Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde, alana ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilir, tanımlayabilir, analiz yapabilir ve bilişim teknolojisi ürünlerini kullanarak sonuçları eleştirel şekilde yorumlayabilir.

2. Takım çalışması, yönetimsel beceri ve kişiler arası iletişim gibi yönetim tekniklerini iş ortamında kullanabilir.

3. Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.

4. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri temel disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alabilir.

5. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.

6. Değişen çevre koşullarında yönetim becerilerini kullanarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilir.

7. Toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çevresel faktörlere duyarlılık oluşturabilir.

8. En uygun çözüme ulaşmak amacıyla bilgiyi kuramsal yaklaşımla birleştirebilir.