"Çağ Üniversitesi Öğrencileri Ekolojik Ayak izi (Karbon, Ulaşım, Enerji, Konut ve Dijital) Konusunda Bilinçleniyor" başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi kabul edilmiştir.

 Yürütücülüğünü Prof.Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAy'ın yaptığı ve  üniversitemizden  ve üniversitemiz dışından öğretim elemanı ve bağımsız araştırıcıların yer  aldığı proje desteklenmek üzere kabul edilmiştir. 2023 Ekim ayı içinde çalışmalarına başlayan projenin kapsamı ve amacı aşağıdaki şekildedir. 

Ekolojik Ayakizi aldığımız her ürün veya gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan karbon gazı toplamıdır. Ekolojik ayak izinin hesaplaması doğanın arz ve talebini ölçmektedir. Talep tarafında, Ekolojik Ayak izi bir popülasyonun, bir kişinin veya bir ürünün rekabet ettiği tüm üretken alanları toplamaktadır. Belirli bir popülasyonun veya ürünün tükettiği doğal kaynakları (bitki bazlı gıda ve lif ürünleri, hayvan ve balık ürünleri, kereste ve diğer orman ürünleri, kentsel altyapı için alan dahil) üretmek ve atıklarını bertaraf etmek için ihtiyaç duyduğu ekolojik varlıkları ölçer (özellikle karbon emisyonlar). Bu çalışmada Çağ Üniversitesi’nin ana populasyonunu oluşturan öğrencilerin ekolojik ayak izi boyutları hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemek öncelikli amaçtır. Bu bağlamda, öğrencilere iki aşamalı anket uygulanması planlanmaktadır. ilk olarak önceki çalıĢmalar ıĢığında oluĢturulan anket formu ile öğrencilerin bilgi düzeyleri ortaya çıkarılacaktır. Öğrencilerin ekolojik ayak izi hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla kampüs içerisinde çeĢitli faaliyetler (afiĢ, seminer vb.) sonrasında ikinci anket uygulaması ile de gelişmeler tespit ve takip edilecektir. Ayrıca ikinci anket çalışması sonrasında gönüllü olan öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılması planlanmaktadır.

Öğrencilerin ekolojik ayak izlerini ve yaşamlarında bu izler kapsamında nasıl davrandıklarını belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışma ile özellikle geleceğin karar vericileri konumunda olan Z kuşağı temsilcilerinin çevresel farkındalık ve duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada genel kabul görmüş ekolojik ayak izi testi ile Çağ Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin ayak izleri hesaplanacaktır. Öğrencilerin Karbon, yiyecek, mal ve hizmetler, konut ve dijital gibi tüm ayak izlerini kapsayan detaylı bir araştırma raporu sunulacaktır.