Kütüphane Daire Başkanlığı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönerge Çağ Üniversitesi Kütüphanesinin örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge Çağ Üniversitesi Kütüphanesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 -  Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi esasları kapsamında hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a.Üniversite: Çağ Üniversitesi’ni,

b.Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörü’nü,

c.Kütüphane Müdürü: Çağ Üniversitesi Kütüphane Müdürü’nü,

d.Kütüphane: Çağ Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan ve kütüphane hizmetlerinin örgütlenip yürütüldüğü kütüphaneyi,

e.Materyal: Kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel araçlar  (videokaset, CD, DVD, ses kaseti v.b), elektronik bilgi kaynakları gibi her türlü bilgi kaynağını,

f.Okuyucu/kullanıcı: Kütüphaneye gelen ve buradaki bilgi kaynaklarından yararlanan okuyucu/kullanıcıları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kuruluş,  Örgütlenme ve Yönetim

Amaç

Madde 5- Kütüphane, bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, bu bilgi kaynaklarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır hale getirmek ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, ayrılmaz parçası bulunduğu öğretim kadrosunun amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılmak, çağın gereksinimlerine uygun gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek amacı ile kurulmuştur.

Kuruluş Şekli

Madde 6- Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 7- Kütüphanenin koordinasyonu, yönetimi ve sağlayacağı hizmetler aşağıdaki organlarca yürütülür:

a. Kütüphane Komisyonu

b. Kütüphane Daire Başkanlığı

c. Kütüphane hizmet birim ve alt birimleri.

Kütüphane Komisyonu

Madde 8- Kütüphane koleksiyonunun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine uygun şekilde geliştirilmesi, kullanıcıların hizmet ve olanaklardan en etkin şekilde yararlanabilmesi, ayrıca kütüphane ile kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kütüphane Komisyonu; Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Kütüphane Müdürü, Fakülteler, MYO, SOBE’den bir öğretim üyesi ile Hazırlık Okulu Daire Başkanlığından bir öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyinden seçilen bir temsilciden oluşur.

Komisyon eğitim dönemlerinin başında yılda bir kez Ekim ayında toplanır.

Kütüphane Komisyonu;

a. Kütüphane Koleksiyonlarının (basılı ve elektronik)  geliştirilmesi, güncel tutulması ve satın alınarak ya da bağış yolu ile gelen materyaller ile ilgili politika belirlenmesi,

b. Kütüphanede uygulanan kuralların ( Materyallerin kullanım süreleri, kullanıcıların ödünç hak sayıları ve süreleri, kural ihlallerinin önlenmesi konusunda konulacak cezai yaptırımların gecikme/kayıp cezaları vb. belirlenmesi ) düzenlenmesi,

c. Kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi ve kütüphanenin çağdaş standartlara uygunluğu konularında tavsiye kararlarının alınması,

d. Gecikme ceza ve bedellerini belirleme ve gerektiğinde arttırma,

e. Koleksiyondan çıkartılacak kitaplarla ilgili karar verme,

f. Komisyon üyelerinin bağlı bulunduğu fakültelerdeki kitap taleplerinin belirlenerek, komisyon aracılığıyla kütüphane Daire Başkanlığına bildirilmesi faaliyetlerini yürütür.

Alınan kararlar Rektörlük Makamının onayına sunulur, gerekli görülenleri için Yönetim Kurulu ve/veya Senato Kararları alınır.

Kütüphane Daire Başkanlığı

Madde 9- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Kütüphane Müdürü, bağlı Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri ve Otomasyon Hizmetleri Bölümü Sorumluları ile düzenlenir ve yürütülür.

Kütüphane Müdürünün Görevleri

Madde 10- Kütüphane Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

a. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi adına yeterli kadroyu sağlamak için çalışmalar yapmak ve bu konuda üniversite yönetimine görüş bildirmek, üniversitedeki kütüphane personeli arasında iş bölümüne gitmek, personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,

b. Kütüphane koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak,

c. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek, teknolojik yeniliklerin kütüphaneye uygulanabilmesi için çalışmalar yapmak,

d. Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar vb. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,

e. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,

f. Kütüphane hizmetleri hakkında belirli dönemleri kapsayan aylık, yıllık kütüphane faaliyetleri raporu hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

g. Kütüphanecilik eğitimi gören üniversite öğrencilerine staj ve uygulama çalışmaları için gerekli olanakları sağlamak,

h. Kütüphane Komisyonunun sekretaryasını yürütmek ve komisyon toplantılarını organize etmek,

ı. Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak; böylece kütüphane işleyişinin çağdaş standartlara uygunluğunu sağlamak,

i. Kütüphane Müdürü, tüm hizmetlerinden dolayı bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

