ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönerge, ÇAĞ Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek ve ÇAĞ Üniversitesince desteklenecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi konuları ile ilgili uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bu yönerge kapsamında temel amaç, öğretim elemanlarını bilimsel araştırma yapmaya ve yayınlamaya özendirmek, araştırıcı bilim insanları olmalarını hızlandırmak ve ileride daha kapsamlı ve dış kaynaklı projeler yaratabilecek araştırma olgunluğuna eriştirmektir.

Dayanak

Madde 2. Bu Yönerge, 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esasları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen temel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli ÇAĞ Üniversitesi içinde, tekil, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

(2) BAP Komisyonu (BAP-K): ÇAĞ Üniversitesi’ndeki Bilimsel Araştırma

Projelerini Destekleme Komisyonudur. Bu komisyon aynı zamanda proje

değerlendirmelerinin de çekirdeğini oluşturur.

(3) Proje Yürütücü/ Yürütücüleri: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından

yürütülmesinden sorumlu olan ÇAĞ Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev

yapan öğretim üyeleri, doktora eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

(4) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje geliştirme raporlarının

değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulabilecek ve ilgili projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarıdır.

(5) Proje Değerlendirme Grubu: Sunulan projelerin değerlendirilmesi için BAP Komisyonunca kurulan, koordinatör ve başkanının bir Komisyon üyesi olduğu, ayrıca en az iki hakemin görev yaptığı bir gruptur.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi,

Desteklenmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Başvuru

Madde 4. (1) Bilimsel Araştırma Projeleri için başvuru ve değerlendirme tarihleri her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, belirlenen takvim içinde, Proje Başvuru Formuna uygun olarak iki yazılı nüsha ve bir adet elektronik kopya halinde hazırlanır ve proje yürütücüsünün bağlı olduğu Dekanlık/ Müdürlük kanalıyla BAP Komisyonuna sunulur. Araştırma ile yükümlü enstitü ve merkezlerin öğretim üyeleri ve araştırmacıları da enstitü/merkez müdürünün kanalıyla proje başvurularında bulunabilir.

(2) Hazırlanın projelerin değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılır. Bir projenin değerlendirilmeye alınabilmesi için şu ön koşulların gerçekleşmesi gerekir;

a) Proje yürütücüsünün ÇAĞ Üniversitesindeki tam zamanlı öğretim üyesi veya doktora eğitimini tamamlamış öğretim elemanı olması gerekir.

b) Bir öğretim elemanı bu yönerge kapsamında aynı anda en fazla bir proje yöneticisi ve bir proje çalışanı olabilir. Ancak bir proje yöneticiliğini sürdüren öğretim elemanı, proje ekibinde, mevcut projesinde yer almayan ve tezini yönettiği doktora öğrencilerinin yer alması koşuluyla, ikinci bir projede daha yönetici olabilir.

c) BAP Komisyonu üyeleri proje başvurusunda bulunamazlar.

d) Üniversitede faaliyet göstermekte olan Araştırma ve Uygulama Merkezleri adına proje başvurusunda bulunabilir. Bu şekilde aynı anda 2 (iki) proje yürütülebilir. Bu durumda merkez müdürü veya merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen bir yönetim kurulu üyesi proje yöneticiliği görevini üstlenir.

e) Alınan BAP projelerini takiben projeyle ilgili olarak herhangi bir uluslararası yayın yapmayanlar veya patent başvurusu yapmayanlar 2 yıl süreyle yeniden BAP’a başvuramazlar.

BAP Başvuru Esasları

Madde 5. BAP için yapılacak başvuruda adaylar şu belge ve bilgileri Komisyona sunarlar.

Proje başvuruları projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje Başvuru Formu ile yapılır.

1) Proje Başvuru Formu,

2) Akademik Özgeçmiş,

3) Araştırma Önerisi,

4) Bütçe,

5) Çalışma Planı

6) Projenin gerekçesi

7) Yöntem

8) Özgün değer

9) Yaygın etki/katma değer

Proje Önerisinin Dili: Projeler Türkçe veya İngilizce olarak önerilebilir ve/veya yürütülebilir.

