Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Tanımları
Birinci Yıl - Birinci Yarıyıl
ING-103 İngilizce IYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-153 Osmanlı Türkçesi IÖğrenciler Osmanlı Türkçesi hakkında gereken bilgileri elde edeceklerdir. Arap harfleriyle yazılan eski metinleri okuyacak ve bileceklerdir.
TDE-113 Halkbilimi IDersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
TDE-115 Türkiye Türkçesi Iİçine doğduğumuz dili doğru kavramak için önce onun tarihsel gelişimi üzerinde durulması, daha sonra da dili “bilimsel” olarak kavramak için gerekli kavram ve terimlerin öğrenilmesi gereklidir. Her dil gibi Türkçenin de kendine has bir yapısı ve kurallar bütünü vardır. Bu derste Türkçenin temel ses bilgisi kuralları; ses birimleri, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, ses uyumları ve ses olayları üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.
TDE-125 Türk Halk Edebiyatı ISözlü kültür geleneğinin oluşumu, gelişimi ve halk kültürü içerisindeki yerinin incelenmesi, halk edebiyatının temel kavramlarının ve anonim halk edebiyatının nazım ve nesir türlerinin öğrenilerek türlere ait metinlerin şekil ve muhteva yönünden incelenmesi dersin hedeflerindendir.
UNI-101 Üniversiteye Hayatına GirişBu dersin amacı, Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize; üniversite hayatı, akademik düzenlemeler, öğrenci olanakları ve kişisel gelişim konularında temel bilgiler sunmaktır.
OSD (Ortak Seçmeli Dersler)Ortak Seçmeli Dersler, tüm Çağ Üniversitesi öğrencilerinin ortak şekilde aldığı çeşitli bilim dallarından oluşan dersleri kapsar.
Birinci Yıl - İkinci Yarıyıl
ING-104 İngilizce IIYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-120 Osmanlı Türkçesi IIBu derste öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinleri doğru olarak okuyabilmeleri amaçlanmaktadır.
TDE-128 Türkçe Söz DizimiBu derste öğrenciler Türkçenin söz dizim kurallarını öğrenecek ve söz dizimini oluşturan öbek ve sözcük türlerini tanıyacaklardır.
TDE-114 Halkbilimi IIBu dersin amacı Anadolu halkbilimini besleyen İslâmiyet öncesi inanç sistemleri – öğretiler- dinler; halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri, halk kültüründe geçiş dönemleri hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür ögelerini kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları halkbilimsel yöntem ve kuramsal bakış açılarıyla ele alınarak değerlendirilmesi ve öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
TDE-126 Türk Halk Edebiyatı IIÂşıklık geleneği ve âşık edebiyatını geçmişten günümüze sanatçıları ve eserleri bağlamında ele alarak Türk halk edebiyatı hakkındaki bilgileri geliştirmek.
TDE-124 Türkiye Türkçesi IITürkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapım ve çekim eklerini ve bu eklerin işlevleri ile türetme kurallarını bilmek önemlidir. Aynı şekilde kelime türlerinin de (ad, fiil, sıfat, zarf, zamir, vb.) dikkatle incelenmesi gereklidir.
RKT-102 Kariyer PlanlamaKariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
İkinci Yıl - Üçüncü Yarıyıl
TDE-235 Osmanlı Türkçesi IIICumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı Türkçesi olarak yazılan edebi ve tarihi metinler üzerinde inceleme.
TDE-237 Eski Türk Edebiyatı IBu derste eski Türk edebiyatına esas olacak temel bilgiler kazandırılacaktır.
TAR-205 Atatürk İlke ve İnkılapları ITemelde modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
TDE-233 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı IYeni edebiyat kavramını açıklayarak modern Türk edebiyatının tarihi seyrini; edebi türlerin değişimini, edebi ürünlerin içeriği ve ayırt edici özelliklerini, edebi şahsiyetler ve edebi yönelişler ışığında benimsetmek; Abdülhamid dönemi ve Türk edebiyatına genel bir bakışla birlikte, Servet-i Fünûn şiirinin temel özelliklerini tespit etmek; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek; Fecr-i Âti, Genç Kalemler ve Millî Edebiyat şiirinin genel özelliklerini öğrenciye tanıtmak.