Kütüphane Hizmet Birimi ve Alt Birimleri

Madde 11- Kütüphane hizmetleri Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri ve Otomasyon Hizmetleri olarak üç grup halinde düzenlenir ve yürütülür.

a. Teknik Hizmetler Bölümü

Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden, okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetleri Bölümü; (1) Sipariş ve Sağlama Birimi, (2) Kataloglama Birimi, (3) Süreli Yayınlar Birimi’nden oluşur. Bu birimlerin görevleri şunlardır;

(1) Sipariş ve Sağlama Birimi; Koleksiyonu geliştirme politikası çerçevesinde her türlü materyali seçmek, satın almak; bağış veya değişim yolu ile sağlamak,

(2) Kataloglama Birimi; Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. işleri yapmak, kütüphane otomasyon programına kaydetmek ve kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek,

(3) Süreli Yayınlar Birimi; Üniversite eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek ve belli bir düzen içinde kullanıma sunulmasını sağlamak ile yükümlüdür.

      Teknik Hizmetler Bölümü ayrıca koleksiyonun güncel tutulması amacıyla periyodik olarak (en az yılda bir kez) ayıklamasının yapılması, yıpranmış materyalin onarımı ve süreli yayınların cilde gönderilmesi hizmetlerinden sorumludur.

b. Okuyucu Hizmetleri Bölümü

     Okuyucu Hizmetleri kütüphane bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetleri Bölümü; (1) Ödünç Verme Birimi, (2) Rezerv Birimi, (3) Kütüphanelerarası (ILL-Inter Library Loan) işbirliği Birimi, (4) Referans Birimi, (5) Çalışma Odaları ve Okuyucu Salonları Birimi’nden oluşur. Bu birimlerin görevleri aşağıda verilmiştir.

(1) Ödünç Verme Birimi;

(a) Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek,

(b) Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak,

(c) Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak,

(d) Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak,

(e) Okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak ile görevlidir.

(2) Rezerv Birimi;

(a) Üniversite eğitim ve öğretim programına göre öğretim üye ve elemanlarının genel koleksiyon içerisinden alınıp kısa süreli ödünç verilmesini istedikleri materyalleri hizmete sunmak ve takip etmek,

(b) Öğretim üyelerinin ve elemanlarının öğrenciye ulaştırmak istedikleri her türlü materyali saklamak, hizmete sunmak ve takip etmek ile görevlidir.

(3) Kütüphanelerarası (ILL) İşbirliği Birimi;

(a) Kütüphanede bulunmayan materyali, Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan sağlamak ve takip etmek,

(b) Yurtiçi ve yurtdışı üniversite kütüphanelerinden ILL çerçevesinde gelen istekleri karşılamak ve takip etmek,

(c) Bu konu ile ilişkili diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ile görevlidir.

(4) Referans Birimi;

(a)  Kütüphane koleksiyonu ve kullanımının, üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlamak,

(b) Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

(c) Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek,

(d) Kütüphane duyuru hizmeti vermek,

(e) Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak,

(f) Elektronik veri tabanlarının verimli bir sekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yeni aboneliklerin deneme erişimlerini duyurmak, kullanıcı eğitimleri vermek, kullanıcı istatistiklerini tutmak ve verimli kullanılması için politikalar geliştirmek ile görevlidir.

(5) Çalışma Odaları ve Okuyucu Salonu Kullanımı; Grup çalışma odaları hafta içi mesai saatleri içerisinde kullanılabilir. Bu odalar gece kullanımına açık değildir. Grup çalışma odaları öncelikle grup çalışmaları için kullanılmaktadır. Odaların anahtarları ödünç verme bankosundan üniversite kimliği karşılığı temin edilebilir. Çalışma odalarının kuralları aşağıda belirtilmiştir:

(a) Çalışma odalarının anahtarları giriş katındakini bankodan öğrenci kimlik kartları karşılığında alınmalıdır.

(b) Öğrenciler, çalışma odalarını birer (1’er) saat süreyle kullanılmalıdır.

(c) Oda kullanım talepleri bir hafta önceden, eğer odalar boş ise günlük yapılmalıdır.

(d) Bilgi Merkezi, kullanım için belirlenen saatte gelinmediği takdirde 15 dakika sonra odaları başka öğrencilere sunma hakkına sahiptir.

(e) Odaların temiz kullanılmasına özen gösterilmelidir.

