YEMEK  HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

YEMEK  HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

Yemek  Hizmeti Alımı 31215 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  Çağ Üniversitesi İhale Yönetmeliğini’ nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2023 / 0005

1. İdarenin

a) Adresi

  Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulvarı Yenice Mah. A.Yaşar                           ..Bayboğan Kampüsü                142D/D Tarsus /MERSİN   

b) Telefon

 324 6514800 – 324 6514811

c) Elektronik Posta Adresi

  cag@cag.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi

  cag.edu.tr/tr/universite-ihaleler

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İş’inin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

  Birim Fiyatlı 12 ay Personel e Yemek Hizmeti ,Ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

b) Yapılacağı Yer

Cemal Gürsel Bulvarı Yenice Mah. A.Yaşar Bayboğan Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN   ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren12 ( on iki ) aydır

3. İhalenin 

 

a) Yapılacağı Yer

 Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A.Yaşar Bayboğan Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

b) Tarihi ve saati

: 12.09.2023 – 13:30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL. (Türk Lirası) karşılığı Mali İşler Daire Başkanlığı Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A. Yaşar Bayboğan Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN adresinden satın alınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali İşler Daire Başkanlığı Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A. Yaşar Bayboğan Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.


14. Diğer Hususlar: 
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

EKLER
İdari Şartname için tıklayınız.
Teknik Şartname için tıklayınız.
Sözleşme Taslağı için tıklayınız.

FORMLAR
Banka Referans Mektubu için tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız.
Evrak Listesi için tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi için tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.