Hukuk Fakültesi

GYP-101 Popüler Kültür ve İletişim

Kültür kavramı, kitle kültürü,  tüketim kültürü, Popüler kültür kavramının gelişimi, seyirci/izleyici sayısı, popülerlik,  küreselleşme ve popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri,  yiyecek ve içecek, Popüler ikonlar ve şöhret kavramı, moda ve kimlik, müzik endüstrisi, popüler kültür ve spor endüstrisi, haberler, diziler, çizgi filmler, Dil, Popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar anlatılmaktadır.


RKT-101 Üniversite Hayatına Giriş

RKT-101,öğrencilerin genel olarak üniversite hayatı ve özel olarak ise Çağ Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için genel bir oryantasyon görevi görür ve çeşitli aktiviteyi içermektedir. RKT-101, 1 kredi değerinde bir ders olup tüm öğrencileri kapsamaktadır.


RKT-102 Kariyer Planlama

Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.


TUR-103 Türk Dili I

Türkçe I dersinde; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçe'deki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


TUR-104 Türk Dili II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


GYP-105 Evrende Yaşam

Evren’in, Samanyolu’nun, Güneş Sisteminin ve Dünya’nın doğum ve evrimibir gök cismi olarak Dünya, bildiğimiz şekli ile yaşamın tanımı, kimyasal ve yapısal temeli, DNA’nın tanımı ve  evrim sürecindeki rolü, yaşamın evrimi ve aklın evrimsel bir avantaj olarak ortaya çıkışı, bir gezegen ve diğer güneş sistemi cisimleri üzerinde yaşamın ortaya çıkış koşulları, 3-küçük ayıcık (goldilocks) hipotezi, diğer yıldız sistemlerinde durum, Drake denklemi, yerdışı yaşamı ve akıllı yaşamı arama (SETI) çalışmaları, araştırmaların sonuçları, yıldızlara göndeirlen mesajlar, uzay yolculuklarının fiziksel temeli ve karşılaşılan güçlükler.


ENG-107 Professional English I

Professional English I dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.


GYP-107 Diksiyon

Diksiyon, güzel söz söyleme, güzel ve etkili konuşma, Edebiyatın yorumculuk ve yaratıcılık yönü, Konuşmayı sanata dönüştürmektir.


ECO-108 Economics

Economics dersinde; iktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir. Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.


ENG-108 Professional English II

Professional English II dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.


GYP-112 Tiyatro

GYP-113 Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet ve  Feminizm, Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk, Toplumsal Cinsiyet ve Ergen, Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, Toplumsal Cinsiyet ve Dil, Söylem, Toplumsal Cinsiyet ve Din Toplumsal Cinsiyet ve Müzik, Spor ve Moda Toplumsal Cinsiyet ve İş Yaşamı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Önlemeye İlişkin Öneriler


BIL-115 Introduction to Computer, Information Management and Security

LAW-115 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersi; hukukun temel kavramları, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet kavramları ve hukukun ayrımlarını kapsamaktadır.


GYP-117 Sağlık Sosyolojisi

GYP-118 Siyasi Tarih

GYP-119 Film Türleri

LAW-121 Medeni Hukuk I

Medeni Hukuk I dersi; medenî hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır.


LAW-122 Medeni Hukuk II

Medeni Hukuk II dersi; nişanlanma, evlilik, evlenme ehliyeti, evlenme engelleri, evliliğin butlanı, evliliğin genel sonuçları, evlilik içi mal rejimi, zorunlu mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, soy bağı, genel anlamda ebeveyn ve çocuk arasındaki hukuki ilişki, velayet, vesayet, evlat edinmeyi kapsamaktadır.


LAW-123 Anayasa Hukuku I

Anayasa Hukuku I dersinde; anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-124 Anayasa Hukuku II

Anayasa Hukuku II dersinde; Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi anayasal gelişmeleri özetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel ilkeleri, temel hak ve hürriyetler sistemini, devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişi ile anayasa yargısı incelenen başlıca kavram ve konulardır.


LAW-127 Hukuk Tarihi

Hukuk Tarihi dersinde tarihin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılacaktır. Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp yorumlayabilmelerini sağlamaktır.