(f) Odalarda yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaktır.

c. Otomasyon Hizmetleri Bölümü

(1) Kütüphane web sayfasını düzenlemek, geliştirmek ve yenilemek,

(2) Kütüphane otomasyon programını geliştirmek ve yenilikleri takip etmek,

(3) Kütüphane bilgisayarlarındaki sorunları gidermek,

(4) Eğitimde kullanılacak yeni teknolojileri takip etmek ve bunları duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

Madde 12-  Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Üniversite koleksiyonunun geliştirilmesi için belirlenen ilkelere göre, seçilen bilgi kaynakları satın alınabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapılabilir, bireysel veya kurumsal bağışlar kabul edilebilir. Bu çerçevede belirlenen ilkelerin uygulaması ile ilgili hükümlere ilişkin detaylar kütüphane komisyonunun onayı ile gerçekleştirilecek olup müteakip fıkralarda sunulmuştur.

a.  Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki genel ilkelere göre belirlenir ve seçilir:

(1) Seçilen kaynaklar, üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim dalları/konuları açısından uygun olmalıdır.

(2) Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı/öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve/veya güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir.

(3) Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.

(4) Koleksiyonda, kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.

(5) Öğretim elemanlarının eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilmelidir.

(6) Satın alınan/kiralanan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınmalıdır.

b.  Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ile ilgili ilkeler aşağıda yazıldığı gibidir:

(1) Kütüphane Daire Başkanlığı bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenemeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. Bu konuda Rektörlük de bilgilendirilmelidir.

(2)Kütüphane Daire Başkanlığı bağış yapılan bilgi kaynakları listesinin duyurusundan sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesini çıkartır ve listeler.

(3) Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları ihtiyaç yok ise bağış yapan kişiye iade edilebilir veya diğer üniversite kütüphanelerine bağışlanabilir.

(4) Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve/veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve/veya bağış olarak alınabilir.

(5) Yazarların/emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları bilgi kaynakları (kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, kütüphaneye bağış olarak kabul veya red edilebilir.

(6) Değişim/bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Kütüphane Daire Başkanlığına iletilerek ön görüş alınması tercih edilir. Bu liste üzerinden Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri” ne uyanların kabulü hususunda gerektiğinde komisyon üyesi bir akademisyenden görüş alınarak Kütüphane Müdürü’nün onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.

(7) Bağışlanan kaynakların iç kapağına, bağış yapan kişi/kurum adı “…………… tarafından bağışlanmıştır” damgası basılarak belirtilir.

(8) Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilmesi esastır.

c. Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

(1) Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış için kabul edilmez:

(a) Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,

(b) Konu ve dil açısından üniversitenin düzeyine uymayanlar,

(c) El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,

(d) Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorun yaratacak olanlar,

(e) Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,

(f) Gazeteler,

(g) Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,

(h) Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,

(ı) Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,

(2) Değişimle ve/veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dâhil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphanelere  bağışlanabilir.

(3) Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Kütüphanelerden Yararlanma

Madde 13- Çağ Üniversitesi mensupları kütüphanenin doğal üyesidirler. Kütüphaneden ödünç materyal alabilmek için üniversite kimlik kartını ibraz ederek ve “Kütüphane Kayıt Formu” nu doldurarak kütüphaneye kayıt olmak gereklidir. Üniversite dışından gelen kullanıcılar Kütüphane materyalini kütüphane içerisinde kullanabilirler.

a. Rezerv edilmiş yayınlar, işlemi tamamlanmamış materyaller, tezler, ciltlenmemiş dergiler, sözlük-ansiklopedi gibi danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip materyaller ödünç verilmez.

b. Ödünç verilmeyen materyallerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71 ve 81 inci madde hükümleri kapsamında fotokopileri alınabilir.

c. Ödünç materyal alırken üyeler Çağ Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır.

d. Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen materyal, son iade tarihine kadar iade edilir. Son iade tarihi aşılmamış ve materyal başkası tarafından ayırtılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere materyallerin süresi uzatılabilir.

e. Kütüphane Yönetimi gerekli görülen hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen materyali geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen materyalin en geç  üç gün içerisinde kütüphaneye iade edilmesi gerekir.

f. Ödünç verilen materyalin,  kütüphaneye teslim tarihine kadar  her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir. 

g. İade edilen materyalin aynı kullanıcı tarafından ek süreyi de kullanmasının ardından tekrar   ödünç alınabilmesi, iade tarihinden itibaren en az iki iş günü geçmesinden sonra mümkündür.

h. Üzerinde gecikmiş materyal bulunan okuyucular, bunları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç materyal alamaz.

ı. İade tarihi gecikmiş materyallerde süre uzatımı yapılamaz,

i. Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan bir kullanıcı, ilişik kesmeden önce kütüphane kaydının iptalini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

j. Rezerv Materyaller; okuyucular, kısa süreli ödünç verme biriminden, kitap ve dergiyi, kaynağın özelliğine ve belirlenen ödünç verme süresine göre aşağıdaki esaslara  göre ödünç alabilirler:

(1) A tipi (Saatlik):  Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara, bir rezerv materyal, iki saat süreyle ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi iki saat daha uzatılır.

