Fen Edebiyat Fakültesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

Kuramsal & Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla

ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

 

 

6. Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem

ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin

bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

9. Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

 

 

10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1. Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

 

 

 

2. Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

 

 

 

3. Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

 

 

 

4. Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

 

 

 

7. Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.

 

 

 

8. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur

 

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

X