(1) Başvuru Formu:

Başvuru Formu, Proje ve Proje yürütücüsü hakkında aşağıdaki genel bilgileri içerir.

Projenin Başlığı: Proje içeriğini yansıtmalı ve olabildiğince kısa olmalıdır. (Türkçe ve İngilizce)

Proje Yürütücüsü: Proje yürütücüsünün adı, soyadı, unvanı, bölüm ve fakültesi ile diğer kişisel bilgileri içerir.

Proje Alanı: Sosyal Bilim, Fen vb. alanlarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

Proje Süresi: En çok iki yıl olmalı, başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.

Kısa Akademik Özgeçmiş: Proje yürütücüsünün kısa akademik geçmişi ve daha önce yürütmüş olduğu projelere ve yapmış olduğu yayınlarına ağırlık vererek belirtilmelidir (en fazla 500 kelime).

Kısa Yayın Listesi: Proje yürütücüsünün sunulan projeyle doğrudan ilişkili ya da destekleyici yayınlarının kısa listesi verilmeli ve bu yayınlardan en fazla iki örnek başvuru dosyasına konulmalıdır.

İstenilen Destek Miktarı ve Gerekçeli Bütçe Önerisi: Toplam bütçe tutarı belirtilmeli ve her kalem gerekçelendirilmelidir. ÇAĞ Üniversitesi’nin bir proje için destekleyeceği en yüksek bütçe tutarı her yıl Mütevelli Heyet Kararı ile belirlenir. Projeler için verilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50 si kadar olabilir

Varsa Diğer Destek: Bilimsel Araştırma Projesi dışında projeye destek verecek diğer kuruluşlar varsa adları ve sağladıkları destek miktarı belirtilmelidir.

Hakem Listesi: Projeyi değerlendirebilecek özellikte en fazla üç bilim insanı hakemin adı ve adresi belirtilmelidir. Hakemler ÇAĞ Üniversitesinden olabildiği gibi, tercihen yurtiçi ve yurtdışı başka üniversitelerden olmalıdır.

(2) Akademik Özgeçmiş

Proje yürütücüsünün mesleki geçmişini, eğitim durumunu, yaptığı yayınları, sunum yaparak katıldığı ve/veya davet edildiği konferans, çalıştay, vb. etkinlikleri, aldığı ödülleri, daha önce yürütmüş olduğu projeleri, üyesi olduğu bilimsel dernekleri ve hakemlik, yöneticilik gibi üyesi bulunduğu akademik topluluğa yaptığı katkıları belirten kapsamlı akademik özgeçmiş.

(3) Proje Önerisi

Projenin Başlığı: Proje içeriğini yansıtmalı ve olabildiğince kısa olmalıdır.

Özet: Projenin amacı, önemi ve deneme planı hakkında kısa bilgi verilmelidir (en fazla 350 kelime).

Anahtar Sözcükler: Projenin içeriğini en iyi yansıtan beş anahtar sözcük belirtilmelidir.

Projenin Amaç ve Önemi: Projenin tamamlanması ile varılmak istenen hedefler açık olarak vurgulanmalı ve projenin bilime ve uygulamaya sağlayacağı katkılar belirtilmelidir (en fazla 250 kelime).

Proje Önerisi: Bu bölümde, proje yürütücüsü, projesinin aşağıdaki alt başlıklarda belirtilen bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı tanıtımını yapar. Tüm proje önerisi en fazla 5 bin kelime civarında olmalıdır.

Yapılan Çalışmalar: Araştırmanın yürütüleceği alan ve literatür içindeki yeri ve katkısı kısaca özetlenmeli ve araştırmanın bilimdeki yeri belirtilmelidir.

Konu ve Yöntem: Araştırma konu ve saha seçiminin gerekçeleri, hipotez ve argümanları, analiz ve hesaplama yöntemleri ve deneme planı hakkında bilgi verilmelidir.

Projenin Bilimsel Beklentileri ve Yayım Yöntemleri: Projeden bitiminde beklenebilecek olası sonuçlar, ürünler ve bunların bilim ve sanata katkısı irdelenir. Bu yönerge bağlamında alınacak projelerde, proje yürütücülerinden üstün kaliteli en az bir uluslararası yayın yapmaları beklendiğinden, proje yürütücüsü, araştırma sonuçlarını bilimsel ve genel kamuoyuna yayım yöntemlerini (kitap, makale, rapor, vb.) belirtmelidir.

