Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK KLİNİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TASLAK YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 — Merkezin amacı, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu” ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin değişik ikinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

Merkezin Faaliyetleri

 Madde 3 — Merkez belirtilen bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

(a) Klinik hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans sempozyum, kolokyum, sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak,

(b) Klinik hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak; bunları Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

(c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri yayınlarla duyurmak,

(d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku hedefleyen çalışmaları hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek,

(e) Özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, Bölgedeki yargı organları, barolar ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

(f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak,

(g) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ususal ve uluslararası yayınları izlemek ve merkeze kazandırmak,

(h) Merkezin ilgili alanına giren konularda, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik, projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

(ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

Tanımlar

 Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

 ç) Mütevelli Heyeti: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Merkezin Organları

Madde 5 — Merkezin organları Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdürün Atanması

Madde 6 — Merkez Müdürü, Çağ Üniversitesi öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince görevlendirilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 7 — Müdürün görevleri şunlardır;

 a) Merkez’i temsil etmek ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,

b) Merkez’in idari işlerini yürütmek,

c) Merkez’in yıllık çalışma programını Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektör’ün onayına sunmak,

d) Merkez’in faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek amaca uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite’nin Yönetim Kurulu tarafından, Merkez’in faaliyet konuları ile ilgili veya buna yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilecek üç kişi ile birlikte dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazlası ile toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulu, üç ayda birden az olmamak kaydıyla ve Merkez Müdürü’nün çağrısı üzerine toplanarak aşağıdaki görevleri yürütür;

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet yılına ait çalışma raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Merkez’in faaliyet konularına giren konularla ilgilenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurabilecek kişilerden oluşan bir Danışma Kurulu seçebilir.

Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nca üç yıllık bir süre için seçilir; üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

Müdür, uygun görürse, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve merkez faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Diğer Konular

Madde 11 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar bakımından Çağ Üniversitesi yönetmeliklerinin ve yüksek öğretim mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.