Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

United Nations Sustainable Development Goals (UN - SDGs)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri tarafından kabul edilen ve 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi hedeftir. SKH, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda ilerleme kaydedilmesini ve dünya genelinde yoksulluğun azaltılması, eşitsizliklerin giderilmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi gibi önemli konulara odaklanmaktadır.

SKH'nin 17 ana hedefi ve bu hedeflere ulaşmak için belirlenmiş olan 169 alt hedefi bulunmaktadır. İşte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ana başlıkları:

 1. Yoksullukla Mücadele: Yoksulluğu her türlü formuyla sona erdirmek.

 2. Açlıkla Mücadele: Açlık ve kötü beslenmeyi sona erdirmek.

 3. Sağlık ve İyi Yaşam: Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek.

 4. Nitelikli Eğitim: Nitelikli ve eşitlikçi eğitime erişimi artırmak.

 5. Cinsiyet Eşitliği: Cinsiyet eşitliğini sağlamak.

 6. Temiz Su ve Sanitasyon: Temiz su ve uygun sanitasyon erişimini artırmak.

 7. Uygun ve Temiz Enerji: Uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi artırmak.

 8. İstihdam ve Ekonomik Büyüme: Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken iş ve uygun iş fırsatlarını desteklemek.

 9. Sanayi, Yenilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir endüstrileri teşvik etmek ve yenilikçiliği desteklemek.

 10. Eşitsizlikleri Azaltma: Ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak, gelir eşitsizliğini düşürmek.

 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Sürdürülebilir şehir ve yerleşimleri teşvik etmek.

 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim: Sürdürülebilir tüketim ve üretimi desteklemek.

 13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ile mücadeleyi güçlendirmek.

 14. Deniz ve Sualtı Yaşamı: Deniz ve sualtı yaşamını korumak.

 15. Karasal Ekosistemler: Karasal ekosistemleri, ormanları sürdürmek, restore etmek.

 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Barışçıl toplumlar inşa etmek, erişilebilir ve etkili adalet sistemlerini güçlendirmek.

 17. Ortaklıklar: Küresel ortaklıkları güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek.

Bu hedefler, sürdürülebilir kalkınmanın bir bütün olarak ele alınmasını ve küresel düzeyde işbirliği yapılmasını hedeflemektedir. SKH, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için bir yol haritası olarak kabul edilmiştir. Detaylı bilgi için https://sdgs.un.org/goals adresini ziyaret edebilirsiniz.

UI GreenMetric

UI GreenMetric, üniversitelerin çeşitli çevresel faktörlere olan etkisini değerlendirir ve bu faktörleri kullanarak sürdürülebilirlik performansını sıralamaktadır. Bu faktörler arasında enerji kullanımı, su yönetimi, atık yönetimi, ulaşım, yeşil alanlar, eğitim ve araştırma gibi unsurlar bulunmaktadır. Detaylı bilgi için: https://greenmetric.ui.ac.id/ adresini ziyaret edebiliriniz.

United Nations Principles for Responsible Management Education (UN-PRME)

Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), işletme ve yönetim eğitimi alanındaki yükseköğretim kurumlarının, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında liderlik ve yenilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla geliştirilmiş bir girişimdir. PRME, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir parçasıdır ve 2007 yılında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılmıştır.

PRME'nin temel amacı, iş dünyası ve toplumla daha sürdürülebilir bir ilişki içinde olan mezunlar yetiştirmek üzere üniversitelerin ve işletme okullarının eğitim programlarını ve araştırmalarını geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, PRME şu altı ilkeyi içerir:

 1. Liderlik ve Yönetim: Sürdürülebilirlik konularını iş ve yönetim eğitimi içine entegre etme ve bu konuda liderlik yapma.

 2. Değerler, Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk: Ahlaki değerleri ve sosyal sorumluluğu vurgulama.

 3. Öğretim ve Öğrenci Destek: Sürdürülebilirlik konularını kapsayan öğretim materyalleri ve ders içeriği geliştirme, öğrencilere sürdürülebilirlik konularında destek sağlama.

 4. Araştırma ve Bilgi Yaratma: Sürdürülebilirlik konularında araştırma yapma ve bu alandaki bilgiyi yayma.

 5. İşbirliği: İşletmeler, sivil toplum, hükümet ve diğer üniversitelerle işbirliği yapma.

 6. Rapor Verme: PRME ilkelerine uygun olarak yapılan çalışmaları ve ilerlemeleri düzenli olarak raporlama.

PRME, işletme eğitimi alanında sürdürülebilirlik konularının önemini vurgular ve bu alanda faaliyet gösteren kurumları toplumsal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik eder.

Detaylı bilgi için: https://www.unprme.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sıfır ATIK

"Sıfır Atık," bir tür çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını ifade eder ve bir organizasyonun veya bireyin atık üretimini en aza indirme amacını taşır. Sıfır atık, atıkların oluştuğu noktalarda azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüştürülmesi ve düşük çevresel etkilere sahip atık yönetim pratiklerinin benimsenmesini içermektedir. Detaylı bilgi için https://www.sifiratik.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.