LAW-137 Hukuk Metodolojisi

Hukuki problemlerin tür ve niteliklerinin belirlenmesinde, çözümlenmesinde başvurulması gerekli metod ile hukuk eğitimi boyunca meslekí bilgilerin metodik olarak uygulanması öğretilmektedir. Ayrıca, hukuk alanında kaynaklar ve bunlara ulaşma yolları ile seminer veya tez hazırlanmasında bilinmesi gereken konular üzerinde de durulmaktadır. Dersin en önemli özelliği ise, hukuk öğrenimi sırasında ağırlıklı olarak karşılan ders formatından farklı olarak, öğrencilerin aktif olarak ders katılımının sağlanmasıdır. Ayrıca, İletişim-dil-Hukuk dili, Hukuk Kaynakları, metod, Hukuk problemleri ve çözüm dersin içeriğidir.


LAW-138 Ethics

Ethics dersinde; etik kavramı, mesleki etik kavramı, toplum yaşamını düzenleyen din, ahlak, hukuk ve görgü kuralları, hukuksal etik kavramı ve özellikleri, uygulama alanları, etik, ahlak, adalet, hukuk arasındaki ilişkiler konuları ele alınmaktadır.


LAW-141 Yargı Örgütü

Yargı kavramı; yargının önemi ve işlevi; Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı); bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler; yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjelerin tanıtımı ve icra teşkilâtı bu dersin konularını oluşturmaktadır.


LAW-143 Law and Literature

PSY-143 Psychology of Behavior

LAW-144 Social Psychology

Sosyal psikolojinin tanımlanması, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri ve temel kuramlar, sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum yanlısı davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal cinsiyet ve saldırganlık.


LAW-146 Critical Thinking

Düşünme nedir?; basit düzeyli düşünme; karmaşık düzeyli düşünme: eleştirel düşünme (tümevarım düşünme becerileri, tümdengelim düşünme becerileri, değerlendirici düşünme becerileri) yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme ve metabiliş; düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması amaçlanmaktadır.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


ENG-207 Professional English III

Professional English III dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.


ENG-208 Professional English IV

Professional English IV dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.


LAW-209 Mali Hukuk I

Mali Hukuk I dersinde; mali olaylar, mali hukukun kapsamı, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderleri ve nitelikleri ile kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, günümüzde vergi sistemi anlayışı, Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi, bütçenin tanımı, gelişimi, özellikleri ve bütçe ilkeleri, bütçenin aşamaları, bütçe teori ve teknikleri ele alınmaktadır.


LAW-210 Mali Hukuk II

Mali Hukuk II dersinde; yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi, yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri, parafiskal gelirler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi, devlet borçlanması tanımı ve önemi, devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri, devlet borçlarının yönetimi, maliye politikasının amaçları ve araçları, vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği, kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi etkinliği, otomatik dengeleyiciler, maliye politikası ve mali yönetim, uluslar arası kamu gelir ve giderleri, uluslar arası maliye politikası konuları ele alınmaktadır.


LAW-218 International Law II

International Law II dersi; devletlerin-hükümetlerin tanınmasını, hakları ve ödevleri, devletin yabancılara karşı sorumluluğunu, deniz hukukunu, uyuşmazlık çözümü ve yargılamayı ve hava ve uzay hukukunu içerir.


LAW-221 International Law I

International Law I dersi; uluslararası hukukun temel tanımını, devletler ve diğer kurumlar arasındaki uyumluluğu, uluslararası hukukun kaynaklarını ve uluslararası sözleşmeleri kapsar.


LAW-233 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I

Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinde; ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu, suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır.


LAW-240 Ceza Hukuku (Genel Hükümlüler) II

Ceza Hukuku (Genel Hükümlüler) II dersinde; genel olarak ceza kavramı; ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği, ceza türleri, cezaya etki eden nedenler, suçun özel görünüş biçimleri; suça teşebbüs, suça iştirak, suçlarda içtima, suçta tekerrür, cezaların bireyselleştirilmesi ve temel cezanın belirlenmesi, dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler; ön ödeme, af kurumu, ceza hukukunda zamanaşımı, tecil, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin sonuçları incelenmektedir.


