Faculty of Arts and Sciences

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders İçerikleri
Birinci Yıl - Birinci Yarıyıl
TDE-101 Yeni Türk Edebiyatına Giriş IYeni Türk edebiyatının doğuşuna zemin hazırlayan nedenleri incelemek ve değerlendirmek, gelinen noktayı irdeleyip; yeni Türk edebiyatının Batı ile ilişkisini, “biz ve öteki"ni karşılaştırarak yeni edebiyatın özelliklerini, eski ve yeni arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almak.
ING-103 İngilizce IYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-105 Osmanlı Türkçesi IÖğrenciler Osmanlı Türkçesi hakkında gereken bilgileri elde edeceklerdir. Arap harfleriyle yazılan eski metinleri okuyacak ve bileceklerdir.
BIL-113 Bilgisayar EğitimiÖncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir.
TDE-113 Halkbilimi IDersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
TDE-115 Türkiye Türkçesi Iİçine doğduğumuz dili doğru kavramak için önce onun tarihsel gelişimi üzerinde durulması, daha sonra da dili “bilimsel” olarak kavramak için gerekli kavram ve terimlerin öğrenilmesi gereklidir. Her dil gibi Türkçenin de kendine has bir yapısı ve kurallar bütünü vardır. Bu derste Türkçenin temel ses bilgisi kuralları; ses birimleri, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, ses uyumları ve ses olayları üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır
Birinci Yıl - İkinci Yarıyıl
TDE-102 Yeni Türk Edebiyatı Giriş IIServet-i Fünûn’dan günümüze Türk edebiyatını incelemek, batı edebiyatı ile karşılaştırmak, yeni Türk edebiyatındaki yeni yaklaşımları örneklerden yola çıkarak; çağın şair, yazarı ve düşünürlerinin eserlerini tanıtıp yorumlamak.
ING-104 İngilizce IIYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-106 Osmanlı Türkçesi IIBu derste öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinleri doğru olarak okuyabilmeleri amaçlanmaktadır.
TDE-114 Halkbilimi IIBu dersin amacı Anadolu halkbilimini besleyen İslâmiyet öncesi inanç sistemleri – öğretiler- dinler; halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri, halk kültüründe geçiş dönemleri hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür ögelerini kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları halkbilimsel yöntem ve kuramsal bakış açılarıyla ele alınarak değerlendirilmesi ve öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
TDE-116 Yazılı AnlatımBu derste öğrencilere doğru dil kullanımı ile ilgili temel bilgiler verilecek, yazılı anlatımın ana öğeleri sunularak, öğrencinin akademik yazı için gerekli olan eleştirel okuma ve yazma bilinci kazanması hedeflenecektir.
TDE-118 Türkiye Türkçesi IITürkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapım ve çekim eklerini ve bu eklerin işlevleri ile türetme kurallarını bilmek önemlidir. Aynı şekilde kelime türlerinin de (ad, fiil, sıfat, zarf, zamir, vb.) dikkatle incelenmesi gereklidir.
İkinci Yıl - Üçüncü Yarıyıl
ING-203 İngilizce IIIYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-203 Türkçe: Söz Dizimi IIITürkçede sözcükler, söz öbeklerinin oluşumu, kalıp sözler ve tümcedeki görevlerinin nasıl belirlendiği, tümcenin öğeleri, yapılarına göre tümceler, tamlama türleri gibi konuların ele alınması.
TDE-205 Osmanlı Türkçesi IIICumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı Türkçesi olarak yazılan edebi ve tarihi metinler üzerinde inceleme.
TDE-207 Eski Türk Edebiyatı IBu derste eski Türk edebiyatına esas olacak temel bilgiler kazandırılacaktır.
TDE-209 Türk Halk Edebiyatı IHalk edebiyatı alanının açıklanması, edebiyatla ilişkisi; temel kavram ve yaklaşımların öğrenilerek türlere ait örneklerin incelenmesi; Türk halk kültürünün kaynaklarına ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
TAR-211 Atatürk İlke ve İnkılapları ITemelde modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
TDE-223 Yeni Türk Edebiyatı IAbdülhamid dönemi ve Türk edebiyatına genel bir bakışla birlikte, Servet-i Fünûn şiirinin temel özelliklerinin tespit etmek; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek. Fecr-i Ati şiirinin genel özellikleri, tiyatro ve öykü denemelerini öğrenciye tanıtmak.
TDE-241 Geleneksel Türk Tiyatrosuİslamiyet öncesi dönemde oluşmuş, Türk toplumunun geleneksel yapısı içerisinde, halkın sanat anlayışı ile şekillenen ve icrası bir gelenek arz eden gösterim türlerinin oluşum ve gelişimini incelemek, modern anlamdaki tiyatronun yaygınlaşmasıyla geldiği noktayı değerlendirmek.
