Fen Edebiyat Fakültesi

TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma, yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onları düşüncelerine aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.