LAW-241 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinde, Borçlar Kanunu'nun 1–182. maddeleri arasında düzenlenen borçlar umumi hükümleri ve bunlarla ilgili hukuk kavram ve kurumları anlatılmaktadır.


LAW-242 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II dersinde; haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme anlamında sorumluluk hukuku, çeşitli haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, ihmal, kusur ve kusursuz sorumluluk doktrinlerinin analizi ele alınmaktadır.


LAW-243 Yönetim Hukuku I

Yönetim Hukuku I dersinde; idare hukukunun kaynakları, devlet kavramı, kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, yönetim, merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu hizmeti ve kamu yararı, bağımsız idari kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, idari vesayet ve hiyerarşik denetim, yönetsel hiyerarşi, devlet memurlarının hukuki statüleri, kamu malı, kamuya ait alanlara uygulanan hukuki rejim, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü ders kapsamında ele alınmaktadır.


LAW-244 Yönetim Hukuku II

Yönetim Hukuku II dersinde; yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları, Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi, tam yargı davası konuları ele alınmaktadır.


LAW-245 American and British Law

Bu ders kapsamında, Amerikan ve İngiliz hukukunun genel prensipleri, sözleşmeler hukuku,  haksız fiil sorumluluğunun temel ilkeleri mahkeme kararları ışığında incelenmektedir. 


LAW-247 Labor Rights as Human Rights

Uluslararası anlaşmalar ve kurumlar ile birlikte insan hakları boyutunda işçi hakları ele alınmaktadır.


LAW-248 İletişim Hukuku

İletişim Hukukunun temel kavram ve kurumları, bu alanla ilgili olan yasal düzenlemeler. 


LAW-250 Adli Psikoloji

Adli Psikoloji, Suç ve Ceza, Cezai ve Hukuki Sorumluluk, Kriminoloji, Şiddet, İstismar, Kriminal Profilleme


LAW-251 Law and Debate

Öğrencilerinin topluluk önünde etkin bir şekilde polemik başlatabilmesini ve sürdürebilmesini sağlayacak temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda güncel tüm gelişmelerin tartışılması amaçlanmaktadır.


LAW-252 Kriminoloji

Suçu ve suç olgusu ile ilgili kişileri, bunlar arasındaki ilişkiyi, sebep sonuç ölçütleri içinde her türlü etken bakımından inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, suç konusunu incelerken birçok disiplinden faydalanır. Kriminoloji dersi ile amaçlanan, öğrencilerin suçlu insanı, suça iten nedenleri, sosyal yaşamdaki koşulları, failin kişilik yapısını, eğitim düzeyini, genel, ekonomik ve kültürel açıdan inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.


ENG-307 Communication Skills in Law I

Communication Skills in Law I dersinde; hukuki konularda dinleme - anlama çalışmalarına ağırlık verilerek, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.


ENG-308 Communication Skills in Law II

Communication Skills in Law II dersinde; hukuki konularda dinleme - anlama çalışmalarına ağırlık verilerek, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.


LAW-311 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde; özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen akit tipleri, kanun tarafından düzenlenmemiş akitler; kavram, dogmatik temelleri, çeşitleri, kendine özgü yapısı olan sözleşmeler; bileşik sözleşmeler, karma sözleşmeler, temlik borcu doğuran sözleşmeler; satım, trampa, bağışlama, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler; adi kira, hasılat kirası, ariyet, karz, finansal kiralama (leasing) konuları ele alınmaktadır.


LAW-313 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde; umumi adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlar; ırza geçmek, ırza tasaddi, küçüklerle cinsi temas, evlenmek vaadiyle kızlık bozmak, hayasızca hareketler; söz atma, sarkıntılık, kaçırmak, alıkoymak, şahıslara karşı suçlar; adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme, mala karşı işlenen suçlar; nası ızrar, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, menkul mal yağması, senet gaspı, tevdie icbar suçu incelenmektedir.


LAW-314 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II dersinde; umumi adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlar; ırza geçmek, ırza tasaddi, küçüklerle cinsi temas, evlenmek vaadiyle kızlık bozmak, hayasızca hareketler; söz atma, sarkıntılık, kaçırmak, alıkoymak, şahıslara karşı suçlar; adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme, mala karşı işlenen suçlar; nası ızrar, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, menkul mal yağması, senet gaspı, tevdie icbar suçu ele alınmaktadır.


