Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü 

YOS Formu - Dosyayı İndir 

 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU SÜRESİ: 05 TEMMUZ- 30 AĞUSTOS 2021TARİH ARALIĞI 

06-10 EYLÜL 2021 BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE İLAN

10-20 EYLÜL 2021 KAYITLAR

KABUL KRİTERLERİ

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI KONTENJANLARI 
Programın Adı Name of Programme Süre Kontenjan Özel Koşullar
Duration Quota Requirements & Explanations
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) CAG UNIVERSITY (MERSIN)      
Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts      
Psikoloji (İngilizce)  Psychology (English) 4 10 21. 28
Türk Dili ve Edebiyatı  Turkish Language and Literaturee  4 10  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Faculty of Economics and Administrative Sciences      
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)  International Finance and Banking (English) 4 5 21. 28
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)  International Relations (English)  4 10 21. 28
Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce)  International Business Administration (English) 4 5 21. 28
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)  International Trade and Logistics  (English) 4 10 21. 28
Hukuk Fakültesi Faculty of Law   4 20 21. 86
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) ÇAĞ UNIVERSITY (MERSİN)      
Meslek Yüksekokulu Vocational School       
Adalet  Justice  2 10 4
Bankacılık ve Sigortacılık  Banking and Insurance  2 10 4
Çocuk Gelişimi  Child Development 2 10 4
Dış Ticaret Foreign Trade  2 10 4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Presentation  2 10 4
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik  Applied English and Translation  2 10 21
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Establishments Management  2 10  21
İş Sağlığı ve Güvenliği  Occupatıonal Health and Safety  2 10 4
Sosyal Hizmetler  Socıal Servıces  2 10 4
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Medıcal Documentatıon and Offıce Management  2 10 4

Çağ Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir.  http://www.yok.gov.tr/ 

 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN ALINACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT VE KABUL KOŞULLARI


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİN SAYFAYI ZİYARET EDİNİZ

Çağ Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Çağ Üniversitesine bağlı fakültelere, meslek yüksekokullarına ve enstitülere yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam   

Madde 2: Bu Yönerge; Çağ Üniversitesine bağlı fakültelerde, meslek yüksekokullarında ve enstitülerde öğrenim görecek yurt dışından gelen öğrenciler ile Çağ Üniversitesine bağlı fakülteleri, meslek yüksekokullarını ve enstitüleri kapsar. 

Hukuki Dayanak   

Madde 3:Bu Yönerge,2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun"un 3.ncü maddesi, yine 2922 sayılı Kanunun 3.ncü maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı  çerçevesinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan Karar ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.02.2013 tarihli toplantısında kabul edilen bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a Dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar    

Madde 4:

Bu Yönergede geçen;

a. Üniversite: Çağ Üniversitesini,

b. Senato:Çağ ÜniversitesiSenatosunu,

c. Üniversite Yönetim Kurulu:Çağ ÜniversitesiYönetim Kurulunu,

ç. Değerlendirme ve Kabul Komisyonu:Çağ ÜniversitesiFakülteleri , Enstitü ve Meslek Yüksek Okullarının temsilcilerinden oluşan ve Başvurulara ilişkin değerlendirmeyi yapacak komisyonu,

d. Öğrenim vizesi: Türkiye'ye öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilere, hudut kapılarından veya Dış Temsilciliklerimizden verilen giriş izni,

e.  ÖSYM: T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,     

f. K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, ifade eder.  

İkinci Bölüm

Yabancı Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve Eğitim-Öğretim

Kontenjanların Belirlenmesi ve BaşvurularMadde 5:

1) Programlara kabul edilecek yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları; ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 veya 50’den az olan diploma programlarında en az iki, 51 ve 100 arası olan programlarda en az üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise en az dört olmak üzere ilgili akademik birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

2) Yabancı uyruklu öğrenci kabul koşulları, kontenjanları ve başvuru tarihi Senato tarafından belirlenir ve Çağ Üniversitesi’nin internet sayfasında ilan edilir.

3) Açılan bölümlerin kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde; Hukuk programı dışındaki diğer programlar için üniversitenin diğer program kontenjanlarına 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla üniversite kurulu tarafından aktarılır, Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılır.

Başvuru İçin Gerekli Koşullar

Madde 6:

a.Yurt dışından gelen öğrencilerin Çağ Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarına ve enstitülere başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

1) T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilen bir lise veya dengi okuldan mezun olmaları, Denklik işlemleriniz için https://ttkb.meb.gov.tr/www/denklik-islemleri/icerik/317 sayfayı ziyaret ediniz.

2) EK-1’de yer alan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ölçütleri Tablosu’ndaki uluslararası sınav veya lise mezuniyet derecelendirme sistemlerinin birinden geçerli olan puanı almış olmaları. 

3) Bolonya sürecine dahil olmayan ülkelerden Yüksek Lisans başvurusu yapacak adayların Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ ndan alacakları denklik belgesi.

Başvuracak Adaylar:

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvurularının kabul edilmesine,

b. Adaylardan ;

1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede  tamamlayanlar hariç)

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE   AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5) T.C.uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, başvuruları kabul edilmez.

Başvuru Zamanı, Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler      

Madde7:  

a. Söz konusu programların kontenjanları ile öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanır.

b. Başvuru tarihleri her yıl üniversitenin resmi web sayfasında ilan edilir.

c. Başvuru EK-2’de yer alan Başvuru Formunun doldurularak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru süresi içinde üniversiteye gönderilmesi yoluyla yapılır:

1) Lise Diploması ve Transkriptin fotokopisi (Aslı kayıt sırasında getirilecektir.)  (Diploma ve Transkript Türkçe veya İngilizce değilse, bu dillerden birine çevrilmiş onaylı örneği de birlikte verilecektir.)

