Çağ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

13 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31510

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yaşama hazır bireyler yetiştirebilmek için öğrenci ve mezunlarının kariyer planlamalarını en doğru şekilde yapabilmeleri için çalışmalar yürütmek.

b) Öğrenci ve mezunların iş hayatında karşılaşabilecekleri güçlükleri ve problemleri en aza indirebilmek için bilgilendirici araştırmalar yapmak.

c) Eğitimi devam eden öğrencilerimizi ve mezunlarımızı staj ve iş bulmaları konularında yönlendirmek, bilgi ve yetkinliklerini sürekli arttırıcı çalışmalar yapmak, iş hayatının beklentileri hakkında araştırmalar yapmak ve paylaşmak.

ç) Çalışmaların sonuçlarını tüm paydaşları ile paylaşarak bölgesel, ulusal ve uluslararası istihdama kalifiye bireylerle destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrenci ve mezunların kişisel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri için geliştirici seminerler ve eğitimler düzenlemek.

b) İnsan kaynağı talebi olan kurum ve kuruluşlar için mezun ve öğrencilerimize aracılık etmek.

c) Öğrencilere/mezunlara bireysel kariyer planlama, iş/staj arama, özgeçmiş hazırlama ve güncelleme, online ve yüz yüze görüşme teknikleri hakkında bilgilendirici ve yönlendirici her türlü eğitim, organizasyon ve faaliyeti yürütmek.

ç) Mezunlara/öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

d) Öğrencilere/mezunlara yönelik uluslararası lisansüstü programlarla ilgili bursluluk, eğitim ve benzeri konularda destek olmak.

e) Kariyer planlama dersi içeriğini uygun olarak planlamak ve yürütmek.

f) Mezunlar platformu oluşturmak ve takip etmek için çalışmalar yapmak.

g) Kariyer faaliyetleriyle ilgili çalışma yapan Üniversitenin diğer birimleri, merkezleri, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri ile iş birliği yaparak kariyer günleri gibi etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularla ilgili araştırma yapmak, bilimsel çalışma ve rapor hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Rektörün onayıyla çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Merkezin yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amacına uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda birden az olmamak kaydıyla salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Her faaliyet yılına ait çalışma raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.