Hukuk Fakültesi Makale Yarışması - "Kripto Paraların Hukuki Durumu"

Makale Yarışmasının Konusu:

Kripto Paraların Hukuki Durumu

Katılım Şartları:

• Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

• Yarışmaya yalnızca Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan devlet veya vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerinde lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak şarttır. Makale yarışmasının ilan edildiği tarihte hukuk öğrencisi olmakla birlikte; 2021 yılı içinde son başvuru tarihinden önce mezun olanlar da yarışmaya katılabilirler.

• Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir makale ile katılabilir. Birden fazla katılımcı tek bir makale ile yarışmaya katılamaz.

•Başvuru, makale@cag.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılacak iletilerde yaşanacak olası hatalardan katılımcılar şahsen sorumlu olup, bu konuda Yarışma Organizasyon Komitesi sorumlu tutulamaz.

Başvuru yapılırken gönderilmesi gerekli olan belgeler:

- Yarışmaya, makalenin yer aldığı birinci dosya ve katılımcının kişisel bilgilerinin yer aldığı ikinci dosya olmak üzere iki farklı dosya gönderilecektir.

- Makalenin yer aldığı birinci dosya, başvuru için belirtilen e-posta adresine PDF formatında gönderilecektir. Bu dosyada katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgi ve belgelere (isim-soy isim-fakülte bilgisi vb.) kesinlikle yer verilmeyecektir.

-Kişisel bilgi ve belgelerin yer aldığı PDF formatında düzenlenecek ikinci dosyaya katılımcılar, sırasıyla aşağıdaki bilgileri yazacak ve belgeleri ekleyeceklerdir.

 1) Katılımcının adı, soyadı ve TC kimlik numarası

2) Katılımcının adres ve telefon numarası

3) Katılımcının makalesinin adı

4) Öğrenci durum belgesi (Öğrenci durum belgesi, en geç 2020-2021 güz-bahar dönemlerine ilişkin olmalıdır.)

5) Mezuniyet tarihini gösterir belge (Yalnızca 2021 yılı içinde mezun olan öğrenciler içindir.)

6) Banka hesap veya IBAN numarası (Kazananların ödüllerinin verilebilmesi içindir.)

(Not: Katılımcıların bütün kişisel bilgileri, söz konusu yarışma kapsam ve süresi ile sınırlı olarak yalnızca yarışmanın amacı doğrultusunda kullanılacaktır. Bu kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında saklı tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.)

Makalenin Şekline ve İçeriğine İlişkin Şartlar:

 • Yarışma dili Türkçedir. Gönderilecek makalelerin akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Makaleler;

- Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.

- En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.

 - En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.

- ‘’Kapak Sayfası’’, “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.  

Atıf yapılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre makalenin sonunda yer almalıdır. Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya gönderilecek makaleler bilgisayarda A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto ve 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sol ve üstten 4 cm, sağ ve alttan 2,5 cm olmalıdır. Makalede dipnot kullanımı Times New Roman usulüne göre, 10 (on) punto, 1 (bir) satır aralığı ile iki yana yaslı şeklinde yapılacaktır. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortadan hizalanmış olmalıdır.

Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler kaynakça hariç en fazla 30 (otuz) sayfa olmalıdır.

• -Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın SOYADI (büyük harflerle), Adı (baş harf hariç küçük harfle), Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl.

BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2020.

-Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın SOYADI (büyük harflerle), Adı (baş harf hariç küçük harfle), ‘‘Makalenin Başlığı’’ (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin İlk ve Son Sayfa Numaraları.

Örnek: PASLI, Ali, ‘‘Compliance Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi’’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 71, Sayı: 2, 2013, s. 317-334.

Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

-Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:

Yazarın SOYADI (büyük harflerle), Adı (baş harf hariç küçük harfle), Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

Örnek: GÖZLER, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, 18. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2020, s. 7.

Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca SOYADI (büyük harflerle) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek: GÖZLER, s. 178.

-Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:

 Yazarın SOYADI (büyük harflerle), Adı (baş harf hariç küçük harfle), ‘’Makalenin Başlığı’’ (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa.

Örnek: TOPALOĞLU, Mustafa, ‘’Madencilikle İlgili Yasal Düzenlemelerdeki Küresel Eğilimler ve Türkiye Uygulaması’’, Bilimsel Madencilik Dergisi, Cilt 57, Özel Sayı, 2018, s. 147.

-Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın SOYADI (büyük harflerle) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek: TOPALOĞLU, s. 145.

Bir yazarın birden fazla eseri varsa, eserler kısaltma ile belirtilerek birbirinden ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır.

Örnek: EREN, Borçlar Genel, s. 875. EREN, Borçlar Özel, s. 543.

• Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün olması, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış ya da kullanılmak veya yayınlanmak üzere bir yarışma, dergi vb. yerlere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.

• Katılımcının niteliklerinin veya makalesinin yarışma katılım şartlarına aykırı olduğunun başlangıçta veya sonradan tespit edilmesi halinde, katılımcının başvurusu reddedilir ya da kendileri yarışmadan ihraç edilir; makalesi ise yarışma dışı bırakılır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartlara aykırılığı sonradan ortaya çıkarsa, alınan ödül iptal edilir; eğer verilmişse, geri alınır.

Yarışma Jürisi: Yarışmanın şartlarına ilişkin değerlendirme Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından; makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması ise Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu’nca seçilen Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır. Yarışma Jürisi, 5 (beş) kişiden oluşacaktır.

Verilecek Ödüller:

Birinci  : 10.000 TL

İkinci    : 7.000 TL

Üçüncü : 5.000 TL

Makale Son Teslim Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma tarihine kadar makalelerin başvuru için belirtilen e-posta adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Yarışma Sonucunun Açıklanma Tarihi: Ödüle hak kazanan katılımcılar, 2021 yılı Kasım ayı içerisinde açıklanacaktır. Herhangi bir sebeple makale son teslim tarihinin değiştirilmesi durumunda sonuçlar, takip eden ay içerisinde açıklanacaktır.

Ödül Töreni: Ödüle hak kazanan katılımcılar, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitesinden duyurulacak ve bu kişilerin ödülleri başvuru anında belirttikleri kişisel bilgilerindeki banka hesap veya IBAN numaralarına gönderilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen: Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Duyurular: Yarışmaya ilişkin tüm duyuru, açıklama ve ilanlar Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin web sitesinden yapılacaktır.

Başvuru ve iletişim: makale@cag.edu.tr.