LAW-315 Medeni Usul Hukuku I

Medeni Usul Hukuku I dersinde; medeni yargının ceza yargısından farkı ve çekişmeli yargı ile çekişmesiz yargı, genel mahkemeler ve özel mahkemeler, ilk derece mahkemeleri, ve yüksek yargı, mahkemelerin görev ve yetkisi kapsamında, mamelek hukukundan doğan davalarda görev, göreve esas alınan müddeabihin değerlendirilmesi, yetki sorunlarının ayrıntılı olarak irdelenmesi, genel mahkemeler arasında iş dağılımı ve iş bölümü sorunları, davaya vekâlet, dava şartları, kesin delillerin ve takdiri deliller incelenmektedir.


LAW-316 Medeni Usul Hukuku II

Medeni Usul Hukuku II dersinde; sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim konuları ele alınmaktadır.


LAW-317 Eşya Hukuku I

Eşya Hukuku I dersinde; aynî hak kavramı, belirli sayı ilkesi, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar, eşya hukukunun tutucu niteliği, mülkiyet hakkı ve eşya üzerinde tesis edilen egemenlik, malikin üçüncü şahısların mülkiyet hakkına tecavüzlerine karşı korunması konuları incelenmektedir.


LAW-318 Eşya Hukuku II

Eşya Hukuku II dersinde; taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti ve sona ermesi, sınırlı aynî haklar, zilyedlik, türleri, işlevi; rehin hakları ve işlevi; gayrimenkul mülkellefiyeti ve işlevi, tapu sicili ve işlevi ele alınmaktadır.


LAW-320 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinde; çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özellikleri anlatılmaktadır. Derste incelenen sözleşme tipleri şunlardır: satım sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira sözleşmesi, hâsılat kirası sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, itibar mektubu, itibar emri ve tellallık sözleşmesi, havale ilişkisi ve akreditif, vekâletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.


LAW-324 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku)

Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) dersinde; Türk Hukuk Sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler, şirket kavramının genel tanımı, şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları, şirketlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması, adi şirket, kollektif, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.


LAW-325 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku)

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde; ticari işletme kavramı ile tacir, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, marka hukuku ve haksız rekabet konuları ele alınacaktır.


LAW-333 Statistics

Statistics dersinde; istatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları, frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.


LAW-335 Juristic Psychology

Juristic Psychology dersinde; suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir.


LAW-337 History of Civilization

History of Civilization deresinde; Orta Asya'da uygarlıkların beşiğinden başlayarak Çin, Japon, Mezopotamya, Asur, Finike, Filistin, Pers, Hindistan, Yunan, Girit, Truva, Kartaca, Etrüsk, Hindistan, Polinezya, Melanezya, Meksika, Aztek, İnka, Peru, Kızılderililer, Kamboçya ve Avustralya'ya kadar gelmiş geçmiş ve dünyamızda iz bırakmış bütün uygarlıklar ele alınmaktadır.


LAW-341 International Trade Law

International Trade Law dersinde; kambiyo ve döviz rejimleri, döviz alım ve satımları, Türk Parası ile ilgili işlemler, ihracat-ithalat rejimi, yabancı krediler gibi konular işlenmektedir.


LAW-343 Yönetsel Yargı

Yönetsel Yargı dersinde; yönetsel yargı sisteminin özellikleri, yargı denetiminin kapsamı ve sınırı, yönetsel yargı kuruluşlarının yapısını ve işleyişi, yönetsel yargının görev alanı ve görev uyuşmazlıkları, iptal davası ve tam yargı davasının ön koşulları, hukuksal dayanakları ve sonuçları, yönetsel yargılama yöntemi, davaların karara bağlanması ve yasa yolları konuları ele alınacaktır.


LAW-345 International Security Law

International Security Law dersinde; güvenlik kavramının uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinleri içerisindeki yeri, uluslararası alandaki temel güvenlik sorunları ve yeni güvenlik sorunları ele alınacaktır.