TDE-261 Türk Halk Edebiyatı I (Alan Seçmeli Dersi)Sözlü kültür geleneğinin oluşumu, gelişimi ve halk kültürü içerisindeki yerinin incelenmesi, halk edebiyatının temel kavramlarının ve anonim halk edebiyatının nazım ve nesir türlerinin öğrenilerek türlere ait metinlerin şekil ve muhteva yönünden incelenmesi dersin hedeflerindendir.
OSD (Ortak Seçmeli Dersler)Ortak Seçmeli Dersler, tüm Çağ Üniversitesi öğrencilerinin ortak şekilde aldığı çeşitli bilim dallarından oluşan dersleri kapsar.
İkinci Yıl - Dördüncü Yarıyıl
TDE-262 Osmanlı Türkçesi IVTarihi ve edebi metinlerden örnekler: Arapça ve Farsça kelimelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
TDE-264 Eski Türk Edebiyatı IIBu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler ve edebi sanatlar kazandırılacaktır. 13. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özellikleri, temsilcileri ve eserleri örnek metinlerden yola çıkarak tanıtılacaktır.
TAR-206 Atatürk İlke ve İnkılapları IITemelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
TDE-246 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı IIModern edebiyatın bu devresinde roman türünün gelişimi, yeni yazın türleri ve işlenen temalar, dildeki değişimler, yazar-metin-okur ilişkileri üzerinde yoğunlaşmak ve Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünûn romanı ve nesir türlerini karşılaştırmak ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına etkisini tartışmak.
TDE-254 Eski TürkçeBu dersin amacı, Orhon Türkçesi dönemini ve dönemle ilgili yayınları tanıtmak; dönemin fonetik ve morfolojik özelliklerini öğretmek ve öğrencilerin dönem metinleri üzerinde anlamsal ve yapısal çözümleme yapabilmelerini sağlamaktır.
TDE-260 Masal Çözümleme Yöntemleri (Alan Seçmeli Dersi)Masal teriminin tanımını ve özelliklerini, masalın diğer türlerle ilişkisini, masal kavramı, sınıflandırılması, bölümleri, tipleri, Türk ve Dünya kültüründe önemli masal kitaplarının tanıtılması. Masal tipi ve motiflerini, orijinal masalların anlatılmayan öykülerini, masal çözümleme yöntemlerini öğrenmektir.
TDE-266 Türkçe Söz Dizimi (Alan Seçmeli Dersi)Bu derste öğrenciler Türkçenin söz dizim kurallarını öğrenecek ve söz dizimini oluşturan öbek ve sözcük türlerini tanıyacaklardır.
Üçüncü Yıl - Beşinci Yarıyıl
TDE-357 Eski Türk Edebiyatı III13. ve 14. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-355 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ICumhuriyet dönemi boyunca 1950'lere kadar gelişen modern şiir türünü, çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını araştırıp gün ışığına çıkarmak.
TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi13-14. yy. Eski Anadolu Türkçesi dersinde dönemin gramer özelliklerinin dönem eserleri üzerinden öğretilmesi amaçlanmıştır.
TDE-337 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri IEdebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ve kökenini araştırmak, edebiyat kuramı ve eleştirisi kısa bir değerlendirme yapılarak, Tanzimat dönemi boyunca başlayan ve Servet-i Fünûn edebiyatında yaygınlaşan eleştiri metinler üzerine yoğunlaşmak. Bununla birlikte Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri Türk Edebiyatı eleştirisi, dönemin edebi türleri ve ana temsilcilerini çağın seçkin eserlerinden yola çıkarak okuyup değerlendirmek.
TDE-361 Türk Mitolojisi (Alan Seçmeli Dersi)Türk mitolojisinin ana hatlarını, içeriğini ve özelliklerini, barındırdığı özel unsurları, mitolojik öğelerin edebi eserlere yansımasını ve mitlerle edebi eserler arasındaki ilişkinin incelenmesiyle bir sembol olarak mitlerin edebi eserde nasıl yeniden var olduklarının değerlendirilerek bir ulusun en önemli kültür hazinelerinden biri olan mit kavramını kavramak.
TDE-363 Karşılaştırmalı Edebiyat I (Alan Seçmeli Dersi)Karşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.
