Covid 19 - Çalışmaları

Dersler ÇUZEM Portalı üzerinden, ZOOM kullanılarak ve aynı zamanda bu portal üzerinden yoklama alınarak % 70 devam zorunluluğuna uygun olarak dersi veren öğretim üyeleri ile dersleri alan öğrencilerin Senkron,ve Asenkron ortamlarda bir araya getirilmesi şeklinde yapılmaya devam edilmektedir. Çuzem üzerinden, Google Docs ve Turnitin gibi yardımcı program ve platformlar yardımı ile Yüksek Lisans ve Doktora dersinin felsefe ve içeriğine uygun olarak öğretim elemanları tarafından ne tür sınavlar uygulanacağına karar verilmektedir. Ara sınavlar bazı dersler de online test ya da yazılı sınav olarak yapılmış bazı derslerde sunum, ödev teslimi ya da proje gibi öğrenci merkezli ve esnek yöntemlere yer verilmiştir. Aynı zamanda İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında Kahoot uygulaması ile derslerde Quiz uygulamasına geçilmiş olup, bu esaslar dahilinde Final sınavlarının da yapılması ve 2019/2020 bahar eğitim döneminin tamamlanması planlanmıştır. Bu faaliyetlerle birlikte;

-Lisansüstü Programlarda 01 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında asgari gerekli şartlarını sağlayan öğrenciler için daha önceden planlanmış olan ve halen yapılması planlanan 1.ve 2.Tez Savunma sınavlarına kalındığı yerden devam edilmektedir.

-Tez jürilerinin ZOOM,ve SKYPE ile ÇUZEM’in sağladığı imkanlar ile MODDLE üzerinden görüntü ve ses kayıtları alınmak şartıyla, tez savunma sınav tutaklarına uygundur şerhi verilerek ya da elektronik işaret koyularak, Tez Değerlendirme Puan Formu ise her bir jüri üyesince değerlendirilip imzalı olarak aynı şekilde kayıt altına alınmak şartıyla yüz yüze yapılması sağlanmış olup uygulamaya sorunsuz olarak devam edilmektedir. 

- Yeterlilik ve  tez izleme komitesi sınavlarının aynı esaslarla uzaktan icra edilmesi planlanmaktadır.

Erasmus ve Yaz okulu faaliyetleri ve diğer telafi dersleri ile ilgili olarak yapılacak planlama ayrıca bildirilecektir.

Yukarıdaki akademik ve sosyal eylem ve işlemler kapsamında;

Gelişen durum ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar paralelinde ilave öneriler ve sorun giderici tedbirler “Pandemi Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”den sorumlu Rektör Yardımcılığına süratle bildirilmeye devam edilmektedir.

Sorunların şikâyete ve belirsizliğe dönüşmemesine azami özen gösterilmesi yönünde her türlü idari tedbir alınmıştır,

Pandemi öncesinde başlayan ve devam eden akademik ve idari süreçlerin tamamı yakından takip edilmektedir.