LAW-351 Tebligat Hukuku

Tebligatın önemi ve işlevi, tebligat türleri, tebligat yapılabilecek kişiler, tüzel kişilere tebligat, tebligatın yapılamaması, ilanen tebligat ve usulsüz tebligatın sonuçları gibi tebligat hukukunun temel meseleleri hakkında, mevzuat ve yargı uygulamaları çerçevesinde bilgi verilmektedir.


LAW-353 Vergi Hukuku

Vergi ve vergi hukuku kavramı , vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri Vergi hukukunun kaynakları Vergi kanunlarının yer , zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisi Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar Vergi Ehliyeti, Temsil, Özel Sözleşmeler ve Yasak faaliyetler , Vergilendirme İşlemleri Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler , Vergi Hukukunda Süreler Mükellefin Ödevleri Değerleme - Amortisman Vergi İdaresinin Teşkilat Yapısı , Vergi Denetim Müesseseleri , Bilgi Edinme Vergi Suç Ve Cezaları Başlıca Vergi Suç ve Cezaları Cezaların Sona Ermesi, Cezaları Azaltan Sebepler Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu ile Çözümü


LAW-355 Hukuk Sosyolojisi

Bu dersin amacı hukuku, hukuk sosyolojisinin öznesi olarak yani toplumsal bir kurum olarak işleyişi ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisi içinde ele almaktır. Başka bir ifadeyle, bu derste amaçlanan, hukuka kavramsal bir yaklaşım değil, hukukun ampirik varlığını ya da sosyal gerçekliğini sosyal bilimsel yöntemin kazandırdığı bir bakışla incelemektir. Böyle bir incelemeye altyapı oluşturmak için öncelikle derste hukukun kökeni ve hukuk-toplum ilişkisine yaklaşımları bağlamında tarihsel perspektifler, öncü isimlerin çalışmalarından örneklerle ele alınacaktır. Ardından hukukun hem etken hem de sonuç olarak karşımıza çıktığı süreçler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, hukuk normlarının toplumsal kurumlar ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkileriyle toplumsal ilişkilerin ve değişen koşulların hukuk normlarının yaratılması, yürürlükte kalması, değiştirilmesi ya da kaldırılması süreçlerine etkileri incelenecektir. Bu çerçevede, toplumsal tabakalaşma, toplumsal denetim, toplumsal çatışma, toplum düzeni, toplumsal kimlikler gibi sosyolojinin temel çalışma alanlarının hukuk ile ilişkisi irdelenecektir. Aynı zamanda hukukun toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretiminde oynadığı rol ya da bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik toplumsal değişimde oynayabileceği rol gibi konular üzerinde durulacaktır.


LAW-357 EU Law

AB'nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi, AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu ele alınmaktadır.


LAW-358 Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle gittikçe önem kazanan ve ayrı bir hukuk disiplini haline gelen tüketici hukukunun temel kavramları, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tüketici kavramı, tüketici işlemi gibi temel hususların yanında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'yla mukayeseli şekilde ayıplı mal ve ayıplı hizmet kavramı da bu derste ele alınmaktadır. Aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması, tüketici kredilerinde tüketicinin korunması, tatil amaçlı sözleşmeler, işyeri dışında kurulan tüketici işlemleri, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri gibi çeşitli tüketici işlemleri de bu ders kapsamında yer almaktadır.


LAW-359 Human Rights

Human Rights dersinin içeriğini; insan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de insan hakları gibi konular oluşturmaktadır.


LAW-360 Türk Vergi Sistemi

Bu ders, Türk Vergi Sisteminin genel yapısı, vergilerin ekonomik etkileri ve vergi sisteminin genel değerlendirmesini içerir.