TDE-229 DiksiyonDiksiyon dersinin amacı;  öğrencilerin diksiyonla ilgili öğrendiği temel bilgi ve teknikleri kullanarak, güzel konuşma becerilerini geliştirmelerini, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili kullanmalarını, konuşma ve ses kusurlarını düzeltebilmelerini sağlamaktır.
İkinci Yıl - Dördüncü Yarıyıl
ING-204 İngilizce IVYazılı ve sözlü İngilizcenin başlangıç aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-206 Osmanlı Türkçesi IVTarihi ve edebi metinlerden örnekler: Arapça ve Farsça kelimelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
TDE-208 Eski Türk Edebiyatı IIBu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler ve edebi sanatlar kazandırılacaktır.
TDE-210 Türk Halk Edebiyatı II15 ile 19. yüzyıllar arasında eser vermiş önemli halk edebiyatı figürleri ele alınarak, bu figürlerin yapıtları incelenecektir. Bu döneme ait farklı türler irdelenecektir.
TAR-212 Atatürk İlke ve İnkılapları IITemelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
TDE-224 Yeni Türk Edebiyatı IIModern edebiyatın bu devresinde roman türünün gelişimi, yeni yazın türleri ve işlenen temalar, dildeki değişimler, yazar-metin-okur ilişkileri üzerinde yoğunlaşmak ve Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünûn romanı ve nesir türlerini karşılaştırmak ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına etkisini tartışmak.
TDE-242 Eski TürkçeBu dersin amacı, Orhon Türkçesi dönemini ve dönemle ilgili yayınları tanıtmak; dönemin fonetik ve morfolojik özelliklerini öğretmek ve öğrencilerin dönem metinleri üzerinde anlamsal ve yapısal çözümleme yapabilmelerini sağlamaktır.
TDE-234 Edebiyat ve SinemaSinemanın tarihsel gelişimi; Batıda sinema ve edebiyat etkileşimi Türk edebiyatı ve Türk sineması etkileşimi; edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı kavram, yöntem ve terimlerinin tanıtılması; edebiyattan sinemaya yapılan örnek uyarlamalar. Sinemaya uyarlanan romanlar okunacak ve incelenecek, karşılaştırmaların yapılması.
TDE-236 Türk Dünyasında TürkülerTürk dünyasında türkü söyleme geleneğini incelemek, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının türküleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları değerlendirmektir.
TDE-244 Masal Çözümleme YöntemleriMasal teriminin tanımını ve özelliklerini, masalın diğer türlerle ilişkisini, masal kavramı, sınıflandırılması, bölümleri, tipleri, Türk ve Dünya kültüründe önemli masal kitaplarının tanıtılması. Masal tipi ve motiflerini, orijinal masalların anlatılmayan öykülerini, masal çözümleme yöntemlerini öğrenmektir.
Üçüncü Yıl - Beşinci Yarıyıl
ING-303 İngilizceYazılı ve sözlü İngilizcenin geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-317 Eski Türk Edebiyatı III13. ve 14. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-323 Yeni Türk Edebiyatı IIIII. Meşrutiyet'ten 20. yüzyılın ortalarına kadar gelişen edebi türleri ve çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını ortaya koymak ve değerlendirmek.
TDE-329 Eski Anadolu Türkçesi13-14. yy. Eski Anadolu Türkçesi dersinde dönemin gramer özelliklerinin dönem eserleri üzerinden öğretilmesi amaçlanmıştır.
TDE-333 Medya OkuryazarlığıÖğrencilerin televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.
TDE-335 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri IEdebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ve kökenini araştırmak, edebiyat kuramı ve eleştirisi kısa bir değerlendirme yapılarak, Tanzimat dönemi boyunca başlayan ve Servet-i Fünûn edebiyatında yaygınlaşan eleştiri metinler üzerine yoğunlaşmak. Bununla birlikte Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri Türk Edebiyatı eleştirisi, dönemin edebi türleri ve ana temsilcilerini çağın seçkin eserlerinden yola çıkarak okuyup değerlendirmek.
TDE-345 Dini-Tasavvufi Halk EdebiyatıTürk Halk Edebiyatının bir şubesi olan Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatını çeşitli yönleriyle tanıtarak Türk halk edebiyatı hakkındaki bilgileri geliştirmek.
TDE-349 Karşılaştırmalı MitolojiMitoloji, sanatın varoluş süreci içinde önemli bir yer tutmaktadır. Mitoloji ve kültür eksenli bu dersin amacı; bir disiplin olarak mitolojiye ilişkin kavramsal bakış açısı kazandırmak; mitolojinin doğuşu, anlamı ve uygarlık tarihine etkileri hakkında bilgi sağlamak; mitolojiyi kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu edinmek ve farklı kültürlerin mitolojilerini öğrenip karşılaştırma yapabilmektir.
Üçüncü Yıl - Altıncı Yarıyıl
ING-304 İngilizce VIYazılı ve sözlü İngilizcenin geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.
