Uluslararası

Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

Öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleştirilir:

· Öğrenim hareketliliği

· Staj hareketliliği

Hibeler yalnızca aşağıdaki faaliyetlerin takip edilmesi için verilir:

 - Türkiye’de yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

- Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

 - Türkiye’de yerleşik veya Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak üzere bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir üniversitede, işletmede ya da uygun bir iş yerinde staj yapmasından ibarettir.

Bir yükseköğretim kurumunda ders takip edilmesi staj faaliyeti olarak değerlendirilmez. Staj faaliyeti, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde gerçekleştirilebilir. Bunun yanında öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde de staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilmektedir:

· İş piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş:

  • Büyüklüğü ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim,
  • Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları,
  • Ticaret odaları, meslek odaları, sendikalar gibi iş hayatı temsilcileri,
  • Araştırma enstitüleri
  • Vakıflar
  • Okul öncesinden liseye kadar herhangi bir eğitim kademesinde ya da mesleki ve yetişkin eğitimi alanlarında eğitim yapan okul/enstitü/eğitim merkezleri
  • Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, dernekler, sivil toplum örgütleri
  • Kariyer rehberliği sağlayan kurum/kuruluşlar, profesyonel rehberlik ve danışma kuruluşları
  • Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları ile ortak yükseköğretim kurumları

Aşağıdaki kurum/kuruluşlar ise staj faaliyeti gerçekleştirmek için uygun değildir:

- AB kurumları ve AB organları (Detaylı listeye https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_en bağlantısından ulaşılabilmektedir.)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans, Ulusal Erasmus+ Ofisleri vb. kuruluşlar.

Doktora Hareketliliği

Doktora öğrencileri bu hareketlilik türü kapsamında kısa veya uzun dönem öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirebilecektir. Doktoradan yeni mezun olanlar (‘post-docs’) ise kısa veya uzun dönem staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

Karma Hareketlilikler

 Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurt dışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrim içi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur.

Örneğin, sanal bileşen, çevrim içi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir veya bu öğrenciler müfredatlarının bir 12 parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eş zamanlı olarak çevrim içi bir araya gelip çalışabilirler.

Birleştirilmiş Faaliyet

Staj hareketliliği faaliyetinin öğrenim hareketliliği faaliyetine entegre edilerek, öğrenim ve staj faaliyetlerinin tek bir faaliyet olarak yürütülmesine imkan sağlayan faaliyet çeşididir. Başka bir ifade ile birleştirilmiş faaliyet, öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak staj yapmasını da içeren bir faaliyettir.

 Birleştirilmiş faaliyette:

a. staj faaliyeti, öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek üzere gidilen yükseköğretim kurumunun gözetiminde gerçekleştirilir (eğer mümkünse, öğrenci gidilen yükseköğretim kurumunun sunduğu kolaylıklardan faydalanmaya devam eder: yurt, öğrenci ulaşım kartı vb)

 b. iki faaliyet eş ya da ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

 - Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.

- Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.

 - Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır.

- Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır.

Hibe Desteği

Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarları

(Avro)

Türkiye

1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke

700

1. ve 12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke

Türkiye

800

Seyahat Desteği

Seyahat Desteği Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile hareketliliklerde öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen "km" değeri

Hibe miktarı

Yeşil Seyahat

Hibe Tutarı

10-99

23€

-

100-499 km arası

180€

210€

500-1999km arası

275€

320€

2000-2999km arası

360€

410€

3000-3999km arası

530€

610€

4000-7999km arası

820€

-

8000km ve üzeri

1.500€

-