2) Adayın pasaportunun fotokopisi. (Aslı kayıt sırasında gösterilecektir.)

 Değerlendirme ve Kabul ve Komisyonu   

Madde 8:    

a) Çağ Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarına müracaat eden yurt dışından gelen öğrencilerin üniversiteye kabulü konusunda nihai değerlendirmeyi yapmak amacıyla, Enstitü, Fakülte ve Meslek Yüksekokul temsilcilerinden oluşan Rektörlük tarafından bir “Değerlendirme ve Kabul Komisyonu” kurulur.

b) Değerlendirme ve Kabul Komisyonu öğrenci başvurularını 6 ıncı madde çerçevesinde değerlendirerek, karara bağlar.                  

Kabul Mektubu

Madde 9:

Çağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünce Çağ Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte ve meslek yüksekokullarına başvurusu onaylanan aday öğrencilerin öğrenim vizesi alabilmelerini temin maksadıyla bir Kabul Mektubu düzenlenir.  

Güvence 

Madde 10:

Yurt dışından gelen öğrenciler Çağ Üniversitesinde görecekleri yükseköğretimi sürdürmeyi sağlayacak teminat mektubu ve vekalet senedini Mali İşler Müdürlüğüne verirler.

Kayıt

Madde 11:  

a. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Çağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünce “Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılır.

b. Kayıt esnasında öğrenciler aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını öğrenci işlerine vermek zorundadır:

1)  Lise Diploması ile Transkriptin aslı ve bunların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi (öğrenimlerini Türkiye ve KKTC’de bitirenler hariç),

2) Adayın üniversiteye kabulünde esas alınan Sınav Sonuç Belgesi/Lise Bitirme Derecelendirme Belgesinin aslı,

3) Bolonya sürecine dahil olmayan ülkelerden Yüksek Lisans başvurusu yapacakaların Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ ndan alacakları denklik belgesi,

4) Pasaportun noter tasdikli kopyası,

5)  Kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türk Büyükelçiliğinden alınacak Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı,  

Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancılardan (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı” aranmaz.

6) İkametgah Tezkeresinin noter tasdikli kopyası,

7) Öğrenim ücreti banka dekontu,

8) Son üç ay içerisinde cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet fotoğraf.

Öğrenim Ücreti 

Madde 12:

Çağ Üniversitesinde öğrenim ücrete tabidir. Ücretler her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenerek üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

Burslu Programlara kabul edilen adaylar belirlenen ücretin peşinat ücretini öderler.  Burslar K.D.V. hariç eğitim ücretini kapsar. Yasa gereği K.D.V. Tam ücret üzerinden belirlenen miktar kadar tahsil edilir.   

Burslu programa başvuru koşulları Çağ Üniversitesi senatosunca belirlenir.   

Eğitim-Öğretim 

Madde 13:    

a) Yurt dışından gelen öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretimi “Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülür.    

b) Öğrencilerin öğrenimlerine hemen başlayabilmeleri için, başvurdukları programın eğitim diline bağlı olarak, Türkçe ve/veya İngilizce seviyeleri yeterlik sınavı ile ölçülür:            

1) İngilizce yeterlik sınavı “Çağ Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” çerçevesinde yapılır ve sınav sonucuna göre öğrenci hakkında bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.   

2) Türkçe yeterlikle ilgili olarak;      

a) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir dil eğitim merkezlerinin ve Yüksek Öğretim Kurumlarının yapmış olduğu Türkçe testinden;     

ı) A düzeyi puan alanlar öğrenimlerine hemen başlarlar,        

ıı) B düzeyi puan alanlar, öğrenimlerine hemen başlamakla birlikte, aynı zamanda Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler,  

ııı) C düzeyi puan alanlar ise, izinli sayılacakları bir (1) yıl sonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulurlar ve Türkçe öğrendiklerini belgeledikten sonra öğrenimlerine başlarlar. 

ıv)Öğretim dilinin tamamı yabancı dilde olan birimler hariç olmak üzere yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilecek olanlar (B düzeyi) veya Türkçesi yetersiz olanlar (C düzeyi) öğrenime başlarlar; ancak, Türkçeleri yeterli düzeye çıkıncaya kadar Türkçe kursları alarak Türkçelerini ilerletmekle ve kanıtlamakla yükümlüdürler.

b) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve Üniversitemiz Senatosunun uygun göreceği bir dil eğitim merkezinden Türkçe Dil Yeterlilik Sertifikası alanlar öğrenimlerine hemen başlarlar, alamayanlar ise, izinli sayılacakları bir (1) yılsonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulurlar ve Türkçe öğrendiklerini belgeledikten sonra öğrenimlerine başlarlar.

Üçüncü Bölüm

Son ve Çeşitli Hükümler

Yönergede  Düzenlenmeyen Hususlar

Madde 14:

Bu Yönergede düzenlenmeyen konularda karar almaya Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Gerçeğe Aykırı Beyan

Madde 15:

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Çalışma Yasağı 

Madde 16:

Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenimleri süresince hiçbir işte çalışamazlar.

Yürürlük

Madde 17:

Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme    

Madde 18:

Bu Yönerge hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ekler :

Bilgi Formu - Dosyayı İndir