Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çağ Üniversitesi 2020 DGS Kontenjanları ve  Taban Puanları

Çağ Üniversitesi 2020 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Kılavuz Kodu Program Adı 2020 Kontenjan  2020 DGS Ek Kontenjan 2020 En Küçük Puan 2020 En Büyük Puan
 201010148  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) 1 0 226,01626 226,01626
 201010157  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 1 202,51623 202,99600
 201010175  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 1 1 215,64771 215,64771
 201010184  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 3 165,07849 197,14201
 201010112  Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 1 0 249,86716 249,86716
 201010121  Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 0 185,26254 186,56097
 201010642  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) 1 0 219,25794 219,25794
 201010669  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 0 200,78307 219,21628
 201010245  Hukuk Fakültesi (Burslu) 2 0 300,90509 302,25915
 201010254  Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) 8 3 291,97134 300,66154

DİKEY GEÇİŞ SINAVI koşul - açıklamalara 

 https://www.osym.gov.tr/TR,19357/2020.html  adresinden ulaşabilirsiniz.

29 Temmuz 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28009
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANSPROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNEDEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

Lisans öğrenimi

MADDE 9 - Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

MADDE 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.