Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Çağ Üniversitesi 2018 DGS Kontenjanları

Kılavuz Kodu Program Adı  2018 DGS KONTENJANI 2017 DGS Min. Puan  2017 DGS Max. Puan
 201010245  Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) (Burslu) 1 305,35381 305,35381
 201010236  Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)  (Ücretli) 13 277,59302 285,66629
 201010475  Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)  (%25 İndirimli) 6 287,52505 295,3066
 201010148  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) 1 232,81209 232,81209
 201010157  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 204,43157 210,58979
 201010369  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 İndirimli) 2 219,224 222,05715
 201010175  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 1 224,55758 224,55758
 201010184  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 197,45797 205,67944
 201010378  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) 2 207,41491 219,73396
 201010112  Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) 1 241,40915 241,40915
 201010121  Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 208,27068 222,18052
 201010342  Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) 2 226,68996 229,87782
 201010642  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) 1 258,15546 258,15546
 201010669  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 213,73845 222,8526
 201010651  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 İndirimli) 2 225,47811 225,59114

 

koşul ve açıklamalara 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/TABLO1KosulAciklama16052018.pdf 
sayfasından ve ayrıca kontenjanlara 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/TABLO1_16052018.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI 

29 Temmuz 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28009
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANSPROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNEDEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

Lisans öğrenimi

MADDE 9 - Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

MADDE 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.