HAZIRLIK OKULU PEARSON ASSURED AKREDİTASYONU YILLIK GÖZDEN GEÇİRME RAPORU YAYINLANDI

 

▪️Merkez tüm kalite gerekliliklerini yerine getirmektedir.
▪️Tüm görev ve sorumluluklar Kalite Kitabında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
▪️Gözlemci tüm toplantı tutanaklarını, istisnai bir şekilde düzenlenmiş belgeleri ve kalite politikalarını görmekten mutlu olmuştur. 
▪️Merkezin organizasyon yapısı tüm birimlerin ve çalışanların birbiri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
▪️Merkezin genel toplantı tutanakları ve birimlerin yapmış oldukları düzenli toplantı tutanakları incelendiğinde planlanan eğitim programının ve program çıktılarının düzenli olarak izlendiği görülmektedir.
▪️Görev tanımları ve merkezin yönetim dokümanları yapılanların amaca uygun olduğunu göstermektedir.
▪️Personelle yapılan toplantılar personelin düzenli olarak bilgilendirildiğini göstermektedir.
▪️Merkez ihtiyaca cevap verecek sayıda öğretim elemanı görevlendirmektedir.
▪️Yeni öğretim elemanı alımı konusunda kurallara uyulmaktadır.
▪️Eğitim programlarının belirlenmesi, uygulanması, güncellenmesi, ölçme-değerlendirme gibi konularda yetkilendirilmiş ve görev tanımı yapılmış kişiler vardır.
▪️Yeni göreve başlayanların eğitimi ve oryantasyonu konusunda görev yapan bir birim vardır.
▪️Daha iyi öğretmenlik yapabilmek için öğretim elemanları sınıf ortamında birbirlerini gözlemlemektedirler. 
▪️Eğitimin sürdürülmesi için gerekli araç-gereç ve kaynak mevcuttur.
▪️Fiziksel kapasite amaca uygundur. Sağlık ve güvenlik önlemleri yeterlidir.
Ölçme- değerlendirme birimi vardır.
▪️Tüm belgeler güvenli şekilde korunmakta olup istendiğinde ulaşım mümkündür.
▪️Merkez istisnai bir şekilde iyi yönetilmektedir.
▪️Politikalar güncellenmektedir.
İşleyiş konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir (Öğrenci oryantasyon programı ve Öğrenci El kitabı).
▪️Program hedeflenen öğrenme çıktılarını elde edecek şekilde yürütülmektedir. 
▪️Sınavlar hedeflenen amaca uygun şekilde hazırlanmakta ve güvenliği kontrol altına alınmaktadır.
▪️Sınav değerlendirmelerinin doğruluğu Cross-Checking yöntemiyle sağlanmaktadır.