Adaylara Bilgi

Çağ Üniversitesi 2019 DGS Kontenjanları ve 2018 Taban Puanları

Kılavuz Kodu

Program Adı

2019 DGS KONTENJANI

2018 DGS Min. Puan

2018 DGS Max. Puan

 201010245

 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) (Burslu)

1

302,1061

302,1061

 201010236

 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)  (%50 burslu)

4

-----

-------

 201010475

 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)  (%25 İndirimli)

5

284,83872

301,05976

 201010148

 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)

1

245,60303

245,60303

 201010369

 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 İndirimli)

4

216,6281

233,80197

 201010175

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

1

248,85379

248,85379

 201010378

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli)

8

210,09405

214,95146

 201010112

 Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

1

235,76505

235,76505

 201010342

 Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli)

3

215,65957

220,63812

 201010642

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)

1

239,20604

239,20604

 201010651

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 İndirimli)

7

215,034

217,58654


DİKEY GEÇİŞ SINAVI koşul ve açıklamalara 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/TABLO1KosulAciklama16052018.pdf 
sayfasından ve ayrıca kontenjanlara 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/TABLO1_16052018.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.

29 Temmuz 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28009
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANSPROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNEDEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

Lisans öğrenimi

MADDE 9 - Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

MADDE 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.