Proje Yürütücüsünün Yeterliliği: Proje yürütücüsünün sunulan araştırmayı yürütmesine olanak sağlayan özellikleri ve araştırmacılık birikimi belirtilmelidir (ÇAĞ Üniversitesi, diğer üniversiteler ve yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kurum ve vakıflarca desteklenen projelerin kısa çerçevesi verilebilir; varsa, proje sahibinin SCI, SCI-E, ESCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayın ve atıf sayısı belirtilmelidir).

Araştırma Olanakları: Proje ile ilgili olarak kullanıma hazır durumda bulunan makine, aygıt, malzeme  vb. hakkında bilgi verilmelidir.

Kaynak Listesi: Araştırmanın çerçevesini oluşturan ve proje önerisinde atıf yapılan yayınlardan oluşan iki sayfayı geçmeyecek şekilde bir bibliyografya verilmelidir.

(4) Bütçe

Muhtemel proje giderlerinin ayrıntılı dökümünü, bedelini ve proje önerisinde belirtilmediyse yapılacak harcamaların gerekçesinin belirtildiği gerçekçi bir bütçe sunulmalıdır. Gider fasılları ayrıntısında tüm gider kalemleri liste halinde verilmelidir. Büyük kalem giderlerde gerekirse proforma fatura eklenmelidir.

(5) Çalışma Planı

Projenin süresi içinde gerçekleştirilecek işler, 6 aylık ara rapor dönemlerine bölünerek bir takvim halinde tanımlanmalıdır. Takvim proje önerisinde sunulan süre gerekçelerine uygun olmalıdır.

Proje Değerlendirmesinde Esas Alınacak İlkeler

Madde 6. (1) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde projenin bilime ve uygulamaya katkısı, kamu yararı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınları, SCI,SCI-E, ESCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayısı, proje bütçesinin gerçekçiliği gibi ölçütler ve hakem görüşleri ile projenin disiplinler arası karakteri ve farklı alanlardan öğretim elemanlarının ortak başvurusu olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınır.

(2) Projelerin seçiminde ayrıca şu hususlar göz önünde tutulur:

a) Projenin konusunun, fikir ve bilimsel çıktılarının ve beklentilerinin özgün olması aranır.

b) Lisansüstü tezler araştırma projesi olarak sunulamaz. Ancak bu tezlere dayalı özgün ve yeni araştırmalara taşıyabilecek nitelikte konular araştırma projesi olarak sunulabilir.

c) Sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası, üniversitenin ve ülkenin bilim politikasına uygun projeler olabilir.

d) Araştırma projelerinin evrensel bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

e) Proje desteklerinde 40 yaşını aşmamış öğretim elemanlarına öncelik tanınır.

(3) Formata uygun hazırlanmayan ve bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

BAP Komisyonunun Oluşumu, Projelerin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi

Madde 7. (1) BAP Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen bilimsel uzmanlık alanlarında yetkinlikleri kabul edilmiş ve/veya uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayınları olan, biri başkan, en az 5 en çok 7 ÇAĞ Üniversitesi öğretim üyesinden oluşur. Bu üyeler, üniversitenin anabilim dalları arasındaki öğretim üyesi dengeleri gözetilerek 4 yıl için atanır. Süresi biten bir üye yeniden atanabilir.

(2) Araştırma proje önerileri, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme prosedürünün ayrıntıları BAP  Komisyonu tarafından geliştirilir ve açıklanır. Değerlendirme aşamasında Komisyon, bilim alanı bakımından uzmanlık gerektiren değerlendirmeler için, hakemlerin inceleme ve görüşlerinden yararlanır. Komisyonun bir üyesi, proje değerlendirme grubunun koordinatörü olarak en az iki proje hakemi ile birlikte çalışır. Bir Komisyon üyesi ve en az iki hakemden oluşan Proje Değerlendirme Grubu BAP Komisyonunca seçilir. Bu amaçla komisyon, kendi içinden, Komisyonun geliştirdiği proje hakemleri veri tabanından, proje yürütücüsü tarafından sunulan listeden ve/veya yurtiçi ve yurtdışı diğer bilim insanlarından yararlanır.