TDE-318 Eski Türk Edebiyatı IV15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-322 Orta Türkçeİslam’ın kabulü Türk toplumu ve Türkçeyi derinden etkilemiştir. Çağatay ve Anadolu lehçelerinin durumunu ve bu dönemde verilen eserleri anlamak Türk dili ve edebiyatının yaşadığı dönüşümü anlamak açısından oldukça önemlidir.
TDE-324 Yeni Türk Edebiyatı IVCumhuriyet dönemi boyunca gelişen edebi türlerin yanı sıra, çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını araştırıp gün ışığına çıkarmak.
TDE-332 Çağdaş Türk TiyatrosuTiyatro, tüm toplumlarda yaygın olarak gelişen edebiyatın önemli dallarından biridir. Türk tiyatrosu da tarihi ve gelişimiyle kayda değer bir türdür. Bu derste türün temel özellikleri ve değişimi üzerinde durulacaktır.
TDE-336 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri IIEleştirinin tarihsel gelişme ve kaynaklarına çalışmak, edebi teori ve eleştiri üzerine eleştirel bir inceleme yapmak, çağdaş dönemin edebi eleştiri, edebi türlerini ve ana temsilcilerini cumhuriyet dönemi boyunca teorik perspektiflerde gelişen Türk edebiyat eleştirisine odaklanarak, bu dönemlerin seçilen edebi eserlerini incelemek.
TDE-338 Klasik Türk Şiirinde Motif İncelemeleriKlasik Türk şiirinde motif nedir, mazmun nedir; divan edebiyatında en sık işlenilen konular bu derste ele alınacaktır.
TDE-350 Türk MitolojisiTürk mitolojisinin ana hatlarını, içeriğini ve özelliklerini, barındırdığı özel unsurları, mitolojik öğelerin edebi eserlere yansımasını ve mitlerle edebi eserler arasındaki ilişkinin incelenmesiyle bir sembol olarak mitlerin edebi eserde nasıl yeniden var olduklarının değerlendirilerek bir ulusun en önemli kültür hazinelerinden biri olan mit kavramını kavramak.
Dördüncü Yıl - Yedinci Yarıyıl
TDE-403 Çocuk EdebiyatıÖğrencilere, Türkiye'de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik konu, biçim ve tür olarak kuramsal bilgiler verilerek pratikte uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
TDE-405 Karşılaştırmalı Edebiyat IKarşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.
TDE-415 Klasik Türk Edebiyatında TürlerBu derste Klasik Türk Edebiyatının manzum ve mensur türleri tanıtılacaktır.
TDE-419 DilbilimDilbilimin bir alanı olarak anlambilim tanıtılacak, Türkçenin anlam bilimsel yapısı irdelenecektir. Çağdaş Türk dili ve lehçeleri incelenecektir.
TDE-421 Eski Türk Edebiyatı V16. yüzyıl Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-429 Yeni Türk Edebiyatı VBu derste 1950 sonrası Türk şiiri üzerine durulacaktır. Çağın önemli isimlerinin edebi yönleri ve şiirleri incelenip tartışılacak ve batılı şiir anlayışı ile karşılaştırılacaktır.
TDE-449 Kadın Edebiyatı18. yüzyıl boyunca gelişen kadın hareketleri ve 19. yüzyılda başlayan feminizm ile dünyadaki ve Türk edebiyatındaki kadın yazını üzerine odaklanılarak, kadın ve erkek yazını karşılaştırılacaktır.
Dördüncü Yıl - Sekizinci Yarıyıl
TDE-406 Karşılaştırmalı Edebiyat IIKarşılaştırmalı edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatından seçilmiş eserleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak, birbirleriyle olan etkileşimlerini, kültürel edebi metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemek, geçmişten günümüze ortaya çıkan düşünce türleri ve eğilimleri metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.
TDE-408 Destan Geleneğiİslam öncesi ve sonrası Türk destanları hakkında geniş bilgi vermek.
TDE-422 Eski Türk Edebiyatı VI17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
TDE-430 Yeni Türk Edebiyatı VICumhuriyet dönemi Türk edebiyatı nesir türlerini başlangıçtan günümüze kadar incelemek. Farklı nesir türleri üzerinden tahliller ve karakter analizleri yaparak, hikaye, tiyatro, noivella ve  roman tarihimizdeki değişim ve gelişimi gözlemlemek.
TDE-442 Halk HikâyeleriTürk halk hikâyeleri ve hikâyecilik geleneği üzerine çalışmalar ışığında ve türün temsilcileri bağlamında Türk hikâye anlatma geleneğinin gelişim aşamalarını ve günümüzdeki durumunu kavrayabilmek.
TDE-450 Metin ŞerhiBu derste klasik Türk Edebiyatının klasik ve modern metin şerhi yöntemleriyle, klasik Türk edebiyatındaki metinlerin ayrıntılı bir şekilde incelenip değerlendirmesi amaçlanır.
TDE-452 Türk Dili TarihiBu derste tarihî dönem Türk dillerini ve metinlerini, bunların dil özelliklerini ve bu alanda yapılan çalışmaları ve araştırmaları tanıtmak amaçlanır.