Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Merkezleri

Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Merkezleri, bir kuruluşun toplumsal etkisinin artırılması, sürdürülebilirlik, adalet, eğitim ve diğer sosyal konularda etkili çözümler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren kurumsal yapıları ifade etmektedir. Bu merkezlerin temel amaçları şu şekilde ifade edilebilir;

 1. Toplumsal Etki Oluşturmak: Sosyal sorumluluk ve araştırma merkezleri, toplumda pozitif bir etki yaratmaya odaklanır. Çeşitli sosyal sorunlarla mücadele ederek, eğitimi destekleyerek, çevresel sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirerek veya sağlık hizmetlerini geliştirerek toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilir,

 2. Araştırma ve Geliştirme: Bu merkezler, sosyal sorunlara çözümler bulmak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütür. Yenilikçi projelerin oluşturulması, etkili stratejilerin belirlenmesi ve toplumsal sorunların temel nedenlerinin anlaşılması için yapılan bilimsel çalışmaları içerebilir,

 3. Eğitim ve Farkındalık: Sosyal sorumluluk merkezleri, topluma yönelik eğitim programları düzenleyerek ve farkındalık oluşturarak sosyal sorunlara dikkat çeker. Seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları vb. etkinliklerle sosyal sorunlara ilişkin farkındalık düzeyinin artırılmasını hedefleyebilir,

 4. İş Birliği ve Ortaklık: Merkezler, çeşitli paydaşlar arasında iş birliği ve ortaklıkları teşvik eder. Şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve akademik kuruluşlar arasında yapılan ortak projeler, daha etkili ve sürdürülebilir çözümlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

 5. Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sorumluluk: Sosyal sorumluluk ve araştırma merkezleri, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla projeler geliştirir ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder.

Bu tür merkezlerin faaliyetleri, toplumun genel refahını artırmayı amaçlar. Sosyal sorumluluk ve araştırma merkezleri hem kurumsal düzeyde hem de toplumun genelinde daha sürdürülebilir ve adil bir geleceğin inşasına yönelik önemli bir rol oynamaktadır.

Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştıma Merkezi

(ÇAĞ SOSAM)

Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk  ve Araştırmaları Merkezi'nin misyon ve vizyonu şu şekilde belirlenmiştir;

Misyon: "Toplumumuzun sürdürülebilir kalkınması, adaletin güçlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için öncü çözümler geliştirmek ve uygulamak. Bilimsel araştırmalar, eğitim programları ve iş birliği projeleri aracılığıyla toplumumuzun karşılaştığı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla etkili bir şekilde mücadele etmek."

Vizyon: "Gelecekte adil, eşitlik temelli ve sürdürülebilir bir toplumun oluşumuna öncülük etmek. İnovasyon, araştırma ve eğitim aracılığıyla toplumsal dönüşümü destekleyerek, pozitif bir etki bırakan projeleri hayata geçirmek ve paydaşlarımızla iş birliği içinde toplumumuzun refahını artırmak."

ÇAĞ SOSAM toplumsal sorumluluğunu yerine getirmek, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında araştırma yapmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla kurulan ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek veren  bir  merkezdir. Buna paralel olarak, Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ana felsefesi; toplumsal  sorunların  çözümü, eşitlikçi, barışçıl ve  yaşanabilir  bir dünya için gerekli değişimlerin  ve gelişmelerin, toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden gençlerin katılım ve destekleriyle olabileceği  düşüncesine dayanır. Bu çerçevede; Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Merkezi, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık düzeylerinin artırılması adına yaptığı çalışmaların yanısıra, bölgemizde ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, Kızılay, Yeşilay, LÖSEV, Sokak hayvanları ve huzurevleri gibi sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri yaparak toplumsal sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Merkezimizin genel görevleri ve faaliyet alanları:

 1. Sosyal Araştırmalar: Toplumsal sorunlar hakkında araştırmalar yaparak, bu sorunları anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.

 2. Toplumsal Projeler: Toplumsal sorunlara yönelik projeler ve programlar geliştirerek, topluma katkıda bulunmak.

 3. Eğitim ve Bilinçlendirme: Toplumsal sorumluluk konularında farkındalık yaratmak için eğitim programları düzenlemek ve seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlemek.

 4. Toplumla İşbirliği: Yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

 5. Toplumsal Sorumluluk Raporları: Üniversitenin sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve sonuçlarını raporlamak.

 6. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularında çalışmalar yapmak ve farkındalık yaratmak.

 7. Kamu Politikaları ve Danışmanlık: Kamu politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak, kamu kurumlarına danışmanlık sağlamak.

 8. Toplumsal Etki Değerlendirmesi: Üniversitenin toplumsal etkisini değerlendirmek ve geliştirmek.