LAW-361 Alternative Dispute Resolution

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUC) kavramı, tarihçesi, AUC Yollarının avantajları,Temel AUC Yöntemleri- Bir AUC Yöntemi olarak Uzlaşma,Uzlaşmanın Özellikleri- Uzlaşma Yöntemleri- Uzlaşma Aşamaları- Uzlaşmada Pazarlık Modelleri,Arabuluculuk- Arabuluculugun Tarihcesi- Arabuluculugun Baslica Ozellikleri- Arabuluculugun Avantajlari- Bir Uyusmazligin Arabuluculuga Uygun Olup Olmadigi Degerlendirilirken Uygulanacak Kriterler- Arabuluculuk ve Diger AUC Yontemleri- Arabuluculuk Stratejileri,AB, ABD ve Bazı Diger Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk- UNCITRAL Arabuluculuk Kurallari- ICC Arabuluculuk Kurallari- ICSID Arabuluculuk Kurallari,Arabuluculuk ve Milletlerarasi Ozel Hukuk- Arabuluculuk Sozlesmesi- Arabuluculuk Sozlesmesine Uygulanacak Hukuk- Arabulucu Sozlesmesi- Arabulucu Sozlesmesine Uygulanacak Hukuk- Arabuluculuk Anlasma Belgesinin Icrasi,Turkiye’de Arabuluculuk- Turkiye’de Arabuluculugun Yasal Zemini ve Temel Mevzuat- Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu (HUAK) uyarinca Turk Arabuluculuk Hukukunun Temelleri- HUAK Uyarinca Ihtiyari Arabuluculugun Isleyisi ve Sona Ermesi,Turkiye’de Zorunlu Arabuluculuk- Zorunlu Arabuluculuk Sisteminin Ayriksi Ozellikleri- Ticari Uyusmazliklarda Zorunlu Arabuluculuk- Is Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk,Arabuluculuk Hakkinda Singapur Sozlesmesi, Hukumleri ve Etkileri ,Tahkim Kavrami- Tahkimin Karakteristik Ozellikleri- Tahkimin Turleri- Tahkimin Avantajlari- Tahkimin Guncel Gelisimi- Uluslararasi Tahkimin Kaynaklari ,Tahkim Anlasmasi- Tahkim Anlasmasina Uygulanacak Hukuk- Tahkim Anlasmasinin Bolunebilirligi- Tahkim Anlasmasinin Etkisi,Tahkim Basvurusu ve Iceriginin Hazirlanmasi- Hakem Heyetinin Tesekkulu- Tahkim Surecinin Ilk Asamalari ve Gorev Belgesinin Hazirlanmasi- Tahkim Surecinde Zaman Cizelgesinin Hazirlanmasi,Hakem Heyetinin Yargilama Yetkisi ve Sinirlari- Tahkimde Gecici Hukuki Koruma Onlemleri,Hakem Karari- Hakem Kararinin Taninmasi ve Tenfizi- New York Konvansiyonunun Uygulama Alani- New York Konvansiyonu Uyarinca Tenfiz Sartlari- New York Konvansiyonu Uyarinca Tenfizin Reddi Sebepleri; konularını içermektedir.


LAW-362 Hukuk Felsefesi

Hukuk felsefesinin kadim tartışmalarının ana ekseninde "hukuk nedir?" ve "hukukun kaynağı nedir?" soruları bulunur. Bu sorulara verilen farklı cevaplar aynı zamanda hukuk felsefesi tarihindeki temel ayrıma da kaynaklık eder: Tabii hukukçu okul ve hukuki pozitivizm düşüncesi. Bu ders çerçevesinde, öncelikle Antik Yunan ve Roma düşüncesinden başlayarak hukukun kaynağına tabii hukuku koyan geleneksel tabii hukuk düşüncesi üzerinde durulacak, ardından tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlık'ın bu gelenek üzerindeki etkileri incelenecektir. 16. ve 17. yüzyılda Batı Avrupa'da teoride ve pratikte şekillenmeye başlayan modern devletin, hukuku düşünme biçimini nasıl kökten değiştirdiği üzerinde durulacak, bu bağlamda özellikle sosyal sözleşme ve egemenlik kuramları ele alınacaktır. Ardından bu gelişmeler çerçevesinde yükselen pozitivizm akımının hukuk kuramındaki etkilerine değinilecek, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası literatürde kendine yer bulan tartışmalar üzerinden hukuki pozitivizm ve modern tabii hukuk okulu arasındaki ilişki incelenecektir. Son olarak, liberal haklar kuramı ve modern demokrasi düşüncesine eleştirel yaklaşan hukuk kuramı akımları, önemli örnekler üzerinden (Marksist hukuk kuramı, feminist hukuk kuramı vs.) tartışılacaktır.


LAW-366 İnsan Hakları ve AİHM Kararları

İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.


LAW-368 Genel Kamu Hukuku

Bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla devlet örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.


