Fen Edebiyat Fakültesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Türk Dili ve Edebiyatı Program Çıktıları (PÇ) Program Çıktıları (PÇ)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ Kuramsal & Olgusal 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X X X X X X X X X X X X X           PÇ.1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirir.
PÇ.2. Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında ilgili literatüre hâkim olacak donanımı kazanır. Bu alanda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
PÇ.3. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
PÇ.4. Türk dilinin tarihsel gelişimini metinler çerçevesinde inceler; onların içerik, ses, biçim vd. dilsel özelliklerini tespit eder.
PÇ.5. Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ.6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin gelişim evreleri, ses/biçim bilgisi ve söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ.7. Eski Türk Edebiyatının aruz vezni, kafiye, redif, nazım şekilleri gibi temel konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın tarihi dönemlerini, şairlerini/ yazarlarını ve eserlerini tanır.
PÇ.8. Tarihi metinlerin genel özelliklerini tanır, metinleri okur ve çözümler.
PÇ.9. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, romantizmden realizme, modernizmden postmodernizme, feminizmden varoluşçu ve psikanaliz yaklaşımlara değin kadın ve erkek yazınını, yazar-metin-okur ilişkilerini gözlemler ve değerlendirir; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.
PÇ.10. Dünya edebiyatı ve kültürünü (toplumsal cinsiyet rolleri, gelenek-görenek, dil, kültür, vb.) yakından tanıyarak Türk edebiyatı ve kültürü ile karşılaştırma olanağı bulur. Farklı milletlerin edebi metinlerini karşılaştırır.
PÇ.11. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.
PÇ.12. Halkbilimi alanında temel kavram, kuram ve yöntem bilgisini öğrenerek Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynaklarını tanır, analiz eder ve tartışır.
PÇ.13. Bir edebi metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve değerlendirme yeterliliğine sahip olur.
PÇ.14. Atatürk İlkelerini ve inkılâplarını bilir;  Atatürkçü düşünce sistemini benimser.
PÇ.15. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.
PÇ.16. Alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.
PÇ.17. Kültürel faaliyetlere kapsamlı yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapar.
PÇ.18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
BECERİLER Bilişsel ve Uygulamalı

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilme.

2. Alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

X   X         X   X   X X       X  
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.                                  2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.            3.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.                         X         X
Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.                             3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tutum geliştirebilme.

                X X   X X       X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme.

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.                              4. Bir yabancı dili en az Avrupa Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.                          5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 

                        X   X X   X
Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.  

  X                       X       X