Çağ Üniversitesi - Elektrik Enerjisi İhale İlanı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ENERJİSİ İHALE İLANI

30597 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen iş  ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası             :  2023/0009

1-İDARENİN

a) Adresi                                :  Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A.Yaşar   Bayboğan  Kampüsü

                                                       142D/D                       Tarsus /MERSİN

b) Telefon ve faks numarası : 324 6514800 – 324 6514811

c) Elektronik Posta Adresi    : cag@cag.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)       :  cag.edu.tr/tr/universite-ihaleler

 

2-İHALE KONUSU MALIN  

 

a) Niteliği, türü ve miktarı     :  970.000 KWH Ayrıntılı bilgiye  cag.edu.tr/tr/üniversite-ihaleler yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                    : Alım, teknik şartnamede belirtilen abone numarası verilen Çağ   Üniversitesi  idari ve akademik hizmet binaları.

c) Teslim tarihi                       : Teknik şartnamede belirtilen abone numarası verilen Hizmet   Binaları,  vb. yerler için elektrik enerji alımı işi 01.01.2024 saat:00.01' de başlayacak olup 31.12.2024 saat:24.00' te sona erecektir.

 

3- İHALENİN

 

a) Yapılacağı yer                   : Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A.Yaşar                                 Bayboğan  Kampüsü   142D/D         Tarsus /MERSİN

b) Tarihi ve saati                             : 01.12.2023 - 16:00

 

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan Dağıtım, Perakende Satış, Toptan Satış veya Üretici Lisansına sahip olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5   İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

 4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 4.2.1  Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda ve özel sektörde yapılan elektrik enerjisi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı Mali İşler Daire Başkanlığı Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A.Yaşar Bayboğan  Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali İşler Daire Başkanlığı Çağ Üniversitesi Cemal Gürsel Bulv. Yenice Mah. A.Yaşar Bayboğan  Kampüsü 142D/D Tarsus /MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.