji II

Bu derste nevroz, psikoz, organik hastalıklar, mental yetersizlikler, alkolizm, epilepsi gibi bozuklukların tanımlaması, tartışması, olası nedenleri, semptomları ve tedavi süreci tartışılmaktadır.

     PSY 330- Psikolojide Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bu dersin içeriğini cinsiyet ve cinsiyet farklılıkları üzerine güncel teoriler ve araştırmalar oluşturmaktadır. Genel olarak ruhsal sağlık, kişilik, yetenek ve davranışlar incelenmektedir. Bunların yanı sıra cinsiyet gelişimi, kadına karşı şiddet, aile sorunları, kadın ve çalışma hayatı bu ders kapsamında değinilecek konular arasında yer almaktadır.

                                                   Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl          

    PSY-401 Bitirme Çalışması I

Bu derste öğrencilerin bitirme tezleri hakkında bir hipotez geliştirmeleri, kaynakça taraması yapmaları, kütüphanedeki veri tabanlarını kullanmaları ve tezlerinin özetini yazmaları beklenmektedir.

    PSY 445 Kişilik Kuramları II

Dersin içeriğini çeşitli kişilik kuramları, bunların tarihçeleri, uygulamaları ve ölçümleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda kişiliğin zaman ve durumlar içerisindeki devamlılığı, kültürel farklılıklarım etkileri ders kapsamı içinde değinilecek olan konulardır.

    PSY 411- Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I

Bu ders kapsamında bilişsel ve sosyal gelişim konusuna odaklanılacaktır. Spesifik olarak ele alınacak konular arasında nesne temsilleri, dilin kazanımı, otobiyografik bellek, oyun oynamanın bilişsel yönleri, niyet ve nedensellik anlayışının gelişimi ve duygu konuları yer almaktadır.

    PSY 435 - Psikofarmakoloji

Psikofarmakolojiye temel bir giriş sağlamak için: psikofarmakolojinin etkilerinin ve beyin ve insan davranışları üzerindeki ilaçların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

    PSY 443 Psikolojik Testler ve Değerlendirme

Bu ders esas olarak “Psikolojik Testler ve Değerlendirme” üzerinedir. Bu derste öğrenciler gözlem ve görüşme tekniklerini, görüşmelerde kullanılabilecek testlerin tanımı, hangi alanlarda kullanıldığı, hangi yaş gruplarında kullanılabilir olduğunu, geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon çalışmalarının nasıl yapıldığını öğreneceklerdir. Ele alınacak testler arasında MMPI, WÇZÖ-R, WÇZÖ-4, Nöropsikolojik testler yer alacaktır

    PSY 447 - Bilişsel Davranışçı Terapi

Ders kapsamında öğrencilere kognitif psikoloji salt bir şekilde kognisyonun ne olduğunu anladıktan sonra BDT(Bilişsel Davranışçı Terapi)’nin de içinde uygulamalı bir şekilde anlatıp uygulamalara katılmalarını sağlamak dersin önceliği olacaktır.

Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl

    PSY-401 Bitirme Çalışması I

Bu derste öğrencilerin bitirme tezleri hakkında bir hipotez geliştirmeleri, kaynakça taraması yapmaları, kütüphanedeki veri tabanlarını kullanmaları ve tezlerinin özetini yazmaları beklenmektedir.

     PSY-404 Psikolojide Etik

Bu derste tarihsel bir bakış açısıyla APA etik kodları ve bunların profesyonel hayata uygulanması konuları ele alınacaktır.

   PSY 446- Çocuklara Yönelik Psikoterapi Teknikleri

-

   PSY 412- Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II

Bu ders öğrencilerin, gelişim psikoloji alanındaki çeşitli değerlendirme kriterlerini öğrenebilmeleri, uygulayabilmeleri ve insan gelişimindeki evreleri öğrenip çocukların ihtiyaçlarını tanımlayabilmeleri üzerine açılmıştır ve erken çocukluk alanında çeşitli değerlendirme yöntemlerinin kullanılma becerisini ve erken çocukluk evresinde gereksinimleri ve gelişimsel aşamaları belirleyebilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.