Üçüncü Yıl - Altıncı Yarıyıl
TDE-356 Eski Türk Edebiyatı IV15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-340 Orta Türkçeİslam’ın kabulü Türk toplumu ve Türkçeyi derinden etkilemiştir. Çağatay ve Anadolu lehçelerinin durumunu ve bu dönemde verilen eserleri anlamak Türk dili ve edebiyatının yaşadığı dönüşümü anlamak açısından oldukça önemlidir.
TDE-354 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IICumhuriyet dönemi boyunca gelişen edebi türlerin yanı sıra, çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını araştırıp gün ışığına çıkarmak.
TDE-334 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri IIEleştirinin tarihsel gelişme ve kaynaklarına çalışmak, edebi teori ve eleştiri üzerine eleştirel bir inceleme yapmak, çağdaş dönemin edebi eleştiri, edebi türlerini ve ana temsilcilerini cumhuriyet dönemi boyunca teorik perspektiflerde gelişen Türk edebiyat eleştirisine odaklanarak, bu dönemlerin seçilen edebi eserlerini incelemek.
TDE-358 Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müzecilik (Alan Seçmeli Dersi)Öğrenciler somut olmayan kültürel mirasın ne demek olduğunu ve bu mirasların neler olduğunu öğreneceklerdir. Müzeciliğin temellerini ve dünyada tanınmış müzeleri de tanıyacaklardır.
TDE-360 Karşılaştırmalı Edebiyat II (Alan Seçmeli Dersi)Karşılaştırmalı edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatından seçilmiş eserleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak, birbirleriyle olan etkileşimlerini, kültürel edebi metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemek, geçmişten günümüze ortaya çıkan düşünce türleri ve eğilimleri metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.
Dördüncü Yıl - Yedinci Yarıyıl
TDE-443 Eski Türk Edebiyatı V16. yüzyıl Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-441 Çağdaş Türk Edebiyatı IBu derste 1950 sonrası Türk şiiri üzerine durulacaktır. Çağın önemli isimlerinin edebi yönleri ve şiirleri incelenip tartışılacak ve batılı şiir anlayışı ile karşılaştırılacaktır.
TDE-403 Mesleki İngilizce IBu ders öğrencilerin, akademik bağlamda yazmaya, okumaya ve eleştirel düşünmeye yönelik becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere ek olarak, lisans sonrası dil becerileri ihtiyaçlarını geliştirmek ve farkındalıklarını arttırmak için konuşma ve dinleme becerilerini de geliştirmeye yönelik etkinlikler ile öğrencileri akademik bağlama  yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.
TDE-447 Seminer (Alan Seçmeli Dersi)Belirlenen konu üzerine uygun yöntem ve tekniklerle hazırlanmış akademik bir çalışma ortaya koymak. 
TDE-455 Çocuk Edebiyatı (Alan Seçmeli Dersi)Öğrencilere, Türkiye'de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik konu, biçim ve tür olarak kuramsal bilgiler verilerek pratikte uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
TDE-463 Klasik Türk Edebiyatında Türler (Alan Seçmeli Dersi)Bu derste Klasik Türk Edebiyatının manzum ve mensur türleri tanıtılacaktır.
Dördüncü Yıl - Sekizinci Yarıyıl
TDE-456 Eski Türk Edebiyatı VI17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
ING-404 Mesleki İngilizce IIBu ders öğrencilerin, akademik bağlamda yazmaya, okumaya ve eleştirel düşünmeye yönelik becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere ek olarak, lisans sonrası dil becerileri ihtiyaçlarını geliştirmek ve farkındalıklarını arttırmak için konuşma ve dinleme becerilerini de geliştirmeye yönelik etkinlikler ile öğrencileri akademik bağlama  yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.
TDE-454 Çağdaş Türk Edebiyatı IICumhuriyet dönemi Türk edebiyatı nesir türlerini başlangıçtan günümüze kadar incelemek. Farklı nesir türleri üzerinden tahliller ve karakter analizleri yaparak, hikaye, tiyatro, noıvella ve  roman tarihimizdeki değişim ve gelişimi gözlemlemek.
TDE-458 Destan Geleneği (Alan Seçmeli Dersi)Bu derste İslam öncesi ve sonrası Türk destanları hakkında geniş bilgi verilecektir.
TDE-448 Seminer II (Alan Seçmeli Dersi)Belirlenen konu üzerine uygun yöntem ve tekniklerle hazırlanmış akademik bir çalışma ortaya koymak.