Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

Resmi Gazete 02/12/2005 Tarih 26011 Sayı

Çağ Üniversitesinden:

Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Amaç        

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

              Üniversite: Çağ Üniversitesini,

              Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

              Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

              Merkez: Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

 (ÇABAMER)’ni,

              Merkez Müdürü: Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama  Merkezi

 Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama  Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde eğitsel, kültürel ve benzeri alanlarda, Avrupa ile bütünleşmeye yönelik olarak üniversitelerle ilgili geliştirilen program ve projeler üzerinde çalışmalar yapmak, konferans, toplantı ve seminerler düzenlemek, bu konuda kamu ve özel sektöre bilgi tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği içinde bilgi aktarımını sağlamak ve bu konularda yayınlarda bulunmayı teşvik etmektir.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır:

             a) Avrupa Birliğinin üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim, araştırma ve staj gibi olanaklardan Çağ Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim elemanlarını yararlandırmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek,

             b) Değişik ülkelerdeki ve ülkemizdeki üniversitelerin Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile irtibata geçerek, Merkeze bilgi sağlamak ve kullanıcılara bilgi aktarmak,

             c) Avrupa Birliğindeki eğitim olanaklarını araştırmak, özellikle Avrupa Birliği yüksek öğrenim programlarını izlemek, öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgilendirilmesini sağlamak,

             d) Üniversitede Avrupa Birliği ile ilgili uygulama ve araştırma eğitimini teşvik etmek, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve benzeri çalışmaları yapmak,

             e) Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları toplum ve işletmeler ile paylaşmak,

             f) Avrupa Birliği Türkiye temsilciliği ile koordinasyonu sağlamak, işbirliğini geliştirmek ve gerekli desteği almak,

             g) Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilgili çeşitli alanlardaki gelişmeleri yansıtan yayınlarda bulunmak.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, Merkez müdür yardımcısı vekaleten bu görevi yürütür. Göreve vekalet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü atanır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman Merkez müdür yardımcısının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak raporları onaya sunmak,

             e) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği altı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Herhangi bir nedenle, üyeliklerde boşalma halinde, aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulu; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak, çalışma programlarını yapmak, faaliyet raporlarını hazırlamak, araştırma ve projelerle ilgili konuları saptamakla görevlidir.           

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.