Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Çağ Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğüne sunulan Bilimsel Araştırma Projelerinin seçimi, izlenmesi ve sonuçlandırılması konularında görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge; BAP Koordinatörlüğü bünyesinde bilimsel araştırmalar ödeneğinden destek alarak yürütülen ve yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönerge Resmi Gazetede 26.11.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerine göre revize edilmiştir

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelik ile Esas ve Usullerde yer almaktadır.

 1. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen kişilerdir.
 2. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,
 3. BAP Koordinatörü: BAP Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından belirlenen kişidir.
 4. BAP Komisyonu: Çağ Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen araştırma projelerinin desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur. Kısaca “Komisyon” olarak geçer.
 5. Komisyon Başkanı: Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişiyi,
 6. Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini ifade eder.

 1. Danışman: Komisyonun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.
 2. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılardır.
 3. Üniversite/Rektörlük: Çağ Üniversitesi'dir/Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'dür.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi

BAP Komisyonu

MADDE 5 - Bu Yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

BAP Komisyonunun görevleri

MADDE 6 -

 1. Proje başvuru takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
 2. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
 3. Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.
 4. Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
 5. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 6. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 7. Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
 8. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

Bilimsel araştırma projeleri seçiminde dikkate alınacak ilkeler

MADDE 7 -

 1. Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, Üniversite Senatosu'nun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
 2. Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.

Başvuru takvimi

MADDE 8 - Bilimsel araştırma projeleri için başvuru takvimi her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 9 –

 1. Bir proje yöneticisi tarafından hazırlanan proje önerisi, Çağ Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu ve ekleriyle, Bölüm/Enstitü/Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile BAP Koordinatörlüğüne başvurulur.
 2. Önerilen Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi kararı BAP Komisyonu tarafından verilir. Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılımı içeren proje başvurularının, söz konusu bilimsel toplantının başlangıç tarihi ile BAP Komisyonu tarafından ilan edilen takvimdeki başvuru döneminin son başvuru tarihi arasında en az bir ay süre gözetilerek yapılması gerekmektedir.
 3. Desteklenmesine karar verilen projeler için BAP Komisyonu tarafından hazırlanmış “Desteklenmiş Proje Sözleşmesi” Komisyon Başkanı ve Proje Yöneticisi tarafından imzalanır.
 4. Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yöneticileri tarafından tekrar sunulabilir.

Bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi ve izlenmesi

MADDE 10 -

 1. Kabul edilen bilimsel araştırma projesinin yöneticisi, komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Elde olmayan veya öngörülemeyen zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde, proje yöneticisinin Komisyona başvuru yapması kaydıyla Komisyon bu süreyi uzatabilir. Ara raporlar komisyon tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı komisyonun olumlu görüşüne bağlıdır. Gelişme raporu (ara rapor) sunulmamış veya olumlu değerlendirilmemiş projeler iptal edilir.
 2. Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen, Üniversiteden ayrılan veya raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine komisyon tarafından iptal edilebilir veya proje yöneticilerinin yerine komisyonca yeni yönetici atanabilir.
 3. Kabul edilen projede belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı seyahatle ilgili harcama ve ödemeler, bu yönergenin üçüncü bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak yapılır ve akademik personelin bu seyahatlerde görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte veya Enstitünün Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Projenin iptali

MADDE 11-

 1. Yöneticisi ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje, komisyon kararı ile iptal edilir. İptal kararı BAP Koordinatörü tarafından yazı ile proje yöneticisine bildirilir.
 2. Komisyon iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alır.
 3. Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren bir yıl (12 ay) süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.
 4. Projeler protokolde belirlenen bitiş tarihlerini izleyen altı ay içinde proje sonuç raporu ve ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne gönderilir. İncelenen sonuç rapor olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Reddedilen sonuç raporları araştırmacıya geri gönderilir. Revizyondan sonra tekrar değerlendirilir. Tekrar değerlendirmede de reddedilen sonuç raporları için araştırmacıya verilen desteğin %50’si 12 ay içinde araştırmacı tarafından geri ödenir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar SCI veya SCI-Expanded kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeneklerin Kullanımı ve Mali Hususlar

Ödeneklerin Kullanımı

MADDE 12 - BAP ödeneği; proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

MADDE 13 - BAP Komisyonu yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını önerebilir.

MADDE 14 - Patent başvuruları hariç tüm BAP ödenekleri Etik Kurul onamı alınmadan aktifleşmez.

MADDE 15 - Tez ve patent çalışmaları hariç bir yılda ikiden çok projede yönetici olunamaz.

MADDE 16- Başvuru takviminde kabul edilen bilimsel araştırma projeleri, komisyonca desteklenmesine karar verilip, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylandığı tarih itibariyle başlamış sayılır ve yürürlüğe girer.

Ayniyat kayıtları

MADDE 17 - Proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından taşınır işlem fişi düzenlenerek Üniversite ambarına alınır. Daha sonra proje yöneticisinin bağlı olduğu Fakülte/Enstitü'deki ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanına devir çıkışı yapılır. Devir çıkışına istinaden, girişi yapılarak proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yöneticisinin kullanımına tahsis edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Projelerin süresi

MADDE 18-

 1. Proje yöneticisinin talebi üzerine, “Ek Ürün/Hizmet Talep Formu” ile Komisyona başvurulur. Bu durumda Komisyon Kararı ile bir yıla kadar ek süre, toplam proje maliyetinin %50'sine kadar ilave kaynak verilebilir.
 2. Komisyon bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamına, değerlendirme raporlarını esas alarak yeni sunulan projeler ile birlikte değerlendirerek karar verir.

Projelerin sonuçlandırılmasında aranacak yayın koşulları

MADDE 19 –

 1. BAP kapsamında yurtdışı görevlendirme yapılan (yurtdışı geçici görev yolluk ve/veya yevmiyesi ödenmesini gerektiren) projelerin sonuçlandırılması aşamasında aranacak yayın, uluslararası hakemli dergilerde veya bilimsel kitaplarda yayımlanmalıdır.
 2. BAP bütçesinden desteklenmiş araştırmalardan kaynaklanan yayınların ilgili bölümlerinde Bilimsel Araştırma Projesi (kod) numarası verilerek, Çağ Üniversitesinden destek alındığı belirtilmelidir.

Telif hakları

MADDE 20- Araştırma projesinden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Üniversiteye aittir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 - Bu Yönerge, Çağ Üniversitesi Senatosunun ........ tarihli ve …. sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 23 - Bu Yönerge hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.