(3) BAP Komisyonu değerlendirilen projeler için kendi üyeleri arasından bir raportör seçer.

Eldeki bilgiler ve BAP kaynakları dikkate alınarak desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeler oy çokluğu ile belirlenir. Komisyon aynı değerde görülen projelerin desteklenmesi konusunda anabilim dalları arasındaki dengeyi gözetir.

(4) Desteklenen ve desteklenmesine olanak bulunmayan projelerin sahiplerine sonuç hakkında yazılı bilgi verilir.

(5) Desteklenmesi uygun bulunan projeler BAP Komisyonu tarafından ita amirinin onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan proje yürütücüleri ile Komisyon arasında proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol imzalanır. Projenin başlama tarihi protokolde belirtilir. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

 

Projelerin İzlenmesi

Madde 8. Proje yürütücüsü, formata uygun bir gelişme raporunu protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içinde BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür. Raporda, o dönemdeki çalışmalar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları Komisyon tarafından değerlendirilir. Bu amaçla gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. Komisyon gelişme raporunu olumlu veya olumsuz olarak değerlendirir. Eğer sonuç olumsuz ise proje durdurulabilir, koşullu olarak devam ettirilebilir veya iptal edilebilir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne bağlıdır.

Projelerin Sonuçlandırılması

Madde 9. (1) Projenin araştırma sonuçlarını içeren rapor harcama belgeleri ile birlikte bir özet rapor halinde BAP Komisyonuna sunulur. Projede hazırlanan tebliğler, makaleler vb. kesin rapora eklenir.

(2) Kesin rapor Komisyonca değerlendirilir. Sonuç proje sahibine yazılı olarak bildirilir. Sonuç eğer olumsuz ise, süre belirtilerek kesin raporun düzeltilmesi istenir.

BAP Projesi kapsamında Materyal/Malzeme Alımı ve Kullanımı

Madde 10. BAP projesi çerçevesinde alınan destekle sarf malzemeleri dışında edinilen tüm alet, program, kitap ve diğer malzemeler üniversite demirbaşına kaydedilerek proje yürütücüsünün ÇAĞ Üniversitesindeki öğretim üyeliği devam ettikçe kişisel kullanımına tahsis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar, Ek Süre ve Son Hükümler

Projenin Durdurulması veya İptali

Madde 11. (1) BAP Komisyonu, gelişme raporunun yeterli bulunmaması, gelişme raporunun üst üste iki kez verilmemesi, proje yürütücüsünün bu görevi bırakması, proje bütçesinin kötü kullanılması, proje kesin raporunun belirlenen süre içinde verilmemesi vb. durumlarında projeyi durdurabilir, düzeltilmesini isteyebilir veya projeyi iptal edebilir.

 (2) Projesi durdurulan, geçersiz sayılan veya kesin raporu yeterli bulunmayan proje sahibi iki yıl süreyle yeni proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt, ekipman ve malzemeler proje yürütücüsünden geri alınır.

Ek Süre

Madde 12. (1) Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce, son gelişme raporu ile birlikte, gerekçesini belirterek, BAP Komisyonundan ek süre isteyebilir. Ek süre altı ayı geçemez. Ek süre talebi, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Yayın ve Telif Hakları

Madde 13. Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “ÇAĞ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir” ibaresi yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkından doğan mali haklar ÇAĞ Üniversitesi’ne aittir. Ancak elde edilen mali hakların proje maliyetlerini karşılaması durumunda, aşan kısmın dağıtılmasına üniversitenin yapmış olduğu katkı tutarıyla orantılı olmak koşuluyla Komisyon tarafından karar verilir.

Yürürlük

Madde 14. Üniversite Senatosunun 08.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararıyla kabul edilen bu Yönerge yayın tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 15. Bu Yönerge hükümlerini, ÇAĞ Üniversitesi Rektörü yürütür.