(2) B tipi (Gecelik):  Birden fazla olan rezerv materyallerin bir adedi kütüphanede kalmak üzere, kopyaları akşam saat 16:00' dan ertesi sabah saat 10.00'a kadar ödünç verilir.

k. Geciktirilen her rezerv materyal için, saatlik gecikme ücreti, normal materyal günlük geciktirme ücretinin iki katı olarak alınır.

l. Gecelik alınan rezerv materyali iki kere geciktiren kişi, bir daha kütüphane dışına rezerv materyal çıkaramaz.

m. Materyalin çeşidine bağlı olarak kimlere hangi sürelerle  ödünç verileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami kaynak sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Kullanıcı

Kitap

Ciltli Dergi

CD - DVD

Audio – Video Kaset

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Akademik Personel

15

120

1

15

10

15

1

15

Öğrenci

6

20

-

-

2

7

1

7

Yüksek Lisans  -Doktora Öğrencileri

6

30

-

-

2

7

1

7

İdari Personel

6

20

-

-

2

7

1

7

Bu süre ve sayılar Kütüphane Komisyonunda belirlenir ve Rektörlük Makamı onayı ile duyurulur.

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Madde 14- Ödünç alınan materyallerin iade süresi içinde iade edilmemesi halinde;

a. Kullanıcı, son iade tarihinden sonra kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için “Materyal İade Geciktirme Ücreti” öder. Geciktirme Ücreti normal materyaller için günlük 1 (Bir) TL, Rezerv Materyaller için saatlik  2 (İki) TL’dir.

b. Geciktirilen her materyal için ödenecek günlük geciktirme cezası tutarı her dönem/öğretim yılı başında Kütüphane Komiyonu tarafından belirlenerek Rektörlük Makamının onayı ile duyurulur.

Kaybolan veya Hasar Gören Materyaller

Madde 15Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

a. Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından kütüphane ilgili birimine bildirilir.

b. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyal için her ay (Fakülte / MYO / SOBE / Hazırlık Sınıfı Md. ve ilgili birimlere) hatırlatma yazısı gönderilir. Ödünç verilen materyal, iade süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince kayıp işlemleri başlatılır. Durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.

c. Ödünç alınan materyal 20 kez geciktirildiğinde, kütüphane okuyucuya bu durumu bildirir. Tekrarı halinde ise, dönem sonuna kadar okuyucu kütüphaneden materyal ödünç alamaz.

d. Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya hasar görmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmekle yükümlüdür. Materyal bulunamadığı takdirde;

Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalarda bulunabilecek materyallerin güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek ücret alınır. Rezerv Birimi'nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan materyallerin kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek ücret alınır. Baskısı tükenmiş materyalerin kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane Daire Başkanlığı'nca belirlenen fiyatı ve 150 TL karşılığı Türk Lirası alınır.

e. Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyallerin son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Materyal İade Geciktirme Ücreti öder.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 16- Materyal İade Geciktirme Ücreti, Materyal Hasar Ücreti, v.b. ücretler, Kütüphane Borcu olarak Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Ödünç Verme Birimi tarafından kayıt altına alınır. Kütüphane borcu verilen belge ile Mali İşler Daire Başkanlığına makbuz karşılığında ödenir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları geçerlidir.

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 17- Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a. Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan kullanıcılara herhangi bir materyal ödünç verilmez.

b. Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak materyallerin kaybedilmesi veya hasar görmesi (kütüphane içerisinde incelenmesi sırasında, telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı, Kütüphane Daire Başkanlığı ve Kütüphane Komisyonunun uygun gördüğü süre boyunca dondurulur. Bu gibi durumlarda Materyal Hasar / Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir.

c. Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane materyallerine yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan materyallerin Kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu yönergede belirtilen kurallara uyulmaması halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Üniversite Yönetimince kütüphaneden yararlanma hakları kısıtlanır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)

Madde 18- Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden makale fotokopisi ve kitap getirtme hizmeti de verir:

a. Bu hizmetlerden akademik personel, lisansüstü ve doktora öğrencileri yararlanır.

b. Ödünç getirtilen materyalin iade ve ek iade süreleri ödünç veren kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.

c. Ek iade talebi, iade süresi dolmadan, en geç bir hafta önce yapılır.

d. Getirtilen materyallerin geciktirilmeleri ya da getirilmemeleri halinde, geciktiren ya da getirmeyen kişi kütüphaneler arası hizmetlerden Kütüphane Daire Başkanlığı'nın belirlediği süre zarfında faydalanamaz.

e. Kütüphanelerarası Ödünç Verme ILL Hizmetlerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, hizmet sırasında oluşacak ücretleri (kargo vs.) karşılamak -aksi bir karar alınmadığı sürece- yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 19- Bu yönerge Çağ Üniversitesi Senatosunun 09/01/2019 tarih ve 2019/02 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 20- Bu yönergeyi Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.