Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

BAP Projelerinde Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Kimler başvuru yapabilir?

Bilimsel Araştırma Fonu’ndan yararlanmak üzere proje yürütücüsü olarak başvuracak kişilerin tam zamanlı “öğretim üyesi” olması gerekmektedir.

Proje başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

Başvurular yılda iki kez olmak üzere her yıl Mart ve Eylül aylarında, ilgili Dekanlık / Müdürlük / Enstitü kanalıyla yapılmaktadır.

Proje başvuru formuna ek olarak, Proje Sözleşmesi ve gerekiyorsa Etik Kurul Onay belgesi de başvuru sırasında sunulmalıdır.

Başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?

Proje başvurusu BAP Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra, uygun olan başvurular akademik incelemeye tabi tutulmak üzere BAP Komisyonuna ve/veya Komisyonun uygun gördüğü akademik yetkinliğe sahip hakemlere iletilir.

Bunun yanı sıra, süreci hızlandırmak için, proje yürütücüsü de ilgili alandaki üniversite içi/dışı uzmanlardan projelerini değerlendirmek üzere hakemlik görüşü alarak proje önerisine ekleyebilir.

Bu süreç 30 ila 45 gün sürebilmektedir.

Onay sürecini geçen projeler için proje sahiplerine elektronik posta ile bilgilendirme yapıldıktan sonra proje yürürlüğe girmiş olur.

Ne tür projeler desteklenmektedir?

Bireysel Araştırma Projeleri: Kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Tez Projesi: Yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan, lisansüstü tez önerisi ilgili Enstitü/Fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve tez danışmanları tarafından yönetilen araştırma projeleridir.

Alt Yapı Projesi: Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve   mevcut araştırma alt yapısında var olan nitelikli makine ve teçhizatın bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılarak araştırma alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla sunulan projelerdir.

Proje ekibinde kimler bulunabilir?

Proje yürütücüsü/yürütücüleri dışında, proje ekibinde üniversite içinden ya da dışından öğretim elemanları ve öğrenciler yer alabilir.

Çağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler (proje bütçesinden karşılanmak üzere, BAP Komisyonu tarafından belirlenecek miktarda/oranda) bursiyer ve/veya yardımcı araştırmacı olarak görevlendirilebilir.

Aynı anda kaç projede yürütücü olunabilir?

Bir öğretim üyesi iki bireysel, iki tez (Yüksek Lisans, Doktora) projesi olmak üzere aynı anda en fazla 4 projede yürütücü olabilir.

Yürütmekte olduğum proje için ek süre ya da bütçe talep edebilir miyim?

Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine Komisyon kararı ile projeye ek süre ya da bütçe verilebilir.

BAP projeleri için ödenek üst sınırı nedir?

Projeler için bütçe üst sınırı BAP Komisyonu tarafından, ilgili yılda desteklenmesi planlanan proje sayısı ve Ar-Ge harcamaları için ayrılan ödenek miktarına göre belirlenir.

BAP Yüksek Lisans ve Doktora tez projeleri için ödenek üst sınırı nedir?

BAP Komisyonunda alınan karar gereği, Yüksek Lisans tez projesi için bütçe üst sınırı 3000 TL, Doktora tez projesi için 5000 TL’dir.

Proje kapsamında desteklenen giderler nelerdir?

 • Ekipman – Teçhizat giderleri*
 • Sarf Malzeme giderleri*
 • Seyahat giderleri
 • Yardımcı Araştırmacı (Personel – Öğrenci vb.)
  (Bu harcama kalemi için ayırılabilecek miktar, proje bütçesinin en fazla %20’si oranında olabilir.)
 • Yazılım Giderleri*
 • Hizmet Alımı Giderleri

  *: Bu tür gider kalemleri için proje hazırlık aşamasında Bilgi İşlem Birimiyle iletişim kurarak, mevcut altyapı hakkında bilgi alınız.

Projeler için raporlama yapmak gerekir mi?

Yürütülmekte olan projeler için gereken raporlama işlemleri şu şekildedir:

 • 6 aya kadar olan projeler: Sadece sonuç raporu sunulur.
 • 6 aydan daha uzun süreli projeler: Her altı ayda bir ara rapor ve proje bitiminde sonuç raporu sunulur.

Proje sonunda ulaşılan çıktılar neler olabilir?

         BAP projelerindeki temel amaç bilimsel yayın yapmak ve proje sonuçlarını bu şekilde paylaşmaktır. Bu yayınların;

 • SSCI
 • SCI
 • AHCI
 • Scopus
 • ESCI
 • TR Dizin
   

endekslerinden biri tarafından taranmakta olan dergilerde yayınlanmış olması beklenmektedir.

Diğer çıktılar ulusal/uluslararası kongrelerde sunulan sözlü bildiriler, kitap, kitap bölümü vb. ürünlerdir.

Planlanan takvim süresinde bitirilmeyen ya da iptal edilen projeler için bir yaptırım olur mu?

Zorunlu ya da zorlayıcı sebepler dışında, proje yürütücüsü tarafından başvuru formunda belirtilen çalışma takvimi içerisinde tamamlanmayan, ara ve sonuç raporları sunulmayan ya da raporları BAP Komisyonu tarafından kabul edilmeyen projeler iptal edilebilir veya durdurulabilir. Bu durumda proje yürütücüsü takip eden dönem / dönemlerde yeni proje başvurusunda bulunamaz. Diğer durumlar için, Komisyon kararları, Çağ Üniversitesi BAP Yönergesi ve YÖK BAP yönergesinde bulunan kurallar geçerlidir.