LAW-370 Anayasa Yargısı

Yasaların anayasaya uygunluğunu sağlayan siyasal ve yargısal denetim yolları, Anayasa yargısında denetim yolları, denetimin kapsamı, Türk anayasa yargısı ve mahkemesi, denetim yolları, Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler, denetim dışı durumlar, anayasa yargısında yorum, ihmal, yürürlüğün durdurulması, yokluk, gibi konular yer almaktadır.


LAW-372 Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde, uluslararası ve ulusal hukukta karşılaştırmalı olarak hukuk kuralları ve uygulaması ele alınmaktadır.


KUD-402 Kurgusal Duruşma

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi amaçlanmaktadır.


LAW-404 Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku)

Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku) dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konişmento konuları ele alınmaktadır.


LAW-405 İcra İflas Hukuku I

İcra İflas Hukuku I dersinde; icra hukukunun temel bazı kavramları, cebri icra çeşitleri, takibin temel aşamaları ile ilgili bilgi verilecektir.


LAW-406 İcra İflas Hukuku II

İcra İflas Hukuku II dersinde; özel takip yolları(Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, Kiralanan taşınmazların tahliyesi), iflas ve konkordato hukuku ile ilgili bilgi verilecektir.


ENG-407 Legal Terminology I

Legal Terminology I dersinin içeriği, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.


LAW-407 Ceza Usul Hukuku I

Ceza Muhakemesi Hukuku I dersinde, ceza muhakemesi hukukunun anlamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları, kanun türleri ve yürürlüğe girişleri, zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma niteliği, soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları, koruma tedbirleri, iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenmektedir.


ENG-408 Legal Terminology II

Legal Terminology II dersinin içeriği, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.


LAW-408 Ceza Muhakemesi Hukuku II

Ceza Muhakemesi Hukuku II dersinde, koruma tedbirleri, kovuşturma ve bu aşamalarda yapılan yargısal faaliyetler, özel muhakeme usulleri, tali ceza davaları devlet ile mağdur ilişkisi konuları, yapılan uygulamaların niteliği, bunlarla ilgili kurallar, açıklamaları ele alınmaktadır.


LAW-409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I dersinde; iş hukukunda temel Kavramlar, iş Sözleşmesi, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.


LAW-410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II dersinde; sosyal güvenlik hukukunda temel kavramlar, sosyal sigorta kavramı ve türleri, sağlık sigortası uygulaması ele alınmaktadır.


LAW-421 Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku)

Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinde; kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları, kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları, bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları konuları ele alınmaktadır.


LAW-423 Devletler Özel Hukuku I

Devletler Özel Hukuku I dersinde; uluslararası hukukun temel özellikleri, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının oluşması, uluslararası hukuk kaynakları, antlaşmalar, tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası hukukun kişileri, özel hukuk kişileri, uluslararası hukuk mekansal kuralları, kara sınırı, akarsular, göller ve kanallar, uluslararası deniz hukuku, hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması konuları ele alınmaktadır.


LAW-424 Devletler Özel Hukuku II

Devletler Özel Hukuku II dersinde; milletlerarası hukukun kişileri; devletler, milletlerarası örgütler, tanıma, devletlerin tanıması, hükümetlerin tanınması, milletlerarası hukukta uyuşmazlıkların çözümü usulleri, milletlerarası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yolları, kuvvet kullanma ve silahlı çatışma, Birleşmiş Milletler sistemi, milletlerarası hukukta devletin yetkisi; temel ilkeler, ülke kazanma ve yitirme biçimleri, ülke ile ilgili uyuşmazlıklarda ileri sürülen bazı siyasi esaslar, devletin deniz ülkesi, devletin hava ülkesi konuları ele alınmaktadır.


LAW-428 International Criminal Law

International Criminal Law dersinde; uluslararası ceza yargısının tarihsel gelişimi ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçlar hakkında yetkili ceza mahkemesinin belirlenmesi ve uygulanacak ceza hukuku kurallarının tayini ile uluslararası ceza mahkemesi, görev ve yetkileri, uluslararası suçlar inceleme konusu yapılmaktadır.


