Yabancı Diller Yüksekokulu

Program Tanımı

Yeterlilik Türü Adı

İngilizce Dil Yeterliliği

Yeterliliği Veren Kurum

Çağ Üniversitesi

Yönelim

Akademik

CEFR Seviyesi

B1+ 

Kredi Aralığı

-

Programın Normal Süresi

1 Akademik Yıl

Programın Dili

İngilizce

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Semiha Kahyalar Gürsoy

semihakahyalar@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 (Dahili: 1254)

Fax: +90 324 6514811

Yüksekokul Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatma Toköz

fatmatokoz@cag.edu.tr

 Tel: +90 324 6514800 (Dahili: 1333)

 Fax: +90 324 6514811

Program Profili

Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilere, diploma programlarındaki eğitimlerini takip edebilmeleri için gereken İngilizce dil becerilerini sağlamayı hedefleyen bir misyon benimsemiştir. Üniversitemize kaydolan öğrenciler, İngilizce yeterliliklerini belgeleyememe veya İngilizce Yeterlilik sınavına girememe/başarılı olamama durumlarında, bir akademik yıl süresince zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi almak zorundadırlar.

İlgili İngilizce Yeterlilik Sınavı, dört ana bölümden oluşmaktadır: dinleme, okuma, yazma ve dil kullanımı. İngilizce Yeterlik sınavını geçemeyen veya sınava girmeyen öğrenciler, sonrasında Düzey Belirleme Sınavına tabi tutulmaktadır. Düzey Belirleme Sınavı, öğrencilerin dil seviyelerini objektif bir şekilde tespit etmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavın sonuçlarına göre, öğrenciler A1, A2 ve B1 olmak üzere üç seviye grubuna ayrılır ve ilgili seviyeye göre Yabancı Diller Yüksekokulu'nda eğitimlerine devam ederler.

Öğrenme Ortamı

Eğitim ve öğretim, temel olarak örgün yöntemle icra edilmektedir. Mevcut teknolojik altyapımızın uygunluğu sebebiyle, uzaktan eğitim yöntemi de kısmi olarak uygulanmaktadır.

Program Çıktıları (Yeterlilikleri)

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

PÇ 1. Lisans derslerini başarıyla takip edebilecekleri ve yabancı dil becerilerini etkili bir şekilde kullanabilecekleri yetkinliğe sahip olurlar.

PÇ 2. Akademik dilin yanı sıra, iletişim becerileri de güçlenir.

PÇ 3. Kendi öğrenme süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilme becerilerini geliştirirler.

PÇ 4. Öğrenme stillerine uygun öğrenme stratejilerini belirleyip uygulama yeteneği kazanırlar.

PÇ 5. Program, öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırarak bilgiyi sorgulama ve analitik düşünme becerilerini artırır.

PÇ 6. Dil becerilerini güçlendirmek için teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilme yeteneklerini geliştirirler.

PÇ 7. Dijital kaynaklara erişim, online iletişim ve bilgiye ulaşma konusunda becerilerini artırırlar.

PÇ 8. Öğrenci merkezli ve iletişimsel yöntemler sayesinde, öğrenciler bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaşar ve etkili iletişim becerilerini geliştirirler.

PÇ 9. Dilbilgisi kurallarını başarıyla uygulayarak ve zengin bir sözcük dağarcığı kullanarak doğru ve etkili iletişim becerilerini geliştirirler.

PÇ 10. Farklı türlerdeki metinleri anlama ve yorumlama yeteneği kazanarak okuma becerilerini güçlendirirler.

PÇ 11. Farklı bağlamlarda yapılan konuşmaları anlama kabiliyetini geliştirerek dinleme becerilerini artırırlar.

PÇ 12. Çeşitli bağlamlarda etkili iletişim kurma yeteneklerini geliştirerek konuşma becerilerini artırırlar.

PÇ 13. Farklı türlerdeki metinleri başarılı bir şekilde yazabilme yeteneklerini geliştirerek yazılı ifade becerilerini artırırlar.

PÇ 14. Lisans programlarına geçtiklerinde İngilizce sunumlar gerçekleştirme, sınıf içi tartışmalara aktif katılım sağlama ve lisans sonrası dönemde istihdam ve yaşam becerilerini geliştirirler.

Anahtar Yetkinlikler

         Akademik Beceriler:

İngilizce olarak;

 • araştırma yapabilmek
 • eleştirel düşünebilmek
 • problem çözebilmek
 • etkili iletişim kurabilmek
 • sunum yapabilmek
 • akademik yazılar yazabilmek

Kişisel Beceriler:

 • Öz yönetim becerisine sahip olmak
 • Öz farkındalık becerisine sahip olmak
 • Etkili iletişim becerisine sahip olmak
 • Takım çalışması becerisine sahip olmak
 • Girişimcilik becerisine sahip olmak
 • Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak
 • Problem çözme becerisine sahip olma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimi gereksinimlerini incelerken, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlileri ve öğrencileri göz önünde bulundurarak öğretim programında ihtiyaç duyulacak hedefleri, materyalleri, yöntemleri ve ölçme yöntemlerini prosedürlere uyumluluğu bağlamında incelemektedir. Eğitim programının esas amacı, öğrencilere yeterli dil becerisini kazandırmak, okuduklarını ve dinlediklerini anlamak ve kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmelerini sağlamaktır. İngilizce Hazırlık Yılı eğitimi 1 yıl süreyle verilmekte olup ölçme ve değerlendirme kapsamında başarı testleri, sunum projeleri, yazma portfolyoları ve çevrimiçi ödevler uygulanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programında öğrencilerin geçme puanı en az 60 puan olarak belirlenmiş olup, final sınavında ise en az 50 puan almaları gerekmektedir. Akademik yıl sonundaki sınavda geçme puanına ulaşamayan öğrenciler, önceki notları göz önünde bulundurulmaksızın başarısız sayılacaktır. Hazırlık programında çıkış seviyesinin B1+ düzeyinde olmasından dolayı, final sınavının seviyesi de B1+ olarak belirlenmiştir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Hazırlık Programı kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

Öğretim          Programlarının            Oluşturulması ve Onaylanması:

YÖK, yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde hazırlık programları için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık programları ve kazanımları neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Çağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Ölçme-Değerlendirme:

Hazırlık Programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hazırlanan Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yürütülür.

Belgelendirme:

Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler, yüksekokul tarafından belirlenen başarı kriterlerini tamamlamaları halinde; dil yeterlilik belgesi alırlar.

Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme:

Çağ Üniversitesi, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda Çağ Üniversitesi %100 veya %30 İngilizce eğitim veren bölümlerde birine yerleşmiş olmak.

Yeterliliği Kazanma Şartları

Yabancı Diller Yüksek Okulu için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu internet sitesinin Değerlendirme Sistemi kısmında belirtilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulunda öğrencilerin geçme puanı en az 60 puan olarak belirlenmiş olup, final sınavında ise en az 50 puan almaları gerekmektedir. Akademik yıl sonundaki sınavda geçme puanına ulaşamayan öğrenciler, önceki notları göz önünde bulundurulmaksızın başarısız sayılacaktır ve bu öğrenciler yaz öğrenimi göreceklerdir.

Yeterliliğin Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2.Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

3. Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi

4. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yeterliliğe Erişim İçin İnternet

Sitesi

https://www.cag.edu.tr/tr/yabanci-diller