LAW-429 International Commercial Disputes and Arbitration

International Commercial Disputes and Arbitration dersi; uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve tahkime ilişkin temel kavramları, hukuki dayanağı ve uygulamayı, Medeni Usul Kanunu uyarınca yerel tahkim yargılamasını, 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yargılamasını, Uluslararası ve Kurumsal Tahkim Kurallarını, Milletlerarası Tahkime ilişkin Uluslararası Konvansiyonlar ile Tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularını içermektedir.


LAW-443 Forensic Medicine

Kimlik tayini, ölüm belirtileri ve nedenleri, yaralanmalar ve ateşli silahlar, mutad iştigale engel süreleri, şahıslara karşı müessir fiiller, hayati tehlike, çehrede sabit eser, inhibisyon ölümü, rapor yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, çocuğun düşürülmesi ve düşürülen çocuğun öldürülmesi, uyuşturucular, erişkinlerde cezai ehliyet, vesayet, yaş tayini, fark ve temyiz kabiliyeti, işitme engelli çocukların cezai sorumlulukları, ırza geçme ve diğer edebe muhalif hareketler, otopsi video.


LAW-445 Hukuk Klinikleri

Hukuk fakültesi öğrencilerini hukuk uygulamasına hazırlayan, aktif öğrenmeye dayalı bir modeldir. Modern çağın uygulamaya yönelik öğretim teknikleri arasında hukuk eğitimi bakımından son derece elverişli olan, etkili ve faydalı bir yöntemdir. Bu yöntem aracılığıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin interaktif bir şekilde öğrenim faaliyetine katılması ve yaparak öğrenmesi hedeflenmektedir.


LAW-447 Political Psychology

Bu ders öğrencilere uluslararası siyasetin psikolojik teorilerini tanıtmakta ve bireylerin uluslararası ilişkilerdeki rolü, farklı siyasi karar verme teorileri (rasyonel seçim, bilişsel, motivasyonel ve örgütsel teorileri dahil), kişilik ve liderlik, değerlerin ve kimliğin uluslararası davranışı şekillendirmedeki rolü, uluslararası ilişkilerin sosyal psikolojisi, kamuoyu, sosyal kimlik ve ulusal hedeflere odaklanma ilgili bir dizi meseleyi ele almaktadır.


LAW-449 Miras Hukuku

Mirasbırakanın terekesinin akıbeti hakkında bilgiler vermektir. Miras hukukunun temel kavramları ve ilkeleri, yasal ve atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarrufların türleri, mirasın geçmesi ve paylaştırılması konularında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.


LAW-451 Moot Court

LAW-452 Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri hak, ayırt edici işaretler, eser, eser sahibi, eser sahibinin hakları, eser ile ilgili sözleşmeler, ihlaller ve davalar, Markalar hukuku; kavram, tescil, koruma ve kapsam, markanın işlemlere konu olması, markanın hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar; Patent hukuku; kavram, buluş sahibi ve hakkı, patent verilmesi, patentten doğan haklar, patentin hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar, Endüstriyel tasarımlar hukuku; kavram, tasarım hakkı, tasarım hakkının hukuki işlemlere konu olması, tasarım hakkının hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar.


LAW-460 International Trade Law

Uluslararası ticaret hukukunun kaynakları, bu hukukun oluşmasına katkı sağlayan uluslararası örgütler, uluslararası ticari uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, uluslararası mal satım ve eşya taşımaya ilişkin milletlerarası antlaşmalar hakkında öğrenciye genel bir hukuk bilgisi vermektir.


LAW-464 Uzlaştırma/Arabuluculuk

Müzakere ve arabuluculuk yollarıdır. Derste, geniş kapsamlı uyuşmazlık çözüm tasnifinde karşılaştırmalı tanımlar, unsurlar ve beceriler ele alınacaktır.


LAW-468 Attorney and Notary Law

Avukatlık mesleğinin tanımı ve benzer kurumlardan farkları, meslek olarak avukatlığın özellikleri, avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar, avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri, avukatın hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri ve sorumlulukları incelenmektedir.


LAW-470 International Arbitration Law

Milletlerarası ticarî ve yatırım tahkiminin temel kavramları, kuralları ile tahkim yargılamasının çeşitli aşamalarında karşılaşılabilecek sorunlar hakkında öğrenciler bilgilendirilmektir.